Monday, November 9, 2009

ครั้งที่1/2 ความหมายของคำว่า นวัตกรรม

96 comments:

ธนัท 082 said...

ทอมัส ฮิวช์ (Thomas Hughes) ได้ให้ความหมายของ “นวัตกรรม” ว่า เป็นการนำวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว เริ่มตั้งแต่การคิดค้น (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา (boonpan edt01.htm)

มอร์ตัน (Morton,J.A.) ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ว่าเป็นการทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง(Renewal) ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงสิ่งเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์การนั้น ๆ นวัตกรรม ไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการ ปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนา (boonpan edt01.htm)

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14) ได้ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ไว้ว่าหมายถึง วิธีการปฎิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฎิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

ที่มา :
เวบหลัก http://tikkatar.is.in.th เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.20 น.
เวบรอง http://tikkatar.is.in.th/?md=content&ma=show&id=2 เข้าถึงเมื่อ 9พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.20 น.


“ นวัตกรรม ” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ที่มา :
เวบหลัก http://www.panyathai.or.th
เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.20 น.

เวบรอง http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 เข้าถึงเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.20 น.


นวัตกรรม หมายถึง ความคิดใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพรวามถึงแนวความคิดโดยผ่านการทดลองปฏิบัติก่อน กล่าวคือสิ่งใหม่ ๆ ที่ถูกคิดค้นหรือพัฒนาขึ้นและได้นำมาใช้ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ช่วงเวลาใดเท่านั้นแต่ไม่ตลอดไป ซึ่งรวมไปถึงวิถีการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในขณะนั้นด้วย เช่น การนำโทรทัศน์มาใช้ในการเรียนการสอน ในยุคแรก ๆ ก็นับว่าเป็นนวัตกรรม แต่เมื่อระยะเวลวผ่านไปโทรทัศน์ก็กลายเป็นเพียงเทคโนโลยี พอถึงยุคคอมพิวเตอร์ ก็นับว่าคอมพิวเตอร์เป็นนวัตกรรมหนึ่ง (นางสาววัชรี พรมมา)
ที่มา :
เวบหลัก http://learners.in.th
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 14.20 น.

เวบรองhttp://learners.in.th/blog/aominonvation2/310138 เข้าถึงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 14.20 น.

อึ้ง0648097 said...

"นวัตกรรม" คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

“ นวัตกรรม ” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

http://joomla.ru.ac.th
http://joomla.ru.ac.th/mbainnovation/index.phpoption=com_content&view=article&id=40&Itemid=41

นวัตกรรม คือ เครื่องมืออย่างหนึ่งในความเป็นนักประกอบการมืออาชีพ

นวัตกรรม คือ การกระทำต่างๆ ที่นำเอาทรัพยากรต่างๆ มาทำให้เกิดขีดความสามารถใหม่ๆ ในทางที่ดีขึ้น
“นวต” มาจากคำว่า ใหม่ (new หรือ nuvo) เมื่อพ่วงคำว่า “กรรม” ที่แปลว่า การกระทำลงไป จะกลายเป็น การกระทำใหม่ๆ หรือผลงานใหม่ๆ ซึ่งถ้าแปล นวัตกรรม = การกระทำใหม่ๆ ดูออกจะแคบไปสักหน่อย เพราะนวัตกรรมมีความหมายที่กว้าง และยิ่งใหญ่กว่าแค่ทำอะไรใหม่ๆ

http://www.thailandwealth.com
http://www.thailandwealth.com/index.php option=com_content&view=article&id=209:2008-11-24-04-23-54&catid=141:innovation&Itemid=55
เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย. 52 เวลา 14.40

PRAE said...

นวัตกรรม คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ที่มา : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=003abc82634a15f2
เวปหลัก : http://guru.google.co.th
เข้าถึงเมื่อ : 9 พ.ย. 2552

นวัตกรรม คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาก่อให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่า นั้นคือ นิยาม ของ นวัตกรรม คือ ของใหม่ และ มีประโยชน์
ที่มา : http://rittikorn.multiply.com/journal/item/8/8
เวปหลัก : http://rittikorn.multiply.com
เข้าถึงเมื่อ 9 พ.ย. 2552

“นวต” มาจากคำว่า ใหม่ (new หรือ nuvo) เมื่อพ่วงคำว่า “กรรม” ที่แปลว่า การกระทำลงไป จะกลายเป็น การกระทำใหม่ๆ หรือผลงานใหม่ๆ ซึ่งถ้าแปล นวัตกรรม = การกระทำใหม่ๆ ดูออกจะแคบไปสักหน่อย เพราะนวัตกรรมมีความหมายที่กว้าง และยิ่งใหญ่กว่าแค่ทำอะไรใหม่ๆ
ที่มา : http://www.thailandwealth.com/index.php?option=com_content&view=article&id=209:2008-11-24-04-23-54&catid=141:innovation&Itemid=55
เวปหลัก : http://www.thailandwealth.com
เข้าถึงเมื่อ : 9 พ.ย. 2552

jintajung106 said...

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (อ้างในบุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542:13) กล่าวว่า "นวัตกรรม หมายถึงวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น"
ที่มา:
เว็บหลัก http://www.nrru.ac.th เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552เวลา 1.57น.
เว็บรอง http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page10004.asp เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552เวลา 1.57น.

กิดานันท์ มลิทอง (2540 : 245) ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มา:
เว็บหลัก http://portal.in.thเข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552เวลา 2.03น.
เว็บรอง http://portal.in.th/ratree/pages/inno/เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552เวลา 2.03น.

นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาตินแปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ยังมีผู้ให้ความหมายของคำว่า นวัตกรรม ไว้หลายทัศนะสรุปรวมความได้ว่า นวัตกรรมหมายถึง ความคิดใหม่ๆ การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่มา:
เว็บหลักhttp://mongkolcharoento.multiply.com เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552เวลา 2.06น.
เว็บรอง http://mongkolcharoento.multiply.com/journal/item/5/5เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552เวลา 2.06น.

นวลจันทร์0648086 said...
This comment has been removed by the author.
นวลจันทร์0648086 said...

ครั้งที่ 1 (จากหนังสือ)
ความหมายของนวัตกรรม (innovation)
หนังสือเล่มที่ 1
วิจิตร ศรีสะอ้าน (2537 : 7) ให้นิยามว่า นวัตกรรม คือ แนวความคิดวิธีการที่เราไม่เคยใช้มาก่อน ในระบบการศึกษาของเรา เล้วมีการพัฒนาขึ้นแล้วเป็นที่ยอมรับในชาวงนั้นๆ ในวงการศึกษา
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542 : 12) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง การนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อใช้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
จงรักษ์ แจ้งยุบล (2545 : 12) กล่าวว่า นวัตกรรม ซึ่งตรงกับภาษาอักกฤษว่า innovation เป็นคำที่บัญญัติใหม่โดยมาจากคำว่า นวกรรม ซึ่งหมายถึง การนำสิ่งใหม่ๆทั้งที่เป็นแนวคิด การกระทำหลักการเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมนั้นอาจเป็นสิ่งเก่าๆ ที่เคยใช้มาแล้วในอดีตแต่สามารถนำมาใช้แล้วได้ผลในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
โรเจอรส์ (Rogers,1995 : 11) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งใดก็ตาม ที่บุคคลแต่ละคนเห็นเห็นว่าเป็นของใหม่ โดยใช้ความคิดและการตัดสินใจของตนเอง ถ้าบุคคลนั้นเห็นว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับเขาสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม คำว่าใหม่มิได้หมายความว่า เป็นความรู้ใหม่ครั้งแรก แต่หมายถึงการที่บุคคลนั้นได้รับรู้เรื่องเดิมมากขึ้น หรือเป็นความใหม่ในเรื่องเจตคติ หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะใช้นวัตกรรมนั้น
ที่มา : ดวงกมล สินเพ็ง.การพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห้งการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551.หน้า 142-143.

หนังสือเล่มที่ 2
สมบูรณ์ สงวนชาติ (2534 : 14) ให้ควาหมายว่า นวัตกรรม หมายถึง การกระทำ หรือความคิดใหม่ๆ ที่ใช้แก้ปัญหา ในการปฏิบัติงานต่างๆ
ที่มา : อาภาภรณ์ ใจเที่ยง.หลักการสอน(ฉบับปรับปรุงใหม่).พิมพ์ครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์,2550.หน้า 106.

หนังสือเล่มที่ 3
นวัตกรรม หรือนวกรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 แปลว่า “การก่อสร้าง” วงการศึกษานำคำนี้มาใช้ในความหมายของ “การทำขึ้นใหม่” หรือ “สิ่งที่ทำขึ้นใหม่”
นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่ทำขึ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
ที่มา : ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.พิมพ์ครั้งที่ 6.กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2550.หน้า 418 และ 478.

นวลจันทร์0648086 said...
This comment has been removed by the author.
นวลจันทร์0648086 said...
This comment has been removed by the author.
นวลจันทร์0648086 said...

