Monday, November 9, 2009

ครั้งที่1/1 ความหมายสารสนเทศ วันที่ 9 พ.ย.52

108 comments:

ธนัท 082 said...

กัลยา อุดมวิทิดา (2539) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศว่า หมายถึงเรื่องราว ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการผสมผสานความรู้ หรือหลักวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคิดเห็นลงไปด้วย ไม่ใช่ข้อมูลที่รวบรวมมาเท่านั้น
ที่มา :
เวปหลัก http://www.cybergogy.com เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.50น.
เวปรอง http://www.cybergogy.com/somsit/42330InformationTechnology/ITdefinitnition.html เข้าถึงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.50 น.

PRAE said...

สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียงสัญลักษณ์ หรือกลิ่น ที่ถูกนำมาผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยวิธีการที่ เรียก ว่า กรรมวิธีจัดการข้อมูล (Data Manipulation) และผลที่ได้อาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ และเป็นผลลัพธ์ที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ตรงและทันกับความต้องการ
ที่มา :
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
เวปหลัก http://www.panyathai.or.th
เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย. 2552 เวลา 13.30 น.

อึ้ง0648097 said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ไพโรจน์ คชชา, 2542)

ข้อมูลจาก
เว็บหลัก
http://tsl.tsu.ac.th
เว็บรอง
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm

เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย. 52
เวลา 13.45 น.
ล่าสุดนะคะ

Rujirek099 said...
This comment has been removed by the author.
ธนัท 082 said...

ครั้งที่ 2
สารสนเทศ เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤว่า Information สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ (นายวินัย ปานเนาว์)

ข้อมูลจาก ...
เวปหลัก
http://www.mc.ac.th เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 13.45 น.

เวบรอง
http://www.mc.ac.th/icts/102.html
เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 13.45 น. เวลา 13.45 น.

Rujirek099 said...
This comment has been removed by the author.
นวลจันทร์0648086 said...

ครั้งที่ 1: นวลจันทร์
คำว่า สารสนเทศ ประกอบด้วยคำสองคำ คือ สาร และสนเทศ สารแปลว่า แก่น เนื้อแท้ที่แข็ง ส่วนสำคัญ หนังสือ จดหมาย บันทึก เป็นต้น สนเทศ แปลว่า คำสั่ง ข่าวสาร ใบบอก เมื่อรวมกันเป็นคำ สารสนเทศ จึงหมายถึง แก่นหรือเนื้อหาที่เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ข้อความหรือตัวเอกสารซึ่งแจ้งให้ทราบถึงเนื้อหาสาระที่บรรจุไว้
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้รูปแบบต่างๆ ที่มีการบันทึก ประมวลหรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆ และสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและสังคม

ผู้แต่ง : อ.วรพจน์ นวลสกุล
ที่มา : เว็บหลัก www.ubu.ac.th
เว็บรอง www.lib.ubu.ac.th/html/techno/Down%20Load/bod_003.doc เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2552

PANG -ZAA084 said...

สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ที่สามารถนำไป ประกอบการทำงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา หรือทางเลือกในการ ดำเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา
เวบหลัก
http://www.panyathai.or.th เข้าถึงเมื่อ 9พ.ย. 2552 เวลา 14:31 น.

เวบรอง
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8 เข้าถึงเมื่อ 9พ.ย. 2552 เวลา 14:33 น.

ชื่อผู้แต่ง (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล 2545 : 40)

ขนิษฐา073 said...

นิภาภรณ์ คำเจริญ 2545 : 14
สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูลดิบ (Raw Data) ประกอบไปด้วย ข้อมูลต่างๆ ที่เป็น ตัวอักษร ตัวเลข เสียง และภาพ ที่นำไปใช้สนับสนุนการ บริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ที่มา :
เวปหลัก http://www.panyathai.or.th
เวปรอง http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

เข้าถึงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.35 น.

topkub said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (มนตรี ดวงจิโน,2546)

เวปรอง http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm

เวปหลัก http://www.tsl.tsu.ac.th

เข้าถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

เกียรติพงษ์072 said...

สารสนเทศ คือ ข่าวสารข้อมูล ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลกที่เราอยู่ในทุกวันนี้ เช่นเดียวกับพลังงานหรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ ในสังคมที่มีการแข่งขันอย่างสูง สารสนเทศถูกนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อการดำเนินงานและการเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ขององค์การเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ที่จะควบคุมแหล่งสารสนเทศเพื่อประโยชน์ของตัวเรา ขององค์การและของสังคม หาวิธีการใช้สารสนเทศเพื่อสร้างสิ่งที่ดีขึ้นจากวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรอื่นที่มีอยู่อย่างจำกัด

จาก http://jangreung.tripod.com/page1.html เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย.2552 เวลา 14.40น.

PRAE said...

เพิ่มเติม

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้
ที่มา :
http://www.konmun.com/Article/Information-Technology-id4809.aspx
เวปหลัก : http://www.konmun.com
เข้าถึงเมื่อ : 9 พ.ย. 2552

สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุค
ที่มา : http://www.school.net.th/library/snet1/network/it/index.html
เวปหลัก : http://www.school.net.th
เข้าถึงเมื่อ : 9 พ.ย. 2552

YaPoRn 089 said...

ครั้งที่ 1
ความหมายของสารสนเทศ

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียง หรือประมวลแล้วจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ จนได้เป็นข้อความรู้ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2538: 3)

ที่มา เว็ปหลัก www.dusit.ac.th
เว็ปรองhttp://dusithost.dusit.ac.th/~ranong2/KM&R/tec2.doc เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย. 2552

โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

ครั้งที่ 1
ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ได้ให้ความหมาย ของสารสนเทศว่า "คำว่า สารสนเทศ หรือinformation คือ ข่าวสาร หรือ สิ่งที่เราชี้แจง หรือ แสดงให้ผู้รับเกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องราว ที่เราต้องการบอกกล่าวง"
ที่มา: ครรชิต มาลัยวงศ์. เวปรอง http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/research.htm. เวปหลัก http://stang.sc.mahidol.ac.th เข้าเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.55

jintajung106 said...
This comment has been removed by the author.
jintajung106 said...

ความหมายของสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ไพโรจน์ คชชา, 2542)

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (มนตรี ดวงจิโน, 2546)
ที่มา:
เว็บหลัก http://www.navy34.com เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 1.35น.
เว็บรอง http://www.navy34.com/board342550/index.php?topic=2036.0 เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 1.35น.

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว สามารถสื่อความหมายให้เกิด
การเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนำข้อมูล (data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ
มาทำการประมวลผลเสียก่อน โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลทั้ง
ภายในหรือภายนอกองค์การ

ที่มา:
เว็บหลัก http://www.vcharkarn.comเข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 1.50น.
เว็บรอง http://www.vcharkarn.com/vblog/47521เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 1.50น.

วาสนา สุขกระสานติ ใน (2541 : 6-1) ได้ให้ความหมายของคำว่า สารสารเทศ (Information) ว่าหมายถึง "ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบ (Raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที"
ที่มา:
เว็บหลักhttp://www.nrru.ac.th เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 2.30น.
เว็บรอง http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page13004.asp เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 2.30น.

นวลจันทร์0648086 said...
This comment has been removed by the author.
โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

ครั้งที่2
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540 : 17) ได้อธิบายว่าสารสนเทศ (Information) หมายถึงความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงและความคิดต่าง ๆ ที่ได้มีการสื่อสาร บันทึก จัดพิมพ์ หรือ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ

ที่มา เวปรอง http://www.ipecp.ac.th/cgi-binn/it2learn/program/unit1_1.htm เวปหลัก http://www.ipecp.ac.th/เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิการยน พ.ศ. 2552 เวลา 22.39


สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
ที่มา เวปรอง http://www.patwit.ac.th/khajhonsak/information.doc เวปหลัก http://www.patwit.ac.th เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิการยน พ.ศ. 2552 เวลา 23.19

maybe_joon said...

ครั้งที่ 1

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว สามารถสื่อความหมายให้เกิด
การเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนำข้อมูล (data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ
มาทำการประมวลผลเสียก่อน โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลทั้ง
ภายในหรือภายนอกองค์การ
ที่มา
เวปหลักhttp://www.itdestination.com
เวปรอง http://www.itdestination.com/resources/tech/showtech.php?00001
เข้าถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.51 น.

maybe_joon said...

