Monday, November 24, 2008

ครั้งที่ 4 การออกแบบบูรณาการเนื้อหาที่นำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้

ข้อที่ 1. ให้ค้นคว้าหาความหมายของคำว่า "บูรณาการ" ว่ามีใครเขาให้ความหมายไว้ว่าอะไรบ้าง และสรุปเป็นของตนเอง

38 comments:

jirayu talah 0647246 said...

ข้อที่ 1 บูรณาการ ความหมาย อ้างบุคคล และสรุปเอง
1. วัฒนา ระงับทุกข์ ได้ให้ความหมายของบูรณาการว่า
“ การนำศาสตร์ต่างๆมาผสมผสานกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง”
2. พระเทพเวที
บูรณาการ หมายถึงการทำให้สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะขยายความเพิ่มเติมได้อีกว่าหมายถึงการทำให้หน่วยย่อย ๆ ที่สัมพันธ์อิงอาศัยกันเข้ามาร่วมทำหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง
3. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (พ.ศ. 2525)
- ความหมาย “ บูรณาการ” ว่า “ การนำหน่วยที่แยก ๆ กัน มารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”
4. ป.อ.ปยุตโต ได้ให้คำนิยามไว้ ว่า
“ ...การทำให้หน่วยย่อย ๆ ทั้งหลายที่สัมพันธ์ อิงอาศัยซึ่งกันและกัน เข้ามาร่วมทำหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็น องค์รวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว...”
5. http://clli.swu.ac.th
5.1 บูรณาการ หมายถึงการทำให้สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะขยายความเพิ่มเติมได้อีกว่าหมายถึงการทำให้หน่วยย่อย ๆ ที่สัมพันธ์อิงอาศัยกันเข้ามาร่วมทำหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง
5.2 บูรณาการ หมายถึงการนำเอาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ ( Integrated Curriculum ) คือหลักสูตรที่นำเอาเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ มาหลอมรวมเข้าด้วยกันทำให้เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชาหมดไป

...........สรุป......ว่า....
............บูรณาการ หมายถึง การนำหน่วยย่อยๆหรือการนำเอาศาสตร์สาขาต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องมาผสมรวมเข้าด้วยกัน โดยอาจเป็นการนำเอาเอกลักษณ์ จุดเด่นหรือข้อดีของแต่ละศาสตร์หรือแต่ละหน่วย มาผสมกลมกลืน จนทำให้เกิดเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ตรงตามจุดประสงค์ของผู้ใช้ (จิรายุ 0647246)


ที่มา
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
http://bme.vec.go.th/page/vm2.htm
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1535
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=8197
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
http://www.thaiengineering.com/webboardold/question.asp?QID=7746
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=197&room_id=1

thidathep said...
This comment has been removed by the author.
jirayu talah 0647246 said...
This comment has been removed by the author.
สุมณฑิรา said...
This comment has been removed by the author.
siriwan said...

บูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยง ความรู้ ประสบการณ์ หรือศาสตร์ต่างๆให้สัมพันธ์กัน มีการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นองค์รวมมีการเชื่อมโยงความรู้เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความรู้ในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง

สิริวรรณ มีรอด 0647258

thidathep said...

คำว่า "บูรณาการ" หมายถึง การนำเอาสิ่งต่างๆ ที่เรียกว่า หน่วยย่อย มาผสมประสานกันให้เกิดความสมบูรณ์ในตนเอง ได้ใจความครบถ้วน
สำหรับการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนก็สามารถนำเอาความหมายของคำว่า "บูรณาการ" มาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรและการสอนในชั้นเรียนได้ เช่น มี การเรียนรู้แบบบูรณาการ คือ มีการเรียนการสอนที่นำหลากหลายวิชามาเชื่อมโยงกัน ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวัน
ดังเช่น การจัดการเรียนการสอนของสาระสังคมศึกษา เรื่อง ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ซึ่งผู้สอนอาจจะมอบหมายให้ผู้เรียนไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ เช่น ภูมิปัญญา คืออะไร และในท้องถิ่นของนักเรียนมีภูมิปัญญาอะไรบ้าง หรืออาจจะให้ผู้เรียนได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิธีที่ได้มาซึ่งภูมิปัญญานั้นๆในแต่ละท้องถิ่น แล้วให้มีการจัดทำรายงานมานำเสนอต่อผู้สอน จากนั้นก็นำภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นมาเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการจัดทำเป็นงานนิทรรศการขึ้น

อ้างอิง
http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html
http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=205&room_id=1
http://www.nokkrob.org/blog.php?&obj=forum.view(cat_id=c002,id=4)
http://school.obec.go.th/anubanchun/link/konrukpa/konrukpa4
http://www.vcharkarn.com/vcafe/8197

โดย...นางสาวธิดาเทพ เสนคุ้ม รหัส 0647248

พัชรินทร์ 0647254 said...
This comment has been removed by the author.
สยาม said...