ครั้งที่ 2 (จากหนังสือ)
เว็บไซต์ (1)
“นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้และนำไปปฎิบัติให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย (พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ , Xaap.com)

คำว่า “นวัตกรรม” เป็นคำที่ค่อนข้างจะใหม่ในวงการศึกษาของไทย คำนี้ เป็นศัพท์บัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation มาจากคำกริยาว่า innovate แปลว่า ทำใหม่ เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ ในภาษาไทยเดิมใช้คำว่า “นวกรรม” ต่อมาพบว่าคำนี้มีความหมายคลาดเคลื่อน จึงเปลี่ยนมาใช้คำว่า นวัตกรรม (อ่านว่า นะ วัด ตะ กำ) หมายถึงการนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ว่าวงการหรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีการนำเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม ของวงการนั้น ๆ เช่นในวงการศึกษานำเอามาใช้ ก็เรียกว่า “นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation) สำหรับผู้ที่กระทำ หรือนำความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ มาใช้นี้ เรียกว่าเป็น “นวัตกร” (Innovator) (boonpan edt01.htm)

ที่มา: เลิศชาย ปานมุข เว็บหลัก http://www.banprak-nfe.com/ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บรอง http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=40.0
เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2552

เว็บไซต์ (2)
คำว่า "นวัตกรรม" หรือ นวกรรม มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "Innovation" โดยคำว่า นวัตกรรม มีรูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว+อตต+กรรม กล่าวคือ นว แปลว่า ใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเอง และกรรม แปลว่า การกระทำ เมื่อรวมคำ นว มาสนธิกับ อัตต จึงเป็น นวัตต และ เมื่อรวมคำ นวัตต มาสมาส กับ กรรม จึงเป็นคำว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทำที่ใหม่ของตนเอง หรือ การกระทำของตนเองที่ใหม่ (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2528)
ส่วนคำว่า "นวกรรม" ที่มีใช้กันมาแต่เดิม มีรากศัพท์เดิมมาจากคำว่า นว แปลว่า ใหม่ กรรม แปลว่า การกระทำ จึงแปลตามรูปศัพท์เดิมว่าเป็นการปฏิบัติหรือการกระทำใหม่ๆ
ในความหมายโดยทั่วไปแล้วสิ่งใหม่ๆ อาจหมายถึงความคิด วิธีปฏิบัติ วัตถุหรือสิ่งของที่ใหม่ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน คำว่านวัตกรรมนี้อาจมีผู้ใช้คำอื่นๆ อีก เช่น นวัตกรรม ความจริงแล้วก็เป็นคำ ๆ เดียวกันนั่นเอง


ที่มา: อำพร หล่อเหลียม เว็บหลัก http://learners.in.th/home
เว็บรอง http://learners.in.th/profile/so-jaiyen เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2552


เว็บไซต์ (3)
รากศัพท์ของคำว่า Innovation มาจากภาษาละตินว่า 'innovare' ที่แปลว่า การทำสิ่งใหม่ๆ ในขณะเดียวกันเมื่อเปิดดูพจนานุกรมของ สอ เสถบุตร ก็จะพบว่าคำว่า Innovation แปลเป็นไทยว่า เปลี่ยนแปลงใหม่ ดังนั้น นวัตกรรมหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสิ่งใหม่ๆ
ที่มา : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เว็บหลัก http://www.nidambe11.net/index.html
เว็บรอง http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2003q4/article2003dec09p3.htm เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2552

นวลจันทร์0648086 said...
This comment has been removed by the author.
นวลจันทร์0648086 said...
This comment has been removed by the author.
โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

คำว่านวัตกรรม (Innovation) นั้นมีรากศัพท์มาจากคำในภาษาลาตินว่า “innovare” ซึ่งแปลว่า “ทำสิ่งใหม่ขึ้น” (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, “การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร”, งานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2549: หน้าที่ 3) ส่วนความหมายของนวัตกรรมมีผู้ที่ให้คำจำกัดกัดความไว้อย่างมากมายหลากหลาย เช่น เมอร์เลียม-เวบสเตอร์ออนไลน์ (Merriam-Webster Online) ได้ให้ความหมายว่า “the introduction of something new” ส่วนทาง สำนักงานนัวตกรรมแห่งชาติได้ให้ความหมายไว้สองแนวคือ (ibid, หน้าที่ 4)

* ความหมายเชิงแคบ: นวัตกรรม คือ ผลผลิตของความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับพลวัตของกิจกรรมทางสังคม

* ความหมายเชิงกว้าง: นวัตกรรม คือ แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ใหม่ต่อตัวปัจเจกหรือหน่วยที่รับเอาสิ่งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ การรวมเอากิจกรรมที่นำไปสู่การแสวงหาความสำเร็จเชิงพาณิชย์ การสร้างตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการใหม่ การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาสและถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ที่มา: เวปรองhttp://www.tortaharn.net/contents/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=1 เวปหลักhttp://www.tortaharn.net เข้าถึงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 0.14


นวัตกรรม (innovation) คือ การผลิต การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เวปรอง http://www.nia.or.th/html/FAQ/faq.htm เวปหลัก http://www.nia.or.th เข้าถึงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 0.27

นวัตกรรม (Innovation) คือ

·ทำสิ่งใหม่

·สร้างแนวความคิดใหม่

·สร้างรูปแบบใหม่ให้แตกต่างจากคนอื่นให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ สังคม รวมถึงเศรษฐกิจด้วย

ที่มา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.)เวปรองhttp://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?passTo=49694465e381695b4903eb8545abd682&bookID=1539&pageid=5&read=true&count=true เวปหลัก http://www.tpa.or.th
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 0.33

โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

ครั้งที่ 2 (จากหนังสือ)

1. นวัตกรรม คือ แนวคิด หลักปฏิบัติ หรือวิธีการใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนหรืออาจจะเคยให้ในสังคมอื่นๆ ได้ผลแล้วจึงนำมาใช้ใหม่อีกสังคมหนึ่ง หรือเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยมีเคยปฏิบัติมาแต่เดิมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

ที่มา: สมจิต บุตรทองทิม. การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้สื่อนวัตกรรมในโรงเรียนเดชอุดม. ภาคนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2549


2. นวัตกรรม คือ แนวคิดหรือการปฏิบัติในอันที่จะเอาสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีหรือมีอยู่แล้วมาใช้หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผลต่องานที่ได้ปฏิบัติ

ที่มา: วรรณรัตน์ ลังกาวงศ์. การพัฒนาบุคลากรในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2546.

3. นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการ การกระทำใหม่ๆ รวมทั้งการส่งเสริมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์

ที่มา: ผการัตน์ พู่กลั่น. การพัฒนาชุดฝึกอบรม วิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา.สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549

maybe_joon said...

ครั้งที่ 1
นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ที่มา
เวปรอง http://benjamas22.212cafe.com/archive/2008-11-24/innovation-innovare-change-opportunity-20-joseph-schumpeter-the-theory-of-economic-development1934-t
เข้าถึงเมื่อ 11พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 18.05 น.

maybe_joon said...

ครั้งที่ 2
“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มา
เวปหลัก http://school.obec.go.th
เวปรอง http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm
เข้าถึงเมื่อ 11พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 18.10 น.

maybe_joon said...
This comment has been removed by the author.
ธนัท 082 said...

ความหมายของคำว่า "นวัตกรรม"
จากการค้นคว้าจากหนังสือ ...
1. นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นแนวคิดใหม่ๆ เทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่จะนำมาเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไปญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ที่มา... จุทามาศ เจริญธรรม.การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : บริษัทพีเจลิฟวิ่ง จำกัด,2544.

2. นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้าในมาในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธภาพยิ่งขึ้น

ที่มา... วาโร เพ็งสวัสดิ์.การวิจัยในชั้นเรียน.กรุงเทพฯ : วีริยสาส์น,2546.

3. ถวัลย์ มาศจรัส กล่าวว่า นวัตกรรม คือ
ความคิด รูปแบบ วิธีการ เทคนิค แนวทางและผลิตผลที่ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม

ที่มา... เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์,ถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมการศึกษา ชุดการนิเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : ธารอักษร,2547.

เสร็จแล้ว 3 เล่ม เหนื่อยนะเนี่ย

maybe_joon said...

ครั้งที่ 3
ความหมายของนวัตกรรมคำว่า “นวัตกรรม” เป็นศัพท์บัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation มาจากคำกริยาว่า innovate แปลว่า ทำใหม่ เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ ในภาษาไทยเดิมใช้คำว่า “นวกรรม” ต่อมาพบว่าคำนี้มีความหมายคลาดเคลื่อน จึงเปลี่ยนมาใช้คำว่า นวัตกรรม (อ่านว่า นะ วัด ตะ กำ) หมายถึงการนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ว่าวงการหรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีการนำเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม ของวงการนั้น ๆ
ที่มา
เวปหลัก http://learners.in.th
เวปรองhttp://learners.in.th/blog/rangson/77132
เข้าถึงเมื่อ 11พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 18.20 น.

maybe_joon said...

3 เวปเสร็จแล้วนี่ หนังสือ 3 เล่มทีเดียวเลยล่ะกันนะจ๊ะ

เล่มที่ 1
กรมวิชาการ ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า
นวัตกรรม หมายถึง การปฏิบัติกรือกรรมวิธีนำเอาสิ่งใหม่เข้ามาใช้หรือทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทำสิ่งต่างๆให้ดีกว่าเดิมหรือทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ที่มา... กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ.เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว,2545.

เล่มที่ 2
นวกรรมหรือนวัตกรรม หมายถึง ความคิดหรือการกระทำใหม่ๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทา
สังคมนั้นถึงแม้การคิดหรือการกระทำนั้นๆจะเคยใช้ในสังคมได้ดีมาแล้วก็ตาม
ที่มา... นิพนธ์ ศุขปรีดี.เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ,2541.

