Monday, November 9, 2009

ครั้งที่ 1 ความหมายของสารสนเทศ และนวัตกรรม

ให้นักศึกษาสืบค้นความหมายของคำว่าสารสนเทศ และนวัตกรรม จากการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูลจากตำราหรือวารสารไม่เกิน 3 ปี และเข้ามาโพสต์ไว้ในบล็อกนี้ โดยจะต้องศึกษาข้อมูลจากของเพื่อน แล้วแสดงความคิดเห็น

96 comments:

00ZhuChee00 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Auiizz 0648079 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
wasawat said...
This comment has been removed by a blog administrator.
praepailin said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Ruji_ac said...
This comment has been removed by a blog administrator.
punnawat090 said...
This comment has been removed by the author.
wasawat said...
This comment has been removed by a blog administrator.
praepailin said...
This comment has been removed by a blog administrator.
นพมาศ said...
This comment has been removed by the author.
praepailin said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Ruji_ac said...
This comment has been removed by a blog administrator.
00ZhuCheeZ0648083 said...
This comment has been removed by the author.
อึ้ง0648097 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
อำพรภา said...
This comment has been removed by the author.
นพมาศ said...
This comment has been removed by the author.
Auiizz 0648079 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Knot091 said...
This comment has been removed by the author.
เกียรติพงษ์ said...
This comment has been removed by a blog administrator.
earn0648103 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
thanapoom said...
This comment has been removed by a blog administrator.
praepailin said...
This comment has been removed by the author.
maybe_joon said...
This comment has been removed by the author.
Saranya said...
This comment has been removed by a blog administrator.
ธิดา said...
This comment has been removed by a blog administrator.
ธนัท 082 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
เกียรติพงษ์ said...
This comment has been removed by a blog administrator.
earn0648103 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
maybe_joon said...

เจ๊ขอโทษค่ะ เห็นมันเยอะเลยเอาใส่

ขนิษฐา073 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Chokanan said...
This comment has been removed by a blog administrator.
praepailin said...
This comment has been removed by a blog administrator.
อึ้ง0648097 said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ไพโรจน์ คชชา, 2542)

ข้อมูลจาก
เว็บหลัก
http://tsl.tsu.ac.th
เว็บรอง
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm

tussanai said...

สารสนเทศ ( information ) หมายถึง ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จ แลความคิดต่างที่ได้มีการสื่อสารบันทึกจัดพิมพ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ในอดีตโบราณมีการจารึกไว้ในหลักศิลาจารึก การเขียนบนผนังถ้ำ มาถึงยุคปัจจุบัน เผยแพร่ในรูสิ่งพิมพ์ฟิล์ม วิดีทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซีดี ต่าง ๆ เป็นต้น

จากเว็บไซต์http://lib.kru.ac.th/payom/doc2-1.html
ผู้แต่ง อาจารย์ พยอม ยุวสุต
เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย.52

Maytee said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์

เวปหลัก http://www.chakkham.ac.th เข้าถึงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

อำพรภา said...

คำว่า สารสนเทศ ประกอบด้วยคำสองคำ คือ สาร และสนเทศ สารแปลว่า แก่น เนื้อแท้ที่แข็ง ส่วนสำคัญ หนังสือ จดหมาย บันทึก เป็นต้น สนเทศ แปลว่า คำสั่ง ข่าวสาร ใบบอก เมื่อรวมกันเป็นคำ สารสนเทศ จึงหมายถึง แก่นหรือเนื้อหาที่เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ข้อความหรือตัวเอกสารซึ่งแจ้งให้ทราบถึงเนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้รูปแบบต่างๆ ที่มีการบันทึก ประมวลหรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆ และสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและสังคม
ผู้แต่ง(วรพจน์ นวลสกุล)
เว็บรองhttp://www.lib.ubu.ac.th/html/techno/Down%20Load/bod_003.doc.
เว็บไซด์หลักhttp://www.lib.ubu.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย.2552

earn0648103 said...

