Wednesday, November 11, 2009

ครั้งที่ 1/4 ความหมาย นวัตกรรมทางการศึกษา

80 comments:

โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

ครั้งที่ 1 (จากเวป)
1. นวัตกรรมทางการศึกษาหมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
ที่มา: เวปรอง http://www.kmutt.ac.th/av/HTML/techno/note.htm เวปหลัก http://www2.kmutt.ac.th/ เข้าถึงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 1.29
2. นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนการสอนได้อีกด้วย
ที่มา: เวปรอง http://www.rtc.ac.th:8001/www_rtc/download/ar250951/analyze.doc เวปหลัก http://www.rtc.ac.th/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 1.50
3.นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงกิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ ทั้งที่มีรูปแบบใหม่ ๆ หรือของเก่าที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้
ที่มา: เวปรอง http://www.watsamngamschool.com/ponngan/research/unit3/31.html เวปหลัก http://www.watsamngamschool.com/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 1.58
(หนังสือ)
1. บรรจง ภาสดา (2545: 11)ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรมทางการศึกษาไว้ว่า คือ การนำเอาสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจจะยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามมาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา: บรรจง ภาสดา. สภาพปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 11. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สาขาการบริหารหารศึกษา สำนักงานบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏเลย, 2545

2. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544: 49) ให้ความหมาย นวัตกรรมทางการศึกษา ไว้ว่า หมายถึง สิ่งใหม่ หรือวิธีการใหม่ที่นำมาใช้ในวงการศึกษา อันได้แก่ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิค แนวปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครู และพัฒนา การเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร
ที่มา: การประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ. การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545
3. วรรณรัตน์ ลังกาวงศ์ (2546: 9) ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) ไว้ว่า เป็นการนำเอาสิ่งประดิษฐ์และการปฏิบัติใหม่ๆมาใช้เพื่อเป็นการสอนในแนวใหม่เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นและประหยัดเวลาได้อย่างดี
ที่มา: วรรณรัตน์ ลังกาวงศ์. การพัฒนาบุคลากรในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, 2546.

นวลจันทร์0648086 said...

ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
ครั้งที่ 1
หนังสือเล่มที่ 1
กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 255-256) ให้ความหมายว่า นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้นและประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย
ทิศนา แขมมณี (2547 : 12) นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการ แนวคิด แนวทาง หรือวิธีการใหม่ๆ ทางหารศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ และกว้างพอสมควรเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การยอมรับที่จะนำไปใช้ในระบบการศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป
ที่มา : ดวงกมล สินเพ็ง.การพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห้งการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551.หน้า 142-143.

หนังสือเล่มที่ 2
นวัตกรรทางการศึกษา หมายถึง การกระทำหรือแนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่นำมาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน หรือใช่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา
ที่มา : อาภาภรณ์ ใจเที่ยง.หลักการสอน(ฉบับปรับปรุงใหม่).พิมพ์ครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์,2550.หน้า 106.

หนังสือเล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิมหรือขาการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มา : ถวัลย์ มาศจรัส และเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์. นวัตกรรมการศึกษาชุด การนิเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ .กรุงเทพฯ: ธารอักษร,2547.หน้า 5.

หนังสือเล่มที่ 4
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) คือ สิ่งท่นำเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา : ชนาธิป พรกุล.แคทส์ :รูปแบบการจัดการเรียนรู้ : การสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543.หน้า 99

หนังสือเล่มที่ 5
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความใหม่ในด้านการศึกษาอาจเป็นแนวคิดใหม่ทางการศึกษา เป็นทฤษฎีใหม่ เป็นวิธีสอนใหม่ เทคนิคการสอนใหม่ รวมทั้งการนำเสนอ สาระด้วนสื่อใหม่ ๆ
ที่มา : อริศรา ชูชาติและคณะ. นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549 หน้า 19

นวลจันทร์0648086 said...
This comment has been removed by the author.
นวลจันทร์0648086 said...

ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา (จากเว็บ)
ครั้งที่ 1

เว็บไซต์ (1)
“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)
“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการ
ที่มา : เว็บหลัก http://ceit.sut.ac.th/ceit/
เว็บรอง http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138

เว็บไซต์ (2)
นวัตกรรมทางการศึกษา Educational Innovation หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลา ในการเรียน
ที่มา : เว็บหลัก http://inv.eau.ac.th
เว็บรองhttp://inv.eau.ac.th/2009V2/index.php?option=com_content&view=article&id=45:joomla-community-portal&catid=1:latest-news

เว็บไซต์ (3)
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนำความคิดใหม่ ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่และเหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ จนเป็นที่เชื่อถือได้ว่าให้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรานำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น
ที่มา : ผู้แต่ง รูฮายา เปะอะรอนิง
เว็บหลัก http://learners.in.th
เว็บรอง http://learners.in.th/blog/ruhaya/38252

Rujirek099 said...

ครั้งที่ 1 ความหมาย นวัตกรรมทางการศึกษา ( จากwebsite )

1.นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน

ที่มา:สถาบันนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เวปหลัก http://inv.eau.ac.th
เวปรอง http://2009V2/index.php?option=com_content&view=article&id=45:joomla-community-portal&catid=1:latest-news เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พ.ย.52 เวลา 11.47 น.


2.นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมให้กระบวนการศึกษา
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ที่มา:เวปหลัก http://reg.ksu.ac.th
เวปรอง http://teacher/sudatip/Elearning_files/data1.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พ.ย.52 เวลา 11.50 น.


3.นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง "สิ่งใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ หรือความคิดใหม่ ๆ ที่ประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนาขึ้น อาจเป็นในรูปซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ เพื่อนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม"

ที่มา: เวปหลัก http://library.uru.ac.th
เวปรองhttp://webdb/images/innovation.htm
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พ.ย.52 เวลา 12.12 น.

อึ้ง0648097 said...

ครั้งที่ 1 จากเว็ป

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

ที่มา
http://school.obec.go.th
http://school.obec.go.th/sup_br3/t_2.htm


“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)

“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

ที่มา
http://ceit.sut.ac.th
http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138ถวัลย์ มาศจรัส (2548 : 48) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้รับการประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย


ที่มา
http://gotoknow.org
http://gotoknow.org/blog/PasiyahEsomu/105348

เข้าถึงเมื่อ 12/11/52 เวลา 12.38 น.

Rujirek099 said...

ครั้งที่ 2 ความหมาย นวัตกรรมทางการศึกษา (จากหนังสือ )

1.นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา: เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ และถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมการศึกษา ชุดการนิเทสเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรุ้.กรุงเทพฯ:ธารอักษร,2547.

2.นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา: วาโร เพ็งสวัสดิ์.การวิจัยในชั้นเรียน.กรุงเทพฯ:สุวีริยาสาสน์,2546


3.นวัตกรรมทางการศึกษา คือ นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย

ที่มา:กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543

Maytee said...

ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
จากหนังสือ
เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งชึ้น
ที่มา: วาโร เพ็งสวัสดิ์.การวิจัยในชั้นเรียน.กรุงเทพ: สุวีรียาสน์,2546

เล่มที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนงทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิมหรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็ฯประโยชน์ต่อการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มา: เชาวฤทธิ์ จงเกษภรณ์,ถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมการศึกษา ชุด การนิเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.กรุงเทพ: ธารอักษร,2547

เล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียยนรู้ได้อย่าวรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้นและประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย
ที่มา: กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาและวัฒนธรรม.กรุงเทพ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543

ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา Online
Online 1
“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน
เลิศชาย ปานมุข
เวปหลัก http://www.banprak-nfe.com
เวปรอง http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=40.0
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552


online 2
"นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )" หมาย ถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่
พาซีย๊ะ อีซอมูซอ
เวปหลัก http://gotoknow.org/
เวปรอง http://gotoknow.org/blog/PasiyahEsomu/105348
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552

Online 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงกิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ ทั้งที่มีรูปแบบใหม่ ๆ หรือของเก่าที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนเกิดความรู้ ทักษะและเจตคติตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้
ศิริรัตน์ รุจิวณิชชา
เวปหลัก http://www.watsamngamschool.com/
เวปรอง http://www.watsamngamschool.com/ponngan/research/unit3/31.html
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552

สรุปความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ผู้สอนนำมาใช้ในการพัฒนาผลการเรียน ของผู้เรียน กิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และประหยัดเวลาในการเรียน

Iamboring said...