สยาม อัจฉริยประภา 0647033
บูรณาการ คือ การทำให้วิชาต่างๆหรือศาสตร์ต่างเข้ามาผสมผสานกันให้เกิดความสมบูรณ์ เป็นส่วนที่สามารถนำไปพัฒนาทางการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
ที่มา ความหมายของ บูรณาการwww.ttc.ac.th/text/buranakan.html สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ2551
http://www.ripn-math.com/doc/aa_012.docสืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ2551
http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=197&room_id=1
สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ2551
http://bme.vec.go.th/page/vm2.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ2551
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1535 สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ2551
ttp://www.seameo.org/vl/th_education/educate/integrate.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ2551
www.suvinai-dragon.com สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ2551
http://www.suvinai-dragon.com/arrai_politic.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ2551
www.suvinai-dragon.com สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ2551

รัชฎา ยศบุตร 0647030 said...

รัชฎา ยศบุตร รหัส 0647030
ครั้งที่ 4 ข้อที่ 1
การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงหรือผสมผสานข้อมูลต่างๆให้เกิดความสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์
อ้างอิงจาก
ป.ปยุตโต. ความหมายบูรณาการ. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จาก http://72.14.235.132
/search?q=cache:97puI9gVV1gJ:bme.vec.go.th/page/vm2.htm+%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2B%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&hl=th&ct=clnk&cd=12&gl=th
ภัทรพรรณ ดำเสนา. ความหมายบูรณาการ. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จาก http://72.14.235.132
/search?q=cache:9qsPaOxeOCEJ:clli.swu.ac.th/show_body.php%3Ftopic_id%3D197%26room_id%3D1+%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2B%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&hl=th&ct=clnk&cd=9&gl=th
บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" .ความหมายบูรณาการ. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จาก http://72.14.235.132/search?q=cache:WIZz0fvlO5MJ:www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php%3FID%3D1535+%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2B%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&hl=th&ct=clnk&cd=13&gl=th

เบญจมาศ said...

เบญจมาศ บุดศรี 0647251

บูรณาการ หมายถึง การนำหน่วยย่อย หรือ ศาสตร์สาขาของวิชาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกัน มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทำหน้าที่ อย่างผสมกลมกลืน รวมกันที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

อ้างอิงจาก
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551
http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=217&room_id=1

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551
http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551
http://www.ripn-math.com/doc/aa_012.doc

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1535

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551
http://acp.assumption.ac.th/newweb/structure.doc

Akkachai said...

เอกชัย ภูมิระรื่น 0647034
บูรณาการ (integration)หมายถึง การนำเอาหน่วยย่อยของความรู้เรื่องที่มีความหลากหลาย แต่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มาหลอมรวม แล้วเชื่อมโยงความรู้เป็นเนื้อหาอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำความรู้(เนื้อหา)นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับวัตถุประสงค์มากที่สุด

learners.in.th/blog/pajeenut/76978 - 88k

203.172.179.72/vijai/newvijai/new2_1_2551.pdf

www.cdd.moi.go.th/jarupong/october46/j4610061.htm - 37k

ton_or said...
This comment has been removed by the author.
รัชนาภา said...

รัชนาภา บุญประสพ 0647031
บูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงศาสตร์และวิชาความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันให้มีเนื้อหาสาระสมบูรณ์ ในตนเอง โดยทำให้เอกลักษณ์ของแต่ละเนื้อหาหมดไป และเกิดเป็นเอกลักษณ์ใหม่ขึ้นมาแทน
สืบค้นจาก
http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html
http://acp.assumption.ac.th/newweb/structure.doc
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1535
http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=217&room_id=1
http://www.tunu.ac.th/kitjakam51/varasarn51/19.pdf
http://www.dpu.ac.th/kms/pdf/teach_b.pdf
http://realjune.multiply.com/journal/item/63

ton_or said...

