Sunday, November 16, 2008

ครั้งที่ 2 สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา (ตอนที่ 2)

1. นักศึกษาคิดว่า นวัตกรรมทางสังคมศึกษา มีความหมายว่าอย่างไร
2. นักศึกษาคิดว่ามีสิ่งใดบ้างที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมศึกษา ให้ยกตัวอย่างและอธิบายประกอบ โดยใช้การสืบค้นข้อมูล

53 comments:

ปริญญา said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษาหมายถึง
รูปแบบใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ เทคนิควิธีการใหม่ๆ หรืออาจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วและนำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนทางด้านสังคมศึกษา

wararak said...

วรารักษ์ บุษยานนท์ รหัส 0647256~*

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือพัฒนาจากสิ่งเดิมที่มีอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นความคิด การกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ โดยผ่านกระบวนการอย่างเป็นระบบจนเชื่อถือได้ แล้วนำมาใช้ในการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา

thidalak said...
This comment has been removed by the author.
รัชนาภา said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ สิ่งใหม่การทำใหม่อีกครั้ง หรือการปรับปรุงจากของเก่า เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยสิ่งนั้นต้องได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาจนมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้

ธิดาเทพ said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การคิดสิ่งใหม่ การคิดค้นเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ หรือการปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่แต่เดิมให้มีความทันสมัยและดีขึ้น แต่สิ่งนั้นต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้วว่าเป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ เพื่อการนำมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนทางสังคมศึกษา

kanlaya said...

กัลยา ภู่ทอง 0647245
ครั้งที่ 2 ตอนที่ 2 ข้อที่ 1
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง สิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่ หรือดัดแปลงจากของเดิม ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ประหยัดเวลาเรียนอีกด้วย

jirayu talah 0647246 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ ความคิด วิธีปฏิบัติ สิ่งของหรือวัตถุใหม่ซึ่งเกี่ยวกับด้านสังคมศึกษาต่างๆ ที่ไม่เคยเป้นที่รู้จักมาก่อนหรือมีความแตกต่างจากคนอื่น ที่ได้รับการพัฒนาจากเดิมหรือผ่านการทดสอบทดลองจนกลายเป็นสิ่งใหม่หรือแนวความคิดใหม่ๆด้านสังคมศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และบุคคลที่สนใจโดยเฉพาะด้ารสังคมศึกษาเอง

จิรายุ ตาหล้า 0647246

siriwan said...

สิริวรรณ มีรอด 0647258
นักศึกษาคิดว่า นวัตกรรมทางสังคมศึกษา มีความหมายว่าอย่างไร
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง แนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือแนวทางการปฏิบัติ ผ่านกระบวนการทดลอง หรือพัฒนามาเป็นขั้นๆ โดยอาจคิดใหม่ หรือปรับปรุงมาจากของเก่า ซึ่งนวัตกรรมทางสังคมศึกษาเป็นแนวคิด สิงประดิษฐ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้เรื่องสังคมศึกษา ซึ่งผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพทางการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

สุมณฑิรา said...

สุมณฑิรา นิยะมะ 0647259

นวัตกรรมทางสังคมศึกษาหมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยโดยนวัตกรรมเหล่านั้นสอดคล้องกับวิชาสังคมศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น

SuNnY said...
This comment has been removed by the author.
SuNnY said...
This comment has been removed by the author.
กฤษฎา0648071 said...

kritsada wisairat 0648071

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา

ความคิดและการกระทำใหม่ สิ่งใหม่

ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้น

และเมื่อนำมาใช้งานสอนทำให้งานสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

SuNnY said...

ประภัสสร จันทร์แดง 0647026

*+*

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง แนวคิด เทคนิค วิธีการ สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมที่คิดค้นขึ้นใหม่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆได้---กลับมาแล้วเม้นเลยนะเนี่ย---

รัชฎา ยศบุตร 0647030 said...

รัชฎา ยศบุตร รหัส 0647030
ครั้งที่ 2 ตอนที่ 2 ข้อที่ 1
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ทางสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ โดยได้รับการทดลอง ปรับปรุง สร้างสรรค์ และพัฒนาให้เหมาะสมตามยุคสมัย จนเป็นที่เชื่อถือว่าเกิดผลดีในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาที่ก้าวหน้าไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ton_or said...

