Sunday, November 16, 2008

ครั้งที่ 2 สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา (ตอนที่1)

ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นว่า
2.1 สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
2.2 แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา มีความหมายว่าอย่างไร และนักศึกษาคิดว่าจะศึกษาแหล่งข้อมูลสังคมศึกษา ได้จากที่ใดบ้าง

59 comments:

Akkachai said...

สารสนเทศที่ดี ควรมีเนื้อหาที่ถูกต้อง มีการจัดระเบียบข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้ตามภาระงานที่ต้องการได้

siriwan said...
This comment has been removed by the author.
รัชนาภา said...

รัชนาภา บุญประสพ 0647031
ข้อ 1. สารสนเทศที่ดี ต้องมีต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้อง กระทัดรัด ทันสมัยและต้องมีการจัดเรียงเนื้อหาอย่างระบบ สามารถนำไปใช้งานได้จริงตรงตามความต้องการ

กฤษฎา0648071 said...

กฤษฎา วิสัยรัตน์ 0648071
-------------------
สารสนเทศที่ดีควรจะมีลักษณะอย่างไร

1.มีการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป้นระบบ

2.สะดวกแก่การใช้งาน

3.มีความถูก ตรง ข้อมูล

4.อื่นๆมากมาย ค๊า.....

kasama said...

สารสนเทศที่ดีควรเป็นข้อมูลต่างๆที่มีการจัดระบบไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถให้ผู้ใช้ดึงข้อมูลมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

wararak said...

สารสนเทศที่ดี ต้องมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ

Piyaboot said...

นายปิยะบุตร จิตรช่วย รห้ส 0647253

ลักษณะสารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. สารสนเทศนั้นควรมีข้อมูลเนื้อหาสาระ ที่ถูกต้องชัดเจน
2. เป็นสารสนเทศที่มีข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
3.เป็นเนื้อหาสระที่เป็นปัจจุบันและมีที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
4. เป็นระบบของสาระสนเทศที่มีความเข้าใจง่าย มีการจัดระบบข้อมูลอย่างเรียบร้อย ง่ายต่อการนำไปใช้

siriwan said...

สิริวรรณ มีรอด รหัส 0647258
สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะ
1. เข้าใจง่าย
2. มีความเหมาะสม
3. ข้อมูลนั้นๆต้องเป็นระบบ มีการจัดระบบของข้อมูล
มีการเรียงลำดับข้อมูล
4. ข้อมูลที่ถูกต้อง
5. ข้อมูลที่มีความทันสมัย

November 17, 2008 1:09 PM

thidalak said...

T.T
0647249

สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้นภายในเวลาอันรวดเร็ว
3. มีความทันสมัยและสอดคล้องกัยเทคโนโลยีที่รองรับ
4. สารมารถสื่อความหมายหรือสื่อสารกับผู้ใช้ได้ดี
5. เป็นการรวบรวมและผ่านกระบวนการ ทดลองใช้มาเพื่อแก้ไขปัญาหาเฉาพหน้าได้
6. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและงานที่ใช้
7. สามารถใช้ได้ทุกเพศ ทุกกลุ่ม หรือมีการสร้างขึ้นมาเพื่อกลุ่มเฉพาะได้

ปริญญา said...

สารสนเทศที่ดี ควรเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ กลั่นกรองมาอย่างดีแล้ว และสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ธิดาเทพ said...

สารสนเทศที่ดี ต้องมีลักษณะคือ มีเนื้อหาที่ถูกต้อง และทันสมัย กะทัดรัดและมีการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้จริง

สยาม said...

สารสนเทศ ที่ดีควรมีลักษณะ คือ
1.เป็นข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลออกมาอย่างละเอียดได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง
2.เป็นข้อมูลที่สามารถนำใช้ได้จริงในปัจจุบัน
3.เป็นสารข้อมูลที่ทำให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่ายไม่ก่อให้เกิดความสับสน

jirayu talah 0647246 said...

2.1 สารสนเทศดีอย่างไร
สารสนเทศที่ดี ควรเป็นข้อมูลที่มีความถูกตรง เที่ยงตรงมีประโยชน์และตรงตามจุดประสงค์ของผู้ใช้

จิรายุ ตาหล้า 0647246

kanlaya said...

กัลยา ภู่ทอง 0647245

1. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
2. เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
3. การประมาลผล ที่มีการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
4. มีเนื้อหาที่กะทัดรัด ชัดเจน
5. มีความเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ได้

Nichapa said...

สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
- เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง เป็นไปตามความ เป็นจริง
- ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทันสมัย เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน
- ควรเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์

SuNnY said...

นางสาวประภัสสร จันทร์แดง 0647026

สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ เป็นข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวอ้างโดยผู้เชี่ยวชาญ มีเนื้อหาครอบคลุม ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

nipitporn said...

สารสนเทศที่ดีควรจะมีลักษณะมีการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Rachada said...

รัชฎา ยศบุตร รหัส 0647030
สารสนเทศที่ดี ควรมีลักษณะ
1.มีการประมวลผลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลดิบที่เป็นข้อเท็จจริง ถูกต้อง และชัดเจน
2.สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้
3.เป็นผลลัพธ์ที่มีแปรผลข้อมูลโดยผ่านกระบวนการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
4.เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผ่านกระบวนการทางสถิติ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้

Papao said...