เล่มที่3
นวัตกรรม เป็นกระบวนการซึ่งรวมสิ่งใหม่ๆความคิดใหม่และการปฏิบัติใหม่ ถูกนำเข้ามาใช้แทนของเดิม เป็นกะบวนการซึ่งรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้และการกระบวนการที่เริ่มต้นจากการที่ผู้เปลี่ยนแปลงนำความคิดเข้ามาอละจบลงด้วยการรับความคิดนั้นมาปฏิบัติ
ที่มา...อำนาจ จันทร์แป้น.นวัตกรรมทางการศึกษา.เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2540.

maybe_joon said...

เสร็จแล้วนะจ๊ะ 3เล่ม 3เวป จะได้มีแพแวดหลายวัน

PRAE-0648095 said...

ครั้งที่ 2 (หนังสือ)
1.นวัตกรรม คือ ความใหม่และทันสมัยซึ่งถูกค้นพบโดยสิ่งนั้นไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้เพิ่งจะมีเป็นครั้งแรก อีกประการหนึ่งสิ่งที่ถูกค้นพบถูกเก็บซ่อนไว้โดยยังไม่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อนำมาทดสอบหรือทดลองก็เป็นนวัตกรรม แต่ยังไม่ถึงขั้นเทคโนโลยี

ที่มา : อำนวย เดชชัยศรี.นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา.กรุงเทพฯ:คุรุสภาลาดพร้าว,2544

2.นวัตกรรม(Innovation)หมายถึง การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นแนวคิดใหม่ๆ เทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่จะนำมาเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไปญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ที่มา : จุทามาศ เจริญธรรม.การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : บริษัทพีเจลิฟวิ่ง จำกัด,2544.

3.นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543

Rujirek099 said...

ครั้งที่ 1 ความหมายคำว่า นวัตกรรม (จากหนังสือ)

1.ผศ.บุญเกื้อ ควรหาเวช ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า คือการนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ที่มา: เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ และถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมทางการศึกษา ชุดการนิเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษาและแหล่งพัฒนาการเรียนรู้.กรุงเทพฯ:ธารอักษร,2547.


2.นวัตกรรม เป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ที่มา: กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543


3.นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่ทำขึ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด การกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

ที่มา: ทิศนา แขมมณี.ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550.

อึ้ง0648097 said...

ครั้งที่ 1 จากเว็ป
มอร์ตัน (Morton,J.A.) ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ว่าเป็นการทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง(Renewal) ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงสิ่งเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์การนั้น ๆ นวัตกรรม ไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการ ปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนา

ที่มา
http://tikkatar.is.in.th
http://tikkatar.is.in.th/md=content&ma=show&id=2


“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส(Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้และนำไปปฎิบัติให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย (พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ , Xaap.com)

ที่มา
http://www.banprak-nfe.com
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=40.0

จรูญ วงศ์สายัณห์ (2520 : 37) ได้กล่าวถึงความหมายของ “นวัตกรรม” ไว้ว่า “แม้ในภาษาอังกฤษเอง ความหมายก็ต่างกันเป็น 2 ระดับ โดยทั่วไป นวัตกรรม หมายถึง ความพยายามใด ๆ จะเป็นผลสำเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อจะนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทำอยู่เดิมแล้ว กับอีกระดับหนึ่งซึ่งวงการวิทยาศาสตร์แห่งพฤติกรรม ได้พยายามศึกษาถึงที่มา ลักษณะ กรรมวิธี และผลกระทบที่มีอยู่ต่อกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง คำว่า นวัตกรรม มักจะหมายถึง สิ่งที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสำเร็จและแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ (บุญเกื้อ ควรหาเวช , 2543)

ที่มา
http://school.obec.go.th
http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm

เข้าถึงเมื่อ 12/11/52 เวลา 10.30 น.

อึ้ง0648097 said...

ครั้งที่ 2 จากหนังสือ

โรเจอรส์ (Rogers,1995 : 11) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งใดก็ตาม ที่บุคคลแต่ละคนเห็นเห็นว่าเป็นของใหม่ โดยใช้ความคิดและการตัดสินใจของตนเอง ถ้าบุคคลนั้นเห็นว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับเขาสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม คำว่าใหม่มิได้หมายความว่า เป็นความรู้ใหม่ครั้งแรก แต่หมายถึงการที่บุคคลนั้นได้รับรู้เรื่องเดิมมากขึ้น หรือเป็นความใหม่ในเรื่องเจตคติ หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะใช้นวัตกรรมนั้น

ที่มา
ดวงกมล สินเพ็ง.การพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551.หน้า 142-143


นวัตกรรม หรือนวกรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 แปลว่า “การก่อสร้าง” วงการศึกษานำคำนี้มาใช้ในความหมายของ “การทำขึ้นใหม่” หรือ “สิ่งที่ทำขึ้นใหม่”

ที่มา
ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.พิมพ์ครั้งที่ 6.กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2550.หน้า 418


นวัตกรรม หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สิ่งต่างๆ ที่มีรูปแบบใหม่ หรือสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น

ที่มา
ประภาพรรณ เส็งวงศ์.การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน.กรุ่งเทพฯ:อี.เค.บุ๊คส์,2550.หน้า 37

Rujirek099 said...
This comment has been removed by the author.
นวลจันทร์0648086 said...
This comment has been removed by the author.
Maytee said...

ความหมายของนวัตกรรม
จากหนังสือ
เล่มที่ 1
นวัตกรรม หมายถึง ความใหม่และทันสมัย ซึ่งถูกค้นพบโดยสิง่นั้นไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้เพิ่งจะมีเป็นครั้งแรก หรือสื่งทีถูกค้นพบถูกเก็บซ่อนไว้โดยยังไม่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่มา: อำนวย เดชชัยศรี.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา.กรุงเทพ: คุรุสภาลาดพร้าว,2544

เล่มที่ 2
นวัตกรรม หมายถึง การนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่ เพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ที่มา: เชาวฤทธิ์ จงเกษภรณ์,ถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมการศึกษา ชุด การนิเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.กรุงเทพ: ธารอักษร, 2547

เล่มที่ 3
นวัตกรรม หมานยถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ความหมายของนวัตกรรม Online
Online 1
“นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง กว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
เลิศชาย ปานมุข
เวปหลัก http://www.banprak-nfe.com
เวปรอง http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=40.0

Online 2
นวัตกรรม คือความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด นอกจากนั้นยังรวมถึงการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการฝึกอบรม ที่นำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมของประเทศ ในรูปแบบของการเกิดธุรกิจใหม่ การลงทุนใหม่ ผู้ประกอบการใหม่ ตลาดใหม่ รายได้แหล่งใหม่ และการจ้างงานใหม่ เป็นต้น
นาย ธวัชชัย ธนะสุพรรณ
เวปหลัก http://www.tkc.go.th
เวปรอง http://www.tkc.go.th/viewtopic.aspx?fid=20&id=60&pageid=154&parent=

Online 3
นวัตกรรม หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง กว่าเดิม
อำนาจ วัดจินดา
เวปหลัก http://www.hrcenter.co.th
เวปรอง http://www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=645

สรุปความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ สิง่ประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยผ่านกระบวนการทางงวิทยาศาสตร์มาก่อน หรือเป็นการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู้เดิมให้พัฒนา ทันสมัย เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Rujirek099 said...

ครั้งที่ 2 ความหมายคำว่า นวัตกรรม
(จาก website)

1.นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมาความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ

ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เวปหลัก http://library.dip.go.th
เวปรอง http://E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/www/inno1-01.html เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พ.ย.52 เวลา 10.35 น.


2.วสันต์ อติศัพท์ (2523 : 15) กล่าวไว้ว่า นวกรรม เป็นคำสมาสระหว่าง “นว” และ “กรรม” ซึ่งมีความหมายว่า ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

ที่มา: เวปหลัก http://www.oknation.net
เวปรอง http://blog/aukada/2008/10/05/entry-1 เข้าถึงเมื่อ 12 พ.ย.52 เวลา 10.47 น.

3. ไชยยศ เรืองสุวรรณ (อ้างในบุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542:13) กล่าวว่า "นวัตกรรม หมายถึงวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

ที่มา: เวปหลัก http://www.nrru.ac.thเวปรอง http://preelearning/rungrot/page10004.asp เข้าถึงเมื่อ 12 พ.ย.52 เวลา 11.05 น.

อึ้ง0648097 said...

ครั้งที่ 3 สรุปความหมายของนวัตกรรม

นวัตกรรม หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สิ่งต่างๆ ที่มีรูปแบบใหม่ หรือการนำสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น

Maytee said...

เพิ่มเติมที่มาของข้อมูล
เล่มที่ 3
กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาและวัตกรรม.กรุงเทพ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543

ข้อมูล Online ทั้งหมด เข้าถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2552ป.ล. ลืมโพส

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

ครั้งที่1
“นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

Main web:http://www.banprak-nfe.com
sub web :
http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=40.0

Iamboring said...

