Monday, November 23, 2009

ครั้งที่ 3 แสดงความคิดเห็นการนำเสนอนวัตกรรมทางสังคมศึกษา

ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ และให้เพื่อนกลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา การนำไปใช้ และการนำเสนอ ว่ามีความเหมาะสม/น่าสนใจมากน้อยเพียงใด
ให้คำติ-ชม ด้วยภาษาที่ความสุภาพ

167 comments:

sajoob-090 said...

กลุ่มของธนัทและมาลี

เรื่อง กรณีศึกษา

มีการเตรียมความพร้อมทางด้านเนื้อหาและการอธิบายได้ดี เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างได้ชัดเจน มีการแสดงแผนภูมิขั้นตอนการสอนแบบกรณีตัวอย่าง และมีการยกตัวอย่างการนำไปใช้ในแต่สาระของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น

0o.Hoo-Lay.o0 said...

กลุ่ม : มาลีกับธนัท

เรื่อง : กรณีศึกษา

ความคิดเห็น : มีการเตรียมเนื้อหาดี เข้าใจง่าย มีการแบ่งขั้นาตอนให้เห็นได้ชัดในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แผนภูมิประกอบการอธิบาย เน้นการเพื่อไปใช้สอนจริง ผู้นำเสนอได้แบ่งแยกบทบาทของครูและนักเรียนอย่างเห็นได้ชัด ผู้นำเสนอได้จำแนกการใช้การสอนแบบกรณีตัวอย่างครบทั้ง 5 สาระในวิชาสังคมศึกษา จะทำให้ผู้ฟังเห็นภาพมากยิ่งขึ้น

เริ่ด!!!!!!

นวลจันทร์0648086 said...

วิธีสอนแบบกรณ๊ศึกษา
คุณมาลีกับธนัท
-เป็นวิธีสอนที่น่าสนใจ
-ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิด และแก้ปัญหา
-ผู้รายงานอธิบายได้ชัดเจนมีประเด็น และมีการยกตัวอย่างเป็นขั้นตอน
-เป็นวิธีสอนที่นำไปใช้ได้จริง
-เป็นวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือให้ได้มีส่วนร่วมดีค่ะ
จากการฝึกสอนวิธีสอนนี้ได้นำไปใช้แล้วทำให้นักเรียนรู้สึกเห็นภาพชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย แต่เกิดปัญหาว่า "นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาได้" ครูจะต้องมีคำถามที่กระตุ้นให้เด็กคิดได้

เจ๊จูน said...

กลุ่มธนัทและมาลี น่าสนใจดี สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ แต่นักเรียนต้องอยู่ในระดับที่ดีนิดนึงไม่งั้นเข้าใจมาก และครูต้องเข้าใจในขั้นการสอน และเป็นการสอนที่เสียเวลามากบางครั้งเวลาไม่พอในการเรียน
ขอตินิดนึงธนัทพูดภาษาไทยไม่ชัด การคลังเป็นการคังซะงั้น

PRAE-0648095 said...

กลุ่มของธนัทและมาลี
อธิบายได้อย่างชัดเจน มีการยกตัวอย่าง สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

(--") aof 081 said...

กลุ่มของธนัทและมาลี
เรื่องวิธีสอนแบบกรณีศึกษา

เตรียมเนื้อหาในการนำเสนอดีมาก อธิบายชัดเจนดี แล้วยกตัวอย่างเด่นชัด ทำให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาได้จริง

ขนิษฐา0648073 said...

กลุ่มของธนัทและมาลี

เรื่อง : กรณ๊ศึกษา

เนื้อหามีความกระชับ อธิบายได้ดี มีการยกตัวอย่างได้ชัดเจน ครบทั้ง 5 สาระ

เกียรติพงษ์072 said...

กลุ่มกรณีตัวอย่าง ของธนัทและมาลี
อธิบายเนื้อหาได้ดี เข้าใจง่าย ซึ่งจากตัวอย่างที่นำเสนอมานั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสอนได้จริง

00ZhuCheeZ0648083 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มธนัทและมาลี
เรื่อง วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
1.การเตรียมความพร้อมทางด้านเนื้อหาต่างๆ
ครบถ้วน ชัดเจน และเข้าใจง่าย
2.เสียงดังฟังชัดและอธิบายเป็นขั้นเป็นตอน
3.การนำเสนอพาวเวอร์พอยด์ มีการจัดหัวข้อให้เข้าใจง่าย และมีแผนภูมิประกอบให้เห็นถึงขั้นตอนการสอนแบบกรณีศึกษาได้อย่างชัดเจน
4.วิธีการสอนแบบกรณีตัวอย่างจะเป็นประโยชน์และเหมาะสมในการสอนวิชาสังคมศึกษาได้อย่างดี

Maytee said...

1. วิธีสอนแบบกรณีศึกษา
ด้านเนื้อหา
ชัดเจน นำเสนอองค์ประกอบของวิธีสอนได้ชัดเจน
ด้านการนำเสนอ
ดี มีการเชื่อมโยงประเด็นที่สอดคล้องกับตัวอย่างที่ชัดเจน
ด้านการจัดการเรียนรู้กับการสอนสังคมศึกษา
มีความหมาะสม สามารถนำใช้วิธีสอนนี้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ทุกสาระ

เจ๊จูน said...

กลุ่มวสวัตต์และทัศนัย เป็นการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากๆ ต่อไปอาจจะมีบทบาทมากในการเรียนการสอนต่อไป แต่ตอนนี้ฟังดูยาก เครื่องมือฟังแล้วแพงๆ ตินิดนึงในเอกสารที่ให้มามีศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะมากน่าจะมีแปบให้หน่อยจะดีมากเลยค่ะ

Auiizz 0648079 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มคุณธนัท+คุณมาลี (1)

1. เอกสารที่แจกมาดีมากค่ะชัดเจนเพิ่มเติมจากPower Point ดีมากค่ะ (แต่ตัวหนังสือ 14เล็กอ่า)
2. อธิบายได้ดี นำเสียงน่าฟัง ชัดเจน ฟังแล้วสบายหูราบรื่นดีเหมือนครูสอน^^ รู้เลยว่าเตรียมตัวมาอย่างดีทั้งสองคนเลย
3. แบ่งแยกวิธีสอนแบบกรณีศึกษากับการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา เป็น 5 สาระได้อย่างชัดเจนดี ไม่คลุมเครือ

jintajung106 said...

กลุ่มของธนัทและมาลี

นำเสนอเนื้อหาได้ชัดเจน
เสียงดังฟังชัด
สามารถนำไปใช้ได้ในการสอนสังคม

Rujirek099 said...

comment กลุ่มของธนัทและมาลีนะคะ

มีการเตรียมพร้อมด้านข้อมูลมาพอสมควร ตั้งใจในการนำเสนอข้อมูลดี อธิบายได้ชัดเจน มีการยกตัวอย่างการนำกรณีศึกษามาใช้กับการเรียนการสอนสังคมได้ละเอียดและเห็นภาพชัดเจนดี

jintajung106 said...

กลุ่มของวัสวัตและทัศนัย
อธิบายเนื้อหาได้ละเอียดมว๊ากกก
ชัดเจนเข้าใจเลยเชียว
เสียงดังฟังชัด นวัตกรรมที่เลือกมาน่าสนใจ
และไฮเทคมาก ทันสมัย ได้รู้อะไรมากขึ้น
คนรายงานเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี
ก็อธิบายมาจากความเข้าใจสามารถยกตัวอย่างได้
ตื่นตาตื่นใจมาก 5555+

PRAE-0648095 said...

กลุ่มของวสวัตติ์และทัศนัย
เนื้อหาน่าสนใจ มีการอธิบายเนื้อหาที่ละเอียด

Rujirek099 said...

comment กลุ่มทัศนัยและวสวัสติ์นะคะ

มีการเตรียมพร้อมมาดี อธิบายละเอียดชัดเจน

สื่อประกอบการนำเสนอมีความน่าสนใจ

Maytee said...

2. การจัดการเรียนการสอนแบบ M- Learning
ด้านเนื้อหา
ชัดเจน มีความทันสมัย นำเสนอองค์ประกอบได้อย่างชัดเจน มีความละเอียดมาก ชอบมาเลยอ่า อยากได้ อยากใช้
ด้านการนำเสนอ
อธิบายได้เข้าใจง่าย ย่อยเนื้อหาได้เข้าใจ
ด้านการจัดการเรียนรู้กับการสอนสังคมศึกษา
เหมาะสมทุกสาระ เยี่ยมมาก

Auiizz 0648079 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มคุณทัศนัย+คุณวสวัสติ์(2)
M-Learning
1. ภาพประกอบในเอกสารไม่ค่อยชัดแต่เราพอมองดูรู้นะ
2. เรื่องที่นำเสนอทันสมัยมากๆ เหมาะสมกับแคลเซียม+ปาป้างที่ซู๊ดดด เหมาะแล้วที่จัดเป็นนวัตกรรมทางการสอน ความสอดคล้องกับสังคมก็แบ่งแยกเป็นสาระๆดีแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
3. สื่อที่นำมาเป็นตัวอย่าง เริ่ด เจิดจรัส มากค่ะพ่อหนุ่มไอที สร้างความตื่นตาตื่นใจกับเพื่อนๆทั้งห้อง
4. มาดเป็นคู่มากๆมีการสื่อสารกับเพื่อนๆมีการโต้ตอบ (ถาม-ตอบ) กัน เพื่อนๆดูร่าเริงสดใสช่วยกันทำมาหากินอย่างดี อิอิ^^ บรรยากาศในห้องสนุกสนานด้วย
5. หล่อ+ความรู้แน่นปึ๊กทั้งคู่ แถมยังเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเลยนะจุ๊บุจุ๊บุ^^

sajoob-090 said...