อัจฉราพร กลิ่นเกษร รหัส0647260 >_<

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง ความคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ซึ่งอาจเป็นการพัฒนามาจากของเดิมที่มีอยู่ หรืออาจเป็นการค้นพบขึ้นใหม่จากสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยจะต้องมีการสร้างหรือพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบ มีการทดลองและปรับปรุงจนเป็นที่น่าเชื่อถือก่อนที่จะนำมาใช้ และเมื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

nipitporn said...

นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ 0647250

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึงการนำสิ่งใหม่ๆทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ได้จากการปรับปรุงจากสิ่งเดิมหรือคิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้มาใช้เพื่อทำให้งานหรือ การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Piyaboot said...

นายปิยะบุตร จิตรช่วย รหัส 0647253


นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง แนวความคิด รูปแบบวิธีการ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่หรือมีการพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นโดยผ่านกระบวนการต่างๆที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ช่วยในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาสังคมศึกษาฯ โดยมีการเลือกใช้ให้สอดคล้องกับหน่วยสาระต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้ เป็นรูปการจัดรูปแบบการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาที่มีความทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

Nootun said...
This comment has been removed by the author.
Nootun said...
This comment has been removed by the author.
Nootun said...

ณิชาภา

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง
แนวความคิด การปฏิบัติ วิธีการ หรือการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวิชาสังคมศึกษา เป็นวิธีการที่ทำให้การศึกษาวิชาสังคมศึกษา เป็นวิชาที่น่าสนใจ ง่าย และสนุก และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Nootun said...

ณิชาภา
ส่งงานไปทางเมลล์แล้วนะคะ

givesosu said...

นางสาวนิพิฐพรโกมลกิติศักดิ์ 0647250

ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา เช่น
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี Open Approach การแก้ปัญหาปลายเปิด ในรายวิชาสังคมศึกษา

รายละเอียดแนบไปที่ www.orapin.sirisamphan@gmail.com

siriwan said...

นางสาวสิริวรรณ มีรอด รหัส 0647258

ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี Storyline Method

รายละเอียดแนบไปในไฟล์ จาก sepfriday7@gmail.com ค่ะ

พัชรินทร์ 0647254 said...

พัชรินทร์ เรือนสูง รหัส 0647254
ครั้งที่ 2 ตอนที่ 2 ข้อที่ 1
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ที่คิดขึ้นมาใหม่ หรืออาจได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นได้รับการพัฒนา พิสูจน์ และพัฒนามาเป็นขั้นตอน จนเป็นที่เชื่อถือว่าจะให้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ รวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน ช่วยประหยัดเวลาในการเรียน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งขึ้น

Pichart said...

นายพิชาติ แก้วพวง 0647027

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา การนำเอาสิ่งใหม่ๆที่พัฒนาหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมปรับปรุงจากสิ่งเดิมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในรูปของความคิด การกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ

ซึงตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา ที่ผมได้สืบค้นคือ ห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งได้ส่งแนบไฟล์ไปให้ ชื่อ นวัตกรรมทางสังคมศึกษา ครับผม

kanlaya said...

กัลยา ภู่ทอง 0647245

ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา เช่น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
รายละเอียดแนบไปที่ www.orapin.sirisamphan@gmail.com

Pichart said...

นายพิชาติ แก้วพวง 0647027(ฉบับแก้ไข)

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆที่พัฒนาหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมปรับปรุงจากสิ่งเดิม ซึ่งอยู่ในรูปของความคิด การกระทำหรือสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ

ซึ่งตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา ที่ผมได้สืบค้นคือเรื่อง ห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งได้ส่งแนบไฟล์ไปให้ ชื่อ นวัตกรรมทางสังคมศึกษา ครับผม

พัชรินทร์ 0647254 said...

พัชรินทร์ เรือนสูง รหัส 0647254
ครั้งที่ 2 ตอนที่ 2 ข้อที่ 2
ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา เช่น
การเรียนทางไกล (Distance learning) หรือการศึกษาทางไกล (distance education)
รายละเอียดแนบไปที่ www.orapin.sirisamphan@gmail.com

Piyaboot said...