ณัฎฐกานต์ กำเหนิดสมุทร 0648091

ครั้งที่ 1 หนังสือ

1. นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลาในการเรียนได้

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550

2. นวัตกรรมทางการศึกษา คือ แนวคิด วิธีการปฏิบัติและสิ่งประดิษฐ์ คิดค้นของบุคคลที่เห็นว่าเป็นของใหม่และรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเก่าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นี้ได้รับการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้ ได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนำเข้ามาใช้เพื่อการศึกษาจึงเรียกว่า นวัตกรรมทางการศึกษา

ที่มา : อดิชาติ สมศักดิ์.การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา.เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2544

3. นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation ) คือ นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น

ที่มา : ปทีบ จันตาร.นวัตกรรมทางการศึกษา.กรุงเทพ: สำนักพิมพ์บรรณปัญญา,2551

Iamboring said...

ณัฎฐกานต์ กำเหนิดสมุทร 0648091

ครั้งที่ 2 website

1. นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษา

ผู้เขียน : aukada

เวปหลัก : http://www.oknation.net

เวปรอง : http://www.oknation.net/blog/aukada/2008/10/05/entry-1

2. นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนำสิ่งใหม่เข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิมากยิ่งขึ้น เช่นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนภาษา (Computer-assisted language learning) และการใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่อค้นข้อมูล หรือใช้เพื่อการเรียนการสอนแบบ on-line

ผู้เขียน : mongkol (นามแฝง)

เวปหลัก:
mongkolcharoento.multiply.com
เวปรอง :
http://mongkolcharoento.multiply.com/journal/item/5/5

3. นวัตกรรมทางการศึกษา(Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

ผู้เขียน : normalman sriharaj

เวปหลัก : http://learners.in.th/home

เวปรอง : http://learners.in.th/blog/eti5301/110166

ขนิษฐา073 said...

ครั้งที่1 (web) 3เวป

นิคม ทองแดง
นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง สิ่งที่ประยุกต์สร้างสรรค์ ดัดแปลง และคิดขึ้นมาใหม่ ซึ่งครอบคลุม แนวคิด หลักปฏิบัติ ระบบ กระบวนการ ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหาร วิชาการ และการบริการทางการศึกษา
ที่มา
เวปหลัก http://www.trang.psu.ac.th
เวปรอง http://www.trang.psu.ac.th/learning2teach/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=34
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 15.00

นวัตกรรมการศึกษา( Educational Innovation) หมายถึง วิธีการใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาในการศึกษา และเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ที่มา
เวปหลัก http://edu.chandra.ac.th
เวปรอง http://edu.chandra.ac.th/programtechno/programtechno/elerntechno/SlidePae/nawatagram.htm
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 15.03

กิดานันท์ มลิทอง
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือปฏิบัติการใหม่ ๆ หรือที่พัฒนาขึ้นจากของเดิมให้ดียิ่งขึ้น มาใช้ในวงการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้
ที่มา
เวปหลัก http://www.noppawan.sskru.ac.th
เวปรอง http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/INNO52_1_BasicInno&EdTech.pps
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 15.13

เจ๊จูน said...

จากเวปไซต์
ครั้งที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)
หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คองพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

ที่มา
เวปหลัก http://www.suphet.com
เวปรอง http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=133058&Ntype=2
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 16.38

ครั้งที่ 2"นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )" หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)
ที่มา
เวปหลัก http://school.obec.go.th
เวปรอง http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 16.40

ครั้งที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยการนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิดใหม่ๆและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลา และช่วยส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่มา :นางสาว กูไซน๊ะ นิจิ
เวปหลัก http://gotoknow.org
เวปรอง http://gotoknow.org/blog/niji/105331
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 16.44

อึ้ง0648097 said...

ครั้งที่ 2 จากหนังสือ

ทิศนา แขมมณี (2547 : 12) นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการ แนวคิด แนวทาง หรือวิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ และกว้างพอสมควรเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การยอมรับที่จะนำไปใช้ในระบบการศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป

ที่มา
ดวงกมล สินเพ็ง.การพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห้งการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551.หน้า 143.


นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การกระทำหรือแนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่นำมาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน หรือใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา

ที่มา
อาภาภรณ์ ใจเที่ยง.หลักการสอน(ฉบับปรับปรุงใหม่).พิมพ์ครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์,2550.หน้า 106.


นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) คือ สิ่งที่นำเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา
ชนาธิป พรกุล.แคทส์ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ : การสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543.หน้า 99

อึ้ง0648097 said...

ครั้งที่ 3 สรุปนวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการ แนวคิด แนวทาง หรือวิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษาที่นำมาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน หรือใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา และเพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เข้าถึงเมื่อ 12/11/52 เวลา 19.06 น.