ครั้งที่ 2
ชุติมา สัจจานันท์ (2530, หน้า 17) ให้ความหมายของสารสนเทศไว้ว่า คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อสนเทศ สารสนเทศ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุย่อส่วน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการสื่อสารและการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งส่วนบุคคลและสังคม

ประภาวดี สืบสนธิ์ (2543, หน้า 6) ได้กล่าวถึงสารสนเทศไว้ว่า หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการถ่ายทอดในรูปแบบอื่นๆ เช่น คำพูด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับสารได้ทราบ ฉะนั้น เมื่อพิจารณาถึงสารสนเทศ จึงอาจพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ เนื้อหา และการประมวลผล เพื่อเผยแพร่หรือถ่ายทอดเนื้อหาของสารสนเทศนั้น ด้านเนื้อหา สารสนเทศถือได้ว่าเป็นผลผลิตทางปัญญา ของมนุษย์สาขาวิชาใด เรื่องใด ปรากฏในรูปแบบใด ภาษาใดก็ได้ ส่วนการประมวล หมายถึง วิธีที่ใช้ในการผลิต การส่ง การจัดเก็บ การถ่ายทอดหรือเผยแพร่เนื้อหา ของสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
จากความหมายต่างๆ ที่มีผู้ให้ไว้ สรุปได้ว่า สารสนเทศ คือ ข้อมูล ความรู้ ที่ผ่านการประมวลผล และมีการบันทึกไว้ในสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์เพื่อการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลกับสารสนเทศมีความสัมพันธ์กัน คือ ข้อมูลถ้าได้ผ่านกระบวนการประมวลผล หรือจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย และผู้รับสารสนเทศสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลนั้นก็จะกลายเป็นสารสนเทศ
ที่มา
เวปหลัก http://human.tru.ac.th
เวปรองhttp://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo01/info02.html
เข้าถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.55 น.

maybe_joon said...

ครั้งที่ 3
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว สามารถสื่อความหมายให้เกิด
การเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนำข้อมูล (data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ
มาทำการประมวลผลเสียก่อน โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลทั้ง
ภายในหรือภายนอกองค์การ
ที่มา
เวปหลัก http://www.vcharkarn.com
เวปรอง http://www.vcharkarn.com/vblog/47521
เข้าถึงเมื่อเข้าถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.59 น.

โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

ครั้งที่ 3 (หนังสือ)
1. ณัฏฐนันท์ เขจรนันท์และคณะ (2549: 40)ได้ให้ความหมายของคำว่า สารสนเทศ หมายถึง "ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปประกอบการทำงานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้"

ที่มา: ณัฏฐนันท์ เขจรนันท์และคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549

2. พรนภา โพธิ์ศรี (2550: 13) ได้ให้ความหมายสารสนเทศว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์และผ่านประมวลผลแล้ว สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสอนใจของผู้บริหารได้

ที่มา: พรนภา โพธิ์ศรี. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษษ จังหวัดสุพรรณบุรี.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี,2550

3. สุรัตน์ สาเรือง(2549: 9) ได้ให้ความหมายสารสนเทศไว้ว่าสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลแล้ว และอยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์หรือประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ทันที ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้

ที่มา: สุรัตน์ สาเรือง.การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศของกองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2549

ธนัท 082 said...

ความหมายของคำว่าสารสนเทศ
จากการค้นคว้าจากหนังสือ ....
1. สารสนเทศ เป็นการนำเอาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนำเข้า นำมาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือประมวลผลเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระและสามารถนำไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งได้

ที่มา... วศิน เพิ่มทรัพย์,วิโรจน์ ชัยมูล.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพฯ : ปรวิชั่น,2548.

2. สารสนเทศ คือ ข้อมูลซึ่งผ่านการเลือกสรรแล้วโดยการประมวลผล ดังนั้น สารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง แล้วจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง ซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิง หรือเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้า หรือช่วยวินิจฉัยสั่งการได้ทันที

ที่มา... ปทีป เมธาคุณวิฒิ.การจัดการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา.กรุงเทพฯ : ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.

3.สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ

ที่มา ... อุบลรัตน์ ยี่รงค์.เอกสารประกอบการเรียนเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4.กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2550.

maybe_joon said...
This comment has been removed by the author.
maybe_joon said...

3 เวปเสร็จแล้วนี่ หนังสือ 3 เล่มทีเดียวเลยล่ะกันนะจ๊ะ
เล่มที่ 1
สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลไปผ่านกระบวนหนึ่งก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารนำไปช่วในการตัดสินใจ
ที่มา... วาสนา สุขกระสานติ.โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศแลัอินเตอร์เน็ต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549.

เล่ม 2
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ัรับการประมวลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับและมีคุณค่าอันแท้จริงหรือที่คาดการณ์ว่าจะมีสำหรับการดำเนินงานหรือตัดสินใจในอนาคต
ที่มา... ครรชิต มาลัยวงศ์.เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สารมวลชน,2545.

เล่ม 3
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลอกสรรแล้วโดยการประมวลผล สารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง แล้วจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง ซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิงหรือพื้นฐานในการคาดการณ์
ที่มา ... ปทีป เมธาคุณวุฒิ การจัดการระบบสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2538.

maybe_joon said...

maybe_joon นี่ คือ จารุวรรณ คชรินทร์ 0648074 นะค่ะ

PRAE-0648095 said...

ครั้งที่ 3 (หนังสือ)

1.สารสนเทศ คือ ข้อมูลซึ่งผ่านการเลือกสรรแล้วโดยการประมวลผล ดังนั้น สารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง แล้วจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง ซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิง หรือเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้า หรือช่วยวินิจฉัยสั่งการได้ทันที

ที่มา : ปทีป เมธาคุณวิฒิ.การจัดการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา.กรุงเทพฯ : ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.

2.สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล

ที่มา : สมพิศ โกศีลวัฒน์,รศ.และคณะ.ระบบคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2543.

3.สารสนเทศ(Information)คือ ข้อมูลดิบที่ถูกจัดโครงสร้างของข้อมูล และนำข้อมูลนั้นไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถแสดงความหมาย มีคุณค่า และสรุปตีความได้สำหรับผู้ใช้

ที่มา : ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์ และคณะ.คู่มือเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:บริษัทโปรวิชั่นจำกัด,2545

อึ้ง0648097 said...

ครั้งที่ 1 จากเว็ป

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ที่มา
http://www.chakkham.ac.th
http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-2.htm


สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (มนตรี ดวงจิโน, 2546)

ที่มา
http://tsl.tsu.ac.th
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้

ที่มา
http://www.konmun.com
http://www.konmun.com/Article/Information-Technology-id4809.aspx

อึ้ง0648097 said...

ครั้งที่ 2 จากหนังสือ

สารสนเทศ คือ ข้อมูลซึ่งผ่านการเลือกสรรแล้วโดยการประมวลผล ดังนั้น สารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง แล้วจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง ซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิง หรือเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้า หรือช่วยวินิจฉัยสั่งการได้ทันที

ที่มา
ปทีป เมธาคุณวิฒิ.การจัดการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา.กรุงเทพฯ : ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.หน้า 3สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็นผลผลผลิตจาการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล

ที่มา
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงคุณภาพในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา,2543. หน้า 12


สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชิวิตของมนุษย์

ที่มา
ยืน ภูวรวรรณและสมชาย นำประเสริฐชัย.ไอซีทีเพื่อการศึกษา.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน),2546. หน้า 20

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

ครั้งที่ 1
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำ ข้อมูลดิบ (raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

Main web :http://cptd.chandra.ac.th
Sub web:
http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htm
arrived :12/11/2009,11:01 AM

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

ครั้งที่2
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (มนตรี ดวงจิโน, 2546)
Main web :http://learners.in.th
Sub web:
http://learners.in.th/blog/dhammavaro/173280
arrived :12/11/2009,11:08 AM

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

ครั้งที่3
วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542)ได้ให้ความหมาย สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์หรือความหมายนำไปใช้ประโยชน์ได้

Main web :http://www4.csc.ku.ac.th
Sub web:
http://www4.csc.ku.ac.th/~b5240204055/1.html
arrived :12/11/2009,11:15 AM

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

ครั้งที่4
สรุป:
สารสนเทศ(Information) จะหมายถึง การใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ข่าวสาร เรื่องราว ความรู้ต่างๆที่ได้เก็บรวบรวม บันทึกอย่างเป็นระบบ(Data=ข้อมูล) ซึ่งข้อมูลนั้นได้นำมาประมวลผล โดยการวิเคราะห์ ตีความ หรือแปลความหมาย และมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง

Maytee said...

ความหมายของสารสนเทศ
จากหนังสือ
เล่มที่ 1
สารสนเทศ หมายถึง การนำเอาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนำเข้า นำมาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือประมวลผลเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระและสามารถนำไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่มา: วศิน เพิ่มทรัพย์,วิโรจน์ ชัยมูล.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเมคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพ:โปรวิชั้น,2548

เล่มที่ 2
สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลแล้ว ซึ่งในบางครั้งสารสนเทศอาจจะเป็นข้อมูลเพื่อการประมวลผลให้ได้ข้อสนเทศอีกอย่างหนึ่งก็ได้
ที่มา: ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศ.กรุงเทพ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2544

เล่มที่ 3
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลดิบที่ถูกจัดโครงสร้างของข้อมูล
และนำข้อมูลนั้นไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อใหเได้สารสนเทศที่สามารถแสดงความหมาย มีคุณค่า และสรุปตีความได้สำหรับผู้ใช้
ที่มา: ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์ และคณะ.คู่มือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.กรุงเทพ: โปรวิชั่น จำกีด,2544

ความหมายของสารสนเทศ Online
Online 1
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (มนตรี ดวงจิโน, 2546)
อ.ชัชวาลย์ ชุมรักษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เวปหลัก http://tsl.tsu.ac.th
เวปรอง http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm

Online 2
สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะได้ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้ และจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น เมื่อต้องการสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการขาย สารสนเทศที่ต้องการก็ควรจะเป็นรายงานสรุปยอดการขายแต่ละเดือนในปีที่ผ่านมาที่เพียงพอแก่การตัดสินใจ
อ.ประยูร
เวปหลัก http://www.sakolraj.ac.th
เวปรอง http://www.sakolraj.ac.th/media/Part2%20Information.htm

Online 3
สารสนเทศ (Information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ในอนาคตได้ สารสนเทศอาจแสดงในรูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ
พรทิวา ธนาแจ่ม
เวปหลัก http://kitty.blogth.com
เวปรอง
http://kitty.blogth.com/6029/%E1%B9%C7%A4%D4%B4%E0%A1%D5%E8%C2%C7%A1%D1%BA%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8.html

สรุปความหมายของสารสนเทศ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูป หรือประมวลผลใหม่ ในรูปแบบของข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ในอนาคต

ขนิษฐา073 said...