กลุ่มของทัศนัย และ วสวัตติ์

เรื่อง M-Learning

มีการเตรียมสื่อในการนำเสนอได้ดีมาก การยกตัวอย่างของ M-Learning มีความน่าสนใจดีทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้พูดมีความรู้ลึก รู้จริงและแจ่มแจ้งในเรื่องที่นำเสนอได้ดีมาก

เจ๊จูน said...

กลุ่มทัศนัย กับวสวัตติ์ น่าสนใจมาก ทันสมัยสุดๆ เหมือนมีวิทยากรมาเองเลยค่ะ

0o.Hoo-Lay.o0 said...

กลุ่มที่ 2 : วสวัตติ์ กับ ทัศนัย

ชื่อเรื่อง : Mobile-Learning

ความคิดเห็น : เรื่องที่นำเสนอเป็นเรื่องที่น่าสนใจดี ผู้นำเสนอนำเสนอได้น่าสนใจดี และมีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีทำให้ผู้ฟังได้รับความรู้อย่างเต็มที่ รู้สึกเหมือนกำลังมีคนมาขายคอมพิวเตอร์ (อิอิ...ล้อเล่น)ผู้จัดทำ สืบเสาะหาความรู้และสื่อมาเป็นอย่างดีทำให้ผู้ฟังเข้าใจมากยิ่งขึ้น มีตัวอย่างการเรียนการสอนโดยใช้ M-Learning ที่เห็นได้ชัด

เริ่ดอีกแล้ว!!!!!

นวลจันทร์0648086 said...

M-learning
คุณทัศนัย และ คุณวศวรรษ

-น่าสนใจค่ะ
-เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ได้ ง่าย สะดวก ทุกที่ทุกเวลา และมีประโยชน์มากมากค่ะ
-แต่ถ้าไม่มีโทรศัพท์ที่ต่อเน็ตได้ ก็ทำไม่ได้เลย แล้วถ้าต่อเน็ตได้ก็คงแพง
-Hi เทคโนโลยีดีค่ะ
-ผู้นำเสนอ อธิบายได้ชัดเจนค่ะ และเสียงดังฟังชัดดีค่ะ และมีภาพประกอบด้วย แสดงว่าเตรียมตัวมาดี
-เอกสารที่แจกอยากให้แปลให้ด้วยค่ะ
-ผู้รายงานรู้ลึกรู้จริงดีค่ะ ทำให้ได้อับเดทข้อมูลด้วยค่ะ
-เพื่อนๆตื่นเต้นกับระบบ M-learning มากค่ะ

ขนิษฐา0648073 said...

กลุ่มของทัศนัยและวสวัสติ์

เรื่อง Mobile-Learning

มีการเตรียมเนื้อหาดีมาก มีสื่อที่หลากหลายมาใช้ในการนำเสนอและเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ ที่ควรจะเรียนรู้ แต่เนื้อหาบางอย่างอาจจะยากไปนึดนึงคะ

เกียรติพงษ์072 said...

กลุ่ม m-learning ของทัศนัยและวสวัตติ์
นวัตกรรมนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงซึ่งถือว่าทันสมัยมากมากค่ะ แต่การนำเสนอนั้นเนื้อหาอาจจะยากไปสักนิดนึงนะค่ะ อิอิอิ หุหุหุ 555

(--") aof 081 said...
This comment has been removed by the author.
00ZhuCheeZ0648083 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มที่2
ทัศนัยและวสวัตติ์
เรื่อง Mobil-Learning
1.การนำเสนอค่อนข้างน่าสนใจ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการนำภาพประกอบ เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.อธิบายได้ละเอียด เสียงดัง ฟังชัด
3.ในอนาคตอาจจะมีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ให้มีความทันสมัยและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ธนัท 082 said...

เรื่อง... Mobile-Learning
(กลุ่มทัศนัย และวสวัสติ์)

มีการเตรียมตัวมาดีมาก มีการนำเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมมีการนำเสนอโดยนำตัวอย่างมาประกอบการนำเสนอทำให้มีความน่าสนใจและชัดเจนมากขึ้น นำเสียงในการนำเสนอน่าสนใจดี

(--") aof 081 said...

กลุ่มของวสวัตติ์และทัศนัย
เรื่อง M-Learning

1. เตรียมการนำเสนอข้อมูลได้ดีมาก
2. ข้อมูลทันสมัย และอธิบายได้ละเอียดมาก
3. มีการยกตัวอย่างทั้ง 5 สาระได้ชัดเจน
4. สื่อที่นำมาเสนอชัดเจนดี

tussanai said...

กลุ่มที่ 1 ธนัทและมาลี
อธิบายเนื้อหาได้ดี ยกตัวอย่างการนำกรณีศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาทั้ง 5 สาระได้ชัดเจน

jintajung106 said...

กลุ่มของเจ๊จูนกะน้องแดง
นำเสนอได้ชัดเจนเสียงดังฟังชัด
อธิบายได้ละเอียด
เนื้อหาที่นำมาน่าสนใจ
พาวเวอร์พ้อยแบล็กกราวน์เหมือนกลุ่มเราเลยอิอิ

Maytee said...

3. โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ด้านเนื้อหา
เนื้อหาน่าสนใจ
ด้านการนำเสนอ
เป็นขั้นเป็นตอน จัดเรียงเนื้อหาในการนำเสนอได้ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้กับการสอนสังคมศึกษา
สามารถใช้ได้กับทุกสาระ

0o.Hoo-Lay.o0 said...

กลุ่มที่ 3 : จารุวรรณ กับ สมพัฒน์

เรื่อง : โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ความคิดเห็น : ใช้สื่อในการอธิบายได้ดี เข้าใจง่าย ผู้นำเสนอมีน้ำเสียงที่น่าสนใจดี มีการค้นหาเนื้อหามาดี มีการนำเสนอข้อดีและข้อจำกัดของโทรทัศน์เพื่อการศึกษา อย่างเห็นได้ชัด

sajoob-090 said...

กลุ่มของจารุวรรณ และ สมพัฒน์

เรื่อง โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

มีการเตรียมสื่อในการนำเสนอได้ดี มีการอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนดี

เกียรติพงษ์072 said...

กลุ่ม โทรทัศน์เพื่อการศึกษา จารุวรรณ และแดงนะค่ะ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาแม้ว่าจะดูไม่ใหม่นักแต่ก็มีความเป้นไปได้ที่จะสามารถนำมาใช้ได้จริง
- สำหรับการนำเสนอก็อธิบายได้ชัดเจนดีค่ะ

Auiizz 0648079 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มคุณจารุวรรณ+คุณสมพัฒน์(3)

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

1.สื่อ+เอกสารประกอบการนำเสนอดีค่ะ
2.มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
3.เรื่องที่นำมาเสนอมีความน่าสนใจดี
4.ยกตัวอย่างโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นำมาเสนอให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

PRAE-0648095 said...

กลุ่มของจารุวรรณและสมพัฒน์
อธิบายความหมายและความเป็นมาได้อย่างชัดเจน
เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งเคยเห็นรายการที่ถ่ายทอดจากโรงเรียนไกลกังวลมาทางรายการในโทรทัศน์

ขนิษฐา0648073 said...

กลุ่มของจารุวรรณและสมพัธ

เรื่อง โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

มีการอธิบายที่ดี เนื้อหามีความกระชับ และโทรทัศน์เพื่อการศึกษาก็มีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนครู และห่างไกล

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

กลุ่มที่ 1 ธนัท+มาลี-เรื่องกรณีศึกษา
ผู้นำเสนออธิบายได้ละเอียดดีทั้งคู่ บอกตามตรงนะตอนที่เรียนวิธีสอนยัง งงอยู่เลย นี่มาเข้าใจมากขึ้นนะนี่ สุโค่ยจริงๆ

Rujirek099 said...

comment กลุ่มจารุวรรณและสมพัฒน์นะคะ

เตรียมพร้อมในนำเสนอ และอธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนดี

(--") aof 081 said...

กลุ่มของจารุวรรณและสมพัฒน์
เรื่องโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

เตรียมความพร้อมในด้านเนื้อหา อธิบายชัดเจนดี

เจ๊จูน said...

โทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกลุ่มดิฉันอาจไม่ทันสมัยเท่า 3Gแต่เข้าถึงนะค่ะ

YaPoRn 089 said...

กลุ่มที่ 1 ธนัท มาลี
ใช้ภาษาในการนำเสนอได้ดี ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย

เนื้อหาค่อนข้างดี เข้าใจง่าย

นวลจันทร์0648086 said...

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
คุณสมพัฒน์ และคุณจารุวรรณ
- น่าสนใจดีค่ะเป็ฯเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
- ผู้รายงานมีความมั่นใจดีค่ะ นำเสนอได้น่าสนใจดี แต่พูดเร็วไปหน่อยนะคะ
- มีการยกตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ชัดเจน
- โทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นเทคโนโลยีที่ดีค่ะ แต่ว่า หากเป็นการเรียนทางไกล นักเรียนที่เรียนจากโทรทัศน์ จะสามารถซักถามประเด็นที่สงสัยได้หรือไม่
และหากเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยเก่งจะเข้าใจหรือไม่
- ครูจะต้องควบคุมและดูแลนักเรียนด้วยค่ะ และให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย

earn0648103 said...

กลุ่มของธนัทกับมาลี

วิธีสอนแบบกรณีศึกษา

วิธีการสอนแบบนี้เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ เสียงดังฟังชัด สามารถนำไปใช้สนอได้จริง

ธนัท 082 said...