เจ๊จูน said...
This comment has been removed by the author.
เจ๊จูน said...

จากหนังสือ
เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิมเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นทางการศึกษา
ที่มา...บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวัตกรรมการศึกษา . กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ SR Printing, 2542.

เล่มที่2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน และประหยัดเวลาในการเรียนได้
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.กรุงเทพ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550

เล่มที่ 3
“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น
ที่มา
ปิยะ ศิริทรัพย์.รายงานการส่งงานวิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ.กรุงเทพ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550

dang097 said...

ความหมาย นวัตกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 1
เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย
ที่มา กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543

เล่มที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่นำมาใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร
ที่มา กรมสามัญศึกษา, หน่วยศึกษานิเทศก์. ข นวัตกรรมทางการศึกษา ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน หน่วยที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, 2540

เล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำสิ่งใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิมเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นทางการศึกษา
ที่มา อดิชาติ สมศักดิ์. การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่.วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2544.

เว็บที่ 1

นวัตกรรมการศึกษา( Educational Innovation) หมายถึง วิธีการใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาในการศึกษา และเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เวปหลัก http://edu.chandra.ac.th
เวปรอง http://edu.chandra.ac.th/programtechno/programtechno/elerntechno/SlidePae/nawatagram.htm
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 17.03 น.

เว็บที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน

เวปหลัก http://www.banprak-nfe.com
เวปรอง http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=40.0
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.09 น.

เว็บที่ 3

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง สิ่งใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ หรือความคิดใหม่ ๆ ที่ประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนาขึ้น อาจเป็นในรูปซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ เพื่อนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม
เวปหลัก http://library.uru.ac.th
เวปรองhttp://webdb/images/innovation.htm
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 12 พ.ย.52 เวลา 17.31 น.

Rujirek099 said...

ครั้งที่ 3 สรุปความหมาย นวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือของเก่าที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และนำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

jintajung106 said...

ความหมายของ ‘นวัตกรรมการศึกษา’
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนำสิ่งใหม่เข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิมากยิ่งขึ้น เช่นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนภาษา (Computer-assisted language learning) และการใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่อค้นข้อมูล หรือใช้เพื่อการเรียนการสอนแบบ on-line
ที่มา:
เว็บหลัก http://mongkolcharoento.multiply.comเข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 2.17น.
เว็บรอง http http://mongkolcharoento.multiply.com/journal/item/5/5 เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 2.17น.


บุญเกื้อ ครวญหาเวช (2543) กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง เป็นการนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือ การกระทำ รวมทั้ง สิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่ง
“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

ที่มา:
เว็บหลัก http://jange1979.multiply.com เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 2.23น.
เว็บรอง http://jange1979.multiply.com/journal/item/4/4 เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 2.23น.ทัศนา แขมมณี (2526 : 12) ให้ความหมายไว้ว่านวัตกรรมการศึกษาหมายถึง กระบวนการ แนวคิด หรือวิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่างการ ทดลองที่จะจัดขึ้นมาอย่างมีระบบและกว้างขวางพอสมควร เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การยอมรับนำไปใช้ในระบบการศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป
ที่มา:
เว็บหลัก http://www.northeducation.ac.thเข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 2.27น.
เว็บรอง http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_3.php เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 2.27น.

00ZhuCheeZ0648083 said...

online

online ครั้งที่ 1

นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)
หมาย ถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่ง ประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัด เวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คองพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น
ผู้แต่ง : กิดานันท์ มลิทอง.(2540)

ที่มา: เวปรอง http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=133058&Ntype=2
เวปหลัก http://www.suphet.com
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เวลา 8.39 น.

online ครั้งที่ 2

“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมาย ถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)

ที่มา: เวปรอง http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138
เวปหลัก http://ceit.sut.ac.th
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เวลา 8.44 น.

online

online ครั้งที่ 3

ถวัลย์ มาศจรัส (2548 : 48) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้รับการประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยเชาวเลิศ เลิศโอฬาร และ กอบกุล สรรพกิจจำนง (2543 : 5) ให้ความหมายของนวัตกรรมการศึกษาไว้ว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอน เทคนิคการสอน การบริหารและการจัดการทางการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้นคิด / สร้างขึ้นใหม่ หรือดัดแปลงจากสิ่งที่ใช้หรือปฏิบัติอยู่ตามปกติที่ทำให้การเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอยู่ในระหว่างการทดลองใช้หรือยังไม่ได้รับการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ การเรียน

ที่มา: เวปรอง http://pennapa007.blogspot.com/2008/02/4.html
เวปหลัก http://pennapa007.blogspot.com
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เวลา 8.48 น.