ณัฎฐกานต์ กำเหนิดสมุทร

0648091 ครั้งที่ 1 หนังสือ


1. นวัตกรรม คือ แนวความคิด การปฏิบัตหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548

2. นวัตกรรม คือ แนวคิด วิธีการปฏิบัติและสิ่งประดิษฐ์ คิดค้นของบุคคลที่เห็นว่าเป็นของใหม่และรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเก่าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นี้ได้รับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้ ได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : อดิชาติ สมศักดิ์.การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา.เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2544

3. นวัตกรรม คือ ความคิดและการกระทำใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้น

ที่มา : นิพนธ์ ศุขปรีดี.นวัตกรรมการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพ,2549

Iamboring said...

ณัฎฐกานต์ กำเหนิดสมุทร

0648091 ครั้งที่ 2 website

1. นวัตกรรม"หรือนวกรรม มาจากคำภาษาอังกฤษว่า"Innovation" โดยคำว่า นวัตกรรม มีรูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว+อตต+กรรม กล่าวคือ นว แปลว่า ใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเอง และกรรม แปลว่า การกระทำ เมื่อรวมคำ นว มาสนธิกับ อัตต จึงเป็น นวัตต และ เมื่อรวมคำ นวัตต มาสมาส กับ กรรม จึงเป็นคำว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทำที่ใหม่ของตนเอง หรือ การกระทำของตนเองที่ใหม่

ผู้เขียน : เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต

เวปหลัก : http://www.bloggang.com

เวปรอง : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=massmedia-socialeffects&month=06-09-2008&group=1&gblog=1

2. นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ผู้เขียน :

เวปหลัก :http://benjamas22.212cafe.com

เวปรอง : http://benjamas22.212cafe.com/archive/2008-11-24/innovation-innovare-change-opportunity-20-joseph-schumpeter-the-theory-of-economic-development1934-t

3. “นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ผู้เขียน : บวร เทศารินทร์

เวปหลัก : http://www.tkc.go.th

เวปรอง : http://www.tkc.go.th/viewtopic.aspx?fid=20&id=60&pageid=154&parent=

เข้าถึงเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552
เวลา 13.31 น.

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

นวัตกรรม เป็นศัพท์บัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่เดิมใช้คำว่า นวกรรม เป็นคำมาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation แปลว่า การทำสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งใหม่ที่ทำขึ้นมา คำว่า นวกรรม มาจากคำบาลีสันสฤต คือ นว หมายถึง ใหม่ และกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ

Main web:http://www.kmutt.ac.th
sub web :
http://www.kmutt.ac.th/av/HTML/techno/note.htm

somZA said...

ครั้งที่ 1 ความหมายของนวัตกรรม (online)

“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม”

ที่มา :

เว็บหลัก: http://portal.in.th
เว็บรอง : http://portal.in.th/ratree/pages/inno/“นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย


ที่มา
เว็บหลัก:http://www.banprak-nfe.com
เว็บรอง :http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=40.0


Peter Drucker: ให้ความหมายคำว่า "นวัตกรรม" ไว้ว่า "Innovation is The act of introducing something new" เป็นการสร้างสิ่งใหม่ หรือการทำให้แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงมาสร้างให้เป็นโอกาส และต้องมีความชัดเจน และมุ่งเน้นถึงการพัฒนา และที่สำคัญคือต้องมีการลงมือกระทำ นวัตกรรมจึงจะเกิดขึ้น

ที่มา
เว็บหลัก : http://www.hu.ac.th
เว็บรอง : http://www.hu.ac.th/academic/article/Mg/manage.html

00ZhuCheeZ0648083 said...

ความหมายของนวัตกรรม Online

Online 1
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การนำความคิดใหม่ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงจากสิ่งดั้งเดิมให้ดีขึ้น เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบ จนเชื่อถือได้ว่าให้ผลที่ดีกว่าเดิม นำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา เป็นผลทำให้ประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงขึ้น
นวัตกรรม หรือ Innovate มาจากคำดั้งเดิมว่า Innovare ซึ่งหมายถึง to renew, to modify อาจแปลความหมายได้ว่า ทำใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเข้ามา (บุญเกื้อ,2543)

ที่มา :
เวบหลัก http://www.northeducation.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.27 น.
เวบรอง http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_2.php เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.27 น.

Online 2
“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบ ใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง อีกด้วย (พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ , Xaap.com)

ที่มา :
เวบหลัก http://portal.in.th
เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.30 น.
เวบรอง http://portal.in.th/natthawadee/pages/4000/
เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.30 น


Online 3
ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม หมายถึง การสร้างสรรค์คุณค่าให้เป็นที่รู้จักเพื่อการเจริญเติบโตของรายได้ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กระบวนการผลิต หรือการให้บริการต่างๆ อันนำมาซึ่งศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กร
ผู้แต่ง :โดมินิคัส ฟอน เพสคาโทเร

ที่มา :
เวบหลัก http://www.nia.or.th
เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.34 น.
เวบรอง http://www.nia.or.th/innolinks/200611/innovpeople.htm
เข้าถึงเมื่อ 12พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.34 น.

ขนิษฐา073 said...

คร้งที่1 (web)3 เวป
คณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
นวัตกรรม (Innovation)หมายถึง การนำสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มา
เวปหลัก http://www.pyo1.obec.go.th
เวปรอง http://www.pyo1.obec.go.th/kmc/modules.php?name=News&file=article&sid=440
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 14.17 น.

บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์
ที่มา
เวปหลัก http://www.royin.go.th
เวปรอง http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1685
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 14.25 น.

Webster's Third new International Dictionary 1981:1166
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การนำสิ่งใหม่เข้ามาใช้ การทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้งหรือการปรับปรุงขึ้นใหม่
ที่มา
เวปหลัก http://www.krumalinee.com
เวปรอง http://www.krumalinee.com/article/preview.php?id=51020000000002
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 14.35 น.

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

ครังที3
“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

Main web:http://portal.in.th
sub web :
http://portal.in.th/sunisa/pages/4426/

somZA said...

ครั้งที่ 1 ความหมายของนวัตกรรม (online)

“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม”

ที่มา :

เว็บหลัก: http://portal.in.th
เว็บรอง : http://portal.in.th/ratree/pages/inno/“นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย


ที่มา
เว็บหลัก:http://www.banprak-nfe.com
เว็บรอง :http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=40.0


Peter Drucker: ให้ความหมายคำว่า "นวัตกรรม" ไว้ว่า "Innovation is The act of introducing something new" เป็นการสร้างสิ่งใหม่ หรือการทำให้แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงมาสร้างให้เป็นโอกาส และต้องมีความชัดเจน และมุ่งเน้นถึงการพัฒนา และที่สำคัญคือต้องมีการลงมือกระทำ นวัตกรรมจึงจะเกิดขึ้น

ที่มา
เว็บหลัก : http://www.hu.ac.th
เว็บรอง : http://www.hu.ac.th/academic/article/Mg/manage.html

เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Auiizz 0648079 said...

ความหมายของนวัตกรรม Online

Online 1
“นวัตกรรม มักจะหมายถึง สิ่งที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสำเร็จและแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ (บุญเกื้อ ควรหาเวช , 2543
ที่มา :
เวบหลัก http://fine-konnan13.blogspot.com/
เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.41 น.


Online 2
นวัตกรรม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสิ่งใหม่ๆ หรือคล้ายๆ กับหลักการในเรื่องคิดใหม่
ผู้แต่ง :พสุ เดชะรินทร์
ที่มา :
เวบหลัก http://www.nidambe11.net
เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.44 น.
เวบรอง http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2003q4/article2003dec23p3.htm
เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.44 น.

Online 3
จรูญ วงศ์สายัณห์ (2520 : 37) ได้กล่าวถึงความหมายของ “นวัตกรรม” ไว้ว่า “แม้ในภาษาอังกฤษเอง ความหมายก็ต่างกันเป็น 2 ระดับ โดยทั่วไป นวัตกรรม หมายถึง ความพยายามใด ๆ จะเป็นผลสำเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อจะนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทำอยู่เดิมแล้ว กับอีกระดับหนึ่งซึ่งวงการวิทยาศาสตร์แห่งพฤติกรรม ได้พยายามศึกษาถึงที่มา ลักษณะ กรรมวิธี และผลกระทบที่มีอยู่ต่อกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง คำว่า นวัตกรรม มักจะหมายถึง สิ่งที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสำเร็จและแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ

ที่มา :
เวบหลัก http://thunyawan02.blogspot.com
เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.48 น.
เวบรอง http://thunyawan02.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.48น.

00ZhuCheeZ0648083 said...

ความหมายของ นวัตกรรม

เล่มที่ 1
นวัตกรรม หมายถึง รูปแบบใหม่ๆของการสร้างตัวปัจจัยของการเรียนการสอน ทั้งนี้รูปแบบใหม่ๆของกระบวนการในการเรียนการสอน อาจเป็นสิ่งที่มีการใช้โดยทั่วไปที่แห่งหนึ่งแล้ว หากนำมาปรับปรุง แก้ไข และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอีกที่แห่งหนึ่งก็ถือว่าเป็น นวัตกรรม เช่นกัน
ที่มา : บรรดล สุขปิติ . การวิจัยในเพื่อพัฒนารเรียนการสอน.นครปฐม:คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฎนครปฐม,2544.

เล่มที่2
นวัตกรรม หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการใหม่ๆที่นำมาใช้เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเรียนการสอนที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา : กรมวิชาการ.การวิเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ,2535.

เล่ม 3
นวัตกรรม หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา : วาโร เพ็งสวัสดิ์ .การวิจัยในชั้นเรียน.กรุงเทพฯ: สุวีรียาสาส์น,2546.