เรื่อง... โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
กลุ่มที่ 3 : จารุวรรณ กับ สมพัฒน์

มีการเตรียมตัวนำเสนอค่อนข้างดี เนื้อหาถูกต้องชัดเจน น้ำเสียงในการนำเสนอน่าสนใจดี เสนอแนวทางการนำไปใช้ได้ชัดเจนเข้าใจง่ายครอบคลุมดี

tussanai said...

กลุ่มที่ 3 สมพัฒน์และจารุวรรณ
เรื่อง โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
เตรียมเนื้อหาและรายงานได้ดี
เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับโรงเรียนที่
ขาดแคลนครู อุปกรณ์ที่ใช้มีราคาไม่แพง

somZA said...

กลุ่มกรณีศึกษา


เตรียมพร้อมดีมาก ข้อมูลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้

อึ้ง0648097 said...

การจัดการเรียนการสอนแบบ M- Learning

เนื้อหามีความน่าสนใจมาก
ได้รู้จักนวัตกรรมที่ทันสมัย
การนำเสนอน่าสนใจ อธิบายได้ชัดเจน มีการยกตัวอย่างอย่างละเอียด

YaPoRn 089 said...

กลุ่ม วสวัตติ์ ทัศนัย

เนื้อหาข้อมูลดีมาก ทำให้เห็นถึงการเตรียมตัวและมีพื้นฐานความรู้ทางด้านนี้ที่ดี
ลักษณะการอธิบายและสิ่งทำให้ผู้ฟังมีความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้น จริงๆๆนะ

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

กลุ่มที่ 3 สมพัฒน์+จารุวรรณ
เรื่อง โทรทัศน์เพื่อการศึกษา เตรียม+ตั้งใจนำเสนอได้ดีเยี่ยม สามารถทำให้ผู้ฟังมีความกระจ่างในเรื่องที่นำเสนอมากขึ้น มีเทคนิคการนำเสนอโดยใช้น้ำเสียงสูง-ต่ำเร้าผู้ฟัง และยกตัวอย่างได้ชัดเจน

YaPoRn 089 said...

กลุ่ม จารุวรรณ สมพัฒน์
การเตรียมเนื้อหาค่อนข้างดี มีเทคนิคดึงดูดความสนใจผู้ฟังได้ดีมากค่ะ

00ZhuCheeZ0648083 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มที่3
จารุวรรณและสมพัฒน์
เรื่องโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
1.การนำเสนอน่าสนใจดี
2.เนื้อหาบนพาวเวอร์พอยด์ค่อนข้างเยอะ แต่ผู้นำเสนอสามารถสรุปให้เข้าใจได้ชัดเจน
3.โทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นสื่อที่ค่อนข้างน่าสนใจ จัดเป็นการเรียนการสอนทางไกล ที่คิดว่าในท้องถิ่นห่างไกล จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ในความคิดเห็นของเรา คิดว่า อาจจะเหมาะมากกว่าระบบ Mobile-Learning เนื่องจากเทคโนโลยีตัวนี้ ค่อนข้างลงทุนสูง และจำกัดการเรียนรู้ อย่างในท้องถิ่นห่างไกลอาจจะมีปัญหาในเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ การใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาน่าจะเหมาะสำหรับประเทศไทยในยุคปัจจุบัน สำหรับการศึกษาทางไกล

อึ้ง0648097 said...

เรื่อง โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
จารุวรรณ กับ สมพัฒน์
การนำเสนอน่าสนใจ เตรียมตัวมาอย่างดี
อธิบายได้ละเอียด ชัดเจนดี

somZA said...

กลุ่ม วสวัตดิ์ และ ทัศนัย

ข้อมูลละเอียดชัดเจนสื่อมีความน่าสนใจดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้เป็นอย่างดีผู้รายงานมีความรู้และเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดี

เจ๊จูน said...

กลุ่มโชคอนันต์กับสรัญยา
ได้ยินมานานแล้วค่ะหมวก 6 ใบ แต่เพิ่งเข้าใจวันนี้เลยค่ะ อธิบายดีมากเลยค่ะ พูดชัด เสียงดังดี เนื้อหาชัดเจนดีค่ะ

somZA said...

กลุ่ม จารุวรรณ และแดง

มีการเตรียมพร้อมดี ผู้รายงานมีความรู้ อธิบายได้ละเอียดชัดเจน สื่อสีสันสวยงามดี รายงานได้น่าสนใจ

jintajung106 said...

กลุ่มหมวกหกใบ

นำเสนอได้ชัดเจน
เสียงดังฟังชัด
พาวเวอร์พ้อยไฮโซมีแอฟแฟกด้วย
อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนมีการยกตัวอย่างประกอบ

PRAE-0648095 said...

กลุ่มของโชคอนันต์และสรัญยา
เนื้อหามีความน่าสนใจมาก อธิบายได้เข้าใจชัดเจนและละเอียด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้

0o.Hoo-Lay.o0 said...

กลุ่มที่ 4 : โชคอนันต์ กับ สรัญยา

เรื่อง : หมวกหกใบ

ความคิดเห็น : สื่อที่นำมาเสนอน่าสนใจดี เป็นการเร้าความสนใจทำให้ผู้ฟังตั้งใจฟังมากยิ่งขึ้น ผู้นำเสนอมีการเร้าความสนใจผู้ฟังดี อธิบายอย่างเป็นเห็นเป็นผล มีการใช้ภาพหมวกให้เห็นได้ชัด ยกตัวอย่างข้อคำถามให้เห็นได้ชัดยิ่งขึ้น มีการเชื่อมโยงการใช้วิธีสอนแบบหมวกหกใบกับวิชาสังคมศึกษาอยู่เป็นระยะๆ

สุดยอดๆๆๆๆ

เจ๊จูน said...

ขอบคุณทุกคำติชมนะค่ะ จะนำปรับปรุงต่อไปค่ะ

sajoob-090 said...

กลุ่มของโชคอนันต์ และ สรัญญา

เรื่อง การคิดแบบหมวก 6 ใบ

สื่อในการนำเสนอมีความน่าสนใจ ทำให้ผู้ฟังตื่นตาตื่นใจ มีการอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนได้ดี มีการบูรณาการกับภาษาอังกฤษ เช่น คำศัพท์ ทำให้ผู้ฟังมีความเข้าใจคำศัพท์นั้นๆ มากยิ่งขึ้น ผู้พูดมีการเตรียมความพร้อมในการอธิบายและยกตัวอย่างได้ดี มีความชัดเจน

Maytee said...

4. วิธีการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ
ด้านเนื้อหา
จัดเรียงเนื้อหาได้เข้าใจ อธิบายได้ชัด มีการยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย
ด้านการนำเสนอ
ตื่นตาตื่นใจมาก มีการใช้เสียงในการประกอบการ บรรยา เป็นขั้นเป็นตอน
ด้านการจัดการเรียนรู้กับการสอนสังคมศึกษา
สามารถนำมาจัดการเรียนการสังคมได้ดี แต่ในบางสาระอาจใช้ไม่ได้ เช่น ประวัติศาสตร์

Rujirek099 said...

comment กลุ่มโชคอนันต์และสรัญยานะคะ
เทคนิคหมวกหกใบ

มีการเตรียมพร้อมในการนำเสนอข้อมูล อธิบายรายละเอียดพร้อมยกตัวอย่างได้ชัดเจนดี

เทคนิคนี้เหมาะกับการนำไปใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเป็นอย่างมากค่ะ

วัชรินทร์ said...

วิธีสอนแบบกรณีตัวอย่าง (มาลี+ธนัท)
-เนื้อหาน่าสนใจ
-การนำเสนอเสียงดังฟังชัด
-มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพราะจะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์จากเรื่องจริง และทำให้นักเรียนสนใจเรื่องที่เรียนมากขึ้น

M-Learning (ทัศนัย+วสวัตติ์)
-เนื้อหาน่าสนใจ
-การนำเสนอเสียงดังฟังชัด น่าสนใจ รู้ลึก รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องที่อธิบาย
-มีความเหมาะสมที่จะนำมาช่วยในการเรียนการสอน เพราะทันสมัย ส่งข้อมูลได้ไว เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา
-แต่ถ้าในสถานศึกษาที่ยังไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ หรือไม่มีมือถือ เราก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์นวัตกรรมตัวนี้ได้เลย

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (จารุวรรณ+สมพัฒน์)
-เนื้อหาน่าสนใจ
-การนำเสนอดี เสียงดังฟังชัด
-ถือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้พร้อมๆกัน
-โทรทัศน์เพื่อการศึกษาน่าจะสามารถใช้เป็นสื่อการสอนได้มากกว่าเพราะถือว่าใช้ค่าใช้จ่ายไม่มาก
-แต่ในสถานศึกษที่ขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านีย่อมไม่สามารถใช้โทรทัศน์เพื่อการสื่อสารได้เลย

เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ สรัญยา+โชคอนันต์
-เนื้อหาน่าสนใจดี
-การนำเสนอเสียงดังฟังชัด คล่องแคล่ว
-ถือว่าเป็นเทคนิคที่ช่วยวางระบบการคิดที่ดี คิดอย่างเป็นระบบ เป็นผลดีต่อการวิเคราะห์เนื่อหาสาระต่างๆในการเรียน
-น่าจะเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นต้นๆของการเรียนเพื่อปลูกฝังการคิดที่ดี

นวลจันทร์0648086 said...