สิทธิชัย กิจถาวร 0647257 รายงานตัว

2.1 ลักษณะสารสนเทศที่ดี
1. นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. มีการนำข้อมูลดิบไปวิเคราะห์ จัดระบบด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
3. มีความทันสมัย/ข้อมูลมีความทันสมัย
4. มีการจัดเก็บเป็นระบบ เรียกใช้งานได้ง่าย/สะดวก

Tawit_Luxsanga said...

นายทวิช ลักษณ์สง่า 0647247 ^_^

1.1 สารสนเทศที่ดี ควรมีลักษณะ การจัดการข้อมูลที่เข้าถึงสะดวก มีความถูกต้องแม่นยำ และสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เข้าถึงได้กับทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย

^_^

สุมณฑิรา said...

สุมณฑิรา นิยะมะ 0647259

สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้คือ เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ทันสมัย มีการจัดเก็บที่เป็นระบบ โดยที่ข้อมูลเหล่านั้นสามารถช่วยในการตัดสินใจ หรือการทำบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัชรินทร์ 0647254 said...

ลักษณะที่ดีของสารสนเทศ
1.เนื้อหามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
2.มีการสรุปหรือผ่านการประมวลผลให้มีความสัมพันธ์กัน
3.มีความชัดเจนสามารถสื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจได้ดี
4.มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบ
5.สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

จารุวรรณ said...

ลักษณะที่ดีของสารสนเทศ
1.มีการประมวลเนื้อหาของเรื่องนั้นอย่างเป็นระบบ
2.มีความถูกต้อง
3.เนื้อหาข้อมูลของสารสนเทศสามารถสื่อสารให้ผู้รับเข้าใจได้ง่าย และเกิดประโยชน์กับผู้รับ
4.ผ่านการวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
5.มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

Pichart said...

สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1.มีความถูกต้องของเนื้อหา
2.มีประโยชน์ต่อการศึกษา
3.มีความหลากหลาย ที่สามารถเลือกศึกษาได้ตามความเหมาะสม
4.มีวิธีการประมวลผลที่ถูกต้อง สามาถใช้สารสนเทศดังกล่าวประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
5.สารสนเทศจะต้องมีความน่าเชื่อถือ สามารถตรอบสอบที่มา หรือ แหล่งอ้างอิงได้
6.มีความทันสมัย ทันต่อเหตุกาณ์
7.มีความน่าสนใจ
8.มีการจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถเลือกศึกษาได้โดยง่าย

payoon said...

1. ตอบ สารสนเทศที่ดี ต้องมีการคัดสรร ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากที่สุด และจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ หรือหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และนำมาใช้งาน

เบญจมาศ said...

สารสนเทศที่ดี ควรจะมีลักษณะของข้อมูลที่จัดเป็นระบบเรียบร้อย มีความต่อเนื่อง ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ของผู้ใช้งาน

Pitcha0647255 said...

นางสาวพิชชา สุริอาจ รหัส 0647255
สารสนเทศที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี้
1. มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานและการใช้งาน
2. ข้อมูลมีความถูกต้อง
3. มีการจัดเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน

Akkachai said...

ข้อ 2.2
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง บุคคล หรือสถานที่ ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบต่างๆที่ได้รวบรวมความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมศึกษาไว้เป็นลำดับขั้นตอน ผู้ศึกษาสามารถสืบค้นเอาข้อมูลที่ต้องการออกไปใช้งานตามที่ต้องการได้

กฤษฎา0648071 said...

แหล่งสารสนเทศทางสังคมศึกษา

หมายถึง ที่ ที่มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา


แหล่งข้อมูล สารสนเทศฯ

1.สอนเรื่อง ชนชาติไทย สาระประวัติศาสตร์ ม.1

http://www.sac.or.th/

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รวบรวมข้อมูลการศึกษาค้นคว้าด้าน มานุษยวิทยา ดังที่องค์ที่ปรึกษา คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดำรัสว่า "จุดประสงค์เพื่อให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งมวล มนุษย์จะได้เข้าใจตนเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่าง


2. เรื่อง วัฒนธรรมไทย

http://www.thaifolk.com

" วิถีไทย " เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยในด้านต่างๆ ทั้งใน

แง่วัฒนธรรม การกินอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะแขนง


3.เรื่อง แผนที่ สาระภูมิศาสตร์
http://www.rs.psu.ac.th/

ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี รวบรวมข้อมูลทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้ได้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ที่ให้รายละเอียด

kanlaya said...

ครั้งที่ 2 ตอนที่ 1
ข้อ 2.2

กัลยา ภู่ทอง 0647245
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง ที่มาของข้อมูลทางมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ที่ได้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา ได้แก่
1.ข้อมูลและสถิติประชากรไทย วิชาหน้าที่พลเมืองhttp://www.dopa.go.th
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2. สถิตตลาดการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
วิชาเศรษฐศาสตร์
http://www.bot.or.th
ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. แผนที่ วิชาภูมิศาสตร์
http://www.rtsd.mi.th
ของกรมแผนที่ทหาร

jirayu talah 0647246 said...