ครั้งที่2(web)

ระบบสารสนเทศ คือ ระบบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การไหลข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการนำ เสนอสารสนเทศ

ที่มา :
เวปหลัก http://www.lib.ru.ac.th
เวปรอง http://www.lib.ru.ac.th/knowledge/pcweb/ITless12newpdf.pdf
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 11.50น.

ขนิษฐา073 said...
This comment has been removed by the author.
อึ้ง0648097 said...

ครั้งที่ 3 สรุปความหมายของสารสนเทศ

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ ที่ถูกนำมาผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

Iamboring said...

ณัฎฐกานต์ กำเหนิดสมุทร 0648091

ครั้งที่ 1

สารสนเทศ (หนังสือ)

1. สารสนเทศ คือ การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการกับข้อมูลในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย บุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายการสื่อสารและทรัพยากรด้านข้อมูลสำหรับจัดเก็บ รวบรวม ปรับเปลี่ยนและเผยแพร่สารสนเทศหรือเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กร

ที่มา: วศิน เพิ่มทรัพย์และวิโรจน์ ชัยมูล.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพ:โปรวิชั่น,2550.

2. สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีการบันทึกทุกอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้งานต่างๆทุกสาขา

ที่มา : เอกสารประกอบการสัมมนา.ปฏิรูปการศึกษากับเทคโนโลยีสารสนเทศ : ความพร้อมของสถานศึกษา.พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร,2549.

3. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรแล้วโดยการประมวลผล เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง แล้วนำมาจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง ซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิงหรือเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้าหรือช่วยในการวินิจฉัยสั่งการได้ทันที

ที่มา : ปทีบ เมธาคุณวุฒิ.การจัดระบบสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา.กรุงเทพ: ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548.

Maytee said...

ข้อมูล Online ทั้งหมด เข้าถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2552ป.ล. ลืมโพส

Iamboring said...

ณัฎฐกานต์ กำเหนิดสมุทร 0648091

ครั้งที่ 2

website

1. สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ผู้เขียน : ไพโรจน์ คชชา

เวปหลัก : http://tsl.tsu.ac.th

เวปรอง : http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm

2. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ผู้เขียน : มนตรี ดวงจิโน

เวปหลัก : -

เวปรอง : http://joann-bantrang.blogspot.com/2008/10/blog-post_08.html

3. สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่นำมาสรุปประมวลผล ดำเนินการทางสถิติ เปรียบเทียบหรือดำเนินการโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับได้เข้าใจความเป็นไปหรือสถานการณ์ของสิ่งที่มีสารสนเทศนั้นเป็นตัวแทน

ผู้เขียน : ครรชิต มาลัยวงศ์

เวปหลัก :
http://www.nrru.ac.th/

เวปรอง :
http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page13004.asp

เข้าถึงเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2552

เวลา 13.00 น.

Rujirek099 said...

ครั้งที่ 1 ความหมาย สารสนเทศ (จาก website)
ประภาวดี สืบสนธิ์ กล่าวถึงสารสนเทศไว้ว่า หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการถ่ายทอดในรูปแบบอื่นๆ เช่น คำพูด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับสารได้ทราบ

ที่มา: ประภาวดี สืบสนธิ์ เวปหลัก http://human.tru.ac.th
เวปรอง http://elearning/tec_ban/tinfo01/info02.html เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พ.ย.52เวลา 13.04 น.


2.สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ที่มา: เวปหลักhttp://www.chakkham.ac.th เวปรองhttp://technology/techno1/c2-2.htm
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พ.ย.52 เวลา 13.08 น.

3.สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรือสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมายที่สามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ (จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ 2544:4)

ที่มา: เวปหลัก http://www.panyathai.or.th
เวปรอง http://wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พ.ย.52 เวลา 13.11 น.

Rujirek099 said...

ครั้งที่ 2 ความหมาย สารสนเทศ (จากหนังสือ)

1.สารสนเทศ (Information) คือข้อมูลดิบที่ถูกจัดโครงสร้างของข้อมูล และนำข้อมูลนั้นไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถแสดงความหมาย มีคุณค่า และสรุปตีความได้สำหรับผู้ใช้

ที่มา: ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์.คุ่มือเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:โปรวิชั่น,2545


2.สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล หรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและ คุณค่าสำหรับผู้ใช้

ที่มา: ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.กรุงเทพฯ:แซทโพร์ พริ้นติ้ง,2548.


3.สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรือสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมายที่สามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

ที่มา:จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,2551.

ขนิษฐา073 said...

ครั้งที่3 (web)
เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2551)
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ตีความ ประมวล แยกส่วนที่ผิดพลาดออก หรือสรุปย่อให้สั้นลง

ที่มา :
เวปหลัก http://www.guru-ict.com
เวปรอง http://www.guru-ict.com/guru/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=26
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.33 น.

00ZhuCheeZ0648083 said...

ครั้งที่ 1

ชุติมา สัจจานันท์ ให้ความหมายของสารสนเทศไว้ว่า คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อสนเทศ สารสนเทศ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุย่อส่วน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการสื่อสารและการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งส่วนบุคคลและสังคม

ที่มา :
เวปหลัก http://human.tru.ac.th เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.54น.
เวป รอง http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo01/info02.html เข้าถึงเมื่อ วันที่12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.54 น.

00ZhuCheeZ0648083 said...

ครั้งที่ 2
สารสนเทศ เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤว่า Information ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยไว้หลายคำ เช่น ข่าวสารข้อมูล ข้อสนเทศ สารนิเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โดยสรุปแล้วสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ
ที่มา :
เวปหลัก http://www.mc.ac.th เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.56น.
เวป รอง http://www.mc.ac.th/icts/102.html เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.01น.

00ZhuCheeZ0648083 said...

ครั้งที่ 3

ราช บัณฑิตยสถาน (2538 : 831) กำหนดนิยามของสารนิเทศ ( สา - ระ - นิ - เทด ) ว่าเป็นการชี้แจง แนะนำเกี่ยวกับข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับคำจำกัดความในพจนานุกรมทั่วไปที่ ระบุว่า Information คือ ความรู้ ข่าว ข้อมูล การบอกข่าว การบอกให้ทราบ การให้ความรู้ และการรวบรวมข้อมูล ( วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม 2541 : 460) เช่นเดียวกับความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ที่อธิบายว่า สารสนเทศ สารนิเทศ ในบางครั้งหมายถึงข้อมูล ( วริทธิ์ อึ้งภาภรณ์ 2539 : 63)
จากตัวอย่างของคำอธิบายดังกล่าว Information จึงมีขอบข่ายครอบคลุมสารนิเทศ สารสนเทศ * ข่าวสาร ความรู้ ข้อมูล ที่รวมถึงการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ
ที่มา :
เวปหลัก http://www.ipecp.ac.thเข้าถึงเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.04น.
เวป รอง http://www.ipecp.ac.th/cgi-binn/it2learn/program/unit1_1.htm
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.04 น.

Auiizz 0648079 said...

ครั้งที่ 1

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (มนตรี ดวงจิโน, 2546)วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542) ได้ให้ความหมาย สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์หรือความหมายนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเก็บข้อมูล การขายรายวันแล้วนำการประมวลผล เพื่อหาว่าสินค้าใดมียอดขายสูงที่สุด เพื่อจัดทำแผนการขายในเดือนต่อไป ซึ่งสารสนเทศมีประโยชน์ คือ 1. ให้ความรู้ 2. ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ 3. ทำให้เห็นสภาพปัญหา สภาพการเปลี่ยนแปลงว่าก้าวหน้าหรือตกต่ำ 4. สามารถประเมินค่าได้" กล่าวโดยสรุป สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้"

ที่มา :
เวปหลักhttp://joann-bantrang.blogspot.com
เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.11น.
เวป รอง http://joann-bantrang.blogspot.com/2008/10/blog-post_08.html
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เวลา 14.12 น.

Auiizz 0648079 said...

ครั้งที่2
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม

ผู้แต่ง : ปริญญ์ พันธุ์ดี

ที่มา :
เวปหลัก http://www.cmw.ac.th เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.16 น.
เวป รอง http://www.cmw.ac.th/elibrary/fileselibrary/work_Technology/prin001/sec01_p02.html
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เวลา 14.16 น.

somZA said...