Auiizz 0648079 said...

ความหมาย นวัตกรรม

เล่มที่1
นวัตกรรม หมายถึง ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับปรุง ประยุกต์และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิมหรือจากการคิดคนขึ้นมา ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มา : เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์,ถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมการศึกษา ชุดการนิเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.กรุงเทพฯ: ธารอักษร,2547.

เล่มที่2
นวัตกรรม หมายถึง รูปแบบใหม่ๆของการสร้างตัวปัจจัยของการเรียนการสอน ทั้งนี้รูปแบบใหม่ๆของกระบวนการในการเรียนการสอน อาจเป็นสิ่งที่มีการใช้โดยทั่วไปที่แห่งหนึ่งแล้ว หากนำมาปรับปรุง แก้ไข และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอีกที่แห่งหนึ่งก็ถือว่าเป็น นวัตกรรม เช่นกัน
ที่มา : บรรดล สุขปิติ . การวิจัยในเพื่อพัฒนารเรียนการสอน.นครปฐม:คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฎนครปฐม,2544.

เล่มที่ 3
นวัตกรรม หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการใหม่ๆที่นำมาใช้เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเรียนการสอนที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา : กรมวิชาการ.การวิเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ,2535.

dang097 said...

ความหมาย นวัตกรรม ครั้งที่ 1
เล่มที่ 1
นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มา กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543

เล่มที่ 2
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นแนวคิดใหม่ ๆ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่จะนำมาเปลี่ยนแปลง
ในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่มา จุฑามาศ เจริญธรรม และคณะ. การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี. เอ.ลิฟวิ่ง จำกัด, 2544.

เล่มที่ 3
นวัตกรรม เป็นคำสมาสมาจากคำ 2 คำ คือ นว แปลว่าใหม่ และกรรม แปลว่า การกระทำ โดยมีความหมายรวมว่า การกระทำใหม่ๆ
ที่มา กรองทอง อมรรัตนวิศิษฐ์.การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนจักรคำคณาทร.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2542.

เว็บที่ 1
นวัตกรรม หมายถึงวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
เวปหลัก http://www.nrru.ac.th
เวปรอง http://preelearning/rungrot/page10004.asp
เข้าถึงเมื่อ 12 พ.ย.52 เวลา 16.17 น.

เว็บที่ 2
นวัตกรรม หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง กว่าเดิม

เวปหลัก http://www.hrcenter.co.th
เวปรอง http://www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=645
เข้าถึงเมื่อ 12 พย 52 เวลา 16.20 น.

เว็บที่ 3

นวัตกรรม เป็นศัพท์บัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation มาจากคำกริยาว่า innovate แปลว่า ทำใหม่ เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ ในภาษาไทยเดิมใช้คำว่า “นวกรรม” ต่อมาพบว่าคำนี้มีความหมายคลาดเคลื่อน จึงเปลี่ยนมาใช้คำว่า นวัตกรรม (อ่านว่า นะ วัด ตะ กำ) หมายถึงการนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ว่าวงการหรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีการนำเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม ของวงการนั้น ๆ

เวปหลัก http://learners.in.th
เวปรองhttp://learners.in.th/blog/rangson/77132
เข้าถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 16.25 น.

เจ๊จูน said...
This comment has been removed by the author.
เจ๊จูน said...

สรุปเกี่ยวกับนวัตกรรม
นวัตกรรม คือ สิ่งประดิษฐ์ แนวคิด หรือวิธีการ ที่บุคคลคิดค้นขึ้นอาจเป็นของใหม่หรือเป็นการนำของเก่ามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสม และมีการพัฒนาและนำมาใช้ทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Rujirek099 said...

ครั้งที่ 3 สรุปความหมาย นวัตกรรม

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธีการ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือเป็นการดัดแปลงจากของเดิมให้เหมาะสมทันสมัย ซึ่งผ่านการทดลองพัฒนาอย่างเป็นระบบ และนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

ครั้งที่ 3 สรรุปคำว่า นวัตกรรม
นวัตกรรม คือ วิธีการ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ ที่เคยมีการใช้มาก่อนนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรืออาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับสังคมนั้น

00ZhuCheeZ0648083 said...

ครั้งที่ 3
สรุปความหมายของคำว่า นวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) คือการทำสิ่งใหม่ สร้างแนวความคิดใหม่หรือสร้างรูปแบบใหม่ให้แตกต่างจากผู้อื่น ให้กลายมาเป็นโอกาส และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ สังคม รวมถึงเศรษฐกิจด้วย

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

(ครั้งที่เท่าไหร่จำไม่ได้)(หนังสือ)
เล่มที่1
นวัตกรรม หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือสื่อต่างๆที่มีรูปแบบใหม่หรือสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งครูยังไม่เคยนำมาให้ผู้เรียนเรียนมาก่อน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและเจตคติตามจุดประสงค์
ท่ีมา:ประภาพรรณ เส็งวงศ์.การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน.กรุงเทพฯ.อี เค บุ๊ค์,2550

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

ครั้งที่สอง(หนังสือจ้า)
ไชยยศ เรืองสุวรรณ ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม ไว้ว่า หมายถึงวิธีการปฏิบัติใหม่ๆที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากแนวความคิดพบวิธีใหม่ๆขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม
ที่มา:ดวงกมล สินเพ็ง.การพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห้งการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

เล่มที่3
นวัตกรรม หรือนวกรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 แปลว่า “การก่อสร้าง” วงการศึกษานำคำนี้มาใช้ในความหมายของ “การทำขึ้นใหม่” หรือ “สิ่งที่ทำขึ้นใหม่”
ที่มา : ทิศนา แขมมณี.ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.พิมพ์ครั้งที่ 6.กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2550

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

ครั้งที่ 4*สรุป*
นวัตกรรม จะหมายถึง กระบวนการ แนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่อาจจะเคยมีการใช้ในสังคมอื่นมาก่อน แล้วนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีเหมาะสม มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นแล้วนำมาเผยแพร่ใช้กับอีกสังคมหนึ่งและเกิดประโยชน์ต่อสังคมนั้น

Auiizz 0648079 said...

สรุปเลยนะคะ **** ^^

นวัตกรรมคือ ความคิดหรือการปฏิบัติใหม่ๆต่างจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาทั้งหมดหรือการเปลี่ยนแปลงบางส่วนจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาก่อนซึ่งเกิดจากกระบวนการวิจัยที่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน เพื่อจะนำมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

PRAE-0648095 said...

สรุป
นวัตกรรม(Innovation) หมายถึง การนำวิธีการ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ ที่เคยมีการใช้มาก่อนนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมนั้น

ธนัท 082 said...

สรุปความหมายของคำว่า "นวัตกรรม" ...
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

dang097 said...

ความหมายของ นวัตกรรม ครั้งที่ 2
สรุปด้วยตัวเอง
นวัตกรรม หมายถึง การคิด ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น หรือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในผลงานและทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น สิ่งนั้นต้องได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบ จนเชื่อถือได้แล้วว่าได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

sajoob-090 said...

ครั้งที่ 1

เล่มที่ 1 : นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการ การกระทำใหม่ๆ รวมทั้งการส่งเสริมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์

ที่มา: ผการัตน์ พู่กลั่น. การพัฒนาชุดฝึกอบรม วิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา.สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549.

เล่มที่ 2 : นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกไปจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการหรืออุปกรณ์ เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

เล่มที่ 3 : นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา.กรุงเทพฯ:อรุณการพิมพ์,2548.

sajoob-090 said...

ครั้งที่ 2

เว็บไซต์ที่ 1 : บุญเกื้อ ครวญหาเวช (2543) กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง เป็นการนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือ การกระทำ รวมทั้ง สิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา : http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html
http://ednet.kku.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.45


เว็บไซต์ที่ 2 : กิดานันท์ มลิทอง (2540)กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ที่มา:
http://portal.in.th/ratree/pages/inno/
http://portal.in.th
เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.47 น.


เว็บไซต์ที่ 3 : ไชยยศ เรืองสุวรรณ (อ้างในบุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542:13) กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึงวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

ที่มา:
http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page10004
http://www.nrru.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 19.58 น.

ขนิษฐา0648073 said...

ครั้งที่1 (หนังสือ 3 เล่ม)
(1)พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า นวัตกรรม น.สิ่งทำขึ้นใหม่หรือแปลกไปจากเดิมซึ่งอาจเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น
- จรูญ วงศ์สายัณห์ ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า
1)นวัตกรรม หมายถึง ความพยายามใดๆ จะเป็นผลสำเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใด ก็ตามที เป็นไปเพื่อจะ นำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการเดิมที่ทำอยู่แล้ว
2)สิ่งที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสำเร็จ และแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ เช่น การปลูกฝีในวงการแพทย์ การทำเหล็กกล้าในวงการอุตสาหกรรม เป็นต้น
- ถวัลย์ มาศจรัส ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า นวัตกรรม หมายถึง ความคิด รูปแบบ วิธีการ เทคนิค แนวทาง และผลิตผลที่ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม

ที่มา: ถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมการศึกษาชุด. บทเรียนสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน และการจัดทำผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ ก.ค.ศ..กรุงเทพฯ:ธารอักษร,2546.