นาย ปิยะบุตร จิตรช่วย
รหัส 0647253

ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา เช่น
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาด้วยรูปแบบซิปปาโมเดล (CIPPA Model)

รายละเอียดแนบไปที่ www.orapin.sirisamphan@gmail.com

จาก piyaboot253@gmail.com

สุมณฑิรา said...

สุมณฑิรา นิยะมะ 0647259

ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา เช่น เว็บช่วยสอน (Web - Based Instruction : WBI)

แนบไฟล์ไปแล้วนะค่ะ จาก zumontira@gmail.com

kasama said...

กษมา มาลาแวจันทร์ รหัส 0647244

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การคิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาหรือเป็นการนำสิ่งของเดิมที่มีอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับทางสังคมศึกษา ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

รัชนาภา said...

รัชนาภา บุญประสพ 0647031
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ U-Learning (Ubiquitous Learning) แนบไฟล์ไปแล้วนะค่ะ จาก ratchanapa0647031@gmail.com

kasama said...

กษมา มาลาแวจันทร์ รหัส 0647244

ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา เช่น E-learning

รายละเอียดแนบไฟล์ไปแล้วค่ะ

จาก

kasama.malawaechan@gmail.com

สยาม said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ ความคิด วิธีการทางการสอน หรือแนวการสอนสังคม ในรูปแบบใหม่ หรืออาจจะเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากของความรู้เดิมซึ่งก่อให้เกิดความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมา ซึ่งส่งผลทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านวิชาสังคมศึกษามากขึ้น

Papao said...

สิทธิชัย 0647257

ความหมายของนวัตกรรมทางสังคมศึกษา

หมายถึง เเนวคิด เทคนิค วิธีการ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงจากของเดิมอย่างเป็นระบบ เเละสามารถนำมาช่วยแก้ไขปัญหา/พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

สยาม said...

ส่งงานให้อาจารย์แล้วนะครับ เรื่อง นวัตกรรมทางสังคมศึกษา(สื่อหลายมิติ)

จารุวรรณ said...

จารุวรรณ ยิ่งยงค์ 0647025
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือสิ่งที่ได้ปรับปรุงพัฒนาในด้านการศึกษาทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมในระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยประหยัดเวลาเรียน

เบญจมาศ said...

เบญจมาศ บุดศรี รหัส 0647251

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง ความคิด การกระทำใหม่ที่ยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน หรือเป็นสิ่งที่มีอยู่เดิม นำมาปรับปรุงแก้ไข ให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทางการเรียนการสอนด้านสังคมศึกษา

เบญจมาศ said...

เบญจมาศ บุดศรี 0647251

ส่งนวัตกรรมทางการศึกษาแล้วนะคะ

เรื่อง บทเรียนโมดูล

รายละเอียดแนบไปที่ www.orapin.sirisamphan@gmail.com

จาก banjamas251@gmail.com

payoon said...

นายกัปปิย เล้าเจริญ รหัส 0647263

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ สิ่งประดิษฐ์ หรือ ข้อปฏิบัติ ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุง และพัฒนาจนสามารถนำมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่ พลเมือง และศีลธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน

ส่งนวัตกรรมทางการศึกษา

เรื่อง การสอนแบบเปิด (Open approach)

รายละเอียดแนบไปที่ orapin.sirisamphan@gmail.com

จาก pngulf@gmail.com

จารุวรรณ said...

จารุวรรณ ยิ่งยงค์ รหัส 0647025
ครั้งที่ 2 ตอนที่ 2 ข้อที่ 2
ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา เช่น
ห้องเรียนเสมือนจริง(Virtual Classroom)
รายละเอียดแนบไปที่ www.orapin.sirisamphan@gmail.com
จาก
jaruwan025@gmail.com

Tawit_Luxsanga said...

นายทวิช ลักษณ์สง่า 0647247 ^_^

นวัตกรรมนทางสังคมศึกษา หมายถึง การทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ หรือแปลกไปจากเดิม อาจเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ ซึ่งเมื่อมีการนำมาใช้ในการเรียนวิชาสังคมศึกษาจะทำให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้นกว่าเดิม

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Pitcha0647255 said...