อัจฉรราพร กลิ่นเกษร รหัส0647260

บูรณาการ ตามศัพท์แล้วหมายความว่าสมบูรณ์ เป็นการรวมหน่วยย่อยๆต่างๆให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างกลมกลืน จนเกิดองค์รวม

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณษการ หมายถึงบ การจัดการเรียนการสอนโดยการนำเนื้อหาสาระในหน่วยย่อยต่างๆซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน อาจเป็นเนื้อหาสาระในวิชาเดี่ยวกันหรือมากกว่า1วิชาก็ได้ โดยเมื่อเกิดการรวมกันแล้วเอกลักษณ์ของแต่ละวิชาจะหมดไป แต่เนื้อหานั้นจะกลายเป็นเรื่องเดี่ยวกันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถ และทักษะต่างๆไปพร้อมๆกันซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะองค์รวม

อ้างอิง
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551 http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html( นงเยาว์ เอียดตรง , 2543 : 11-12 )

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย2551 http://area.obec.go.th/suphanburi3/pic_followup/scie&inte.doc

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551 http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1535

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551 http://learners.in.th/blog/pajeenut/76982

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551 http://www.ripn-math.com/doc/aa_012.doc

fern said...

นางสาวกษมา มาลาแวจันทร์ รหัส 0647244

บูรณาการ หมายถึง การนำเอาเนื้อหาความรู้วิชาต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันมาผสมผสานรวมกัน เพื่อเน้นองค์รวมของความรู้ที่นักเรียนจะได้รับมากกว่าที่จะเรียนในแต่ละรายวิชา ทำให้เกิดความรู้ที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

<< อ้างอิงจาก >>
ความหมายของบูรณาการ.เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 จากhttp://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html

ความหมายของบูรณาการ.เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 จาก
http://www.ripn-math.com/doc/aa_012.doc

ความหมายของบูรณาการ.เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 จาก
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=8197

ความหมายของบูรณาการ.เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 จาก
http://school.bangkok.go.th/pracharadbamphen/knowledge/eLearning%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.htm

ความหมายของบูรณาการ.เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 จาก
http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=197&room_id=1

พัชรินทร์ 0647254 said...

พัชรินทร์ เรือนสูง 0647254
จากการค้นคว้า สามารถสรุปความหมายของบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ได้ดังนี้
1. บูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ หรือเป็นการนำหน่วยย่อย ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นหรือมีลักษณะเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น
2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่นำเนื้อหาสาระหรือความรู้ ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์หรือวิชาต่าง ๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไปที่มีความเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ซึ่งครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม และใกล้เคียงกับสภาพชีวิตจริง สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ้างอิงจาก
ความหมายของบูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551 จาก http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html
บูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551 จาก http://www.ripn-math.com/doc/aa_012
.doc
ชลทิชา ขุนพิฤกษ์. ความหมายของบูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551 จาก http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=217&room_id=1
บูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551 จาก http://acp.assumption.ac.th/newweb/structure.doc
การจัดหน่วยประสบการณ์บูรณาการการบูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551 จาก http://learners.in.th/blog/pajeenut/76982
ความหมายการสอนแบบบูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551 จาก http://farfon.multiply.com/journal/item/9
บูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551 จาก http://www.surinarea1.go.th/isresearch/vijai/%A1%C5%D8%E8%C1%C0%D2%C9%D2%E4%B7%C2/%C3%C7%C1%C0%D2%C9%D2%E4%B7%C2%20%20%BB.1/pasathaipor1/%BA%B7%B7%D5%E8%202%20%20%C0%D2%C9%D2%E4%B7%C2%20%20%BB.1.doc

ปริญญา said...

0647252 กล่าวว่า บูรณาการหมายถึง การนำหลายๆองค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง สอดคล้องสัมพันธ์กัน มาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับเป้าหมายหลักหรือเรื่องหลักที่เราต้องการ โดยเมื่อหลอมรวมกันแล้วจะไม่สามารถแยกออกมาได้ว่าสิ่งนี้คืออะไร เพื่อให้เรื่องหลักหรือเป้าหมายหลักมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการนำไปใช้ในเรื่องต่างๆ

แหล่งอ้างอิง
http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html
http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=197&room_id=1
www.seameo.org/vl/th_education/educate/integrate.htm - 54k -
http://bme.vec.go.th/page/vm2.htm
http://www.thaioctober.com/smf/index.php?topic=1772.msg15969

wararak said...

นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์ รหัส 0647256~*

บูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์หรือ การนำเอาศาสตร์ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกัน มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ในตนเอง


=แหล่งข้อมูล=

ความหมายของบูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551 http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html

ความหมายของบูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551 http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1535

ความหมายของบูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551 http://learners.in.th/blog/pajeenut/76982

ความหมายของบูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551 http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=217&room_id=1

ความหมายของบูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551 http://area.obec.go.th/suphanburi3/pic_followup/scie&inte.doc

ความหมายของบูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551
http://www.ripn-math.com/doc/aa_012.doc

ความหมายของบูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2551 http://acp.assumption.ac.th/newweb/structure.doc

^^

givesosu said...

นิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ 06472510

1.สรุปความหมายของบูรณาการ
การนำหน่วยย่อยๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างผสมกลมกลืน เพื่อร่วมกันทำหน้าที่ เป็นองค์รวมหนึ่งเดียวกันที่มีความ ครบถ้วน สมบูรณ์ในตนเอง

2.สรุปความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เป็นหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะ และประสบการณ์จากสาขาวิชาเดียวกันหรือวิชาการต่างๆที่สัมพันธ์กันเป็นองค์รวมเพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่างๆ เกิดการรู้แจ้ง รู้จริงในสิ่งที่ศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

ที่มา

สำราญ จูช่วย.การรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการโดยใช้วิชาภาษาไทยเป็นแกน.สืบค้นเมื่อว้นที่ 24 พฤศจิกายน 2551.จากhttp://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html.

สมวงษ์ แปลงประสพ.บูรณาการ. สืบค้นเมื่อว้นที่ 24 พฤศจิกายน 2551. จากhttp://www.ripn-math.com/doc/aa_012.doc

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา.บูรณาการ. สืบค้นเมื่อว้นที่ 24 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://bme.vec.go.th/page/vm2.htm

ราชบัณฑิตยสถาน.บูรณาการ. สืบค้นเมื่อว้นที่ 24 พฤศจิกายน 2551. จาก http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1535

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ.สืบค้นเมื่อว้นที่ 24 พฤศจิกายน 2551. จากhttp://www.kpp1.org/naiyana/October/09/51.ppt#256,1,

อุดมศักดิ์ ธีระกาญจน์.การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ.สืบค้นเมื่อว้นที่ 24 พฤศจิกายน 2551. จากhttp://www.geocities.com/krusangkom/buranakan.htm

ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ.สืบค้นเมื่อว้นที่ 24 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://www.nsdv.go.th/commerce/integrated/manual.doc

Pichart said...

นายพิชาติ แก้วพวง 0647027

บูรณาการ หมายถึง การการนำสิ่งที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน นำมาผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวให้มีใจความในลักษณะองค์รวมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ(Integrated Learning Management) หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยนำเนื้อหาและกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน นำมาผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวให้มีใจความในลักษณะองค์รวมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ (K) ทักษะ(P) เจตคติ(A) และสามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

บูรณาการ. เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
จาก http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html
การเรียนรู้แบบบูรณาการเข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
จากhttp://www.geocities.com/jackypoll2/bulanakran.html
การเรียนรู้แบบบูรณาการเข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
จาก http://www.ytc.ac.th/KM/KM.files/frame.htm
การเรียนรู้แบบบูรณาการเข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
http://www.atts.rtaf.mi.th/MyWebSQA3/index/my%20document/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A349.htm
การเรียนรู้แบบบูรณาการเข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
จาก http://www.vcharkarn.com/vblog/36087

thidalak said...
This comment has been removed by the author.
Nootun said...

ณิชาภา

บูรณาการ หมายถึง การนำหน่วยย่อย ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาผสมผสานเชื่อมโยงกันเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ได้ความรู้ที่สมบูรณ์ที่สุด

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับเด็ก โดยมีการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ที่ในเรื่องที่เรียน กับความรู้ในวิชาต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้แบบองค์รวม อีกทั้งเป็นการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้
อ้างอิงจาก
ความหมายของบูรณาการ สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จากhttp://www.geocities.com/jackypoll2/bulanakran.html
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จาก
http://www.nsdv.go.th/commerce/integrated/integraded.htm
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จาก
http://wasun.newsit.es/buranagan.doc
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จาก
http://buranarom.spaces.live.com/Blog/cns!120B998AC062DA4E!271.entry
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จาก
http://school.obec.go.th/tsb/webtsb/Buranakarn.pdf

SuNnY said...
This comment has been removed by the author.
จารุวรรณ said...