(2)จรินทร์ อาสาทรงธรรม (2549) ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า เป็นการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำเนิดผลิตภัณฑ์ และบริการ กระบวนการใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา: พรรณี สวนเพลง.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการเรียนรู้.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น,2552.

(3)นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิดใหม่และการกระทำ ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่กิจการใดก็ตาม เพื่อปรับปรุงกิจการนั้นให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ผู้ที่กระทำการนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น นวัตกร (Innovator)

ที่มา : กาญจนา เกียรติประวัติ. นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาคหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มปป.

เกียรติพงษ์072 said...

ครั้งที่1
นวัตกรรม (Innovation) มาจากรากศัพท์ภาษาละติน คือ Innovarer แปลว่า to renew หรือ to modify ในภาษาไทยคำศัพท์ หมายถึง ใหม่ และกรรม หมายถึง การกระทำ ดังนั้น นวัตกรรม หมายถึง การกระทำ หรือความคิดใหม่ๆ ที่นำมาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
นิโคลส์ (Nicholls 1983 : 4 ) กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิดใหม่มีเป้าหมายแน่นอน เพื่อนำมาซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสั้นๆ เฉพาะจุด และต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนทั้งระบบ
จรูญ วงศ์สายัณห์ (2515 : 57) ให้ความหมายของนวัตกรรม คือ สิ่งที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสำเร็จ และแผ่กว้างออกไปจนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญซึ่งนวัตกรรมแต่ละอย่างย่อมต้องการสภาพการณ์ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2536 : 294-295) กล่าวถึง นวัตกรรมว่าได้แก่ แนวคิด รูปแบบ ระบบ กระบวนการ วิธีการ แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็นของใหม่ไม่ว่าจะเป็นของใหม่ทั้งหมด หรือ ใหม่บางส่วน นอกจากนี้ยังได้สรุปเกณฑ์ ในการพิจารณานวัตกรรมไว้ว่าต้องพิจารณาจากเกณฑ์ 4 ประการ ดังนี้
1. สิ่งที่จะเป็นนวัตกรรมต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วนอาจเป็นของเก่าที่ใช้ไม่ได้ผลในอดีต แล้วนำมาปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น
2. ต้องนำวิธีการจัดระบบ (System appoach) มาใช้ในการทำสิ่งที่จะเป็นนวัตกรรมที่อยู่ในขั้นความคิดมาให้เป็นรูปธรรม ด้วยการวิเคราะห์ระบบ สังเคราะห์ระบบ สร้างแบบจำลอง และทดสอบระบบของสิ่งที่จะเป็นนวัตกรรม เพื่อให้แน่ใจว่านวัตกรรมนั้นได้ผ่านการพิจารณาดำเนินการมาอย่างดีแล้ว
3. สิ่งนั้นผ่านการวิจัย หรืออยู่ระหว่างการวิจัย เพื่อพิสูจน์ว่านวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพที่จะช่วยแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม
4. สิ่งที่เป็นนวัตกรรมนั้นยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน คือ อยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับ ถ้านวัตกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานนั้นแล้วจะทำให้หมดความเป็นนวัตกรรมทันที

ที่มา : ฐาปนีย์ ธรรมเมธา. สื่อการศึกษาเบื้องต้น. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541


นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิดใหม่และการกระทำ ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่กิจการใดก็ตาม เพื่อปรับปรุงกิจการนั้นให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ผู้ที่กระทำการนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น นวัตกร (Innovator)
ที่มา : กาญจนา เกียรติประวัติ. นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาคหลักสูตรและวิธีสอน คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มปป
ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือ ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วยที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2543

เกียรติพงษ์072 said...

ครั้งที่ 2
นวัตกรรม คือ เครื่องมืออย่างหนึ่งในความเป็นนักประกอบการมืออาชีพ นวัตกรรม คือ การกระทำต่างๆ ที่นำเอาทรัพยากรต่างๆ มาทำให้เกิดขีดความสามารถใหม่ๆ ในทางที่ดีขึ้น “นวต” มาจากคำว่า ใหม่ (new หรือ nuvo) เมื่อพ่วงคำว่า “กรรม” ที่แปลว่า การกระทำลงไป จะกลายเป็น การกระทำใหม่ๆ หรือผลงานใหม่ๆ ซึ่งถ้าแปล นวัตกรรม = การกระทำใหม่ๆ ดูออกจะแคบไปสักหน่อย เพราะนวัตกรรมมีความหมายที่กว้าง และยิ่งใหญ่กว่าแค่ทำอะไรใหม่ๆ
ที่มา : http://www.thailandwealth.com เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2552 เวลา 13.00 น.

นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้และนำไปปฎิบัติให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย
ที่มา : http://benjamas22.212cafe.com เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2552 เวลา 13.05 น.

“นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มา : http://www.banprak-nfe.com/ เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2552 เวลา 13.17 น.

เกียรติพงษ์072 said...

สรุป
นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือ ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนามาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย ซึ่งเมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานจะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

tussanai said...

ครั้งที่ 1 เว็บไซต์

นวัตกรรม หมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ที่มา :
เว็บหลัก
http://reg.ksu.ac.th
เว็บรอง http://reg.ksu.ac.th/teacher/sudatip/Elearning_files/data1.html
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย.52

นวัตกรรม หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มา :
เว็บหลัก http://www.tkc.go.th
เว็บรอง http://www.tkc.go.th/viewtopic.aspx?fid=20&id=60&pageid=154&parent=
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย.52

นวัตกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆขึ้นมา หรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา :
เว็บหลัก http://ednet.kku.ac.th
เว็บรองhttp://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย.52

jintajung106 said...

จากหนังสือ
นวัตกรรม หรือนวกรรม มาจากคำภาษาอังกฤษว่า"Innovation" โดยคำว่า นวัตกรรม มีรูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว+อตต+กรรม กล่าวคือ นว แปลว่า ใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเอง และกรรม แปลว่า การกระทำ เมื่อรวมคำ นว มาสนธิกับ อัตต จึงเป็น นวัตต และ เมื่อรวมคำ นวัตต มาสมาส กับ กรรม จึงเป็นคำว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทำที่ใหม่ของตนเอง หรือ การกระทำของตนเองที่ใหม่
ที่มา : เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต. เทคโนโลยีทางการศึกษา, กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2528

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสำเร็จและแผ่กว้างออกไปจนกลายเป็นการปฏิบัติ
ที่มา : บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวัตกรรมทางการศึกษา.กทม.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2530


นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิ-
ภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.กรุงเทพฯ,Imprint : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

jintajung106 said...

สรุปความหมายของคำว่า นวัตกรรม
นวัตกรรมหมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเมื่อนำมาใช้งานก็ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

tussanai said...

ครั้งที่ 2 จากหนังสือ

เล่มที่ 1
นวัตกรรม หมายถึง ความคิดหรือการกระทำใหม่ ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่กิจการใดก็ตาม เพื่อปรับปรุงกิจการนั้นให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
ที่มา :
กาญจนา เกียรติประวัติ. นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2528.

เล่มที่ 2
นวัตกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ซึ่งรวมไปถึงแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่แปลกไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติมา
ที่มา :
เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูธนบุรี สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์,2532.

เล่มที่ 3
นวัตกรรม หมายถึง แนวปฏิบัติหรือแนวความคิด หรือการกระทำใหม่ๆ จะใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหา และมนุษย์พยายามที่จะหาหนทางแก้ปัญหานั้น
ที่มา :
สมบูรณ์ สงวนญาติ. เทคโนโลยีทางการเรียน
การสอน. ภาควิชาพัฒนาตำราและเอกสารทางวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู,2534.

(--") aof 081 said...

ธนภูมิ พุ่มจันทร์ รหัส 0648081 (ครั้งที่ 1)

หนังสือเล่มที่ 1
นวัตกรรม หมายถึง การนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ที่มา: บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา. กทม:ศูนย์หนังสือจุฬา, 2542

หนังสือเล่มที่ 2
นวัตกกรรมหรือนวกรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 แปลว่า "การก่อสร้าง" วงการศึกษานำคำนี้มาใช้ในความหมายของ "การทำขึ้นใหม่" หรือ "สิ่งที่ทำขึ้นใหม่" ซึ่งได้แก่ แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งได้รับการคิดค้นและตัดทำขึ้นใหม่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ทางการศึกษา

ที่มา: ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน. กทม:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

หนังสือเล่มที่ 3
นวัตกรรม คือ กิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สื่อต่างๆ ที่มีรูปแบบใหม่หรือสิ่งที่มีอยู่เดิมเพิ่มเติม โดยมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น

ที่มา: ประภาพรรณ เส็งวงศ์. การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน. กทม:อี เค บุ๊คส์, 2550

(--") aof 081 said...

ธนภูมิ พุ่มจันทร์ รหัส 0648081 (ครั้งที่ 2)

เว็บที่ 1
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

เว็บหลัก
http://ceit.sut.ac.th
เว็บรอง
http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 52 เวลา 07.45 น.

เว็บที่ 2
นวัตกรรมหมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเมื่อนำมาใช้งานก็ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาเราก็เรียกว่านวัตกรรมการศึกษา

เว็บหลัก
http://www.oknation.net
เว็บรอง
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=329110
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 52 เวลา 07.46 น.

เว็บที่ 3
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาตินแปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ยังมีผู้ให้ความหมายของคำว่า นวัตกรรม ไว้หลายทัศนะสรุปรวมความได้ว่า นวัตกรรมหมายถึง ความคิดใหม่ๆ การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เว็บหลัก
http://mongkolcharoento.multiply.com
เว็บรอง
http://mongkolcharoento.multiply.com/journal/item/5/5
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 52 เวลา 07.48 น.