ครั้งที่ 1 ความหมายของสารสนเทศ (online)

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ที่มา
เว็บหลัก : http://www.chakkham.ac.th
เว็บรอง : http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-2.htmสารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ที่สามารถนำไป ประกอบการทำงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา หรือทางเลือกในการ ดำเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล 2545 : 40)
ที่มา: ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล 2545 : 40)
เว็บหลัก : http://www.panyathai.or.th
เว็บรอง : http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว สามารถสื่อความหมายให้เกิด
การเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนำข้อมูล (data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ
มาทำการประมวลผลเสียก่อน โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลทั้ง
ภายในหรือภายนอกองค์การ

ที่มา :
เว็บหลัก : http://www.itdestination.com/
เว็บรอง :
http://www.itdestination.com/resources/tech/showtech.php?00001

Auiizz 0648079 said...

ครั้งที่ 3

สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาผ่านกระบวนการประมวลผล วิเคราะห์ หลังสรุป จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ผู้แต่ง สุภาณี เส็งศรี

ที่มา :
เวปหลัก http://www.edu.nu.ac.thเข้าถึงเมื่อ
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.23น.
เวป รองhttp://www.edu.nu.ac.th/supanees/lesson/366515/unit1_p01.html
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เวลา 14.24 น.

Auiizz 0648079 said...

ความหมายสารสนเทศ
เล่มที่1
สารสนเทศ (Information) คือ การนำเอาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนำเข้า นำมาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือประมวลผลเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระและสามารถนำไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ หรือ อีกความหมายหนึ่งคือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
ที่มา : วศิน เพิ่มทรัพย์, วิโรจน์ ชัยมูล.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2548

เล่มที่2
สารสนเทศ (Information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลแล้ว ซึ่งในบางครั้งสารสนเทศอาจจะเป็นข้อมูลเพื่อการประมวลผลให้ได้ข้อสนเทศอีกอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น คะแนนสอบของนักศึกษาเป็นข้อมูล เมื่อผ่านกระบวนการตัดเกรด จะได้เกรดเป็นสารสนเทศ และเมื่อนำเกรดนักศึกษาไปคำนวณหาค่าเฉลี่ย เกรดของนักศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่ได้คือ เกรดเฉลี่ย (GPA)
ที่มา: ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ.กรุงเทพฯ.ซีเอ็ดเนชั่น,2544

เล่มที่3
สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลดิบที่ถูกจัดโครงสร้างของข้อมูล และนำข้อมูลนั้นไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถแสดงความหมาย มีคุณค่า และสรุปตีความได้สำหรับผู้ใช้
ที่มา : ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์และคณะ.คู่มือเรียนความรู้เบื้องต้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:
บริษัทโปรวิชั่น จำกัด,2544

00ZhuCheeZ0648083 said...

ความหมายสารสนเทศ

เล่มที่1

สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล
ที่มา: สมพิศ โกศิลวัฒน์, รศ.และคณะ.ระบบคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543

เล่มที่2

สารสนเทศ คือ ข้อมูลซึ่งผ่านการเลือกสรรแล้วโดยการประมวลผล ดังนั้น สารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง แล้วจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง ซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิง หรือเป็นพื้นฐานในคาดการณ์ล่วงหน้า หรือช่วยในการวินิจฉัยสั่งการได้ทันที
ที่มา: ปทีป เมธาคุณวุฒิ. การจัดการระบบสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา.กรุงเทพฯ : ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2538.

เล่มที่ 3

สารสนเทศ (Information) คือ การนำเอาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนำเข้า นำมาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือประมวลผลเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระและสามารถนำไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ หรือ อีกความหมายหนึ่งคือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
ที่มา : วศิน เพิ่มทรัพย์, วิโรจน์ ชัยมูล.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2548

เจ๊จูน said...

สรุปเป็นความคิดตัวเอง (เป็นคนไม่ค่อยมีความคิดก็คิดได้เท่านี้ล่ะน่ะค่ะ)
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ความรู้ ที่ผ่านการประมวลผล และมีการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจแก่ผู้นำไปใช้
(ประมาณนี้ล่ะค่ะ)

dang097 said...

ความหมาย สารสนเทศ ครั้งที่ 1

เล่มที่ 1
สารสนเทศ มีความหมายกว้างๆ ว่าข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีการบันทึกทุกอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้งานต่างๆทุกสาขา
ที่มา เอกสารประกอบการสัมมนา.ปฏิรูปการศึกษากับเทคโนโลยีสารสนเทศ:ความพร้อมของสถานศึกษา.พิษณุโลก:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร;2546.

เล่มที่ 2
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีความหมายผ่านกระบวนการวิเคราะห์ หรือจัดการกระทำมาแล้วเพื่อตอบคำถามหรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่มา โสภา ตุ้มท่าช้าง.ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต.สาขาวิชาบริหารการศึกษา:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2550.

เล่มที่ 3
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์หรือประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆจนอยู่ในรูปแบบที่มีความหมายสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือไปใช้ในเรื่องต่างๆได้ตามวัตถุประสงค์
ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.(2546).แนวดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา.กรุงเทพฯ:องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

dang097 said...

ความหมาย สารสนเทศ ครั้งที่ 2
เว็บที่ 1
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (มนตรี ดวงจิโน, 2546)

ที่มา
http://tsl.tsu.ac.th
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm
เข้าถึงเมื่อ 16.05 น. 12 พย 52

เว็บที่ 2
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว สามารถสื่อความหมายให้เกิด
การเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนำข้อมูล (data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ
มาทำการประมวลผลเสียก่อน โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลทั้ง
ภายในหรือภายนอกองค์การ
ที่มา
เวปหลัก http://www.vcharkarn.com
เวปรองhttp://www.vcharkarn.com/vblog/47521
เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.10 น.

เว็บที่ 3
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้
ที่มา :
เว็บรองhttp://www.konmun.com/Article/Information-Technology-id4809.aspx
เวปหลัก : http://www.konmun.com
เข้าถึงเมื่อ : 12 พ.ย. 2552 16.12 น.

dang097 said...
This comment has been removed by the author.
Rujirek099 said...

ครั้งที่ 3 สรุปความหมาย สารสนเทศ

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้ข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบ และมีการถ่ายทอดหรือบันทึกไว้ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์

โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

ครั้งที่ 4 สรุป ความหมายของ สารสนเทศ
สารสนเทศ (Information) คือ เรื่องราว ความรู้ต่างๆที่เป็นข้อมูล (data) ที่ผ่านการวิเคราะห์ การประมวลผล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ผลที่ได้อาจแสดงผลในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถช่วยในการตัดสินใจการในการบริหารงาน เป็นแหล่งอ้างอิง และเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้า

00ZhuCheeZ0648083 said...

สรุปความหมาย สารสนเทศ
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

Auiizz 0648079 said...

สรุปเลยละกันนะคะ***^^

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ความรู้ ที่ผ่านการประมวลผล เพื่อการเผยแพร่และนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ที่วางไว้ให้เกิดประโยชน์

PRAE-0648095 said...

สรุป
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ หรือความรู้ต่างๆ ที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบ และผลที่ได้จะแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ

ธนัท 082 said...

สรุป.... ความหมายของคำว่า "สารสนเทศ"

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียง หรือประมวลแล้วจากข้อมูลต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน ที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ขอให้อาจารย์มีความสุขในการอ่านนะครับ

dang097 said...

ครั้งที่ 3
สรุปความหมายคำว่า สารสนเทศ ด้วยตัวชั้นเอง
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข เสียง หรือภาพ ที่ได้รับการจัดระบบหรือประมวลผล เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานได้
ประมาณนี้มั้งครับ อาจาน ออรัล..พิน

sajoob-090 said...

ครั้งที่1

เล่มที่ 1 : สารสนเทศ หมายถึง การนำเอาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนำเข้า นำมาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือประมวลผลเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระและสามารถนำไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลแล้ว

ที่มา : วศิน เพิ่มทรัพย์.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพฯ: บริษัท โปรวิชั่น จำกัด,2548.

เล่มที่ 2 : สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลดิบที่ถูกจัดโครงสร้างของข้อมูลและนำข้อมูลนั้นไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถแสดงความหมาย มีคุณค่าและสรุปตีความได้สำหรับผู้ใช้

ที่มา : ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์และคณะ.คู่มือเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:บริษัท โปรวิชั่น จำกัด,2545.

เล่มที่ 3 : สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลข้อมูล

ที่มา : สมพิศ โกศัลวัฒน์,รศ.และคณะ.ระบบคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2543.

sajoob-090 said...

ครั้งที่ 2

เว็บไซต์ที่ 1 : วาสนา สุขกระสานติ (2541) ได้ให้ความหมายของคำว่า สารสารเทศ (Information)หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบ (Raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ที่มา : http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page13004.asp
http://www.nrru.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.14 น.

เว็บไซต์ที่ 2 : ประภาวดี สืบสนธิ์ (2543) ได้กล่าวถึงสารสนเทศไว้ว่า หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการถ่ายทอดในรูปแบบอื่นๆ เช่น คำพูด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับสารได้ทราบ

ที่มา : http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo01/info02.html
http://human.tru.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.14 น.