หมวกหกใบ
คุณโชคอนันต์ และคุณ สรัญญา
-น่าสนใจค่ะเป็นวิธีสอนที่ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิด
-คิดแบบมีระบบ คิดรอบด้าน
-การสอนให้นักเรียนคิดนั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะ
-วิธีคิดนี้ออกข้อสอบบรรจุด้วยนะคะ
-Power point สวยดีค่ะทำได้ดีจังเลย เก่งนะ
-ผู้รายงานมีการเตรียมตัวมาดีและและมีความมั่นใจดีค่ะ
-การคิดในแต่ละแนว แต่ละสีนั้น หากนักเรียนไม่ได้รับการฝึกก็จะคิดไม่ได้ จะต้องมีการฝึกบ่อยๆ นักเรียนจึงจะสามารถคิด

somZA said...

กลุ่มโชคอนันต์ และ สรัญญา

มีการเตรียมความพร้อมอย่างดี ทางด้านเนื้อหาและสื่อประกอบการรายงาน สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ พูดเป็นธรรมชาติ อธิบายดีมาก......

อึ้ง0648097 said...

หมวก 6 ใบ
กลุ่ม โชคอนันต์ สรัญยา
การนำเสนอน่าสนใจดี สรุปเนื้อหาได้เข้าใจ
กลุ่มได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างได้ชัดเจนดี
การนำเสนอ powper piont น่าสนใจ ดึงดูดผู้ฟังได้ดี

YaPoRn 089 said...

กลุ่ม โชคอนันต์ สรัญญา
ก่อนอื่น เอฟเฟ็คพาวเวอร์พอยต์ น่ารักดีทำให้ต้องหันไปมองทุกทีที่ได้ยิน ^^
การอธิบายเป็นขั้นตอนดีทำให้เข้าใจได้ง่าย
มีการยกตัวอย่างในการใช้ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

กลุ่มที่ 4 โชคอนันต์+สรัญญา
เรื่อง:การคิดแบบหมวกหกใบ
ก่อนอื่นต้องขอชมว่ามีเทคนิคในกการจัดทำพาวเวอร์พอยท์ได้สวยและน่าสนใจมากๆๆ มีการใช้เอฟเฟกซ์ต่างๆประกอบ เช่น เสียง รูป สี เนื้อหา ขณะที่กำลังบรรยายให้เพื่อนฟังได้ดีมากๆ น่าชื่นชมเก่งๆ การยกตัวอย่างก็มีความตรงกับนวัตกรรมที่ตนยกมาได้ดี

Auiizz 0648079 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มคุณสรัญญา +คุณโชคอนันต์ (4)
หมวก 6 ใบ

1. สื่อ+เอกสารประกอบชัดเจนดี (แผนผังแนวความคิดแบบหมวก 6 ใบ)
มีเสียงประกอบสร้างความสนใจกับผู้ฟังดี
2. เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีทั้งคู่,มีการถามโต้ตอบกับผู้ฟัง
3. เรื่องที่นำมาเสนอดูน่าสนใจสามารถนำไปใช้ได้จริง

ขนิษฐา0648073 said...

กลุ่มโชคอนันต์และศรัญยา

เรื่อง หมวก 6 ใบ

เรื่องหมวก 6 ใบ เป็นวิธีคิดที่ดีทำให้คิดครบทุกด้าน งานที่ทำออกมาก็จะมีความสมบูรณ์ แต่ถ้านำวิธีนี้ไปใช้ในการสอนจริงสำหรับเด็กที่เรียนอ่อนอาจจะยากไปสักนิดนะคะ

เกียรติพงษ์072 said...

กลุ่มหมวกหกใบ ของโชคอนันต์และศรัญยา

วิธีคิดแบบหมวกหกใบนั้นเป็นวิธีคิดที่เป็นระบบ สามารถจัดระเบียบความคิดไม่ให้สับสน คิดหลากหลาย แต่แนวทางนี้จะนำไปการสอนให้นักเรียนฝึกคิดนั้นอาจจะยากไปสักนิดสำหรับเด็กบางกลุ่มบางโรงเรียนคงไม่สามารถใช้กับเด็กทุกกลุ่ม

00ZhuCheeZ0648083 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มที่4
โชคอนันต์และศรัญญา
เรื่องเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
1.สื่อการนำเสนอน่าสนใจ ดึงดูดผู้ฟังได้อย่างดี
2.อธิบายได้ชัดเจน เสียงดังฟังชัด
3.มีการยกตัวอย่างและตั้งคำถามให้ผู้ฟังได้คิดตาม ในเรื่องการสอนแบบหมวกหกใบ การใช้วิธีการสอนแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการส่งเสริมเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้

(--") aof 081 said...

กลุ่มของสรัญยาและโชคอนันต์
เรื่อง...การคิดแบบหมวก 6 ใบ

1. สื่อที่นำมาใช้น่าสนใจดี
2. เตรียมเนื้อหาที่จะนำมาอธิบายดี
3. ยกตัวอย่างคำถามที่ใช้ในหมวกแต่ละใบได้ชัดเจนดีมาก

เจ๊จูน said...

กลุ่มณัฐฏกานต์และศรัญญา ผู้นำเสนอนอกเรื่องมากเลยค่ะ แต่เนื้อเรื่องน่าสนใจนะค่ะ ดูทันสมัย ขอชมนะค่ะว่าใบความรู้สวย

sajoob-090 said...

กลุ่มของณัฏฐกานต์ และ ศรัญญา

เรื่อง สื่อหลายมิติแบบปรับตัว

มีการเตรียมสื่อมานำเสนอได้ดี พาวเวอร์พอยท์มีความสวยงาม น่าสนใจ การอธิบายมีความชัดเจนดี มีการยกตัวอย่างได้ดี

tussanai said...

กลุ่มที่ 4 โชคอนันต์และสรัญยา
การคิดแบบหมวก 6 ใบ
ทำรูปแบบเพาว์เวอร์พอยท์ได้สวยงาม
เทคนิคค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากต้องจำสีของหมวก
แทนการคิดแบบต่างๆ แต่ช่วยฝึกกระบวนการคิดได้ดี
เนื้อหาที่นำเสนอมีรายละเอียดชัดเจน

0o.Hoo-Lay.o0 said...

กลุ่มที่ 5 : ณัฏฐกานต์ กับ ศรัญญา

เรื่อง : สื่อหลายมิติแบบปรับตัว

ความคิดเห็น : นำเสนอนน่าสนใจดี เนื้อหาที่นำมาเสนอครบถ้วนดี มีแผนภาพประกอบให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ธนัท 082 said...

เรื่อง...การคิดแบบหมวก 6 ใบ
กลุ่มสรัญยา และโชคอนันต์

สื่อในการนำเสนอมีความน่าสนใจ มีการอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ดี มีการบูรณาการกับภาษาอังกฤษ ผู้นำเสนอมีการเตรียมความพร้อมมาดีมาก มีการตั้งคำถามเพื่อจูงใจผู้ฟังให้คิดวิเคราะห์ตามได้อย่างเหมาะสม

(--") aof 081 said...

กลุ่มของณัฎกานต์และศรัญญา
เรื่อง...สื่อหลายมิติ

1. เตรียมการนำเสนอได้ดี ชัดเจน
2. เนื้อหาครบถ้วน
3. ยกตัวอย่างได้ชัดเจนดี

PRAE-0648095 said...

กลุ่มของณัฎฐกานต์และศรัญญา
เนื้อหามีความน่าสนใจ อธิบายได้ดี

jintajung106 said...

กลุ่มศรัญญากับณัฐกานต์
นำเสนอได้ดีละเอียดอธิบายชัดเจน
เนื้อหาน่าสนใจมีการยกตัวอย่างประกอบ
เสียงดังฟังชัดเจน
สื่อที่นำเสนอก็ดูดี

Auiizz 0648079 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มคุณศรัญญา +คุณณัฐกานต์ (5)

สื่อหลายมิติแบบปรับตัว

1. มีการเตรียมตัวการนำเสนอดี
2. Power Point น่ารักดีค่ะ
3. อธิบายดี เรื่องที่นำมาเสนอสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงน่าสนใจด้วยค่ะ

Maytee said...

5. สื่อหลายมิติแบบปรับตัว
ด้านเนื้อหา
เนื้อหาน่าสนใจ สามารถนำเอาไปใช้สอนเพื่อเพิ่มความตื่นตาตื่นใจให้กับรักเรียนได้
ด้านการนำเสนอ
ดี เสียงดังฟังชัด มีปฏิสัมกับผู้ฟังดีมาก
ด้านการจัดการเรียนรู้กับการสอนสังคมศึกษา
สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสังคมได้ และสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนกับวิชาอื่น ๆ ก็ได้

Rujirek099 said...

comment กลุ่มศรัญญาและณัฏฐ์กานต์นะคะ
สื่อหลายมิติแบบปรับตัว

อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจน + มีการยกตัวอย่าง

อึ้ง0648097 said...

สื่อหลายมิติแบบปรับตัว

เนื้อหาน่าสนใจดี
มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
อธิบายเข้าใจง่าย
**น่าจะมีการยกตัวอย่างการนำไปใช้กับสังคมศึกษา

dang097 said...