ประภาวดี สืบสนธิ์ (2543, หน้า 6) ได้กล่าวถึงสารสนเทศไว้ว่า หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการถ่ายทอดในรูปแบบอื่นๆ เช่น คำพูด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับสารได้ทราบ ฉะนั้น เมื่อพิจารณาถึงสารสนเทศ จึงอาจพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ เนื้อหา และการประมวลผล เพื่อเผยแพร่หรือถ่ายทอดเนื้อหาของสารสนเทศนั้น ด้านเนื้อหา สารสนเทศถือได้ว่าเป็นผลผลิตทางปัญญา ของมนุษย์สาขาวิชาใด เรื่องใด ปรากฏในรูปแบบใด ภาษาใดก็ได้ ส่วนการประมวล หมายถึง วิธีที่ใช้ในการผลิต การส่ง การจัดเก็บ การถ่ายทอดหรือเผยแพร่เนื้อหา ของสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เว็ปหลัก http://human.tru.ac.th
เว็ปรอง http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo01/info02.html
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 1:43 น.

naunchan said...

คำว่า สารสนเทศ ประกอบด้วยคำสองคำ คือ สาร และสนเทศ สารแปลว่า แก่น เนื้อแท้ที่แข็ง ส่วนสำคัญ หนังสือ จดหมาย บันทึก เป็นต้น สนเทศ แปลว่า คำสั่ง ข่าวสาร ใบบอก เมื่อรวมกันเป็นคำ สารสนเทศ จึงหมายถึง แก่นหรือเนื้อหาที่เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ข้อความหรือตัวเอกสารซึ่งแจ้งให้ทราบถึงเนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้รูปแบบต่างๆ ที่มีการบันทึก ประมวลหรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆ และสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและสังคม

ผู้แต่ง อ.วรพจน์ นวลสกุล
ที่มา
เว็บหลัก www.ubu.ac.th
เว็บรองwww.lib.ubu.ac.th/html/techno/Down%20Load/bod_003.doc เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2552

เกียรติพงษ์ said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความจริงของคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม หากมีการจัดเก็บรวบรวม เรียกค้น และสื่อสารระหว่างกัน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

- หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จาก http://61.19.202.164/resource/ebook/bm-it4/l01.htm เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย.2552

wasawat said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ที่มา :ไพโรจน์ คชชา.[online].http://www.navy34.com/board342550/index.php?topic=2036.0.arrive 9/11/2552

00ZhuCheeZ0648083 said...

สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะได้ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้ และจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น เมื่อต้องการสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการขาย สารสนเทศที่ต้องการก็ควรจะเป็นรายงานสรุปยอดการขายแต่ละเดือนในปีที่ผ่านมาที่เพียงพอแก่การตัดสินใจ

ที่มา:เว็บหลัก http://www.sakolraj.ac.th
เว็บรองhttp://www.sakolraj.ac.th/media/Part2%20Information.htm
เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย.2552 เวลา 10.38 น.
ผู้แต่ง อ.ประยูร

ธนัท 082 said...

สารสนเทศ เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤว่า Information ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยไว้หลายคำ เช่น ข่าวสารข้อมูล ข้อสนเทศ สารนิเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โดยสรุปแล้วสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ (นายวินัย ปานเนาว์)

ข้อมูลจาก ...
เวปหลัก
http://www.mc.ac.th เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 13.45 น.

เวบรอง
http://www.mc.ac.th/icts/102.html
เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน เวลา 13.45 น.

แก้ไขแล้วนะค่ะ

thanapoom said...

คำว่า นวัตกรรม หมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด

ผู้แต่ง ทรงพล เพียเพ็งต้น http://team.sko.moph.go.th/annoucement/373?date=2009-08-01
เว็บหลัก http://team.sko.moph.go.th/

เข้าถึงเมื่อ 9 Nov 2009 เวลา 13.42 น.

praepailin said...
This comment has been removed by the author.
ขนิษฐา073 said...

สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ที่สามารถนำไป ประกอบการทำงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา หรือทางเลือกในการ ดำเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล 2545 : 40)
เว็บหลัก www.panyathai.or.th
เว็บรองttp://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

อึ้ง0648097 said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ไพโรจน์ คชชา, 2542)

ข้อมูลจาก
เว็บหลัก
http://tsl.tsu.ac.th
เว็บรอง
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm

เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย. 52
เวลา 13.45 น.
ล่าสุดนะคะ

thanapoom said...

ตกลงแล้วเค้าทำกันยังไงอ่ะ งง ช่วยบอกที......

dang097 said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ไพโรจน์ คชชา, 2542)

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (มนตรี ดวงจิโน, 2546)

วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542) ได้ให้ความหมาย สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์หรือความหมายนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเก็บข้อมูล การขายรายวันแล้วนำการประมวลผล เพื่อหาว่าสินค้าใดมียอดขายสูงที่สุด เพื่อจัดทำแผนการขายในเดือนต่อไป ซึ่งสารสนเทศมีประโยชน์ คือ
1. ให้ความรู้
2. ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ
3. ทำให้เห็นสภาพปัญหา สภาพการเปลี่ยนแปลงว่าก้าวหน้าหรือตกต่ำ
4. สามารถประเมินค่าได้

" กล่าวโดยสรุป สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้"

เว็บหลัก http://tsl.tsu.ac.th/
เว็บรอง http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm
เข้าถึงเมื่อ 9 nov 2009 1.36 pm

นพมาศ said...
This comment has been removed by the author.
Knot091 said...

สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ที่สามารถนำไป ประกอบการทำงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา หรือทางเลือกในการ ดำเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ,ไพบูลย์ เกียรติโกมล

เข้าถึงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

เว็ปไซต์หลัก
www.panyathai.or.th
เว็ปไซต์รอง
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php

ปิยะพร said...

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม

ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และนำไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน

ความหมายของสารสนเทศ
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้

ที่มา
เวปหลัก http://northcm.ac.th
เวปรองhttp://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย 2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

punnawat090 said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ที่มา : มนตรี ดวงจิโน,2546
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm
www.tsl.tsu.ac.th
เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

นพมาศ said...

สารสนเทศ (Information) นั้นคือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ย หรือใช้ เทคนิคขั้นสูง เช่นการวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือ มีความเกี่ยว ข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น


ที่มา
เว็บหลัก www.chakkham.ac.th
เว็บรอง http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html

เข้าถึงเมื่อ 9 ต.ค. 52

Saranya said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียง หรือประมวลแล้วจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ จนได้เป็นข้อความรู้ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2538: 3)
ที่มา : dusithost.dusit.ac.th

อ้างอิงได้มั้ยคะ....

earn0648103 said...

เอาคุณภาพคร่ะเจ้จูน
อิอิ
P(^o^)P

นายธงชัย said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ที่มา: ไพโรจน์ คชชา
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm
www.tsl.tsu.ac.th เข้าถึงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.43 น.

Ruji_ac said...

เพิ่มเติมอ้างอิง
ประภาวดี สืบสนธิ์ (2543, หน้า 6) ได้กล่าวถึงสารสนเทศไว้ว่า หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการถ่ายทอดในรูปแบบอื่นๆ เช่น คำพูด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับสารได้ทราบ ฉะนั้น เมื่อพิจารณาถึงสารสนเทศ จึงอาจพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ เนื้อหา และการประมวลผล เพื่อเผยแพร่หรือถ่ายทอดเนื้อหาของสารสนเทศนั้น ด้านเนื้อหา สารสนเทศถือได้ว่าเป็นผลผลิตทางปัญญา ของมนุษย์สาขาวิชาใด เรื่องใด ปรากฏในรูปแบบใด ภาษาใดก็ได้ ส่วนการประมวล หมายถึง วิธีที่ใช้ในการผลิต การส่ง การจัดเก็บ การถ่ายทอดหรือเผยแพร่เนื้อหา ของสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่มาข้อมูล เว็บหลัก http://human.tru.ac.th
เว็บรอง http://elearning/tec_ban/tinfo01/info02.html เข้าถึงเมื่อ 8 พ.ย. 52

ธิดา said...