เว็บไซต์ที่ 3 : (มนตรี ดวงจิโน,2546)กล่าวว่า สารสนเทศ หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ที่มา :
http://learners.in.th/blog/math52/301570
http://learners.in.th
เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.14 น.

ขนิษฐา0648073 said...

dครั้งที่1 (หนังสือ 3 เล่ม)

(1) สารสนเทศ หมายถึง การประมวลผลจากข้อมูลที่มาประกอบกันเป็นเนื้อหาสาระเพื่ออธิบายเรื่องเดียวกัน สำหรับผู้รับข้อมูลนั้นๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบกิจการงานหรือประโยชน์ในการบริหารงานของผู้บริหารในแต่ละระดับต่อไป

ที่มา: สันติ บุญภิรมย์.นวัตกรรมการบริหารการศึกษา.กรุงเทพฯ:บุ๊ค พอยท์,2552.

(2) คำว่า “สารนิเทศ หรือสารสนเทศ” แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “Information” มีผู้ได้ให้ความหมายของคำว่า สารนิเทศ หรือสารสนเทศไว้หลายรูปแบบ เช่น สารนิเทศ หมายถึง ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษา (information is knowledge obtained by search, study) ข้อมูลที่รวบรวมมาอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน รับรู้ เข้าใจและสื่อสารได้ มีการบันทึกตีพิมพ์หรือเผยแพร่ออกไปอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ และอยู่ในรูปแบบใดๆ ก็ได้
The ALA Glossary of Library and Information Sciences. เป็นพจนานุกรมด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน ได้นิยามคำว่า “Information” ว่าคือ ความคิด ความจริง งานที่สร้างสรรค์ด้วยความคิด ซึ่งได้มีการสื่อสาร รับส่งบันทึก ตีพิมพ์ และ/หรือเผยแพร่ออกไปอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ

ที่มา: รุ่งฤดี อภิวัฒนศร.ห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า.กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,2550

(3)พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (2542 : 1182) สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร การแสดงหรือชี้แจงข่างสารข้อมูลต่างๆ
อาภากร ธาตุโลหะ (2547 : 1) อ้างถึงแม้นมาส ชวลิต สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล ที่มีผู้ทำให้เกิดขึ้นแล้วเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น คำพูด ภาพเขียน หรือเก็บไว้ในรูปแบบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้เครื่องเพื่อส่งต่อ หรือกระจายไปสู่ผู้ต้องการใช้
จารุวรรณ สินธุโสภณ (2521 : 69) สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร ข้อความที่เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ที่ได้รับ รูปร่างลักษณะข่าวสารอาจเป็นสิ่งพิมพ์หรือไม่ใช่ก็ได้

ที่มา: วันเพ็ญ สาลีพลิน.ห้องสมุดกับการรู้อสารสนเทศ.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.มปป.

เกียรติพงษ์072 said...

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์เครื่องมือและอุปกรณ์ อาทิ คอมพิวเตอร์ และเครื่องทางด้านโทรคมนาคมเป็นหลัก มาใช้เพื่อเป็นการแสวงหา รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับการทำงานด้านต่างๆ
ที่มา : ฐาปนีย์ ธรรมเมธา. สื่อการศึกษาเบื้องต้น. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541

คำว่า “สารสนเทศ” หรือ “สารนิเทศ” เป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า “Information” ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้คำได้ทั้งสองคำในวงการคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และธุรกิจนิยม ใช้คำว่า “สารสนเทศ” จึงมีความหมายกว้างๆว่าข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีการบันทึกทุกอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้งานต่างๆทุกสาขา ส่วนคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ Information Tecnology ที่มักเรียกว่า ไอที (IT) นั้นเน้นถึงการจัดการในกระบวนการดำเนินงานสารสนเทศ หรือ สารนิเทศในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเสาะแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้อง ความแม่นยำและความรวดเร็วทันต่อการนำมาใช้ประโยชน์
ที่มา: เอกสารประกอบการสัมมนา. ปฏิรูปการศึกษากับเทคโนโลยีสารสนเทศ : ความพร้อมของสถานศึกษา. พิษณุโลก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านมาเลือกสรรแล้วโดยการประมวลผล ดังนั้น สารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงแล้วจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง ซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิงหรือเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้า หรือช่วยในการวินิจฉัยสั่งการได้ทันที คุณสมบัติของสารสนเทศสรุปได้ดังนี้ 1. ทันต่อเวลา 2. ตรงต่อความต้องการ 3. ถูกต้อง 4. สมบูรณ์ 5. เหมาะสม 6. กะทัดรัด 7. ยุติธรรม 8. สะดวก 9. ชัดเจน 10. เป็นตัวเลขหรือภาพ
ที่มา : ปทีป เมธาคุณวุฒิ. การจัดระบบสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาอุดมศึกษา คณะ คุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538

ระบบสารสนเทศ (Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง
โดย นายพิชัย เหลืองอรุณ
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2552 เวลา 13.27 น.


สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว สามารถสื่อความหมายให้เกิดการเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนำข้อมูล (data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจมาทำการประมวลผลเสียก่อน โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในหรือภายนอกองค์การ
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/vblog/47521 เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2552 เวลา 13.48 น.

สารสนเทศ เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Information ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยไว้หลายคำ เช่น ข่าวสารข้อมูล ข้อสนเทศ สารนิเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โดยสรุปแล้วสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ จากความหมายนี้เราจะพบว่า สารสนเทศมีลักษณะสำคัญอยู่ 3 ประการ
1. สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
2. อยู่ในรูปแบบที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้งานได้
3. มีความหมายหรือคุณค่าสำหรับใช้ในการดำเนินงานหรือตัดสินใจได้
ที่มา : http://www.mc.ac.th/icts/102.html เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2552 เวลา 14.08 น.

เกียรติพงษ์072 said...

สรุป

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านมาเลือกสรรแล้วโดยการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงแล้วจัดระเบียบ ประมวลผลให้เกิดเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

jintajung106 said...

จากหนังสือ
สารสนเทศ คือ ผลสรุปที่ได้จาก การนำข้อมูลมาประมวล ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสรุปทางสถิติ การเปรียบเทียบ การจำแนก หรือ จัดกลุ่ม ฯลฯ
ที่มา : ครรชิต มาลัยวงศ์.แนวทางใช้ไอทีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ.กทม.สำนักพิมพ์nectec,2541

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็นผลผลิตจากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบผล และจัดทำให้อยู่ในรูปที่พร้อมจะนำไปใช้งานได้อาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงคุณภาพในโรงเรียน.กทม.โรงพิมพ์ศาสนา,2543

สารสนเทศ คือ ข้อมูลซึ่งผ่านการเลือกสรรแล้วโดยผ่านการประมวลผล ดังนั้นสารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงแล้วจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรองซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิง หรือเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้า หรือช่วยในการวินิจฉัยสั่งการได้ทันที
ที่มา : ปทีป เมธาคุณวุฒิ รศ.คร. การจัดกระบวนการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา กทม.โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ฯ,2535

jintajung106 said...

สรุปความหมายของคำว่าสารสนเทศ
สารสนเทศ คือ ผลสรุปที่ได้จาก การนำข้อมูลมาประมวลผล ด้วยวิธีการต่าง ๆ และได้มีการนำมาจัดให้เป็นระบบระเบียบลงในสื่อแบบต่างๆ

tussanai said...

ครั้งที่ 1 จากเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ 1
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว สามารถสื่อความหมายให้เกิดการเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนำข้อมูล (data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ
มาทำการประมวลผลเสียก่อน โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลทั้ง
ภายในหรือภายนอกองค์การ
ที่มา :
เว็บหลัก http://www.itdestination.com
เว็บรอง http://www.itdestination.com/resources/tech/showtech.php?00001
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย.52

เว็บไซต์ที่ 2
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้
ที่มา :
เว็บหลัก http://elearning.northcm.ac.th
เว็บรอง http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย.52

เว็บไซต์ที่ 3
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ที่มา :
เว็บหลัก http://tsl.tsu.ac.th
เว็บรอง http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย.52

(--") aof 081 said...

ธนภูมิ พุ่มจันทร์ รหัส 0648081 (ครั้งที่ 1)

หนังสือเล่มที่ 1
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็นผลผลิตจากการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำให้อยู่ในรูปแบบทีพร้อมจะนำไปใช้ตามความเหมาะสม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงคุณภาพในโรงเรียน. กทม:โรงพิมพ์การศาสนา, 2543

หนังสือเล่มที่ 2
สารสนเทศ หมายถึง การนำเอาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนำเข้า นำมาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือประมวลผลเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระและสามารถนำไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่มา: วิโรจน์ ชัยมูล.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.กทม:โปรวิชั้น,2548

หนังสือเล่มที่ 3
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

ที่มา: ยืน ภู่สุวรรณ. ไอซีทีเพื่อการศึกษา. กทม:ซีเอ็ดยูเครชั่น, 2546

เว็บที่ 1
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

เว็บหลัก
http://www.patwit.ac.th
เว็บรอง
http://www.patwit.ac.th/khajhonsak/information.doc
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 52 เวลา 07.20 น.