00ZhuCheeZ0648083 said...

เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ แนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาอย่างได้ผล สิ่งที่เคยใช้มาแล้วในอดีต หากนำมาใช้ใหม่อย่างได้ผล ก็ยังถือว่าเป็นนวัตกรรม

ที่มา: วสันต์ อติศัพท์ .ประวัตินวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในประเทศไทย.บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

เล่มที่2
นวัตกรรมทางการศึกษา(innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (บุญเกื้อ ควรหาเวช.2543ซ14-15)

ที่มา: วาโร เพ็งสวัสดิ์.การวิจัยในชั้นเรียน.กรุงเทพฯ.สุวีริยาสาส์น, 2546

เล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิมหรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา: เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์,ถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมการศึกษา ชุดการนิเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.กรุงเทพฯ : ธารอักษร,2547

00ZhuCheeZ0648083 said...

สรุปความหมายนวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การ เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยการนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิดใหม่ๆและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลา และช่วยส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Auiizz 0648079 said...

นวัตกรรมทางการศึกษา (Innovation) หมายถึง การนำเอาความคิดใหม่ ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่และเหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ จนเป็นที่เชื่อถือได้ว่าให้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรานำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น
ที่มา : รอหานี สาหวี
เว็บรอง : http://gotoknow.org/blog/rohaneesawee/104175
เว็บหลัก : http://gotoknow.org
เข้าถึงเมื่อ 13 พ.ย.52 เวลา 11.01 น.
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดีทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็น
ที่มา : ณัฐวิภา แดงน้อย
เว็บรอง : http://natwipha-pick.blogspot.com/2007/11/blog-post_30.html
เว็บหลัก : http://natwipha-pick.blogspot.com
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พ.ย. 52 เวลา 11.30น.
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง กระบวนการ แนวคิด หรือวิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่างการ ทดลองที่จะจัดขึ้นมาอย่างมีระบบและกว้างขวางพอสมควร เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การยอมรับนำไปใช้ในระบบการศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป
ที่มา : ทัศนา แขมมณี (2526 : 12)
เว็บรอง : http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_3.php
เว็บหลัก : http://www.northeducation.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 13 พ.ย. 52 เวลา 11.30 น

Auiizz 0648079 said...

นวกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาอย่างได้ผล สิ่งที่เคยใช้มาแล้วในอดีต หากนำมาใช้ใหม่อย่างได้ผล ก็ยังถือว่าเป็นนวกรรม

ที่มา: วสันต์ อติศันท์ . ประวัตินวกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในประเทศไทย.บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2523.

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการใหม่ๆที่นำมาใช้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา : กรมวิชาการ.การวิเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ,2535.

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์และพัฒนา ทั้งจากต่อยอดภูมิปัญญาเดิมหรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา : เชาวฤทธิ์ จงเกษณณ์,ถวัลย์ มาศจรัส .นวัตกรรมการศึกษา ชุดการนิเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ . กรุงเทพฯ: ธารอักษร,2547.

ธนัท 082 said...

ความหมายของคำว่า "นวัตกรรมทางการศึกษา"
จากการค้นคว้าจาก เวป ...
1. นวัตกรรมทางการศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ครูผู้สอน ควรศึกษาแนวทาง รูปแบบเทคนิควิธีสอน สื่อ คาดหวังของรายวิชานัน้ รูปแบบ หรือวิธีการ หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อ/อุปกรณ์ ที่นำมาใช้ได้ผลดี

ที่มา :
เวบหลัก http://www.pkt.obec.go.th เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 12.40 น.
เวบรอง http://www.pkt.obec.go.th/sst/a13.pdf เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 12.40 น.

2. นวัตกรรม หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

ที่มา :
เวบหลัก http://www.i-am-i-tim.exteen.com เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 12.40 น.
เวบรอง http://www.i-am-i-tim.exteen.com/20090917/entry
เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 12.40 น.