2.2 ความหมายของ"แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา" และ แหล่งสารสนเทศทางสังคมศึกษา

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา ตือ สถานที่ที่มีข้อมูลที่เป็นลักษณะสารสนเทศในด้านสังคมศึกษา สะสมอยู่หรือรวบรวมอยู่ และเปิดโอกาศใดผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้หรือรับบริการสารสนเทศเหล่านั้นได้

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา เช่น
1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
http://www.thaiconsumer.net/ ให้ข้อมูลความรู้และบริการว่าด้วยสิทธิประโยชน์ กฎหมาย การส่งเสริม คุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ
---ใช้ในการประกอบการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
2. กรมแผนที่ทหาร
http://www.rtsd.mi.th/index.html ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และบริการ เกี่ยวกับด้านข้อมูลแผนที่ ต่างๆ
---ใช้ในการประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แผนที่ ได้เป็นอย่างดี
3. กรมศิลปากร
http://www.finearts.go.th/ ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และบริการ เกี่ยวกับด้านข้อมูลด้านเช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณสถาน เอกสาร-จดหมายเหตุ เป็นต้น
---ใช้ในการประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมาก

จิรายุ ตาหล้า 0647246

พัชรินทร์ 0647254 said...

พัชรินทร์ เรือนสูง รหัส 0647254
ครั้งที่ 2 ตอนที่ 1 ข้อ 2.2
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง สถานที่ หรืออุปกรณ์ หรือสื่อที่มีข้อมูลต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่ผ่านการประมวลผลแล้วถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบ พร้อมที่จะให้คนมาค้นคว้าหาความรู้ได้

แหล่งข้อมูลสังคมศึกษา ได้แก่
- ข้อมูลประชากร ในสาระหน้าที่พลเมืองฯ จาก http://www.dopa.go.th/cgi-bin/tstat.sh?level=1&cccode=%B9%A4%C3%C8%C3%D5%B8%C3%C3%C1%C3%D2%AA&hrcode=%B7%D8%E8%A7%E3%CB%AD%E8&ttcode=%B7%E8%D2%C2%D2%A7&data=2
- ข้อมูลการส่งออกในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2551 ในสาระเศรษฐศาสตร์ จาก http://www.depthai.go.th/DEP/DOC/51/51016046.xls
- แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย ในสาระภูมิศาสตร์ จาก http://www.gisthai.org/map-galery/drought/1/drought1.html

payoon said...

นายกัปปิย เล้าเจริญ รหัส 0647263

2. ตอบ แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา คือ สถานที่ ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา ที่ผ่านการคัดสรร และปรับปรุงแก้ไข พร้อมที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

แหล่งข้อมูลทางสังคมศึกษา
1. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
http://www.parliament.go.th/

2. แหล่งข้อมูลทางด้านอุทกศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาทางทะเล การเดินเรือของประเทศไทย
http://www.navy.mi.th/hydro/

3. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับทวีปออสเตรเลีย ทั้งสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ แหล่งท่องเที่ยว และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทวีปออสเตรเลีย
http://www.australia.com/

septy said...

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา มีความหมายว่าอย่างไร และนักศึกษาคิดว่าจะศึกษาแหล่งข้อมูลสังคมศึกษา ได้จากที่ใดบ้าง
สิริวรรณ 0647258
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง ศูนย์รวมของความรู้ ข้อเท็จจริงต่างๆทั้งที่ มีการเก็บรวบรวมไว้ ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมไว้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาระสังคมศึกษาซึ่งมีทั้งสิ้น 5 สาระ เพื่อช่วยในการจัดการเรียนรู้ทางด้านสังคมศึกษา
ตัวอย่างของแหล่งข้อมูลทางสังคมศึกษา

สาระประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ชาติไทย (คนไทยมาจากไหน, อะไรคือไทยแท้ ฯลฯ)
มิวเซียมสยาม : http://www.ndmi.or.th/
สาระเศรษฐศาสตร์ (เงินทองของมีค่า เช่น ผู้ผลิต ผู้บริโภค ความรู้เกี่ยวกับค่าเงิน ฯลฯ สาระเศรษฐศาสตร์ของทั้ง 4 ช่วงชั้น)

เงินทองของมีค่า : http://www.tsi-thailand.org/YouthEdu/personalFin_setjat.html

สาระภูมิศาสตร์ : แผนที่
กรมแผนที่ทหาร http://www.rtsd.mi.th/index.html

kasama said...

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา มีความหมายว่า ที่มาของข้อมูลต่างๆที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสังคมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การสอบถามหรือสัมภาษณ์จากผู้รู้ ที่ได้มีการรวบรวม จัดระเบียบไว้อย่างชัดเจนและผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งมีความถูกต้อง มีความทันสมัยและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้

แหล่งสารสนเทศ
http://www.dopa.go.th/history/polith.htm ของกรมการปกครอง
วิชา ประวัติศาสตร์
เรื่องประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศไทย

http://www.onab.go.th/buddhism_day.htm ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วิชา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

http://www.sufficiencyeconomy.org/ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิชา เศรษฐศาสตร์
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

http://www.gistda.or.th/Gistda/HtmlGistda/Html/HtmlHisSat/HisSatillite.htmlของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศ(องค์การมหาชน)
วิชา ภูมิศาสตร์

^^

nipitporn said...