"นวัตกรรม" คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

"นวัตกรรม" จึงถือเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วยเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากล
ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความสามารถของประเทศในการสร้าง "แรงขับเคลื่อนนวัตกรรม" จึงเป็นปัจจัยชี้ขาดอัตราการเจริญเติบโต
และการปรับฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ความหมายของนวัตกรรม

“ นวัตกรรม ” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจาก
ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ

ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น(Innovation)หรือเป็นการปรุงแต่ง
ของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย

ระยะที่ 2 พัฒนาการ(Development)มีการทดลองในแหล่งทดลอง
จัดทำอยู่ในลักษณะของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน(Pilot Project)

ระยะที่ 3 การนำเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์
ผู้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐาน และมีความคิดสร้างสรรค์

http://joomla.ru.ac.th/mbainnovation/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=41
เว็บหลัก http://joomla.ru.ac.th/ เข้าถึงเมื่อ 9 NOV 2009 เวลา 13:44น.

อำพรภา said...

ทำไมเพื่อนๆโพสกันเก่งหากันไวจังเลยอะ
อาจารย์อ้อยโหดจังงะ Y-Y

เกียรติพงษ์ said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว การประมวลผลที่ว่านี้ เช่น
การวิเครราะห์ การจัดลำดับ การเรียงข้อมูล เป็นต้น

โดย นายพิชัย เหลืองอรุณ

จาก http://www.thaigoodview.com
เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย. 2552

tussanai said...

สารสนเทศ ( information ) หมายถึง ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จ แลความคิดต่างที่ได้มีการสื่อสารบันทึกจัดพิมพ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ในอดีต โบราณมีการจารึกไว้ในหลักศิลาจารึก การเขียนบนผนังถ้ำ มาถึงยุคปัจจุบัน เผยแพร่ในรูสิ่งพิมพ์ฟิล์ม
วิดีทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซีดี ต่าง ๆ เป็นต้น

ข้อมูลจาก
เว็บหลัก
http://www.lib.kru.ac.th
เว็บรอง
http://lib.kru.ac.th/payom/doc2-1.html
ผู้แต่ง อาจารย์ พยอม ยุวสุต
เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย.52

Watcharin said...

สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ เป็นต้น ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมอง เป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลอยู่รอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ

ที่มา
ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บหลัก
www.school.obec.go.th
เว็บรอง
www.school.obec.go.th/pasatwit/Di_li/content/comp/comp_web/lesson3/lesson1_2_2.htm
เข้าถึงเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Auiizz 0648079 said...

****แก้ไขจากครั้งที่ 1และ 2 อีกครั้งนะคะ

ความหมายของสารสนเทศ
สารสนเทศ เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤว่า Information ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยไว้หลายคำ เช่น ข่าวสารข้อมูล ข้อสนเทศ สารนิเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
โดยสรุปแล้วสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ


ที่มา :

เว็บรอง http://www.mc.ac.th/icts/102.html

เว็บหลัก http://www.mc.ac.th

ชื่อผู้แต่ง : นายวินัย ปานเนาว์

เข้าถึงเมื่อ : 9 พ.ย. 2552 เวลา : 13.45 น.

maybe_joon said...

สารสนเทศ
ความหมายที่น่าสนใจ ดังนี้

สารสนเทศ คือ ตัวแทนของข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล (Process) การจัดการ (Organized) และการผสมผสาน (Integrated) ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Post 1997 : 7)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีความหมาย (Meaningful) หรือเป็นประโยชน์ (Useful) สำหรับบางคนที่จะใช้ช่วยในการ ปฏิบัติงานและการจัดการ องค์การ (Nickerson 1998 : 11)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีความหมาย (Schultheis and Sumner 1998 : 39)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีความหมายเฉพาะภายใต้บริบท (Context) ที่เกี่ยวข้อง (Haag, Cummings and Dawkins 2000 : 20)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการปรับเปลี่ยน (Converted) มาเป็นสิ่งที่มีความ หมาย (meaningful) และเป็น ประโยชน์ (Useful) กับเฉพาะบุคคล (O’Brien 2001 : 15)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล หรือข้อมูลที่มีความหมาย (McLeod, Jr. and Schell 2001 : 12)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้รับการจัดระบบเพื่อให้มีความหมายและมีคุณค่าสำหรับ ผู้ใช้ (Turban, McLean and Wetherbe 2001 : 7)