กลุ่มธนัทกับมาลี เรื่องกรณีศึกษา
อธิบายดี เข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน ดูแล้วสามารถนำไปใช้จริงๆได้

กลุ่มวัสวัต ทัสนัย เรื่อง เอ็ม เลินนิ่ง
เนื้อหาล้ำ นำสมัย เทคโนโลยีมากมายวุ่นวายขายปลาช่อน งงงงง ดูท่าอุปกรณ์จะแพงๆ ซึ่งไม่ชอบ แต่เนื่อหาดีมาก แต่อย่างไรก็ตามเราจะจ่ายไปทำไม เปลือง หอสมุดมีให้เข้าฟรีตำรามีให้อ่านพร้อมเครื่องปรับอากาศก็ไม่อ่าน ทำไมต้องดัดจริตไปซื้อเทคโนแสนแพงด้วย

กลุ่มตัวเอง เรื่อง ทีวีการศึกษา ถึงแม้ดูไม่ทันสมัยเท่า เอ็มเลินนิ่ง แต่โทษที ราคาถูกกว่า ไปหาแหล่งดูฟรีได้ด้วยจะจ่ายแพงไปทำไม เปลืองวุ่นวาย เงินทองหายาก คนเงินน้อยเข้าถึงลำบาก คนเงินมากก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปลือง

กลุ่ม นัดทะการ กับสะรัญยา เรื่องสื่อหลายมิติแบบปรับตัว อธิบายดีเข้าใจไม่ยากเป็นระบบดี ฟังแล้วเข้าใจขึ้นเยอะ คนอธิบายตลกน่าฟังดี เพาวเวอร์พอยด์น่าสนใจ

กลุ่มสะรันย่า กับโชกอะนันต์ เรื่องหมวกหกใบ นำเสนอดี เพาเวอพอยด์ดี เนื่อหามีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้ฟังดี

ขนิษฐา0648073 said...

กลุ่มณัฎฐกานต์และศรัญญา

เรื่องสื่อหลายมิติแบบปรับตัว

สื่อหลายมิติแบบปรับตัวถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์และน่าสนใจ แต่เนื้อหาฟังแล้วเข้าใจยากนิดนึง และเนื้อหาที่นำมานำเสนอน้อยไปหน่อยนะคะ

นวลจันทร์0648086 said...

สื่อหลายมิติแบบปรับตัว
-เป็นเทคโนโลยีที่ดีค่ะ ง่ายในการศึกษาและนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
-เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะ นักเรียนแต่ละคนก็มีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน
-ผู้รายงานมีความมั่นใจดีค่ะ อธิบายได้ชัดเจนดี เตรียมตัวมาดี

เกียรติพงษ์072 said...

สื่อหลายมิติ ของ น้องเอิน ศรัญญา และน้องน็อตค่ะ

สำหรับสื่อหลายมิตินั้นถือเป็นนวัตกรรมที่ดีเพราะสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามศักยภาพของนักเรียนซึ่งวิธีการเช่นนี้มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ได้ในโรงเรียนทั่วไป

YaPoRn 089 said...

กลุ่ม ศรัญญา ณัฎฐกานต์
พาวเวอร์พอยต์น่ารักดี (เหมือนคนเม้น)
มีการตอบโต้กับผู้ฟังได้ดี เป็นสื่อใหม่ที่น่าศึกษา
สามารถอธิบายได้ค่อนข้างดี

วัชรินทร์ said...

สื่อหลายมิติแบบปรับตัว (ศรัญญา+รัฎฐกานต์ )
-เนื้อเรื่องน่าสนใจดี
-รายงานได้ดี เสียงดังฟังชัด
-สามารถนำมาประยุกต์ในการเรียนการสอนได้กับทุกสาระวิชา และเป็นสื่อที่ให้ความสำคัญต้อระดับความรู้ที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล ดึงดูดควาสนใจของนักเรียนได้ดี
-จะมีปัญหากับสถานศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์

Mang--Kudd104 said...

กลุ่มที่ 1 ธนัท&มาลี เรื่อง กรณีศึกษา
การนำเสนอเนื้อหาชัดเจนอธิบายเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายในแต่ละสาระการเรียนรู้ มองเห็นภาพชัดเจนขึ้น ทำให้สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนได้

กลุ่มที่ 2 วสวัสติ๋&ทัศนัย เรื่อง Mobile Learning
ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยรวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้อย่างดี แต่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นำมาประกอบการเรียนการสอนนั้นยังไม่ทั่วถึง คนที่เรียนได้โดยวิธีการนี้นั้นต้องค่อนข้างมีฐานะเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการเรียน โดยภาพรวมดีค่ะ

กลุ่มที่ 3 จารุวรรณ&สมพัฒน์ เรื่อง โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
เนื้อหาชัดเจน อธิบายดี เป็นการเรียนรู้อย่างเสรี ยกข้อดี ข้อเสียให้เห็น ดีค่ะ

00ZhuCheeZ0648083 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มที่5
ณัฐกานต์และศรัญญา
เรื่องสื่อหลายมิติแบบปรับตัว
1 นำเสนอได้ดี
2.เสียงดัง ฟังชัด
3.เนื้อหาครบถ้วน

tussanai said...

กลุ่มที่ 5 ศรัญญาและณัฐฏกานต์
เรื่อง สื่อหลายมิติแบบปรับตัว
เป็นนวัตกรรมที่คำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ตามระดับความสามารถของตนเอง

เจ๊จูน said...

กลุ่ม เมธี ไพลิน และรุจิเรข ฟังดูชื่อที่แรกน่าหวาดเสียวมาก 5E น่าสนใจมากเลยค่ะ ไม่เคยได้ยินมาก่อน ใบความรู้ละเอียดมากเลยค่ะ เสียงรุจิเรขน่าเชื่อถือมากเลยค่ะ พูดชัดดีนะค่ะ

ธนัท 082 said...

เรื่อง...สื่อหลายมิติแบบปรับตัว
กลุ่มคุณศรัญญา +คุณณัฐกานต์

มีการเตรียมตัวในการนำเสนอดี สื่อในการนำเสนอน่ารัก น่าสนใจดีมาก น้ำเสียงในการนำเสนอน่าจะชัดเจนมากกว่านี้นะ ผู้นำเสนอมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังค่อนข้างดี ควรมีการเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนเรียนการสอนของสังคมศึกษาด้วยนะ

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

กลุ่มที่ 5ณัฐกานต์+ศรัญญา
เรื่อง : สื่อหลายมิติแบบปรับตัว
มีการรายงานน่าสนใจดีครับ ผมฟังแล้วดูแล้วโอเค ผู้นำเสนอมีการนำเสนอด้วยน้ำเสียงและเนื้อหาใช้ชัดเจนดีทีเดียวคร้าบ

sajoob-090 said...

กลุ่มของ ไพลิน เมธี และ รุจิเรข

เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E

การเตรียมสื่อในการนำเสนอมีความน่าสนใจ สวยงาม ผู้พูดมีการเตรียมการพูดมาเป็นอย่างดี อธิบายเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น มีการยกตัวอย่างได้ดี

0o.Hoo-Lay.o0 said...

กลุ่มที่ 6 : รุจิเรข ไพลิน เมธี

เรื่อง : 5 E

ความคิดเห็น : สื่อการนำเสนอน่าสนใจดี เนื้อหาที่เตรียมมานำเสนอครบถ้วย เข้าใจง่าย มีการโยงเข้ากับกระบวนการสอนจริง ผู้นำเสนอได้อธิบายความเป็นเหตุเป็นผล ที่มาที่ไป ทำให้ผู้ฟังเข้าใจถึงเรื่องที่นำเสนอได้ดียิ่งขึ้น

Mang--Kudd104 said...

กลุ่มของ ณัฏฐกานต์กะศรัญญา
เรื่อง สื่อหลายมิติแบบปรับตัว
เนื้อเรื่องน่าสนใจดีค่ะ อธิบายได้ดี เสียงดังฟังชัด ยกตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจน แต่เนื้อหาอาจจะน้อยไปนิด แต่ภาพรวมดีค่ะ

jintajung106 said...
This comment has been removed by the author.
Mang--Kudd104 said...

กลุ่ม รุจิเรข เมธี ไพลิน เรื่อง 5E
มีการเตรียมตัวมาอย่างดี อธิบายได้อย่างชัดเจน มีแผนผังประกอบการอธิบายทำให้น่าสนใจมากขึ้น ยกตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทำให้เข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ได้มากขึ้น

jintajung106 said...

รุจิเรขกะเมธีและไพลิน
นำเสนอได้ชัดเจน
เนื้อหาละเอียดเข้าใจง่าย
เสียงดังฟังชัด
สื่อที่ใช้สวยงามดีค่ะ

Auiizz 0648079 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มคุณเมธี +คุณไพลิน+คุณรุจิเรข (6)
5 E

1. มีการเตรียมตัวการนำเสนอดีมีความพร้อม
2. Power Point น่ารักดีค่ะ (แต่ตัวหนังสือเล็กไปนิ๊ดนะจ๊ะ)
3. อธิบายดีน้ำเสียงรุจิเรขไพเราะน่าฟัง เรื่องที่นำมาเสนอสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงน่าสนใจด้วยค่ะ
4. องค์ประกอบของการนำเสนอ+สื่อ+เอกสารประกอบครบถ้วน เป็นลำดับขั้นตอนดี

(--") aof 081 said...

กลุ่มของรุจิเรข เมธี และไพลิน
เรื่อง 5E

1. เตรียมเนื้อหานำเสนอดีมาก
2. อธิบายได้ชัดเจนดี
3. ยกตัวอย่างในขั้นตอนการสอน /เทคนิคการสอน 5E ได้ดีมาก
4. ในการสอน 5E ผู้สอนอาจต้องเตรียมการสอนอย่างมาก และหากิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน

somZA said...

กลุ่ม สรัญญา พนิดา

มีการเตรียมพร้อมในสื่อดี มีการยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ดี ผู้รายงานมีความกันเองกับผู้ฟัง ทำให้บรรยากาศในการรายงานไม่ตึงเครียด

เจ๊จูน said...

เมธและไพลินก็อธิบายดีน่ะค่ะ อธิบายดีทุกคนขอบคุณสำหรับตารางในใบความรู้นะค่ะ ละเอียดมากเลยค่ะ

ธนัท 082 said...