3. มอร์ตัน (Morton,J.A.) ให้ความหมาย นวัตกรรม ว่าเป็นการทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง(Renewal) ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงสิ่งเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์การนั้น ๆ นวัตกรรม ไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการ ปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนา

ที่มา :
เวบหลัก http://www.school.obec.go.th เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 12.40 น.
เวบรอง http://www.school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm
เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 12.40 น.

Auiizz 0648079 said...

สรุปเลยละกันนะคะ****^^

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิดหรือการกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้ เข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

ธนัท 082 said...

ความหมายของคำว่า "นวัตกรรมทางการศึกษา"
จากการค้นคว้าจาก หนังสือ ...

1. อำนวย เดชชัยศรี (2544 : 141)ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรมคือ ความใหม่และทันสมัยซึ่งถูกคนพบโดยสิ่งนั้นไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้เพิ่งจะมีเป็นครั้งแรก อีกประการหนึ่งสิ่งที่ถูกค้นพบถูกเก็บซ่อนไว้โดยยังไม่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อนำมาทดสอบหรือทดลองก็เป็นนวัตกรรม

ที่มา : อำนวย เดชชัยศรี. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2544.

2. นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

ที่มา : สำลี ทองธิว. การเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารและครูยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

3. ถวัลย์ มาศจรัส ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้รับการประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา : ถวัลย์ มาศจรัส.คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนวัตกรรมการศึกษา .กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2548.

ธนัท 082 said...

สรุป.... ความหมายของคำว่า "นวัตกรรมทางการศึกษา"

นวัตกรรมทางการศึกษา” หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ ๆ หรือปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม โดยมีการทดลองหรือพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าจะมีผลดีในทางปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในระบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอให้อาจารย์มีความสุขในการอ่านนะครับ

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

ครั้งที่1
Educational Innovation : นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิมเกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยการใช้นวัตกรรมเหล่านั้น พร้อมทั้งประหยัดเวลาและทรัพยากรในการเรียนอีกด้วย
main web :http://multiply.com
sub web :
http://deediblogger.multiply.com/journal/item/5

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

ครั้งที่ 2
educational innovation means discarding policies and practices that no longer serve students while creating opportunities for smart, entrepreneurial problem-solvers to help children learn."

main web : http://elizabethscheinberg.blogspot.com
sub web :
http://elizabethscheinberg.blogspot.com/2009/11/delawares-report-card-on-educational.html

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

ครั้งที่3
นวัตกรรมการศึกษา คือ การนำสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นความคิด หรือการกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎีที่ผ่านการทดลองจนเชื่อถือได้ มาใช้ในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

main web:www.edu.msu.ac.th
sub web:
www.edu.msu.ac.th/UserFiles/File/t9.pdf

PRAE-0648095 said...

เวปไซต์
1.นวัตกรรมทางการศึกษา Educational Innovation หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลา ในการเรียน

ที่มา : http://inv.eau.ac.th/2009V2/index.php?option=com_content&view=article&id=45:joomla-community-portal&catid=1:latest-news
เวปหลัก : http://inv.eau.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 13 พ.ย. 2552

2.นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง สิ่งใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ หรือความคิดใหม่ ๆ ที่ประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนาขึ้น อาจเป็นในรูปซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ เพื่อนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม

ที่มา : http://webdb/images/innovation.htm
เวปหลัก : http://library.uru.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 13 พ.ย. 2552

3.นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง กระบวนการ แนวคิด หรือวิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่างการ ทดลองที่จะจัดขึ้นมาอย่างมีระบบและกว้างขวางพอสมควร เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การยอมรับนำไปใช้ในระบบการศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป

ที่มา : ทัศนา แขมมณี (2526 : 12)
http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_3.php
เวปหลัก : http://www.northeducation.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 13 พ.ย. 2552

หนังสือ
1.สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544: 49) ให้ความหมาย นวัตกรรมทางการศึกษา ไว้ว่า หมายถึง สิ่งใหม่ หรือวิธีการใหม่ที่นำมาใช้ในวงการศึกษา อันได้แก่ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิค แนวปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครู และพัฒนา การเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร

ที่มา: การประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ. การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545

2.นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา: เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ และถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมการศึกษา ชุดการนิเทสเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรุ้.กรุงเทพฯ:ธารอักษร,2547.

3.นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

ที่มา : สำลี ทองธิว. การเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารและครูยุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

PRAE-0648095 said...