PANG -ZAA084 said...

ความหมายของ นวัตกรรม ( หนังสือ ) 1


ผศ. บุญเกื้อ ควรหาเวช กล่าวว่า นวัตกรรม คือ การนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ที่มา :
เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์,ถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมการศึกษา ชุดการนิเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : ธารอักษร,2547.

นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจาก ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ที่มา :
กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543

นวัตกรรม หมายถึง รูปแบบใหม่ๆของการสร้างตัวปัจจัยของการเรียนการสอน ทั้งนี้รูปแบบใหม่ๆของกระบวนการในการเรียนการสอน อาจเป็นสิ่งที่มีการใช้โดยทั่วไปที่แห่งหนึ่งแล้ว หากนำมาปรับปรุง แก้ไข และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอีกที่แห่งหนึ่งก็ถือว่าเป็น นวัตกรรม เช่นกัน
ที่มา :
บรรดล สุขปิติ . การวิจัยในเพื่อพัฒนารเรียนการสอน.นครปฐม:คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฎนครปฐม,2544.

PANG -ZAA084 said...

ความหมายของ นวัตกรรม ( Online 1 )

1. มอร์ตัน (Morton,J.A.) ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ว่าเป็นการทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง(Renewal) ซึ่ง หมายถึง การปรับปรุงสิ่งเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์การนั้น ๆ นวัตกรรม ไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการ ปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนา (boonpan edt01.htm)
ที่มา :
เวปหลัก http://ceit.sut.ac.th/เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:49 น.
เวปรอง http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:49 น.

2. คำว่า " นวัตกรรม " หรือ นวกรรม มาจากคำภาษาอังกฤษว่า " Innovation " โดยคำว่า นวัตกรรม มีรูป ศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว+อตต+กรรม กล่าวคือ นว แปลว่า ใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเอง และกรรม แปลว่า การกระทำ เมื่อรวมคำ นว มาสนธิกับ อัตต จึงเป็น นวัตต และเมื่อรวมคำ นวัตต มาสมาสกับ กรรม จึงเป็นคำว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทำที่ใหม่ของตนเอง หรือ การกระทำของตนเองที่ใหม่ (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต , 2528)
ที่มา:
เวปหลัก http://ednet.kku.ac.th/เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:43 น.
เวปรอง http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/web-230301/part3/008/pages/databank02.htmเข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:43 น.

3. สุวรรณ (อ้างในบุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542:13) กล่าวว่า "นวัตกรรม หมายถึงวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น" ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้โดยสรุปว่า "นวัตกรรม เป็นการปรับปรุงดัดแปลงวิธีการเดิม หรือนำเอาวิธีการใหม่มาใช้ในกระบวนการดำเนินงานใดๆ แล้วทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม"
ที่มา :
เวปหลัก http://www.nrru.ac.th/เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:33 น.
เวปรอง http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page10004.aspเข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:33 น.

PANG -ZAA084 said...

สรุป ความหมายของ นวัตกรรม ( 1 st )

นวัตกรรม ( Innovation ) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นแนวคิดใหม่ เทคนิคและวิธีการใหม่ๆเพื่อเพิ่มให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีมากขึ้น

sajoob-090 said...

ครั้งที่ 3

สรุปความหมาย

จากการศึกษาความหมายของเพื่อนๆ ผมสามารถสรุปความหมายของคำว่า "นวัตกรรม" ว่าหมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีผู้ใดเคยใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

sajoob-090 said...

อำพรภา เขียวชม ค้นคว้าหาความหมายได้ดีมากเลยครับ

0o.Hoo-Lay.o0 said...

จากเว็บไซด์

เว็บที่ 1

“นวัตกรรม” หมายถึง วิธีการปฎิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฎิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

ชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14)
ที่มา :
เว็บรอง http://tikkatar.is.in.th/?md=content&ma=show&id=2
เว็บหลัก http://tikkatar.is.in.th
เข้าถึงเมื่อ 14 พย. 2552

เว็บที่ 2

นวัตกรรม คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาก่อให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่า นั้นคือ นิยาม ของ นวัตกรรม คือ ของใหม่ และ มีประโยชน์
ที่มา :
เว็บรองhttp://rittikorn.multiply.com/journal/item/8/8
เว็บหลัก : http://rittikorn.multiply.com
เข้าถึงเมื่อ 14 พย. 2552

เว็บที่ 3

นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

กิดานันท์ มลิทอง
ที่มา:
เว็บรอง http://portal.in.th/ratree/pages/inno/
เว็บหลัก http://portal.in.th
เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 พย.2552

0o.Hoo-Lay.o0 said...

ข้อมูลจากหนังสือ

เล่มที่ 1
นวัตกรรม หรือนวกรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 แปลว่า “การก่อสร้าง” วงการศึกษานำคำนี้มาใช้ในความหมายของ “การทำขึ้นใหม่” หรือ “สิ่งที่ทำขึ้นใหม่”
นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่ทำขึ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
ที่มา : ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.พิมพ์ครั้งที่ 6.กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2550.หน้า 418 และ 478.

เล่มที่ 2
นวัตกรรม คือ แนวคิด หลักปฏิบัติ หรือวิธีการใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนหรืออาจจะเคยให้ในสังคมอื่นๆ ได้ผลแล้วจึงนำมาใช้ใหม่อีกสังคมหนึ่ง หรือเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยมีเคยปฏิบัติมาแต่เดิมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

ที่มา: สมจิต บุตรทองทิม. การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้สื่อนวัตกรรมในโรงเรียนเดชอุดม. ภาคนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2549

เล่มที่ 3
นวัตกรรม คือ กิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สื่อต่างๆ ที่มีรูปแบบใหม่หรือสิ่งที่มีอยู่เดิมเพิ่มเติม โดยมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น

ที่มา: ประภาพรรณ เส็งวงศ์. การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน. กทม:อี เค บุ๊คส์, 2550

0o.Hoo-Lay.o0 said...

สรุปแระนะครับ

....

จากความหมายของนวัตกรรมพอสรุปได้ว่า

นวัตกรรม หมายถึง การนำวิธีการใหม่ๆที่ผ่านการพัฒนาแล้วมาคิดค้นสิ่งใหม่ หรือพัฒนาสิ่งเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อนำไปใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้น

นวลจันทร์0648086 said...

สรุปในทัศนของนวลจันทร์ "นวัตกรรม คือ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถนำมาใช้พัฒนาในด้านต่างๆ "

Mang-Kudd104 said...

ครั้งที่ 1 ( หนังสือ )
เล่มที่ 1 นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่ทำขึ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด การกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
ที่มา : ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550

เล่มที่ 2 นวัตกรรม คือ ความคิดและการกระทำใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้น
ที่มา : นิพนธ์ ศุขปรีดี. นวัตกรรมการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ, 2549

เล่มที่ 3 นวัตกรรม หมายถึง การนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่ เพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ที่มา: เชาวฤทธิ์ จงเกษภรณ์,ถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมการศึกษา ชุด การนิเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.กรุงเทพ : ธารอักษร, 2547

( web )
1.นวัตกรรม หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง กว่าเดิม
เว็บหลัก http://www.hrcenter.co.th
เว็บรอง http://www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=645
เข้าถึงเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2.Peter Drucker: ให้ความหมายคำว่า "นวัตกรรม" ไว้ว่า "Innovation is The act of introducing something new" เป็นการสร้างสิ่งใหม่ หรือการทำให้แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงมาสร้างให้เป็นโอกาส และต้องมีความชัดเจน และมุ่งเน้นถึงการพัฒนา และที่สำคัญคือต้องมีการลงมือกระทำ นวัตกรรมจึงจะเกิดขึ้น
เว็บหลัก : http://www.hu.ac.th
เว็บรอง : http://www.hu.ac.th/academic/article/Mg/manage.html
เข้าถึงเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

3.นวัตกรรม หมายถึง การสร้างสรรค์คุณค่าให้เป็นที่รู้จักเพื่อการเจริญเติบโตของรายได้ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กระบวนการผลิต หรือการให้บริการต่างๆ อันนำมาซึ่งศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กร
เว็บหลัก http://www.nia.or.th
เว็บรอง http://www.nia.or.th/innolinks/200611/innovpeople.htm
เข้าถึงเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

YaPoRn 089 said...

นวัตกรรม หมายถึง การนำวิธีใหม่ๆเข้ามาใช้และเปลี่ยนแปลง วิธีเดิมกลับมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ หรือนำวิธีการที่คิดว่าไม่ใช้แล้วกลับมาเริ่มพัฒนาขึ้นใหม่แล้วใช้ได้อีกครั้ง เพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพของนวัตกรรมให้มีประโยชน์และมีคุณค่า ตลอดจนเหมะสมกับเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา สาโรช โศภีรักข์.นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์,2546

นวัตกรรม หมายถึง แนวปฏิบัติหรือแนวคิดหรือการกระทำใหม่ๆ จะใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ซึ่งสิ่งใหม่นั้นยังไม่คุ้นเคยต่อชุมชน แต่ถ้าสิ่งใหม่นั้นใช้ได้ผลดีจนเป็นสิ่งที่ยอมรับของคนส่วนมากจนถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยทั่วไปแล้วสภาพนวัตกรรมจะหมดไปเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ที่มา สมบูรณ์ ดรุณศิลปี.เทคโนโลยีการศึกษา. นครสวรรค์: กราฟฟิกเปเปอร์, 2541

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มา กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ, 2546

YaPoRn 089 said...