เรื่อง... 5E
กลุ่มของรุจิเรข เมธี และไพลิน

มีการเตรียมเนื้อหานำเสนอดีมากสามารถอธิบายได้ชัดเจนดี อีกทั้งมีการยกตัวอย่างประกอบได้ค่อนข้างเป็นรุปธรรมดีมาก เอกสารที่แจกมีความละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะ

sajoob-090 said...
This comment has been removed by the author.
00ZhuCheeZ0648083 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มที่6
รุจิเรข เมธีและไพลิน
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E
มีการเตรียมความพร้อมทางด้านเนื้อหาและการอธิบายดี ใบความรู้ละเอียดดีมีตารางประกอบชัดเจน
การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ส่งเสริมทักษะให้กับผู้เรียนได้หลายด้าน ทำให้ผู้เรียนฝึกการคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เหมาะกับการนำไปใช้ในการสอนสังคมศึกษา

ขนิษฐา0648073 said...

กลุ่มของ 095,098,099

เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E

อธิบายได้ละเอียดชัดเจน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เป็นการจัดกิจกรรมที่เหมาะกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน แต่ต้องใช้เวลาในการสอนที่มาก และอาจจะสอนไม่ครบเนื้อหา

tussanai said...

กลุ่มที่ 6 รุจิเรข ไพลินและเมธี
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E
เป็นเทคนิคที่ดีในการฝึกทักษะการคิดของผู้เรียน
โดยอาศัยประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้
จากกิจกรรมในแต่ละครั้ง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะการคิดได้ดี แต่ผู้สอนต้องมีทักษะการตั้งคำถามที่ดีเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด

เกียรติพงษ์072 said...

สำหรับกลุ่ม 5 E
การกิจกรรมแบบ5E นั้นถือว่าเป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาและหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งจะเหมาะสำหรับเด้กโต ไสมารถนำไปใช้ได้กีบเด็กทุกกลุ่ม

นวลจันทร์0648086 said...

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E คุณไพลิน+คุณเมธี+รุจิเรจ
-เป็นวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติและศึกษา ค้นคว้าเอง และสิ่งที่สำคัญครูจะต้องเตรียมตัวก่อนสอนเป็นอย่างดี และให้นักเรียนได้มีโอกาสซักถามในประเด็นที่สงสัย
-เป็นวิธีที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มดีค่ะ
-ผู้รายงานอธิบายได้ดีมีการพูดเป็นประเด็น มีความมั่นใจ เตรียมตัวมาดีค่ะ

YaPoRn 089 said...

กลุ่ม ไพลิน รุจิเรข เมธี
อธิบายเนื้อได้ชัดเจน มีการเตรียมเนื้อหามาดี ตัวอักษรพาวเวอร์พอยต์ เล็กไปนิดนึง แต่น่ารักดีค่ะ

somZA said...

กลุ่มไพลิน รุจิเรข เมธี

เนื้อหาละเอียดดีมาก มีการรายงานและนำเสนออย่างเป็นระบบ สื่อมีการจัดทำได้น่าสนใจ สีสันสวยงาม
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการรายงาน และสามารถอธิบายได้เข้าใจดี

เจ๊จูน said...

กลุ่มธิดาและอำพรภานะค่ะ ซิปป้าโมเดล อธิบายละเอียดดีนะค่ะ ใบความรู้ละเอียดดี เสียงดังฟังชัดดีนะค่ะ

อึ้ง0648097 said...

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E

เนื้อหาละเอียดดี อธิบสยได้ชัดเจน เข้าใจง่าย
การนำเสนอด้วย power piont น่าสนใจดี ดึงดูดผู้ฟังได้ดี ยกตัวอย่างได้ดีมาก สามารถนำมาสอนในวิชาสังคมได้เป็นอย่างดี

Maytee said...

7. การจัดการเรียนสอนแบบซิปปา
ด้านเนื้อหา
น่าสนใจ ครบถ้วนองค์ประกอบ
ด้านการนำเสนอ
เสียงดังฟังชัด อธิบายได้เป็นขั้นเป็นตอน
ด้านการจัดการเรียนรู้กับการสอนสังคมศึกษา
สามารถนำไปใช้ได้กับการเรียนการสอนได้หลากหลาย และสามารถใช้ร่วมกับวิชาอื่น ๆ ได้ด้วย

อึ้ง0648097 said...

กลุ่ม cippa
อธิบายได้เข้าใจง่าย ชัดเจนดี
เนื้อหามีความน่าสนใจ และครบถ้วนสมบูรณ์ดี
มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนสังคมได้เป็นอย่างดี

(--") aof 081 said...

กลุ่มของธิดาและอำพรภา
เรื่อง...CIPPA

1. เตรียมข้อมูลออกมานำเสนอ/อธิบาย ได้ดี
2. อธิบายบทบาทของผู้เรียน/ผู้สอนได้ชัดเจนดี

PRAE-0648095 said...

กลุ่มของธิดาและอำพรภา
เนื้อหาชัดเจนมีรายละเอียดดี
การนำเสนอน่าสนใจ และอธิบายได้ดี

ธนัท 082 said...

เรื่อง... CIPPA MODEL
กลุ่มของ ธิดา และอัมพรภา

มีการเตรียมตัวเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอค่อนข้างดี
น้ำเสียงในการนำเสนอชัดเจนน่าสนใจ อธิบายได้อย่างกระชับเข้าใจง่าย เอกสารประกอบที่แจกมีความน่าสนใจดีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์

Rujirek099 said...

comment กลุ่มอำพรภาและธิดานะคะ

cippa
มีความตั้งใจในการนำเสนอ
อธิบายรายละเอียดได้ดี

เจ๊จูน said...

ขอชมอำพรภานะค่ะเสียงตอนนำเสนอน่าฟังมากเลยค่ะ เสียงเพราะมากค่ะ

YaPoRn 089 said...

กลุ่ม อำพรภา ธิดา
น้ำเสียงการอธิบายมีความน่าสนใจ การอธิบายใช้ภาษาง่ายจึงทำให้เข้าใจง่าย อธิบายเนื้อหาไปเป็นลำดับไม่เกิดความสับสน น้ำเสียงอำพรภาน่าฟังมากมายค่ะ

Auiizz 0648079 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มคุณธิดา +คุณอำพรภา+ (7)
Cippa
1. มีการเตรียมตัวการนำเสนอดีมีความพร้อม+ น้ำเสียงอำพรภาไพเราะดีน่าฟัง ^^
2. เรื่องที่นำมาเสนอสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงน่าสนใจด้วยค่ะ
4. องค์ประกอบของการนำเสนอ+สื่อ+เอกสารประกอบครบถ้วน เป็นลำดับขั้นตอนดี

sajoob-090 said...

กลุ่มของ ธิดา และ อำพรภา

เรื่อง การสอนแบบ CIPPA MODEL

ผู้พูดมีการเตรียมตัวในการพูดมาดี มีการเตรียมสื่อนำเสนอพาวเวอร์พอยท์มาใช้ได้ สวยงามและมีความน่าสนใจ อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น มีการค้นคว้าเนื้อหามาได้เป็นอย่างดี

dang097 said...

กลุ่มเมธี รุจิเรด ไพลิณ เรื่องห้าอี
เนื่อหาดีมาก เอกสารก็ดี อธิบายได้เข้าใจ แต่ดูท่าจะเตรียมการสอนวุ่นวายดีแท้

กลุ่มธิดา กับอำพอนพา เรื่องซิบป้าโมเดล
ดีมาก เนื้อหาครบถ้วน อธิบายดี น่าฟัง เตรียมตัวมาดี เอกสารก็ดี เสียงเพราะดี(อำพอนภรา) นอกนั้นก็ดี โอเค

Mang--Kudd104 said...

กลุ่ม 7 cippa model
มีการเตรียมพร้อมในการนำเสนอดี อธิบายได้ชัดเจน วงเล็บภาษาอังกฤษด้านหลังทำให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายได้ดี เสริมความรู้ด้านบทบาทหน้าที่ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน ยกตัวอย่างการนำวิธีสอนแบบซิปป้ามาใช้กับการสอนสังคมศึกษา ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น OK... ค่ะ

นวลจันทร์0648086 said...

CIPPA
คุณธิดา และอำพรภา
-เป็นการจัดการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่ม
-เป็นการส่งเริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย
-ผู้รายงานอธิบายได้ชัดเจน Power point น่าสนใจ สรุปมาแต่สาระสำคัญ

วัชรินทร์ said...

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E (ไพลิน+เมธี+รุจิเรข)
-เนื้อหาน่าสนใจ
-รายงานได้ดี เสียงดัง อธิบายได้คล่องแคล่ว
-เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีที่ฝึกให้นักเรียนสืบค้นหาความรู้อย่างมีระบบ และมีชั้นตอน
-ดูแล้วน่าจะเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ
-เป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ครูกำลังจะสอน

การสอนแบบ Cippa model (ธิดา+อำพรภา)
-เนื้อหาน่าสนใจดี
-การรายงานดี อธิบายได้ดี
-นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ดี นำเสนอทั้งบทบาทของครูและนักเรียน ทำให้ทราบแนวทางในการนำการเรียนการสอนแบบCIPPA ไปใช้
-สามารถนำการสอนแบบCIPPA ไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษาที่มีเนื้อหามาก จำเป็นต้องอาศัยรูปแบบการสอนที่ดีเข้ามาช้วย

0o.Hoo-Lay.o0 said...