แหล่งข้อมูลทางสังคมศึกษา คือ สถานที่ที่ให้ ข้อเท็จจริง ความรู้ กระบวนการ สารสนเทศ ทางวิชาสังคมศึกษา เพื่อเป็นประโยช์ต่อการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในสังคม

แหล่งข้อมูลทางสังคมศึกษาที่นำมาจัดการเรียนการสอนคือ
1.ศูนย์ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำhttp://www.dwr.go.th/waterportal/waterportal.html
ให้ข้อมูลทางด้านทรัพยากรน้ำในประเทศไทย ปริมาณน้ำฝน เส้นทางพายุ แผนที่ทางอากาศ
-วิชาภูมิศาสตร์
2.กระทรวงการคลัง
http://www.mof.go.th/index2.html
ให้ความข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะการคลังระหว่างประเทศ ข้อมูลสินค้าส่งออกและนำเข้า นโยบายการคลังของรัฐ
-วิชาเศรษฐศาสตร์
3.กระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม
http://www.energy.go.th/moen/default.aspx
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทดแทนภายในประเทศ ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงภายในประเทศแล่งพลังงานที่ใช้ในประเทศไทย
-วิชาเศรษฐศาสตร์

Nootun said...

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง หน่วยงานหรือสถานที่ที่ทำหน้าที่ จัดหา ผลิต หรือจัดเก็บข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลทางสารสนเทศทางสังคมศึกษา ที่สามารถเข้าไปศึกษาได้
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา ได้แก่
1. ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมนุษย์ สามารถศึกษาได้จาก http://www.sac.or.th/home.html ซึ่งเป็นเว็บไซท์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รวบรวมข้อมูลการศึกษาค้นคว้าด้าน มานุษยวิทยา ดังที่องค์ที่ปรึกษา คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดำรัสว่า "จุดประสงค์เพื่อให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งมวล มนุษย์จะได้เข้าใจตนเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
2. ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ศึกษาได้จาก http://www.greenpeace.org ซึ่งป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับโลก เว็บไซต์ของกรีนพีชจะให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และกิจกรรมความเคลื่อนไหวในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3. ศึกษาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และรัฐสภาของประเทศไทย จากhttp://www.parliament.go.th/
ซึ่งเป็นเว็บไซท์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรัฐสภารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กิจการรัฐสภา ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยได้ที่เว็บไซต์รัฐสภาไทย

Akkachai said...

แหล่งข้อมูล ที่ 1. เรื่องพระเมรุ พระเมรุมาศ สาระประวัติศาสตร์
http://www.phrameru.net/ ลิงค์จากhttp://www.thailandmuseum.com/OfficeMuseum/OfficeNatinalMuseum.htm สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

แหล่งข้อมูล ที่ 2. เรื่องอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย สาระหน้าที่พลเมือง
http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main21.htm สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แหล่งข้อมูลที่ 3. โครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม, น้ำเสีย และการจราจรในกรุงเทพมหานคร สาระหน้าที่พลเมือง
http://www.bma.go.th/html/page60.html กรุงเทพมหานคร

เบญจมาศ said...

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง ศูนย์รวมหรือที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับด้านสังคมศึกษา ได้จัดเก็บหรือรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งข้อมูลนั้นผ่านการประมวลผลเพื่อนำมาใช้ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน

แหล่งข้อมูลที่สามารถค้นคว้าได้
http://www.sac.or.th
เป็นเว็ปไซด์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
วิชาประวัติศาสตร์

http://www.tkc.go.th/index.aspx?pageid=110&parent=0
เป็นเว็ปไซด์ของศูนย์กลางความรู้แห่งชาติของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิชา หน้าที่พลเมือง
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย

http://www.krisdika.go.th/about.jsp?head=3
เป็นเว็ปไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วิชา หน้าที่พลเมือง
เรื่อง กฎหมาย

http://www.sufficiencyeconomy.org/
เป็นเว็ปไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิชา เศรษฐศาสตร์
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

Rachada said...

รัชฎา ยศบุตร รหัส 0647030
ครั้งที่ 2 ข้อ 2.2
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆที่มีการรวบรวมข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่มีการประมวลผลทางสถิติ โดยมีข้อมูลความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาระสังคมศึกษาใดสาระหนึ่งก็ได้ หรือจะมีข้อมูลครบทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ก็ได้
ตัวอย่างแหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา 5 แหล่งได้แก่
1.การศึกษาเรื่องภูมิอากาศในสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ จากกรมอุตุนิยมวิทยา สืบค้นมาจากhttp://www.tmd.go.th/
2. การศึกษาเรื่องโครงสร้างทางธรณีวิทยา ในสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ จาก
กรมทรัพยากรธรณี สืบค้นมาจากhttp://www.dmr.go.th/
3.การศึกษาเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง สังคม และการดำเนินชีวิตประจำวัน สืบค้นมาจากhttp://www.dopa.go.th/hpstat9/people2.htm
4. การศึกษาเรื่องพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ในสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ จากกระทรวงพลังงาน สืบค้นมาจาก http://www.energy.go.th/moen/default.aspx
5. การศึกษาเรื่องชนชาติไทย ในสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากฐานข้อมูลวิจัยทาง
ชาติพันธุ์จากศูนย์มนุษยวิทยา สิรินธร สืบค้นมาจาก http://www4.sac.or.th/ethnicredb/DirectoryPage.html

Nootun said...