เว็บที่ 2
สารสนเทศ (Information)คือ สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลเบื้องต้น มารวบรวม คัดกรอง และวิเคราะห์และแปลความหมายให้ตรงตามความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล

เว็บหลัก
http://portal.in.th
เว็บรอง
http://portal.in.th/inno-sayan/pages/1131/
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 52 เวลา 07.22 น.

เว็บที่ 3
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังนั้นจึงหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้ และจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการ

เว็บหลัก
http://www.spo.moph.go.th
เว็บรอง
http://www.spo.moph.go.th/ict/knowage_ict/mis2.doc
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 52 เวลา 07.25 น.

PANG -ZAA084 said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ที่มา :
เวปหลัก
http://www.chakkham.ac.th/ เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:27 น.
เวปรอง
http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-2.htm เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:27 น.


สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่นำมาสรุปประมวลผล ดำเนินการทางสถิติ เปรียบเทียบหรือดำเนินการโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับได้เข้าใจความเป็นไปหรือสถานการณ์ของสิ่งที่มีสารสนเทศนั้นเป็นตัวแทน (ครรชิต มาลัยวงศ์ : 1998 : 20)
วาสนา สุขกระสานติ ใน (2541 : 6-1) ได้ให้ความหมายของคำว่า สารสารเทศ (Information) ว่าหมายถึง "ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบ (Raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที"
ที่มา :
เวปหลัก http://www.nrru.ac.th/เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:30 น.
เวปรอง http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page13004.aspเข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:30 น.

ชุติมา สัจจานันท์ (2530, หน้า 17) ให้ความหมายของสารสนเทศไว้ว่า คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อสนเทศ สารสนเทศ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุย่อส่วน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการสื่อสารและการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งส่วนบุคคลและสังคม
ที่มา :
เวปหลัก http://human.tru.ac.th/เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:35 น.
เวปรอง http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo01/info02.htmlเข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:35 น.

PANG -ZAA084 said...

ข้อมูลจากแหล่งสืบค้นจากหนังสือ :
สารสนเทศ ( Information ) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลแล้ว ซึ่งในบางครั้งสารสนเทศอาจจะเป็นข้อมูลเพื่อการประมวลผลให้ได้ข้อสนเทศอีกอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น คะแนนของนักศึกษา ตัดเกรดเพื่อหาค่าเฉลี่ย
ที่มา : ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศกุล .เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ.กรุงเทพฯ : :ซีเอ็ด , 2544

สารสนเทศ ( Information ) คือ ข้อมูลดิบที่ถูกจัดสร้างของข้อมูล และนำข้อมูลนั้นไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถแสดงความหมาย มีคุณค่า และสรุปตีความได้สำหรับผู้ใช้
ที่มา : ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์ และคณะ . คู่มือเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:บริษัทโปรวิชั่นจำกัด,2545

สารสนเทศ คือ ข้อมูลซึ่งผ่านการเลือกสรรแล้วโดยการประมวลผล ดังนั้น สารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง แล้วจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง ซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิง หรือเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้า หรือช่วยวินิจฉัยสั่งการได้ทันที

ที่มา : ปทีป เมธาคุณวิฒิ.การจัดการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา.กรุงเทพฯ : ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.

PANG -ZAA084 said...

สรุป สารสนเทศ ( 1 st )
สารสนเทศ คือ ข้อมูลหรือข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ถูกนำมาประมวลผล ด้วยวิธีการใดอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการแสดงความคิดเห็นลงไปด้วย นอกเหนือจากการรวบรวมข้อมูล

( แง่มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ )

0o.Hoo-Lay.o0 said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ไพโรจน์ คชชา, 2542

ที่มา
เว็บรอง
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm
เว็บหลัก
http://tsl.tsu.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 14 พย. 2552

0o.Hoo-Lay.o0 said...

คำว่า สารสนเทศ หรือinformation คือ ข่าวสาร หรือ สิ่งที่เราชี้แจง หรือ แสดงให้ผู้รับเกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องราว ที่เราต้องการบอกกล่าวง"

ครรชิต มาลัยวงศ์

ที่มา
เว็บรองhttp://stang.sc.mahidol.ac.th/text/research.htm.
เว็บหลัก http://stang.sc.mahidol.ac.th
เข้าเมื่อวันที่ 14 พย. 2552 เวลา 14.55

0o.Hoo-Lay.o0 said...

สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาผ่านกระบวนการประมวลผล วิเคราะห์ หลังสรุป จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

สุภาณี เส็งศรี

ที่มา :
เว็บหลัก http://www.edu.nu.ac.
เว็บ รองhttp://www.edu.nu.ac.th/supanees/lesson/366515/unit1_p01.html
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 14 พย. 2552

sajoob-090 said...

ครั้งที่ 3

จากการศึกษาความหมายของเพื่อนๆ ผมสรุปความหมายของคำว่า "สารสนเทศ" ว่าหมายถึง ข้อมูล เรื่องราวหรือความรู้ต่างๆ ที่ผ่านการเลือกสรรแล้วโดยการประมวลผลหรือวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

sajoob-090 said...

ธิดา กาญจนถาวรวิบูลครับ ข้อมูลของคุณดีมากเลยนะครับ ถือได้ว่าเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองที่มีคุณค่ามากเลยครับ

0o.Hoo-Lay.o0 said...

จากหนังสือ....
เล่มที่ 1
สารสนเทศ(Information)คือ ข้อมูลดิบที่ถูกจัดโครงสร้างของข้อมูล และนำข้อมูลนั้นไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถแสดงความหมาย มีคุณค่า และสรุปตีความได้สำหรับผู้ใช้

ที่มา : ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์ และคณะ.คู่มือเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:บริษัทโปรวิชั่นจำกัด,2545

เล่มที่ 2
สารสนเทศ (Information) คือ การนำเอาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนำเข้า นำมาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือประมวลผลเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระและสามารถนำไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ หรือ อีกความหมายหนึ่งคือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
ที่มา : วศิน เพิ่มทรัพย์, วิโรจน์ ชัยมูล.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2548

เล่มที่ 3
สารสนเทศ คือ ข้อมูลซึ่งผ่านการเลือกสรรแล้วโดยการประมวลผล ดังนั้น สารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง แล้วจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง ซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิง หรือเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้า หรือช่วยวินิจฉัยสั่งการได้ทันที

ที่มา
ปทีป เมธาคุณวิฒิ.การจัดการสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา.กรุงเทพฯ : ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.

(หุหุ)

0o.Hoo-Lay.o0 said...

เพื่อนๆหาข้อมูลได้ดีกันจิงครับ

0o.Hoo-Lay.o0 said...

สรุปแล้วนะครับ

จากความหมายของสารสนเทศนั้นผมพอสรุปได้ว่า
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล หรือ ความรู้ต่างๆ ที่มีการบันทึกและผ่านการประมวลผลออกมาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆตรงตามวัตถุประสงค์

somZA said...

ครั้งที่ 2 ความหมายของสารสนเทศ

สารสนเทศ เป็นการนำเอาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนำเข้า นำมาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือ ประมวลผลเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระสามารถนำไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

วศิน เมทรัพย์,วิโรจน์ ชัยมูล . ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศน์ .กรุงเทพ ซ โปรวิชั่น, 2548


สารสนเทศ (information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลแล้ว ซึ่งในบางครั้งสารสนเทศอาจจะเป็นข้อมูลเพื่อการประมวลผลให้ได้ข้อสนเทศอีกอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น คะแนนสอบของนักศึกษาเป็นข้อมูล เมื่อผ่านกระบวนการตัดเกรด จะได้เกรดเป็นสารสนเทศ

ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศกุล. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ.กรุงเทพฯ. ซีเอด 2544


สารสนเทศ (informaiton) คือข้อมูลดิบที่ถูกจัดโครงสร้างของข้อมูล และนำข้อมูลนั้นไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถแสดงความหมาย มีคุณค่า และสรุปตความได้สำหรับผู้ใช้

ธีราวุธ ฬรามวิบูลย์ และคณะ.คู่มือเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.กรุงทพฯ: บริษัทโปรวิชั่น จำกัด

สรัญยา said...

ครั้งที่ 1 จากหนังสือ
เล่มที่ 1 : สารสนเทศ หมายถึง การนำเอาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนำเข้า นำมาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือประมวลผลเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระและสามารถนำไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลแล้ว
ที่มา : วศิน เพิ่มทรัพย์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพฯ: บริษัท โปรวิชั่น จำกัด,2548.
เล่มที่ 2 : สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล
ที่มา : สมพิศ โกศีลวัฒน์, ระบบคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543
เล่มที่ 3 : สารสนเทศ [สาระสนเทด, สานสนเทด] น. ข่าวสาร; การแสดงหรือ ชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ. (ส. สาร + สนฺเทศ; ป. สาร + สนฺเทส)
ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

somZA said...