จารุวรรณ ยิ่งยงค์ 0647025
สรุปความหมายของคำว่า “บูรณาการ”
บูรณาการ หมายถึง การทำให้หน่วยย่อยทั้งหลายที่มีความสัมพันธ์อิงอาศัยกันอยู่ มาผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตนเอง โดยทำให้เอกลักษณ์ของหน่วยย่อยนั้นหมดไป เกิดเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของเรื่องนั้น

ความหมายของบูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 51.จาก
www.ttc.ac.th/text/buranakan.html - 290k -
ความหมายของบูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 51.จาก http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1535
ความหมายของบูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 51.จาก http://acp.assumption.ac.th/newweb/structure.doc
ความหมายของบูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 51.จาก
http://learners.in.th/blog/pajeenut/76982
ความหมายของบูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 51.จาก http://www.geocities.com/jackypoll2/bulanakran.html
ความหมายของบูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 51.จาก http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=197&room_id=1

รัชนาภา said...

รัชนาภา บุญประสพ 0647031
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ และเนื้อหาสาระของวิชาต่างๆ มาเชื่อมโยงหรือหลอมรวมให้เป็นวิชาเดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะไปสร้างงาน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
http://yamong1.multiply.com/journal/item/6/6
http://www.nsdv.go.th/commerce/integrated/manual.doc
http://www.nsdv.go.th/commerce/integrated/integraded.htm
http://jatuporn.is.in.th/?md=content&ma=show&id=6
http://learners.in.th/blog/wanwisa-edu3204/185039
http://gotoknow.org/blog/apinya16/208091
http://www.kabinburi.ac.th/trainning/Constructivism_manule.doc
http://chiengpeng.com/udn1/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=26
http://anubanbangkontee.sskedarea.net/page21.html

payoon said...

นายกัปปิย เล้าเจริญ รหัส 0647263

บูรณาการ หมายถึง การนำเอาความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มารวมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์

ความหมายของบูรณาการ สืบค้นเมื่อ 24 พ.ย. 51
จากhttp://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1535
ความหมายของบูรณาการ สืบค้นเมื่อ 24 พ.ย. 51
จากhttp://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html.
ความหมายของบูรณาการ สืบค้นเมื่อ 24 พ.ย. 51
จากhttp://www.ripn-math.com/doc/aa_012.doc
ความหมายของบูรณาการ สืบค้นเมื่อ 24 พ.ย. 51
จากhttp://bme.vec.go.th/page/vm2.htm
ความหมายของบูรณาการ สืบค้นเมื่อ 24 พ.ย. 51
จากhttp://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html

Tawit_Luxsanga said...

การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงส่วนต่างๆ
การทำให้สมบูรณ์ กล่าวคือ ทำให้หน่วยย่อยๆที่มีความสัมพันธ์กันร่วมกันทำหน้าที่ อย่างผสมกลมกลืน เป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความ ครบถ้วน สมบูรณ์ จนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

อ้างอิงจาก

http://www.thaioctober.com/smf/index.php?topic=1772.msg15969

http://gotoknow.org/blog/jureewan100/74693

http://www.ripn-math.com/doc/aa_012.doc

http://www.dpu.ac.th/kms/pdf/teach_b.pdf

Papao said...

barสิทธิชัยครับ 0647257

ความหมายของบูรณาการ

บูรณาการ (integration) หมายถึง การทำให้สมบูรณ์ คือการทำให้หน่วยย่อยๆ ที่สัมพันธ์อิงอาศัยกันอยู่เข้ามาทำหน้าที่อย่างประสานกันเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว การเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบให้เป็นหนึ่งเดียวให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้

ความหมายของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยมีการเชื่อมโยงเนื้อหาในวิชาต่าง ๆ มากกว่าหนึ่งวิชาขึ้นไป ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู้ ความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดเจตคติในลักษณะองค์รวม

แหล่งอ้างอิงคร้าบบบ

http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=203&room_id=1
http://acp.assumption.ac.th/newweb/structure.doc
http://www.crma.ac.th/histdept/archives/viewpoint/thai-ceo-08-09-03.htm
http://learners.in.th/blog/pajeenut/76982
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1535
http://www.surinarea1.go.th/isresearch/vijai/%A1%C5%D8%E8%C1%C0%D2%C9%D2%E4%B7%C2/%C3%C7%C1%C0%D2%C9%D2%E4%B7%C2%20%20%BB.1/pasathaipor1/%BA%B7%B7%D5%E8%202%20%20%C0%D2%C9%D2%E4%B7%C2%20%20%BB.1.doc

Pitcha0647255 said...