สรุป
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง สิ่งใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ หรือความคิดใหม่ ๆที่นำมาใช้ทางการศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

เล่ม 1
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)
หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน

ที่มา :กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา.กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์, 2548.

dang097 said...

ครั้งที่ 2 นวัตกรรมทางการศึกษา

สรุปของตัวเอง

นวัตกรรมทางการศึกษา คือสิ่งที่เป็นแนวคิด วิธีการ
กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ครูผู้สอนนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆอาทิเช่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ หรือทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างพร้อม ๆ กัน

เจ๊จูน said...

สรุปนะจ๊ะ
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการปฏิบัติและสิ่งประดิษฐ์ คิดคันของบุคคลที่เห็นว่าเป็นของใหม่ หรือรวมถึงการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งนี้ได้ผ่านการทดลองและพัฒนาจนเชื่อถือได้ เมื่อนำนมาใช้ในการเรียนการสอนจะให้ผลของการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

ครั้งที่ 2 สรุปนวัตกรรมการศึกษา
นวัตกรรมการศึกษา คือ วิธีการ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆในสังคมนั้น หรืออาจจะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งเหล่านี่จะส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ อันส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ ตามที่วัตถุประสงค์กำหนดไว้ ช่วยในการประหยัดเวลาและแก้ไขการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

sajoob-090 said...

ครั้งที่ 1

เล่มที่ 1 : นวัตกรรมการศึกษา คือ ความใหม่ในด้านการศึกษา อาจเป็นแนวคิดใหม่ทางการศึกษา เป็นทฤษฎีใหม่ เป็นวิธีสอนใหม่ เทคนิคการสอนใหม่รวมทั้งการนำเสนอสาระด้วยสื่อใหม่ๆ

ที่มา : จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช,รศ.ดร.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติการศึกษา.กรุงเทพฯ:โรง
พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549.


เล่มที่ 2 : นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าดีที่สุดในกาลปัจจุบันและอยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลาย

ที่มา : นิพนธ์ ศุขปรีดี,ศ.ดร.นวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อการศึกษา.บทความ,2548.


เล่มที่ 3 : นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้นอีกทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนอีกด้วย

ที่มา : กิดานันท์ มละทอง.เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา.กรุงเทพฯ:อรุณการพิมพ์,2548.

sajoob-090 said...

ครั้งที่ 2

เว็บไซต์ที่ 1 : บุญเกื้อ ครวญหาเวช (2543) กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือ การกระทำ รวมทั้ง สิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา : http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html
http://ednet.kku.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 20.53 น.


เว็บไซต์ที่ 2 : สถาบันนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย(2550) กล่าวว่า นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลา ในการเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เป็นต้น

ที่มา :
http://inv.eau.ac.th/2009V2/index.phpoption=com_content&view=article&id=45:joomla-community-portal&catid=1:latest-news
http://inv.eau.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 20.59 น.


เว็บไซต์ที่ 3 : ถวัลย์ มาศจรัส (2548) กล่าวว่า นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้รับการประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา :
http://gotoknow.org/blog/PasiyahEsomu/105348
http://gotoknow.org
เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21.04 น.

ขนิษฐา0648073 said...

ครั้งที่1 (หนังสือ 3 เล่ม)

(1)นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา: สันติ บุญภิรมย์.นวัตกรรมการบริหารการศึกษา.กรุงเทพฯ:บุ๊ค พอยท์,2552.


(2)นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าดีที่สุดในกาลปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลาย

ที่มา : นิพนธ์ ศุขปรีดี. นวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : นีลนาราการพิมพ์, มปป


(3)นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)
- นวัตกรรม (Innovation) มาจากรากศัพท์ภาษาละติน คือ Innovarer แปลว่า to renew หรือ to modify ในภาษาไทยคำศัพท์ หมายถึง ใหม่ และกรรม หมายถึง การกระทำ ดังนั้น นวัตกรรม หมายถึง การกระทำ หรือความคิดใหม่ๆ ที่นำมาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
- นิโคลส์ (Nicholls 1983 : 4 ) กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิดใหม่มีเป้าหมายแน่นอน เพื่อนำมาซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสั้นๆ เฉพาะจุด และต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนทั้งระบบ
- จรูญ วงศ์สายัณห์ (2515 : 57) ให้ความหมายของนวัตกรรม คือ สิ่งที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสำเร็จ และแผ่กว้างออกไปจนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญซึ่งนวัตกรรมแต่ละอย่างย่อมต้องการสภาพการณ์ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
- ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2536 : 294-295) กล่าวถึง นวัตกรรมว่าได้แก่ แนวคิด รูปแบบ ระบบ กระบวนการ วิธีการ แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็นของใหม่ไม่ว่าจะเป็นของใหม่ทั้งหมด หรือ ใหม่บางส่วน

ที่มา : ฐาปนีย์ ธรรมเมธา. สื่อการศึกษาเบื้องต้น. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541

เกียรติพงษ์072 said...