ครั้งที่ 3 สรุปความหมายของสารสนเทศตามความเข้าใจของข้าพเจ้า

สารสนเทศ คือข้อมูลต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้นำมาจัดเรียงให้เป็นระบบ ผ่านการแปรรูป ประมวลผล วิเคราะห์และแสดงผลออกมาในสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น แผนที่ หนังสือ เป็นต้น

earn0648103 said...

สนอง เครือมาก(2535,หน้า1165)ได้ให้ความหมายของสารสนเทศไว้ว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือจัดกระทำในระดับเหนือกว่าข้อมูล โดยการนำข้อมูลหลายๆอย่างที่เกรายวข้องกันมาจัดทำให้มีความหมายหรือคุณค่าเพิ่มขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่มา :
เวปหลัก http://library.cmu.ac.th
เวปรอง http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/detail.php?id=5285&word=สารสนเทศ#

เข้าถึงเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.54 น.

นวลจันทร์0648086 said...

ครั้งที่ 1 (จากหนังสือ)
เล่มที่ 1
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและถูกจัดอยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้รับ
ที่มา :ชุมพล ศฤงคารศิริ.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คลังวิชา,2543.

เล่มที่ 2
สารสนเทศ คือ ข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นจนได้เป็นข้อสรุปเป็นข้อความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์ คือ ความรู้ที่เพิ่มขึ้นกับผู้ใช้
ที่มา : สุชาดา กีระนันท์.เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ:ข้อมูลในระบบสารสนเทศ.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542.หน้า 4-5

เล่มที่ 3
สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพท์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพท์ที่ได้สารมารถนำไปประกอบการทำงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นข้อมูลที่มีความหมาย หรือตรงกับความต้องการของผู้บริหาร
ที่มา:ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542.หน้า 35

สรัญยา said...

ครั้งที่ 2 ....
เว็บที่ 1
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
เว็บหลักhttp://www.patwit.ac.th
เว็บรองhttp://www.patwit.ac.th/khajhonsak/information.doc
เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.52 น.

เว็บที่ 2
สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาผ่านกระบวนการประมวลผล วิเคราะห์ หลังสรุป จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
เว็บหลัก http://www.edu.nu.ac.thเ
เว็บรองhttp://www.edu.nu.ac.th/supanees/lesson/366515/unit1_p01.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.00 น.

เว็บที่ 3
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่นำมาสรุปประมวลผล ดำเนินการทางสถิติ เปรียบเทียบหรือดำเนินการโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับได้เข้าใจความเป็นไปหรือสถานการณ์ของสิ่งที่มีสารสนเทศนั้นเป็นตัวแทน
เวปหลัก : http://www.nrru.ac.th/
เวปรอง :http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page13004.asp
เข้าถึงเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.10 น.

นวลจันทร์0648086 said...
This comment has been removed by the author.
สรัญยา said...

ครั้งที่ 3 สรุปความหมาย
สารสนเทศ คือ การนำเอาข้อมูลต่าง ๆ มาจัดเรียงกันอย่างเป็นระบบ และนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

นวลจันทร์0648086 said...

ครั้งที่ 2 (จากเว็บ)
เว็บ (1)
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ไพโรจน์ คชชา, 2542)
วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542) ได้ให้ความหมาย สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์หรือความหมายนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเก็บข้อมูล การขายรายวันแล้วนำการประมวลผล เพื่อหาว่าสินค้าใดมียอดขายสูงที่สุด เพื่อจัดทำแผนการขายในเดือนต่อไป
" กล่าวโดยสรุป สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการ ประมวลผลแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้"
ที่มา :เว็บหลัก http://tsl.tsu.ac.th/
เว็บรอง http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm

เว็บ (2)
สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่นำมาสรุปประมวลผล ดำเนินการทางสถิติ เปรียบเทียบหรือดำเนินการโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับได้เข้าใจความเป็นไปหรือสถานการณ์ของสิ่งที่มีสารสนเทศนั้นเป็นตัวแทน (ครรชิต มาลัยวงศ์ : 1998 : 20)
วาสนา สุขกระสานติ ใน (2541 : 6-1) ได้ให้ความหมายของคำว่า สารสารเทศ(Information) ว่าหมายถึง "ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบ (Raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที"
ที่มา : เว็บหลัก www.nrru.ac.th
เว็บรอง http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page13004.asp

เว็บ (3)
คำว่า สารสนเทศ ประกอบด้วยคำสองคำ คือ สาร และสนเทศ สารแปลว่า แก่น เนื้อแท้ที่แข็ง ส่วนสำคัญ หนังสือ จดหมาย บันทึก เป็นต้น สนเทศ แปลว่า คำสั่ง ข่าวสาร ใบบอก เมื่อรวมกันเป็นคำ สารสนเทศ จึงหมายถึง แก่นหรือเนื้อหาที่เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ข้อความหรือตัวเอกสารซึ่งแจ้งให้ทราบถึงเนื้อหาสาระที่บรรจุไว้
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้รูปแบบต่างๆ ที่มีการบันทึก ประมวลหรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆ และสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและสังคม
ผู้แต่ง : อ.วรพจน์ นวลสกุล
ที่มา : เว็บหลัก www.ubu.ac.th
เว็บรอง www.lib.ubu.ac.th/html/techno/Down%20Load/bod_003.doc เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2552

earn0648103 said...

ครรชิต มาลัยวงศ์(2538:11)ได้ให้ความหมายของสารสนเทศว่า สารสนเทศ(information) คือ ข้อมูลข่าวสาร หรือการนำเรื่องราวต่างๆมาประมวลผล หรือดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสารสนเทศ สำหรับจัดส่งให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้

ที่มา :
เวปหลัก http://www.thapra.lib.su.ac.th
เวปรอง
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Sarit_Wichitchoti/Chapter2.pdf
เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.12 น.

earn0648103 said...

วศิน ธูปประยูร (อ้างในสานิตย์ กายาผาด : 2542 : 2) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศว่า "เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการประมวลผลสารสนเทศได้แก่ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผลคำ และเครื่องที่สามารถประมวลผลได้โดยอัตโนมัติอื่น ๆ เครื่องสมองกลเหล่านี้เป็นนวัตกรรมของมนุษย์ที่สร้างสรรขึ้นมา เพื่อรวบรวมผลิตสื่อสาร บันทึก เรียบเรียงใหม่แสดงผลประโยชน์จากสารสนเทศ"
ที่มา :
เวปหลัก http://www.nrru.ac.th
เวปรอง http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page13004.asp
เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.41 น.

earn0648103 said...

หนังสือ เล่มที่ 1
คำว่า “สารสนเทศ” หรือ “สารนิเทศ” เป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า “Information” ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้คำได้ทั้งสองคำในวงการคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และธุรกิจนิยมใช้คำว่า “สารสนเทศ” จึงมีความหมายกว้างๆ ว่าข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีการบันทึกทุกอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้งานต่างๆทุกสาขา ส่วนคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ Information Tecnology ที่มักเรียกว่า ไอที (IT) นั้นเน้นถึงการจัดการในกระบวนการดำเนินงานสารสนเทศ หรือสารนิเทศในข้นตอนต่างๆตั้งแต่การเสาะแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้อง ความแม่นยำและความรวดเร็วทันต่อการนำมาใช้ประโยชน์
ที่มา : เอกสารประกอบการสัมมนา.ปฏิรูปการศึกษากับเทคโนโลยีสารสนเทศ:ความพร้อมของสถานศึกษา พิษณุโลก :คณะศึกษาศาสตรณ์ มหาวิทยาลันนเรศวร,2550

earn0648103 said...

หนังสือเล่มที่ 2
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรแล้วโดยการประมวลผล ดังนั้น สารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง แล้วจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง ซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิงหรือเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้า หรือช่วยในการวินิจฉัยสั่งการได้ทันที คุณสมบัติของสารสนเทศสรุปได้ดังนี้ 1. ทันต่อเวลา 2. ตรงต่อความต้องการ 3. ถูกต้อง 4. สมบูรณ์ 5. เหมาะสม 6. กะทัดรัด 7. ยุติธรรม 8. สะดวก 9. ชัดเจน 10. เป็นตัวเลขหรือภาพ

ที่มา : ปทีป เมธาคุณวุฒิ .การจัดการระบบสารสนเทศ ในระดับอุดมศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย,2549

นวลจันทร์0648086 said...

สรุปในทัศนของนวลจันทร์ คิดว่า "สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ ถูกจัดเก็บ และรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ สามารถนำมาให้เกิดประโยชน์ได้

tussanai said...

ครั้งที่ 2 จากหนังสือ

เล่มที่ 1
สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร การแสดงหรือชี้แจง
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ
ที่มา :
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2544. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,2546.

เล่มที่ 2
สารสนเทศ หมายถึง เรื่องราวความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งและผสมผสานความรู้หรือหลักวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคิดเห็นลงไปด้วย เพื่อเผยแพร่และเพื่อการใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งในส่วนบุคคลและสังคม
ที่มา :
เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์. เทคโนโลยีการศึกษา : หลักการและแนวคิดสู่ปฏิบัติ. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ,2545.

เล่มที่ 3
สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลและสิ่งที่สามารถสื่อความหมายตามที่ผู้ใช้สารสนเทศต้องการ
ที่มา :
สุดาใจ โล่ย์วนิชชัย. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏ
นครนราชสีมา,2542.

earn0648103 said...