ณิชาภา

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง หน่วยงานหรือสถานที่ที่ทำหน้าที่ จัดหา ผลิต หรือจัดเก็บข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลทางสารสนเทศทางสังคมศึกษา ที่สามารถเข้าไปศึกษาได้

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา ได้แก่
1. ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมนุษย์ สามารถศึกษาได้จาก http://www.sac.or.th/home.html ซึ่งเป็นเว็บไซท์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รวบรวมข้อมูลการศึกษาค้นคว้าด้าน มานุษยวิทยา ดังที่องค์ที่ปรึกษา คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดำรัสว่า "จุดประสงค์เพื่อให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งมวล มนุษย์จะได้เข้าใจตนเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
2. ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ศึกษาได้จาก http://www.greenpeace.org ซึ่งป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับโลก เว็บไซต์ของกรีนพีชจะให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และกิจกรรมความเคลื่อนไหวในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3. ศึกษาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และรัฐสภาของประเทศไทย จากhttp://www.parliament.go.th/
ซึ่งเป็นเว็บไซท์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรัฐสภารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กิจการรัฐสภา ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยได้ที่เว็บไซต์รัฐสภาไทย

รัชนาภา said...
This comment has been removed by the author.
จารุวรรณ said...

จารุวรรณ ยิ่งยงค์ 0647025
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง ที่เก็บรวบรวมความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ซึ่งได้รับการประมวลแล้วอย่างเป็นระบบ สามารถค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกจัดเก็บ และนำมาใช้ได้อย่างสะดวก

แหล่งข้อมูลสาระสังคมศึกษา
1.เรื่องเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศ สาระภูมิศาสตร์
http://www.forest.go.th/stat/stat50/TAB1.htm

2.เรื่องดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก สาระเศรษฐศาสตร์
http://www.price.moc.go.th/Default5.aspx

3.เรื่องข้อมูลประชากรจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาระหน้าที่พลเมือง
http://www.dopa.go.th/cgi-bin/tstat.sh?level=1&cccode=%A1%C3%D8%A7%E0%B7%BE%C1%CB%D2%B9%A4%C3&hrcode=&ttcode=&data=2

ปริญญา said...

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา มีความหมายดังนี้คือ
พื้นที่ บริเวณหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ที่สามารถให้ข้อเท็จจริงทางด้านสังคมศึกษา ที่อาจจะอยู่ในรูปของตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่มีความสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในด้านการเรียนการสอนในสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แหล่งข้อมูลสังคมศึกษาได้มาจาก
1.ถ้าเราจะสอนหรือศึกษาวิชาสังคมศึกษาในหลายๆสาระเราสามารถไปศึกษาได้จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น
-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
http://www.thailandmuseum.com/
2.ถ้าจะสอนหรือศึกษาในสาระเศรษฐศาสตร์ เราสามารถไปศึกษาได้จาก
-ธนาคารแห่งประเทศไทย
http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx
3.ถ้าจะสอนหรือศึกษาในสาระภูมิศาสตร์ในเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศเราสามารถไปศึกษาหรือไปขอข้อมูลได้จาก
-กรมแผนที่ทหาร เพื่อหาข้อมูลแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง และการทหาร
http://www.rtsd.mi.th/
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนที่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและภาพถ่ายทางอากาศและอื่นๆ
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในหน่วยงานนี้จะมีการผลิตแผนที่ ที่เกี่ยวกับงานการผลิตกระแสไฟฟ้า มีภาพถ่ายทางอากาศ และมีภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วย ซึ่งหน่วยงานนี้ผมเคยเข้าไปทำรายงานกับเพื่อนๆในรายวิชาแผนที่ของอาจารย์พิทักษ์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีแห่งหนึ่งที่ควรไปศึกษา
http://www.egat.co.th/th/index.php
4.ถ้าจะศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษยวิทยา เราก็ไปศึกษาได้จากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร
http://www.sac.or.th/home.html
5.ถ้าจะศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ เราก็ไปศึกษาได้จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
http://www.onab.go.th/

wararak said...

วรารักษ์ บุษยานนท์ รหัส0647256~*


แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง ที่มาหรือสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ข้อเท็จจริง ประสบการณ์ แล้วบันทึกลงในสื่อหรือวัสดุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และมีการถ่ายทอดเผยแพร่ทั้งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา

1.เรื่อง วัฒนธรรมไทย

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติhttp://www.culture.go.th/www/th/

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย
http://www.hum.ru.ac.th/html/cultrue/


2.เรื่อง ความเป็นมาของชนชาติไทย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
http://www.sac.or.th/home.html


เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอพียง
http://www.sufficiencyeconomy.org/

ข้อมูลจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จัดเว็บเพจทำโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
http://www.doae.go.th/report/SE/


ส่งค๊า ^^

สุมณฑิรา said...