บูรณาการ (Integration )
คือ การทำให้สมบูรณ์ การรวบรวม กล่าวคือ ทำให้หน่วยย่อยๆ สิ่งหนิ่งไปรวมกับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กันร่วมกันทำหน้าที่ อย่างผสมกลมกลืนโดยทำให้เอกลักษณ์ของแต่ละเนื้อหาหมดไป และเกิดเป็นเอกลักษณ์ใหม่ขึ้นมาแทน กลายเป็นองค์รวมอันหนึ่งอันเดียวที่มีความ ครบถ้วน สมบูรณ์ในตนเอง


- แหล่งข้อมูลอ้างอิง -

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
http://www.thaiengineering.com/webboardold/question.asp?QID=7746
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551

http://www.seameo.org/vl/th_education/educate/integrate.htm
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2551
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=8197

จารุวรรณ said...

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนตามความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะ และประสบการณ์ จากการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการรู้แจ้ง รู้จริงในสิ่งที่ศึกษา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 51.จาก
http://yamong1.multiply.com/journal/item/6/6g
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 51.จาก
http://www.kpp1.org/naiyana/October/09/51.ppt#256,1,การ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 51.จาก
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 51.จาก
http://www.bpcd.net/new_subject/general/Articles/06.pdf
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 51.จาก
http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=197&room_id=1
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 24 พ.ย. 51.จาก
http://phonake2504.wordpress.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B9/

Piyaboot said...

นายปิยะบุตร จิตรช่วย รหัส 0647253

บูรณาการ (Integration )
คือ การรวบรวมเอาหน่วยย่อยของศาสตร์สาขาวิชาต่างๆที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกัน มาผสมผสานเข้าด้วยกันด้วยความสอดคล้อง เกิดเป็นองค์ความรู้หนึ่งเดียวที่มีลักษณะเฉพาะขึ้น ให้เป็นประโยชน์ในการจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการเรียนรู้


การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยการนำเนื้อหาสาระหรือความรู้ ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์หรือวิชาต่าง ๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไปที่มีความเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกันโดยที่เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชาหมดไป ทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในลักษณะองค์รวม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับสภาพชีวิตจริงและผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


อ้างอิงจาก

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551 http://realjune.multiply.com/journal/item/63

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551 http://202.143.134.120/super1/km/pratirup/bu/03.pdf

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551 http://www.bpcd.net/new_subject/general/Articles/06.pdf

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551 http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html

ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551 http://www.ytc.ac.th/KM/KM.files/frame.htm

SuNnY said...

ประภัสสร จันทร์แดง 0647026

บูรณาการ หมายถึง การนำเอาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะ และประสบการณ์วิชาการต่างๆที่สัมพันธ์กัน เป็นองค์รวมเพื่อให้ผู้เรียนนำความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่างๆ เกิดการรู้แจ้ง รู้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้


....ที่มา....

นงเยาว์ เอียดตรง.บูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จาก http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html.

บูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จาก http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=217&room_id=1

บูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จาก http://www.ripn-math.com/doc/aa_012.doc

บูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จาก http://www.pnic.go.th/project/doc/2550-007.doc

บูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จาก http://www.suvinai-dragon.com/naewtang.html

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ.สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2551 จาก
http://yamong1.multiply.com/journal/item/6/6

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ.สืบค้นเมื่อว้นที่ 24 พ.ย. 2551 จาก http://www.kpp1.org/naiyana/October/09/51.ppt#256,1,

siriwan said...

บูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยง ความรู้ ประสบการณ์ หรือศาสตร์ต่างๆให้สัมพันธ์กัน มีการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นองค์รวมมีการเชื่อมโยงความรู้เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความรู้ในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การนำสาขาวิชาต่างๆมาประสานเข้าด้วยกันเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เนื้อหาวิชาเข้าด้วยกัน และก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ความหมายของบูรณาการ. สืบค้นเมื่อว้นที่ 27 พฤศจิกายน 2551. จากhttp://www.ripn-math.com/doc/aa_012.doc
ราชบัณฑิตยสถาน. สืบค้นเมื่อว้นที่ 274 พฤศจิกายน 2551. จาก http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1535
อุดมศักดิ์ ธีระกาญจน์.การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ.สืบค้นเมื่อว้นที่ 27 พฤศจิกายน 2551. จากhttp://www.geocities.com/krusangkom/buranakan.htm
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พย 2551 http://www.thaioctober.com/smf/index.php?topic=1772.msg15969
สิริวรรณ มีรอด 0647258

สุมณฑิรา said...

สุมณฑิรา นิยะมะ 0647259

สรุปความหมายของ บูรณาการ หรือ integration หมายถึง การนำหน่วยย่อยอันหนึ่งหลอมรวมเข้ากับหน่วยย่อยต่างๆ ทำให้เอกลักษณ์ของแต่หน่วยหมดลงไป ก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของหน่วยที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ(Integrated Learning Management) หมายถึงกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่นำเนื้อหาสาระหรือความรู้ ความเข้าใจและทักษะในหน่วยย่อยของวิชาต่างๆซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน อาจเป็นเนื้อหาสาระในวิชาเดี่ยวกันหรือมากกว่า 1 วิชาก็ได้ โดยเมื่อเกิดการรวมกันแล้วเอกลักษณ์ของแต่ละวิชาจะหมดไป เกิดความเป็นหนึ่งเดียวให้มีใจความในลักษณะองค์รวมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

อ้างอิง
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551 http://www.ripn-math.com/doc/aa_012.doc
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย http://area.obec.go.th/suphanburi3/pic_followup/scie&inte.doc
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551 http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551 http://www.thaioctober.com/smf/index.php?topic=1772.msg15969
ความหมายของบูรณาการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พย 2551 www.seameo.org/vl/th_education/educate/integrate.htm - 54k -

kanlaya said...

กัลยา ภู่ทอง 0647245

บูรณาการ หมายถึง การนำเอาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เข้ามารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้ครบถ้วนสมบูณณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน


อ้างอิงจาก
บูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2551.จาก http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html
บูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2551.จาก http://www.seameo.org/vl/th_education/educate/integrate.htm
บูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2551.จาก http://www.ripn-math.com/doc/aa_012.doc
บูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2551.จาก
http://school.obec.go.th/anubanchun/link/konrukpa/konrukpa4.htm

thidalak said...
This comment has been removed by the author.
thidalak said...

สรุปความหมายของคำว่า
1. บูรณาการ
คือ การรวมเอาหน่วยย่อยของศาสตร์ สาขา วิชาต่างๆที่มีความเกี่ยวข้อง มาผสมผสาน เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนให้กลายเป็นเรื่องเดียวกัน แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
คือ การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ตามความสนใจและความสามารถของผู้เรียนที่ ประยุกต์ รวบรวมทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสามารถเชื่อมโยงกันได้ภายในหัวข้อหลักเดียวกัน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามที่ผู้สอนพึงประสงค์ พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จาก

ความหมายของบูรณาการ.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551. จาก http://www.ripn-math.com/doc/aa_012.doc

ความหมายของบูรณาการ.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551. จาก http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1535-144k

ความหมายของบูรณาการ.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551. จาก http://www.ttc.ac.th/text/buranakan.html

ความหมายของบูรณาการ.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551. จาก http://clli.swu.ac.th/show_body.php?topic_id=197&room_id=1

ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 จาก
http://www.nsdv.go.th/commerce/integrated/integraded.htm
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 จาก
www.kpp1.org/naiyana/October/09/51.ppt
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 จาก
http://buranarom.spaces.live.com/Blog/cns!120B998AC062DA4E!271.entry
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 จาก
http://gotoknow.org/blog/apinya16/208091

payoon said...

นายกัปปิย เล้าเจริญ รหัส 0647263

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง
การจัดการเรียนรู้โดยนำความรู้หรือเนื้อหาสาระ หรือ วิชาต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน มารวมให้เป็นเรื่องเดียวกัน อย่างกลมกลืน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างกลมกลืนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้

ความหมายของบูรณาการ. เข้าถึงเมื่อ 28 พ.ย. 51 จาก
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1535

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เข้าถึงเมื่อ 28
พ.ย. 51 จาก
http://www.geocities.com/krusangkom/buranakan.htm