หนังสือเล่มที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกาษแห่งชาติ(2546,หน้า46)ได้ให้ความหมายข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศไว้ดังนี้ สารสนเทศ (information)หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์หรือประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆจนอยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจหรือไปใช้ในเรื่องต่างๆได้ตามวัตถุประสงค์

ที่มา : จันทร์พร เสงี่ยมพักตร์.การจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอำเภอเชียงใหม่.เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2549

earn0648103 said...

สรุปความหมายของสารสนเทศ ของ ศรัญญา(^o^)
สารสนเทศ หมายถึง การจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อนำมาใช้ได้ตรงตามความต้องการของวัตถุประสงค์การใช้งาน

YaPoRn 089 said...

ครั้งที่ 2 ค่า...
ซาเรซวิค และวูด (Saracevic and Wood 1981 : 10) ได้ให้คำนิยามสารสนเทศไว้ 4 นิยามดังนี้
1. Information is a selection from a set of available message, a selection which reduces uncertainty. สารสนเทศ คือ การเลือกสรรจากชุดของข่าวสารที่มีอยู่ เป็นการเลือกที่ช่วยลดความไม่แน่นอน หรือกล่าวได้ว่า สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้มีเลือกสรรมาแล้ว (เป็นข้อมูลที่มีความแน่นอนแล้ว) จากกลุ่มของข้อมูลที่มีอยู่

2. Information as the meaning that a human assigns to data by means of conventions used in their presentation. สารสนเทศ คือ ความหมายที่มนุษย์ (สั่ง) ให้แก ่ข้อมูล ด้วยวิธีการนำเสนอที่เป็นระเบียบแบบแผน

3. Information is the structure of any text-which is capable of changing the image-structure of a recipient. (Text is a collection of signs purposefully structured by a sender with the intention of changing the image-structure of recipient) สารสนเทศ คือ โครงสร้างของข้อความใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทาง จินตภาพ (ภาพลักษณ์) ของผู้รับ (ข้อความ หมายถึง ที่รวมของสัญลักษณ์ต่างๆ มีโครงสร้างที่มี จุดมุ่งหมาย โดยผู้ส่งมีเป้าหมายที่จะ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง จินตภาพ (+ความรู้สึกนึกคิด) ของผู้รับ(สาร)

4. Information is the data of value in decision making. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีค่าในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ยังมีความหมายที่น่าสนใจ ดังนี้
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยน (Convert) ด้วยการจัดรูปแบบ (Formatting) การกลั่นกรอง (Filtering) และการสรุป (Summarizing) ให้เป็นผลลัพธ์ที่มี รูปแบบ (เช่น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือวีดิทัศน์) และเนื้อหาที่ตรงกับ ความต้องการ และเหมาะสมต่อการนำไปใช้ (Alter 1996 : 29, 65, 714)

สารสนเทศ คือ ตัวแทนของข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล (Process) การจัดการ (Organized) และการผสมผสาน (Integrated) ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Post 1997 : 7)


-สรุป สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียงสัญลักษณ์ หรือกลิ่น ที่ถูกนำมาผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยวิธีการที่ เรียก ว่า กรรมวิธีจัดการข้อมูล (Data Manipulation) และผลที่ได้อาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ และเป็นผลลัพธ์ที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ตรงและทันกับความต้องการ

เวปหลัก http://www.panyathai.or.th เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 2552 เวลา 15.28 น.

ความหมายของสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ไพโรจน์ คชชา, 2542)

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (มนตรี ดวงจิโน, 2546)

วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542) ได้ให้ความหมาย สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์หรือความหมายนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเก็บข้อมูล การขายรายวันแล้วนำการประมวลผล เพื่อหาว่าสินค้าใดมียอดขายสูงที่สุด เพื่อจัดทำแผนการขายในเดือนต่อไป ซึ่งสารสนเทศมีประโยชน์ คือ
1. ให้ความรู้
2. ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ
3. ทำให้เห็นสภาพปัญหา สภาพการเปลี่ยนแปลงว่าก้าวหน้าหรือตกต่ำ
4. สามารถประเมินค่าได้

" กล่าวโดยสรุป สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้"

เวปหลัก http://www.navy34.com/
เวปรอง http://www.navy34.com/board342550/index.php?topic=2036.msg15161;topicseen

ขนิษฐา0648073 said...

สรุปความหมาย "สารสนเทศ"
สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลที่เก็บรวบรวมแล้วนำมาจัดเรียง วิเคราะห์ ประมวลผลใหม่ โดยอยู่ในรูปแบบของข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามจุดประสงค์ของงานที่ได้กำหนดไว้

(--") aof 081 said...

ธนภูมิ พุ่มจันทร์ รหัส 0648081 (ครั้งที่ 2)

สรุปความหมายของสารสนเทศ
สารสนเทศ หมายถึง สิ่งทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล คัดกรอง วิเคราะห์ และประมวลผล เพื่อให้ได้ความหมาย มีคุณค่า และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ตามช่วงเวลาที่ต้องการ

tussanai said...

ครั้งที่ 3
สรุป สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล เรื่องราว หรือข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบแล้วประมวลผลออกมาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้

วัชรินทร์ said...

สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร การแสดงหรือชี้แจงข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ
ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.กรุงเทพฯ:นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์,2546.

สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ผ่านการประมวลซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
ที่มา : วชิราพร พุ่มบานย็น อ้างถึงใน ประเสริฐ แก้วเพ็ชร.การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 6 และ7,2547.

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่าสารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ของ : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ที่มา : เว็บหลัก www.chakkham.ac.th
เว็บรอง www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-2.htm
เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 52

สารสนเทศ หมายถึง การนำเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล แล้วนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งเป็นการเลือกสรรข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นๆ ดังนั้น สารสนเทศจึงต้องมาจากข้อมูลที่ดี มีการควบคุมและจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี
ของ : ครูจันทรัตน์ สนพลอย
ที่มา : เว็บหลัก -
เว็บรอง http://202.143.152.82/thaluangwit/computer/m4/unit1_2.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 52

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้ สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี
ที่มา : เว็บหลัก www.tanti.ac.th
เว็บรอง www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/techno.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 52

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียง หรือประมวลแล้วจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ จนได้เป็นข้อความรู้ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ
ของ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ที่มา : เว็บหลัก www4.csc.ku.ac.th
เว็บรอง www4.csc.ku.ac.th/~b5240201897/ddi1.htm
เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 52

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้
ที่มา : เว็บหลัก www.chakkham.ac.th
เว็บรอง www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 52

สรุป สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์ และแปลความหมาย เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

YaPoRn 089 said...

ข้อมูลจากหนังสือค่ะ...
สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ

อุบลรัตน์ ยี่รงค์.เอกสารประกอบการเรียนเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4.กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2550.

สารสนเทศ เป็นการนำเอาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนำเข้า นำมาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือ ประมวลผลเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระสามารถนำไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

วศิน เมทรัพย์,วิโรจน์ ชัยมูล . ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศน์ .กรุงเทพ ซ โปรวิชั่น, 2548


สารสนเทศ (information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลแล้ว ซึ่งในบางครั้งสารสนเทศอาจจะเป็นข้อมูลเพื่อการประมวลผลให้ได้ข้อสนเทศอีกอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น คะแนนสอบของนักศึกษาเป็นข้อมูล เมื่อผ่านกระบวนการตัดเกรด จะได้เกรดเป็นสารสนเทศ

ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศกุล. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ.กรุงเทพฯ. ซีเอด 2544

YaPoRn 089 said...

สรุปเลยแล้วกันนะค่ะ...
ปิยะพร มะลัยเถาว์ ได้ให้ความหมายของสารสนเทศไว้ว่า เป็นข้อมูล ข่าวสาร ที่ผ่านกระบวนการในการเรียบเรียง วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ให้อยู่ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที

น่าเชื่อถือมากกกกกกกกกกกก!!!!!

ธนัท 082 said...

แก้ไขและเพิ่มเติมจากของเดิมนะ ....
ความหมายของสารสนเทศ
1. กัลยา อุดมวิทิดา (2539) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศว่า หมายถึงเรื่องราว ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการผสมผสานความรู้ หรือหลักวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคิดเห็นลงไปด้วย ไม่ใช่ข้อมูลที่รวบรวมมาเท่านั้น

ที่มา :
เวปหลัก http://www.cybergogy.com เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.50น.
เวปรอง http://www.cybergogy.com/somsit/42330InformationTechnology/ITdefinitnition.html เข้าถึงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.50 น.

2. สารสนเทศ เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤว่า Information สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ (นายวินัย ปานเนาว์)

ข้อมูลจาก ...
เวปหลัก
http://www.mc.ac.th เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 13.45 น.

เวบรอง
http://www.mc.ac.th/icts/102.html
เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน

3. สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์

ข้อมูลจาก ...
เวปหลัก
http:// http://www.bangmod.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
เวลา 13.45 น.

เวบรอง http://www.bangmod.ac.th/HomeworkHelper/File/bmv2525-%BA%B7%B7%D5%E8%201%20%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8-25-06-2549.ppt
เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
เวลา 13.45 น.