สารสนเทศ คือ ที่รวม (ชุด) ข้อเท็จจริงที่ได้มีการจัดการแล้ว ในกรณีเช่น ข้อเท็จจริงเหล่านั้นได้มีการเพิ่มคุณค่า ภายใต้คุณค่าของข้อเท็จจริงนั้นเอง (Stair and Reynolds 2001 : 4)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผล หรือปรุงแต่ง เพื่อให้มีความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ (เลาว์ดอน และเลาว์ดอน 2545 : 6)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ และมีคุณค่าอันแท้จริง หรือ คาดการณ์ว่าจะมีค่าสำหรับการดำเนินงาน หรือการตัดสินใจใน ปัจจุบัน หรืออนาคต (ครรชิต มาลัยวงศ์ 2535 : 12)

สารสนเทศ คือ เรื่องราว ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง และมี การผสมผสานความรู้ หรือหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือความคิดเห็น ลงไปด้วย (กัลยา อุดมวิทิต 2537 :3)

สารสนเทศ คือ ข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นจนได้ ข้อสรุป เป็นข้อความรู้ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์ คือความรู้ที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นกับผู้ใช้(สุชาดา กีระนันท์ 2542 : 5)

สารสนเทศ คือ ข่าวสาร หรือการชี้แจงข่าวสาร (ปทีป เมธาคุณวุฒิ 2544 : 1)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรือสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมายที่สามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ (จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ 2544 : 4)

สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ที่สามารถนำไป ประกอบการทำงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา หรือทางเลือกในการ ดำเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล 2545 : 40)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล หรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและ คุณค่าสำหรับผู้ใช้ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2545 : 9)

สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูลดิบ (Raw Data) ประกอบไปด้วย ข้อมูลต่างๆ ที่เป็น ตัวอักษร ตัวเลข เสียง และภาพ ที่นำไปใช้สนับสนุนการ บริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร (นิภาภรณ์ คำเจริญ 2545 : 14)

-สรุป สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียงสัญลักษณ์ หรือกลิ่น ที่ถูกนำมาผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยวิธีการที่ เรียก ว่า กรรมวิธีจัดการข้อมูล (Data Manipulation) และผลที่ได้อาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ และเป็นผลลัพธ์ที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ตรงและทันกับความต้องการ
-หรือ สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง ตรงตามต้องการ และทันต่อความต้องการของผู้ใช้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยกรรมวิธีจัดการข้อมูล
-หรือ สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยกรรมวิธีจัดการข้อมูล ซึ่งจะต้องเป็น ผลลัพธ์ที่มี คุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามต้องการ และทันต่อความต้องการของผู้ใช้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
www.panyathai.or.th/
เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2552

ธนัท 082 said...

กัลยา อุดมวิทิดา (2539) ได้ให้ความหมายของสารสนเทศว่า หมายถึงเรื่องราว ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการผสมผสานความรู้ หรือหลักวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคิดเห็นลงไปด้วย ไม่ใช่ข้อมูลที่รวบรวมมาเท่านั้น

ที่มา :
เวปหลัก
http://www.cybergogy.com เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.50น.

เวปรอง
http://www.cybergogy.com/somsit/42330InformationTechnology/ITdefinitnition.html เข้าถึงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.50 น.

อันนี้อันใหม่นะค่ะ

Maytee said...

ครั้งที่ 2 (แก้ไข)
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ผู้แต่ง(มนตรี ดวงจิโน,2546)

เวปรอง http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm

เวปหลัก http://www.tsl.tsu.ac.th

เข้าถึงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

Auiizz 0648079 said...

ข้อมูลเยอะมากกก

(Y____Y ")


ตาลายยยย จัง "

Auiizz 0648079 said...

ธิดาเธอไปไกลถึงนวัตกรรมแล้วหรอ...