สุมณฑิรา นิยะมะ 0647259

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง ศูนย์รวมของข้อมูลที่มีประโยชน์ในวิชาสังคมศึกษา อันประกอบด้วยข้อมูลต่างๆทั้งในด้าน มนุษยศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

สามารถศึกษาแหล่งข้อมูลสังคมศึกษาได้จาก

*สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จากเว๊ปไซต์ ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจhttp://www.sufficiencyeconomy.org/

ความหมายของสหกรณ์ จากเว๊ปไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
http://cpd.go.th/index.html

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ จากเว๊ปไซต์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติhttp://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139

*สาระภูมิศาสตร์
เรื่อง ความเป็นมาของแผนที่ จากเว๊ปไซต์กรมแผนที่ทหาร http://wbc.msu.ac.th/wbc/human/0107%20102/chapter1.html

*สาระหน้าที่พลเมือง
รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย จากเว๊ปไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/

SuNnY said...

ประภัสสร จันทร์แดง 0647026

*0*

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง ศูนย์รวมข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ต่างๆที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในวิชาสังคมได้

แหล่งข้อมูล

เรื่อง สหกรณ์...จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
http://www.cpd.go.th/index.html

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง...จากเว็บไซต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.sufficiencyeconomy.org/

เรื่อง ภาวะโลกร้อน..สิ่งแวดล้อม..กฎหมายสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมhttp://www.deqp.go.th/main/

เรื่อง กฎหมายสำหรับประชาชน...จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
http://www.krisdika.go.th/law_00.jsp?head=3&item=1


เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน..จาก เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมhttp://www.moj.go.th/th/cms/index2.php?section=main_law&GroupID=11

thidalak said...

T.T 0647249

ตอนที่ 2.2 แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษาหมายถึง สถานที่ พื้นที่ ศูนย์รวม หรือองค์กร ที่จัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตนเองตามกระบวนการที่เหมาะสม อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบต่างๆ สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว

เช่น
1. หากสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร สาระเศรษฐศาสตร์ มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ http://www.sufficiencyeconomy.org/detail.swf

เป็นเว็บไซต์หลักของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานคณะกรรมมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. การจัดสถิติบัญชีประชาชาติ สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายได้ประชาชาติ
http://service.nso.go.th/nso/knowledge/eco_f1.html
จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

3. เรื่องประวัติความเป็นมา ของพุทธศาสนา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สาระที่ 1 ศาสนา จาก http://www.onab.go.th/buddhism_buddhism.htm

http://www.onab.go.th/buddhism_day.htm

http://www.onab.go.th/buddhism_buddha.htm จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

4. กฎหมายประชาชน สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง จาก
http://service.nso.go.th/nso/knowledge/eco_f1.html ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัชนาภา said...

รัชนาภา บุญประสพ 0647031
ข้อ 2.2 แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง สถานที่ หน่วยงานหรือแหล่งที่เกิดข้อมูลรอบๆตัวเรา ที่ค้นหาข่าวสาร ความรู้ทางสังคมศึกษา ที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้สังคมศึกษาได้
เช่น
แหล่งที่ 1.วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการชนชาติไทย ม.1
เว็บ
1.1.http://www.sac.or.th/home.html ศูนย์มานุษยวิทยา http://www.sac.or.th/home.html เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
http://www.sac.or.th/museumdatabase/ http://www4.sac.or.th/museumdatabase/detail_museum.php?get_id=76-008&word= รูปภาพเกี่ยวกับประเพณีไทย
1.2http://www.culture.go.th/www/th/ สำนักงานคณะกรรมการวัมนธรรมแห่งชาติ ไปลิ้งค์http://www.culture.go.th/thainithat/website/thai/information/evolution.html
แหล่งที่ 2.ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ม.1 เรื่อง ประชากร
2.1http://portal.nso.go.th/otherWS-world-context-root/index.jsp สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลิ้งค์http://service.nso.go.th/nso/data/02/popworld.html
2.2วิทยาลัยประชากรศาสตร์ http://www.cps.chula.ac.th/pop_info/tha/pic_th_is_thai_demo_data.html
แหล่งที่ 3.ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม เรื่องพุทธประวัติ
3.1http://www.onab.go.th สำนักงานพรระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลิ้งค์ http://www.onab.go.th/buddhism_buddha.htm
3.2หอมรดกไทยhttp://www.heritage.thaigov.net/religion/bio/index.htm

ธิดาเทพ said...

ธิดาเทพ รหัส 0647248
ข้อ 2.2 แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง สถานที่ บุคคลหรือแหล่งข้อมูลที่สามารถบอกความหมาย หรือสิ่งที่เราต้องการทราบเรื่องเกี่ยวกับสังคมศึกษาได้ โดยข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน กะทัดรัดและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและง่ายต่อการทำความเข้าใจ
เช่น
แหล่งที่ 1 วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา จากสถาบันอยุธยาศึกษาhttp://ayutthayastudies.aru.ac.th
แหล่งที่ 2 วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.moac.go.th www.sufficiencyeconomy.org
แหล่งที่ 3 วิชาพุทธศาสนา เรื่องพุทธประวัติ จากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
www.onab.go.th
http://www.onab.go.th/buddhism_buddha.htm

Tawit_Luxsanga said...