พิชชา สุริอาจ รหัส 0647255
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การที่นำเอาสิ่งใหม่ๆ ทั้งที่เป็นแนวคิด วิธีสอนและสื่อเข้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา สิ่งใหม่นั้นอาจจะเป็นการพัฒนามาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว หรืออาจเป็นการค้นพบขึ้นใหม่จากสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งได้รับการพัฒนา พิสูจน์ อย่างเป็นขั้นตอน จนน่าเชื่อถือแล้วมีการนำมาใช้เพื่อที่จะทำให้การศึกษาวิชาสังคมศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

wararak said...

วรารักษ์ บุษยานนท์ รหัส 0647256~*

ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ แนวคิดกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง ของ ทิศนา แขมมณี และคณะ


ข้อมูลมีทั้งหมด 12 หน้าคะ


จาก fer.fazzz@gmail.com

Tawit_Luxsanga said...

นายทวิช ลักษณ์สง่า 0647247

ส่งแล้วนะคร้าบบบ


เรื่อง นวัตกรรมวิธีสอนแบบอิงประสบการณ์

tawit0647247@gmail.com ^o^

Pitcha0647255 said...

พิชชา สุริอาจ 0647255
ส่งงานนวัตกรรมทางสังคมแล้วน่ะค่ะ
เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E รายละเอียดแนบไปที่www.orapin.sirisamphan@gmail.com
จาก Picha0647255@gmail.com ค่ะ

ton_or said...

อัจฉราพร กลิ่นเกษร รหัส 0647260

ครั้งที่ 2 ตอนที่ 2 ข้อที่ 2

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา เช่น
การใช้เทคนิควิธีหรือกิจกรรมการสอนรูปแบบต่างๆ
โดยในที่นี้จะตกตัวอย่าง "การสอนตามแนวพุทธวิธี"
ซึ่งประกอบด้วย
1.วิธีสอนแบบอุปมา อุปมัย
2.วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา
3.วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา
4.วิธีสอนแบบอริยสัจ4
5.วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนตามแนวพุทธศาสตร์
6.วิธีสอนแบบไตรสิกขา
7.วิธีสอนแบบเบญจขันธ์
8.วิธีสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ
9.วิธีสอนตามหลักพหูสูต
ฯลฯ

รายละเอียดแนบไปที่ www.orapin.sirisamphan@gmail.com

จาก
tonor2212@gmail.com

Akkachai said...

ความหมายของนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
สิ่งที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิธีการ แนวคิด หลักปฏิบัติ ใหม่ๆ ผ่านการทดลอง และพัฒนาเป็นลำดับขั้น โดยนำสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนสังคมศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ หรือลดข้อจำกัดในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาให้มากที่สุด

ส่งนวัตกรรมทางการศึกษา

เรื่อง ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-classroom)

รายละเอียดแนบไปที่ orapin.sirisamphan@gmail.com

จาก panyo034@gmail.com ขอรับกระผม

thidathep said...

ธิดาเทพ เสนคุ้ม รหัส 0647248
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ e-book
แนบไฟล์ไปที่ orapin.sirisamphan@gmail.com
จาก thidathep0647248@gmail.com

thidalak said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ ความคิด รูปแบบ วิธีการที่ใหม่ๆ(ใหม่สำหรับเรา หรือของเก่าในสถานการณ์ใหม่)ผ่านการทดลอง รวบรวม ประมวลผลอย่างเป็ซนระบบ แล้วนำมาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างนวัตกรรมที่นำมาใช้ เช่น Weblog หรือ bLog รายละเอียดแนบไปที่เมลล์แล้วค่ะ

SuNnY said...

ข้าน้อยขอคารวะ....ท่านแม่

บัดนี้ข้าน้อยได้ส่งนวัตกรรมทางการศึกษา

เรื่อง บทเรียนสำเร็จรูป หรือบทเรียนโปรแกรม จำนวน 7 หน้า

รายละเอียดแนบไปที่ orapin.sirisamphan@gmail.com

จาก papatity@gmail.com แล้วเจ้ามะคร้า

jirayu talah 0647246 said...

จิรายุ ผู้เชื่องช้า 0647246
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ เทคนิคการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด
แนบไฟล์ไปที่ orapin.sirisamphan@gmail.com

Papao said...

ตัวอย่างนวัตกรรมส่งเเนบเมลล์ไปเเล้วนะครับ