กลุ่มที่ 7 : ธิดา กับ อำพรภา

เรื่อง : ซิปปา

ความคิดเห็น : มีการสืบค้นข้อมูลมาอย่างดี นำเสนอน่าสนใจดี สื่อในการนำเสนอน่าสนใจดี มีการเชื่อมโยงคำพูดให้ตรงกับการเรียนการสอนจริง

วัชรินทร์ said...

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E (ไพลิน+เมธี+รุจิเรข)
-เนื้อหาน่าสนใจ
-รายงานได้ดี เสียงดัง อธิบายได้คล่องแคล่ว
-เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีที่ฝึกให้นักเรียนสืบค้นหาความรู้อย่างมีระบบ และมีชั้นตอน
-ดูแล้วน่าจะเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ
-เป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ครูกำลังจะสอน

การสอนแบบ Cippa model (ธิดา+อำพรภา)
-เนื้อหาน่าสนใจดี
-การรายงานดี อธิบายได้ดี
-นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ดี นำเสนอทั้งบทบาทของครูและนักเรียน ทำให้ทราบแนวทางในการนำการเรียนการสอนแบบCIPPA ไปใช้
-สามารถนำการสอนแบบCIPPA ไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษาที่มีเนื้อหามาก จำเป็นต้องอาศัยรูปแบบการสอนที่ดีเข้ามาช้วย

โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

กลุ่มที่1 กรณีศึกษา
การนำเสนอมีเนื้อหาครบถ้วน มีการระบุว่าสามารถใช้ได้สาระไหนและใช้อย่างไร การใช้กรณีศึกษา สามารถใช้ได้หลายสถานที่ ไม่ต้องคำนึงถึงเทคโนโลยี แต่ไม่เหมาะสมกับโรงเรียนที่มีเวลาการเรียนการสอนน้อย นักเรียนมาก เพราะอาจจะคุมห้องเรียนยาก

กลุ่มที่ 2 Mobile Learning
การนำเสนอเเป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีรายละเอียดมาก อธิบายเข้าใจ เป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ได้ดี ทำให้การเรียนการสอนสะดวกสบาย สามารถเรียนที่ใดก็ได้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการเรียนอย่างเสรี แต่ไม่เหมาะกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ไม่มีเทคโนโลยี ก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้

กลุ่มที่ 3 โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
การนำเสนอมีการค้นคว้ามาดี มีเนื้อหามากมาย เป็นนวัตกรรมที่กำลังมีการนำมาใช้อยู่ในปัจจุบันมานำเสนอ ทำให้น่าสนใจ เป็นการเรียนรู้ได้อย่างเสรี สามารถเรียนรู้ที่บ้าน ที่ใดก็ได้ที่มีโทรทัศน์ ที่ห่างไกลสามารถเรียนรู้ได้ แต่ต้องมีเครื่องโทรทัศน์เพื่อใช้ในการเรียนรู้

กลุ่มที่ 4 เคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
กลุ่มตนเอง

กลุ่มที่ 5 สื่อหลายมิติแบบปรับตัว
มีการค้นคว้าข้อมูลมาดี สามารถแยกประเด็นได้ดี เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ ยืดยุ่นสามารถใช้การเรียนรู้ได้กับผู้เรียนที่มีพื้นความรู้เท่าไรก็ได้ เป็นการเรียนรู้ได้อย่างเสรี การใช้สื่อนี้เป็นสื่อที่กำลังแพร่หลายอยู่ แต่หากผู้เรียนไม่มีสื่อหรือเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้

กลุ่มที่ 6 การเรียนรู้แบบ 5E
มีการค้นคว้ามาดี มีการสรุปเป็นแผนผัง ให้เข้าใจง่ายมากขึ้น มีการนำเสนอตัวอย่างครอบทุกสาระของวิชาสังศึกษา เป็นการเรียนรู้ที่เป็นระบบ สามารถใช้ได้กับทุกสถานศึกษา เป็นการเรียนรู้ที่ฝึกการคิด มีการใช้หลากหลายทักษะ แต่ต้องใช้เวลามาก

กลุ่มที่ 7 CIPPA MODEL
มีการค้นคว้ามาดี ว่าแต่ละตัวของคำภาษาอังกฤษย่อมาจากอะไร มีความหมายว่าอย่างไร มีการอธิบายได้ดี มีการจัดการเรียนรู้ได้หลายแบบ ผู้เรียนมีส่วนร่วม เสริมบทบาให้กับผู้เรียนและครู เน้นการคิดดี

somZA said...

กลุ่มอำภรพา กลุ่มธิดา

ดีมาก....ดีทุกอย่าง....

ดีจริงๆ ในเรื่องของเนื้อหาและการรายงาน ทำให้เข้าใจและน่าสนใจมากๆ

^^

00ZhuCheeZ0648083 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มที่7
ธิดาและอำพรภา
เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ
CIPPA MODEl
เตรียมความพร้อมได้ดี
เสียงดัง ฟังชัด มีการยกตัวอย่างได้ชัดเจนดี
วิธีการสอนแบบซิปป้า สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาได้อย่างดี

ขนิษฐา0648073 said...

กลุ่มของธิดาและอำพรภา

เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีนะคะ แต่ถ้านำไปใช้กับนักเรียนที่เรียนอ่อนจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะจะมีนักเรียนบางคนที่คิด และบางคนก็ไม่คิดไม่ทำ ส่วนผู้นำเสนออธิบายได้ดีชัดเจนคะ

tussanai said...

กลุ่มที่ 7 ธิดาและอำพรภา
เรื่อง การสอนแบบซิปปา
เน้นเรื่องกระบวนการกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทำงานและ
การอยู่ร่วมกัน

00ZhuCheeZ0648083 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มที่7
ธิดาและอำพรภา
เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ
CIPPA MODEl
เตรียมความพร้อมได้ดี
เสียงดัง ฟังชัด มีการยกตัวอย่างได้ชัดเจนดี
วิธีการสอนแบบซิปป้า สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาได้อย่างดี

jintajung106 said...

กลุ่มอำพรภากะธิดา

อำพรภาสวยมากไม่มีคำอธิบายอื่นๆ
555

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

"โทษทีกลุ่มที่เหลือไม่ได้ฟัง"ต้องไปเรียนต่อ ไว้หายเหนื่อยจะมาคอมเมนท์ให้ เรียน4คาบนี่เหนื่อยเน๊อะ

Knotto said...

ณัฎฐกานต์ กำเหนิดสมุทร 0648091
การแสดงความคิดเห็นการนำเสนอนวัตกรรมทางสังคม

กลุ่มธนัทและมาลี
เรื่อง...วิธีสอนแบบกรณีศึกษา

การนำเสนอโดยการใช้โปรแกรม พาวเวอร์พอยของกลุ่มนี้ควรปรับปรุงเรื่องเนื้อหาที่ใส่ในแต่ละเฟรม เพราะดูแน่นไปควรปรับให้เนื้อหาสาระในแต่ละเฟรมน้อยลง จะได้ดูน่าสนใจกว่านี้
เรื่องการนำเสนอทำได้ดีพอสมควร ยกตัวอย่างได้ชัดเจน

Knotto said...

ณัฎฐกานต์ กำเหนิดสมุทร 0648091
การแสดงความคิดเห็นการนำเสนอนวัตกรรมทางสังคม

กลุ่มทัศนัยและสวัตติ์
เรื่อง...M-Learning
มีการเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอเป็นอย่างดีทำให้มีความน่าสนใจ(มากที่สุด) ฟังแล้วได้ความรู้ ผู้รายงานมีความเข้าใจเรื่องที่พูดดีมาก ทำให้การนำเสนอเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย และเข้าถึงคนฟัง สังเกตได้จากการให้ความสนใจต่อเรื่องที่ทั้งสองท่านนำเสนอ (ชอบมาก)

Knotto said...

กลุ่มจารุวรรณและสมพัฒน์
เรื่อง...โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ทั้งสองนำเสนอได้ดี น่าสนใจ เนื่อหาที่พูดเข้าใจง่ายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เนื้อหาครบถ้วน มีประโยชน์ต่อวงการการศึกษามากมาย

กลุ่มโชคอนันต์และสรัญยา
เรื่อง...เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
การนำเสนอทำได้ดี ผู้นำเสนอมีความพร้อมเยี่ยม เนื้อหาที่นำเสนอมีประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มณัฎฐกานต์และศรัญญา
เรื่อง...สื่อหลายมิติแบบปรับตัว
(ต้องแสดงความคิดเห็นเปล่าว๋า แต่ก็เอาเถอะไหนๆก็ไหนๆ หล่ะ ขอชมตัวเองหน่อย...ส่วนตัว)
การนำเสนอทำได้ดีมาก บรรยากาศมีความผ่อนคลาย (เหอะๆ) ส่วนเนื้อหาไม่ต้องพูดถึง เพราะไม่ค่อยมีสาระเท่ากลุ่มอื่นก็ตาม สรุปว่าสมบูรณ์แบบ

Knotto said...

ณัฎฐกานต์ กำเหนิดสมุทร 0648091
การแสดงความคิดเห็นการนำเสนอนวัตกรรมทางสังคม

กลุ่มรุจิเรข เมธี และไพริน
เรื่อง...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E
เนื้อหานำเสนอมีประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในชีวิตการเป็นครู ผู้นำเสนอควรปรับให้มีลีลามากกว่านี้สักนิดนึง(พอ)น่ะคะ

กลุ่มธิดและอำพรภา
เรื่อง...การสอนแบบ Cippa Model
เอกสารประกอบการนำเสนอควรจัดรูปแบบให้มีระเบียบกว่านี้อีกนิดนะค่ะ จะได้ดูเป็นระเบียบ ส่วนการนำเสนอดีค่ะ น้ำเสียงน่าฟัง(อำพรภา)

PANG -ZAA084 said...