นายทวิช ลักษณ์สง่า 0647247 ^_^

แหล่งข้อมูลสารสนเทศสังคมศึกษา หมายถึง องค์กรต่างๆ หรือ บุคคล ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทางสังคมศึกษาต่างๆ อย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ ในเรื่องราวนั้นๆ

เรื่อง GIS สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
http://www.gisthai.org/
ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศของประเทศไทย

http://tourismthailand.org/google_map/ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยการใช้ GIS


http://www.moc.moe.go.th/filedata/GIS.html สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


เรื่อง วัฒนธรรมไทย
www.culture.go.th/ กระทรวงวัฒนธรรม

http://kanchanapisek.or.th/kp8/thaic.htm สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

http://www.sema.go.th/node/336 กรมศิลปากร


เรื่อง กฏหมายไทย
http://www.krisdika.go.th/about.jsp?head=3 สำนักงานกฤษฎีกา

http://www.moj.go.th/th/index.php
กระทรวงยุติธรรม

http://www.callcenter.moj.go.th/
ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงยุติธรรม


******************************

Pitcha0647255 said...

นางสาวพิชชา สุริอาจ รหัส 0647255


แหล่งข้อมูลสารสนเทศสังคมศึกษา หมายถึง สถานที่หรือหน่วยงานที่ได้รวบรวมความรู้ ข้อเท็จจริง ข่าวสาร และความคิดที่เกี่ยวกับสาระสังคมศึกษา ที่นำมาบันทึกไว้ในบริเวณซึ่งบุคคลสามารถเข้ามาค้นคว้า รับรู้ความรู้และสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ความต้องการใช้งานของแต่ละบุคคล

สาระภูมิศาสตร์ เรื่องพันธุ์ไม้ในประเทศไทย
http://www.forest.go.th/home/index.asp#
กรมป่าไม้
http://www.dnp.go.th/
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

สาระหน้าที่พลเมือง เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน
http://www.moj.go.th/th/index.php
กระทรวงยุติธรรม
http://www.krisdika.go.th/about.jsp?head=3
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สาระหน้าที่พลเมือง เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

http://kanchanapisek.or.th/kp8/thaic.htm
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
http://www.finearts.go.th
กรมศิลปากร
http://www.ocac.go.th/
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สยาม said...

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษาคือ แหล่งสถานที่ ที่ให้ความรู้ในด้านสังคมศึกษา เช่นโบราณสถาน อินเตอร์เน็ต หรือห้องสมุด ทำให้ผู้ที่ได้ศึกษานั้นได้รับความรู้อย่างแท้จริงจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศนั้นซึ่งนักเรียนสามารถที่จะศึกษาแหล่งสารสนเทศได้จากสถานที่ต่างๆ โดยแหล่งทางข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา ซึ่งสามารถศึกษาได้ทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่
1.ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น สามารถเข้าไปยัง
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm
สามารถเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

2.ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยในสาระภูมิศาตร์สามารถศึกษาได้ที่http://ftiweb.off.fti.or.th/iei/
ซึ่งเป็นเว็บไซด์แสดงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมหรือวิธีการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่พบในประเทศไทย

3.ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ข้อมูลการนำเข้าและ ส่งออกระหว่างประเทศ สามารถศึกษาได้ที่ เว๊บไซด์ ของกระทรวงพาณิชย์http://www.moc.go.th/ นอกจากแสดงดัชนีการส่งออกและการนำเข้าของสินค้าไทยแล้วยังแสดงให้เห็นสภาพเศรษฐกิจและข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆอีกมากมาย

Piyaboot said...

นายปิยะบุตร จิตรช่วย รหัส 0647253
แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง
ระบบการรวบรวมจัดการข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆอย่างเป็นแบบแผนที่ถูกต้อง แล้วมีการรวบรวมหรือบันทึกไว้เป็นข้อมูลเฉพาะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสาระ/เนื้อหา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านด้านการจัดการเรียนรู้ของสังคม วัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดล้อมรอบตัว
เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และประกอบการเรียนในสาระสังคมศึกษาฯอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เช่น การศึกษาเกี่ยวกับ
สาระภูมิศาสตร์
เรื่อง ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทย
-ข้อมูลด้านทรัพยากรทางน้ำและอากาศของประเทศไทย
จาก
http://www.dwr.go.th/waterportal/waterportal.html

- ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำจืดและการชลประทานของประเทศไทย
จาก
http://water.rid.go.th/hydhome/link.html

- ข้อมูลด้านการเพาะปลูกในเขตลุ่มน้ำของประเทศไทย จาก
http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/Statistic/index.html

Pichart said...