นวัตกรรม คือ เครื่องมืออย่างหนึ่งในความเป็นนักประกอบการมืออาชีพ

นวัตกรรม คือ การกระทำต่างๆ ที่นำเอาทรัพยากรต่างๆ มาทำให้เกิดขีดความสามารถใหม่ๆ ในทางที่ดีขึ้น

“นวต” มาจากคำว่า ใหม่ (new หรือ nuvo) เมื่อพ่วงคำว่า “กรรม” ที่แปลว่า การกระทำลงไป จะกลายเป็น การกระทำใหม่ๆ หรือผลงานใหม่ๆ ซึ่งถ้าแปล นวัตกรรม = การกระทำใหม่ๆ ดูออกจะแคบไปสักหน่อย เพราะนวัตกรรมมีความหมายที่กว้าง และยิ่งใหญ่กว่าแค่ทำอะไรใหม่ๆ
เวปหลัก http://www.thailandwealth.com
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 2552

"นวัตกรรม" คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

"นวัตกรรม" จึงถือเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้หน่วยเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากล
ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความสามารถของประเทศในการสร้าง "แรงขับเคลื่อนนวัตกรรม" จึงเป็นปัจจัยชี้ขาดอัตราการเจริญเติบโต
และการปรับฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
เวปหลัก http://joomla.ru.ac.th

“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้และนำไปปฎิบัติให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย (พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ , Xaap.com)
เวปหลัก www.banprak-nfe.com

YaPoRn 089 said...

สรุปนะค่ะ
นวัตกรรม หมายถึง การนำวิธีใหม่ๆเข้ามาใช้หรือนำวิธีการที่คิดว่าไม่ใช้แล้วกลับมาเริ่มพัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งวิธีการเหล่านั้นยังไม่เป็นที่คุ้นเคยต่อสังคม

Mang-Kudd104 said...

สรุป ....
นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด รูปแบบ วิธีการใหม่ๆ มาสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าเดิม

earn0648103 said...

เวปที่ 1
Hughes ( 1971) อธิบายว่า นวัตกรรม เป็นการวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) การคิดค้น
2) การพัฒนา
3) การนำไปปฏิบัติจริง
Everette M.Rogers. ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ ๆ ดังต่อไปนี้
1) สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยทำมาก่อนเลย
2) สิ่งใหม่ที่เคยทำมาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่
3) สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม

ที่มา:
เวปหลัก http://joann-bantrang.blogspot.com
เวปรอง http://joann-bantrang.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.48

earn0648103 said...

เวปที่ 2
จรูญ วงศ์สายัณห์ (2520 : 37) ได้กล่าวถึงความหมายของ “นวัตกรรม” ไว้ว่า “แม้ในภาษาอังกฤษเอง ความหมายก็ต่างกันเป็น 2 ระดับ โดยทั่วไป นวัตกรรม หมายถึง ความพยายามใด ๆ จะเป็นผลสำเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อจะนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทำอยู่เดิมแล้ว กับอีกระดับหนึ่งซึ่งวงการวิทยาศาสตร์แห่งพฤติกรรม ได้พยายามศึกษาถึงที่มา ลักษณะ กรรมวิธี และผลกระทบที่มีอยู่ต่อกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง คำว่า นวัตกรรม มักจะหมายถึง สิ่งที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสำเร็จและแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ (บุญเกื้อ ควรหาเวช , 2543)

ที่มา:
เวปหลัก http://school.obec.go.th
เวปรอง http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm
เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.07 น.

earn0648103 said...

เวปที่ 3
วสันต์ อติศัพท์ (2523 : 15) กล่าวไว้ว่า นวกรรม เป็นคำสมาสระหว่าง “นว” และ “กรรม” ซึ่งมีความหมายว่า ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เช่น นวกรรมทางการแพทย์ หมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ตลอดจนแก้ปัญหาทางการแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นวกรรมการศึกษาก็หมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา

ที่มา :
เวปหลัก http://www.oknation.net
เวปรอง http://www.oknation.net/blog/print.php?id=329110
เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.10 น.

earn0648103 said...

เล่มที่ 1
"นวัตกรรม หรือ นวกรรม" หมายถึง แนวคิดวิธีการปฏิบัติ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่บุคคลเห็นว่าเป็นของใหม่ โดยอาจได้จากการคิดค้นสิ่งใหม่ๆหรือจากการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสิ่งใหม่ๆนี้เป็นการได้รับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้ ได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา : กรองทอง อมรรัตนวิศิษฐ์.การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2550

earn0648103 said...

เล่มที่ 2
นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มา: กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรม.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543

earn0648103 said...

เล่มที่3แร้วค่า(--")
"นวัตกรรม หรือ นวกรรม"(Innovation)หมายถึง แนวคิด วิธีการปฎิบัติและสิ่งประดิษฐ์ คิดค้นของบุคคลที่เห็นว่าเป็นของใหม่ และรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเก่าให้เหมาะสมยิ่งๆขึ้นๆ และสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นี้ได้รับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้ ได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนำเข้ามาใช้เพื่อการศึกษาจึงเรียกชื่อว่า "นวัตกรรมทางการศึกษา"(Education Inovation)

ที่มา: อดิชาติ สมศักดิ์ .การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2544

earn0648103 said...

เอาล่ะ
สรุปเลยนะค๊า
นวัตกรรม หมายถึง การคิด ทดลองพัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขนิษฐา0648073 said...

สรุปความหมาย “นวัตกรรม”

นวัตกรรม หมายถึง วิธีการ แนวคิด หรือการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากผู้อื่น ไม่เคยมีมาก่อน หรือพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าของเดิม

(--") aof 081 said...

ธนภูมิ พุ่มจันทร์ รหัส 0648081 (ครั้งที่ 3)

สรุปความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิม เพื่อให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

tussanai said...
This comment has been removed by the author.
วัชรินทร์ said...

นวัตกรรม หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สื่อต่างๆที่มีรูปแบบใหม่ หรือสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งครูยังไม่เคยนำมาให้ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและเจตคติตามจุดประสงค์ที่กำหนด
ที่มา : ประภาพรรณ เส็งวงศ์.การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการวิจัยในชั้นเรียน.กรุงเทพฯ: อี.เค.บุ๊คส์, 2550.

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์
ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 : 565 – 566 อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี.วิจัยในชั้นเรียน:หลักการและเทคนิคปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่6.กรุงเทพฯ:บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์จำกัด,2551.

นวัตกรรม หมายถึง การนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น
ที่มา : บุญเกื้อ ควรหาเวช อ้างถึงใน สาโรช โศภีรักษ์.นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ.กรุงเทพฯ:บุ๊ค พอยท์,2546.

นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ของ : ศูนย์ความรู้แห่งชาติ
ที่มา : เว็บหลัก www.tkc.go.th
เว็บรอง www.tkc.go.th/viewtopic.aspx?fid=20&id=60&pageid=154&parent=
เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 52

นวัตกรรม หมายถึง ความคิดใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่ามุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมถึงแนวความคิดโดยผ่านการทดลองปฏิบัติก่อน กล่าวคือ สิ่งใหม่ ที่ถูกคิดค้นหรือพัฒนาขึ้นและได้นำมาใช้ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ช่วงเวลาใดเท่านั้นแต่ไม่ตลอดไป ซึ่งรวมไปถึงวิธีการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในขณะนั้นด้วย
ของ : ครูวัชรี พรมมา
ที่มา : เว็บหลัก www.learners.in.th
เว็บรอง www.learners.in.th/blog/aominonvation2/310138
เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 52

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การทำสิ่งใหม่ๆ หรือ ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา นวัตกรรม มาจาก คำภาษาอังกฤษว่า Innovate มาจากคำว่า Innovare ซึ่งหมายถึง to renew, to modify อาจแปลความหมายได้ว่า ทำใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเข้ามา
ของ : บุญเกื้อ ครวญหาเวช
ที่มา : เว็บหลัก www.ednet.kku.ac.th
เว็บรอง www.ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 52

สรุป นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น และเมื่อนำเข้ามาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

tussanai said...

ครั้งที่ 3

สรุป นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

somZA said...

ครั้งที่ 3 ความหมายของนวัตกรรม

นวัตกรรม หมายถึง แนวปฏิบัติหรือแนวคิดหรือการกระทำใหม่ๆ จะใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ซึ่งสิ่งใหม่นั้นยังไม่คุ้นเคยต่อชุมชน แต่ถ้าสิ่งใหม่นั้นใช้ได้ผลดีจนเป็นสิ่งที่ยอมรับของคนส่วนมากจนถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยทั่วไปแล้วสภาพนวัตกรรมจะหมดไปเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ที่มา สมบูรณ์ ดรุณศิลปี.เทคโนโลยีการศึกษา. นครสวรรค์: กราฟฟิกเปเปอร์, 2541

นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา.กรุงเทพฯ:อรุณการพิมพ์,2548.

somZA said...

ครั้งที่ 4
สรุป....

นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ๆที่คิดขึ้นเป็นแนวคิด วิธีการ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ รวมไปถึงการพัฒนาสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น