เร็วมาก

กระโดดไวจนเคยชินใช่มั้ยอ้ะ

รอบ้างจิ อิอิ ^^

praepailin said...

ธิดาคะ...
ช่วยลบนวัตกรรมออกก่อนนะจ๊ะ
อิอิ

punnawat090 said...

เยอะแยะ

ปวดหัวมาก

Watcharin said...

สารสนเทศ ( information ) หมายถึง ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จ และความคิดต่างๆที่ได้มีการสื่อสารบันทึกจัดพิมพ์และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ในอดีตโบราณมีการจารึกไว้ในหลักศิลาจารึก การเขียนบนผนังถ้ำ มาถึงยุคปัจจุบัน เผยแพร่ในรูปสิ่งพิมพ์ ฟิล์ม วิดีทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซีดี ต่าง ๆ เป็นต้น

naunchan said...

งง

00ZhuCheeZ0648083 said...

ดิฉัน..สับสนค่ะ

maybe_joon said...

เร่มงงล่ะ เอาไงล่เนี่ยmensti

เกียรติพงษ์ said...

ระบบสารสนเทศ คือ การจัดข้อมูล (Data) ต่างๆ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างของข้อมูลที่ชัดเจน มีขั้นตอนการทำงานที่ถูกออกแบบให้สอดรับกับระบบงาน ... ระบบสารสนเทศที่ดี. มีความยืดหยุ่น (Flexibility) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ในองค์กร (Sharing and Retrieval)

จาก http://www.toodoc.com
เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย. 2552 เวลา 14.00 น.

dang097 said...

สารสนเทศ (Information) นั้นคือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ย หรือใช้ เทคนิคขั้นสูง เช่นการวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือ มีความเกี่ยว ข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เว็บหลัก http://www.chakkham.ac.th
เว็บรอง http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html
เข้าถึงเมื่อ 1.53 9 nov 2009

ธนัท 082 said...

สรุป.... ความหมายของคำว่า "สารสนเทศ"

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียง หรือประมวลแล้วจากข้อมูลต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน ที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ขอให้อาจารย์มีความสุขในการอ่านนะครับ

00ZhuCheeZ0648083 said...

help me !!

Watcharin said...

เพิ่มเติมอ้างอิง
ผู้แต่ง อาจารย์พยอม ยุวสุต โรงเรียนถาวรานุกูล
ที่มา
เว็บหลัก
www.lib.kru.ac.th
เว็บรอง
www.lib.kru.ac.th/payom/doc2-1.html

maybe_joon said...

เยี่ยมค่ะ งานเข้ากันเข้าไป แล้วจะเอาเวลาไหนแพแวด

Watcharin said...

ยากเกิน...*-*

jintajung106 said...

กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

งานอะไรเยอะแยะเนี่ยยยยย

รับไม่ด๊ายยยยยยยยยยยยย

maybe_joon said...

เบลล์ค่ะ ว่างมากเลย สวยมากๆดูผ่านนึกว่าพลอยเจอมาร

เกียรติพงษ์ said...

โฮ..ขอบคุณมากเลยจ๊ะ

earn0648103 said...

อยากเล่นเกมส์
ง่ะ -_-"

Auiizz 0648079 said...

โพสต์รูปกันรึยังคะ^^

Auiizz 0648079 said...

ทุกคนสู้ๆๆ ^^

Mang--Kudd104 said...

จร้าๆๆๆ

Hoo-Lay said...

รูปขึ้นยังเนี่ย

jintajung106 said...

รูปหนูมายังงะ

(--") aof 081 said...

อยากมีรูป

punnawat090 said...

รักนะทุกคน

somZA said...

รูป นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์ 06480xx

topkub said...

อรพิน

PANG -ZAA084 said...

ไปกิงข้าวดีฟ่า หิวแระ

00ZhuCheeZ0648083 said...

ขอบคุณนะค่ะเจ๊
รูปนี้นู๋ดูเซ็กซี่มั้ยค่ะ
คิคิ

sajoob-090 said...

แป้งอ้วนขึ้นนะ

สุขภาพผอมเชียวแหละ