กลุ่มของ ธนัท และมาลี เรื่อง กรณีศึกษา

ด้านเนื้อหา มีการเตรียมพร้อมดีมาก และสามารถอธิบายเนื้อหาได้ดี เข้าใจง่าย และมีการยกตัวอย่างที่ชัดเจนสามารถที่นำไปใช้ในการสอนวิชาสังคมศึกษาได้ต่อไป

PANG -ZAA084 said...

กลุ่ม วสวัตต์และทัศนัย เรื่อง M- Learning

ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยรวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้ อย่างดี แต่ด้วยยังเป็นอะไรที่ HI - TECH ทำให้หาอุปกรณ์ได้ยากและมีราคาแพง ทำให้คนบางกลุ่มไม่ได้ใช้ แต่โดยภาพรวม การรายงาน รายงานดี เข้าใจง่าย เห็นภาพได้ชัดเจน

PANG -ZAA084 said...

กลุ่ม จารุวรรณ + สมพัฒน์ เรื่องโทรทัศน์เพื่อการศึกษา


ด้านเนื้อหา
เนื้อหาน่าสนใจ
ด้านการนำเสนอ
เป็นขั้นเป็นตอน จัดเรียงเนื้อหาในการนำเสนอได้ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้กับการสอนสังคมศึกษา
สามารถใช้ได้กับทุกสาระ

กลุ่ม สรัญยา+โชคอนันต์ เรื่อง เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ

-เนื้อหาน่าสนใจดี
-การนำเสนอเสียงดังฟังชัด คล่องแคล่ว
- พูดถึงภาพรวมดีมาก เข้าใจอย่างชัดเจน
-เหมาะกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นต่างๆ ของการเรียนเพื่อปลูกฝังการคิดที่ดีให้กับเยาวชนต่อไป

PANG -ZAA084 said...

กลุ่มของ ณัฏฐกานต์ + ศรัญญา

เรื่อง สื่อหลายมิติแบบปรับตัว

เนื้อหาน่าสนใจดี อธิบายได้ดี เสียงดังฟังชัด ยกตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจน แผ่นพับดี โดยภาพรวมดีค่ะ

PANG -ZAA084 said...

กลุ่ม กลุ่มของ ไพลิน เมธี และ รุจิเรข

เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E

มีการ เตรียมสื่อในการนำเสนอมีความน่าสนใจ สวยงาม ผู้พูดมีการเตรียมการพูดมาเป็นอย่างดี อธิบายเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น มีการยกตัวอย่างได้ดีโดยภาพรวมดี

PANG -ZAA084 said...

กลุ่ม ธิดา + อำพรภา เรื่อง CIPPA MODEL

ต้องหาข้อมูลมาให้ละเอียดกว่านี้ ต้องยกแผนการสอนของสังคมมาประกอบการบรรยายด้วยทำให้ผู้ฟังเห็นจริง

อำพรภา อธิบายได้ชัดเจนดีมาก น้ำเสียงตอนอธิบายฟังแล้วอยากฟังอีกเรื่อยๆ ไม่มีเบื่อ

(--") aof 081 said...

กลุ่มของนวลจันทร์และวัชรินทร์
เรื่อง: การเรียนรู้แบบย้อนกลับ

1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
2. ยกตัวอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
3. การจัดการเรียนรู้แบบนี้สามารถใช้ได้จริงเหมาะสมกับผู้เรียนในทุกระดับชั้น

Auiizz 0648079 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มคุณนวลจันทร์ +คุณวัชรินทร์+ (8)
Backward Design
1. มีการเตรียมตัวการนำเสนอดีมีความพร้อม2. เรื่องที่นำมาเสนอสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะตอนนี้เกือบทุกโรงเรียนเน้นการใชวิธีแบบนี้ ซึ่งน่าสนใจด้วยค่ะ
4. องค์ประกอบของการนำเสนอ+สื่อ+เอกสารประกอบครบถ้วน เป็นลำดับขั้นตอนดี

00ZhuCheeZ0648083 said...

แสดงความคิดเห็น
กลุ่ม นวลจันทร์และวัชรินทร์
เรื่อง backward design

มีการเตรียมความพร้อมดีและสามารถอธิบายได้เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างและมีภาพประกอบชัดเจน การนำเสนอพาวเวอร์พอยด์อ่านง่าย นอกจากนี้ยังมีการใช้แผนภูมิในการนำเสนอ ทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
หลักการดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสอน
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้นได้

Mang--Kudd104 said...

กลุ่ม นวลจันทร์ & วัชรินทร์ : Backward Design
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ หรือ Backward Design เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนมาก สามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจากปัจจุบันได้เน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง และมีความเข้าใจที่คงทน ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน มีการยกตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน นำเสนอดีมากคร่ะ

โดย : น.ส.สรัญยา บุญมาก

tussanai said...

กลุ่มนวลจันทร์และวัชรินทร์
Backward Design
เนื้อหาครบถ้วน คลอบคลุม ชัดเจน
มีตัวอย่างแผนให้เห็นชัดเจน
รายงานได้ดี เป็นลำดับขั้น

Mang--Kudd104 said...

กลุ่ม ทิพวัลย์ & ธัญวลัย : วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Storyline
1. เนื้อหาครบถ้วน อธิบายชัดเจนดี มีการยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย ทำให้เข้าใจได้มาขึ้น
2. มีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบเดิมและการจักการเรียนแบบ Storyline ทำให้เห็นข้อแตกต่างดี
3. นำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นตารางชัดเจนดี

โดย : น.ส.สรัญยา บุญมาก

tussanai said...

กลุ่มทิพวัลย์และธัญวลัย
Storyline
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และเกิดความสนุกสนาน
เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่นักเรียนมีความรู้อยู่แล้ว
จึงค่อยขยายไปสู่ความรู้ใหม่
เนื้อหาครบถ้วน รายงานชัดเจน

Auiizz 0648079 said...

แสดงความคิดเห็นของกลุ่มคุณเกียร์ติพงษ์ +คุณขนิษฐา(10)
WBI
1. มีการเตรียมตัวการนำเสนอดีมีความพร้อม
2. เรื่องที่นำมาเสนอน่าสนใจด้วยค่ะ
4. องค์ประกอบของการนำเสนอ+สื่อ+เอกสารประกอบครบถ้วน เป็นลำดับขั้นตอนดี

Mang--Kudd104 said...

เกียรติพงษ์ & ขนิษฐา : เว็บช่วยสอน

มีการเตรียมความพร้อมมาดี เนื้อหาชัดเจน เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในปัจจุบันได้

โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

กลุ่มที่ 8 การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
มีการนำเสนอเนื้อหาที่ละเอียด แสดงว่ามีการค้นคว้ามาดี มีการนำเสนอเป็นแผนผังโครงสร้างทำให้เข้าใจง่ายขึ้น มีการนำตัวอย่างของการออกแบบวิธีสอนชนิดนี้ในสารกลุ่มสังคมศึกษาฯ การใช้วิธีการสอนชนิดนี้ เป็นการสอนที่ทำให้มีวัดผลเป็นรูปธรรม เห็นชัดเจน ทำให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

กล่มที่ 9 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Storyline
มีการค้นคว้ารายงานมาดี วิธีการสอนชนิดนี้ เป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เป็นเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อ เน้นให้ผู้เรียนคิด มีการนำเสนอตัวอย่างของวิธีการออกแบบชนิดนี้ในวิชาสังคมศึกษาฯ

กลุ่มที่ 10 เว็บช่วยสอน
มีการค้นคว้ามาดี เป็นวิธีการที่ทันสมัย หากนำไปใช้ในการเรียนการสอน คงเป็นการสอนที่สนุกเพราะเป็นสอนที่ใช้สื่อมากมาย ผู้เรียนก็จะรียนรู้โดยไม่เบื่อ เป็นการขยายการเรียนเมื่อผู้เรียนไม่สะดวกมาเรียนได้ แต่ต้องมีเครื่องคอมฯ และอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วพอสมควร

dang097 said...

กลุ่มนวลจันและวัดชะริน เเบ็คเวิร์ดดีซาย
ผู้รายงานรายงานดีมากแม่นยำในเนื้อหา รายงานชัดเจน มีตัวอย่างให้เห็นชัด เนื้อหามากมายดีจริงๆ

ส่วนกลุ่ม สตอรี่ไลน์ ของ ทิพวัลย์ กับธันวลัยเป็นวิธีสอนที่น่าสนใจ คนรายงานก็ตั้งใจดี เนื้อหามากมาย แต่ดูท่าจะนำไปใช้ยาก

กลุ่มเกียรติพงษื กับ ขนิษฐา เรื่อง wbi เนื้อหาครบถ้วน น่าสนใจ คนรายงานจริตสูงมากตลก เฮฮา กัดมันดี ดูท่าจะนำมาใช้ในการสอนได้ดีมาก ล้ำยุคดี

ขนิษฐา0648073 said...

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ของนพมาศ และปิยะพร

GIS เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะว่าในการสอนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์จะต้องสอนเรื่อง GIS ด้วย
แต่เนื้อหาในการรายงานยังขาดตกบกพร่องอยู่นะคะ

00ZhuCheeZ0648083 said...

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ของนพมาศ และปิยะพร
สามารถนำไปใช้ได้จริง
และเกี่ยวข้องกับวิชาภูมิศาสตร์โดยตรง
เป็นประโยชน์ต่อการสอนอย่างมาก
และผู้รายงานมีการเตรียมความพร้อมดีค่ะ