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา
1. พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ : (วิชาประวัติศาสตร์)
เป็นพิพิธภัณฑสถานแนวใหม่ในยุคแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ เน้นกระตุกต่อมคิด จุดประกายความอยากรู้สู่การค้นพบความคิดใหม่ๆ ด้วยตนเองตลอดเวลาอย่างไม่รู้ตัว เพื่อการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ

พื้นที่เกือบ 3,000 ตารางเมตรในอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวร “เรียงความประเทศไทย” เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องอันยาวนาน ผู้ชมจะได้ เรียน เล่น รู้ กับปริศนาหลายหมื่นหลายพันปีของสุวรรณภูมิ มูลเหตุสู่ยุคทองของสยามประเทศ และเงื่อนปมก่อนจะมาเป็นประเทศไทยอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อค้นหาคำตอบสำคัญว่า “เราคือใคร” และ “ความเป็นไทยหมายถึงอะไร”

นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมได้ตื่นตาตื่นใจ สนุกเรียนสนุกรู้ไปกับประเด็นใหม่ๆ ทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ภูมิปัญญา ฯลฯ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมีพื้นที่ให้บริการเพื่อต่อยอดความรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมมากมาย ตอบสนองกลุ่มผู้เช้าชมที่แตกต่างและหลากหลาย

http://www.ndmi.or.th/museums/index.html

2. ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (วิชาเศรษฐศาสตร์ : เศรษฐกิจพอเพียง)
แหล่งข้อมูลสารสนเทศนี้จะทำให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีข้อมูลสารสนเทศที่มากมาย ทั้งที่เป็นเอกสาร ตำรา ซีดี รวมรวมรายงานวิชาการต่างๆ ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นหากต้องการเรียนรู้เรื่องนี้ จึงควรศึกษาจากแหล่งนี้เป็นรอย่างยิ่ง
http://www.sufficiencyeconomy.org

3. กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) ( สิ่งแวดล้อมศึกษา)
เราสามารถศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อน มรแหล่งข้อมูลภาพ วีดีโอ รายงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
http://www.greenpeace.org/seasia/th/

Papao said...

สิทธิชัย กิจถาวร 0647257

ความหมายของเเหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา
ศุนย์รวมข้อมูล/ความรู้ที่มีการเก็บข้อมูลในด้านต่างๆที่มีการวิเคราะห์ คัดสรร ประมวลผลเเล้ว ซึ่งสามารถนำไปช่วยในการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้

สอนเรื่อง ป่าไม้ เรื่องประเภทของป่าไม้
http://www.forest.go.th/Research/Knowledge/type%20of%20forest.html เว็บไซต์ของกรมป่าไม้

สอนเรื่อง สหกรณ์ เรื่อง พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
http://203.185.148.54/ewt/web_cpd/kn_lawmain.html
เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

สอนเรื่อง แผนที่ GIS GPS
http://www.bangkokgis.com/gisforeveryone/index.htm#basicgis
เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ton_or said...

อัจฉราพร กลิ่นเกษร รหัส0647260
ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
1.ความเที่ยงตรง หมายถึง สารสนเทศต้องสามารถแสดงลักษณะความจริงที่เกิดขึ้นอย่างเที่ยงตรง ไม่มากไปน้อยไป และไม่เอนเอียงหรือบิดเบือนไปจากความจริงที่ปรากฏ
2.ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หมายถึงสารสนเทศนั้นสามารถตอบสนองและเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคน
3.มีความถูกต้องเชื่อถือได้
4.สามารถตรวจสอบได้
5.มีความสมบูรณ์
6.มีความกะทัดรัด
7.ทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา
8.มีความชัดเจน
9.การใช้งานง่าย

ton_or said...

อัจฉราพร กลิ่นเกษร รหัส0647260

2.2 ความหมายของ"แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา" และ แหล่งสารสนเทศทางสังคมศึกษา

แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา หมายถึง หน่วยงานหรือสถานที่ที่เป็นแหล่งข้อมูลทางสังคมศึกษา ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่การศึกษาหาความรู้ โดยข้อมูลนั้นต้องมีการรวบรวม และปรับปรุงแก้ไขจนเชื่อถือได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการศึกษาเรื่องราวทางสังคมศึกษาได้

แหล่งข้อมูลทางสังคมศึกษาที่นำมาจัดการเรียนการสอนคือ
1.เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สาระเศรษฐศาสตร์)
www.nesdb.go.th
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : สภาพัฒน์)
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติตั้งแต่ฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบัน

2.เรื่องศาสนาต่างๆในประเทศไทศ(ศาสนาพุทธ,ศาสนาคริสต์,ศาสนาอิสลาม,ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู,ศาสนาซิกข์)(สาระพระพุทธศาสนา)
www.dra.go.th
(กรมการศาสนา)
มีการให้ข้อมูลของทั้ง5ศาสนาที่มีคนในประเทศไทยนับถือ โดยมีข้อมูลตั้งแต่ประวัติการเกิดศาสนา พระบิดา พระเจ้า คัมภีร์ สัญลักษณ์ เป็นต้น

3.เรื่องนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงต่างๆของไทยและหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงนั้นๆ(การเมืองการปกครองไทย สาระหน้าที่พลเมือง)
www.thaigov.go.th (รัฐบาลไทย)
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และการปฏิบัติงานของกระทรวงต่างๆ รวมทั้งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่สังกัดกระทรวงนั้น

กฤษฎา0648071 said...

.