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าดีที่สุดในกาลปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลาย
ที่มา : นิพนธ์ ศุขปรีดี. นวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : นีลนาราการพิมพ์, มปป

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงแนวคิด และวิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษา
ที่มา : สำลี ทองธิว. กลวิธีการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารและครูก้าวหน้า. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2526

นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษามากมายหลายอย่างมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันแพร่หลายแล้วประเภทที่กำลังเผยแพร่ อาทิเช่น สื่อหลายมิติ อินเตอร์เน็ต และการสอนบนเว็บ เหล่านั้น เป็นต้น
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2543

นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง สิ่งที่ประยุกต์สร้างสรรค์ ดัดแปลง และคิดขึ้นมาใหม่ ซึ่งครอบคลุม แนวคิด หลักปฏิบัติ ระบบ กระบวนการ ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหาร วิชาการ และการบริการทางการศึกษา
ที่มา : http://www.trang.psu.ac.th/ เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2552 เวลา 14.40 น.
“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น
ที่มา : http://www.banprak-nfe.com/ เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2552 เวลา 14.52 น.


“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น
ที่มา : http://ceit.sut.ac.th/km/ เข้าถึงเมื่อ 10 พ.ย. 2552 เวลา 15.32 น.

เกียรติพงษ์072 said...

สรุป
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

jintajung106 said...

จากหนังสือ

นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.กรุงเทพฯ,Imprint : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าดีที่สุดในกาลปัจจุบันและอยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลาย
ที่มา : นิพนธ์ ศุขปรีดี,ศ.ดร.นวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อการศึกษา.บทความ,2548.

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง เป็นการนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือ การกระทำ รวมทั้ง สิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา : ที่มา : บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวัตกรรมทางการศึกษา.กทม.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2530

jintajung106 said...

สรุป

นวัตกรรมหมายทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและกระบวนการในการจัดการศึกษาแบบใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเมื่อนำมาใช้ในการศึกษาก็ทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

tussanai said...

ครั้งที่ 1 จากเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน
ที่มา :
เว็บหลัก http://ceit.sut.ac.
เว็บรอง http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138&utm_source=iNeZha.com&utm_medium=im_robot&utm_campaign=iNezha
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย.52

เว็บไซต์ที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมให้กระบวนการศึกษา
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ที่มา :
เว็บหลัก http://reg.ksu.ac.th
เว็บรอง http://reg.ksu.ac.th/teacher/sudatip/Elearning_files/data1.html
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย.52

เว็บไซต์ที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิดหรือการกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้ เข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการเรียน
ที่มา :
เว็บหลัก http://ednet.kku.ac.th
เว็บรอง http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย.52

tussanai said...

ครั้งที่ 2 จากหนังสือ

เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนอีกด้วย
ที่มา :
กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและ
นวัตกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย,2543.

เล่มที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา :
บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ,2521.

เล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง กิจกรรม
กระบวนการ เครื่องมือ สื่อต่างๆ ที่มีรูปแบบใหม่หรือสิ่งที่มีอยู่เดิมโดยมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งครูยังไม่เคยนำมาให้ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะและเจตคติตามจุดประสงค์ที่กำหนด
ที่มา : ประภาพรรณ เส็งวงศ์. การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : อี.เค.บุ๊คส์,2550.

(--") aof 081 said...

ธนภูมิ พุ่มจันทร์ รหัส 0648081 (ครั้งที่ 1)

หนังสือเล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ ที่นำใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ที่มา: ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน. กทม:สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

หนังสือเล่มที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิดใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่นำมาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน หรือใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัสนคติ แนวคิด และพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์

ที่มา: อาภรณ์ ใจเที่ยง. หลักการสอน. กทม:สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2550

หนังสือเล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา: วาโร เพ็งสวัสดิ์. การวิจัยในชั้นเรียน.กรุงเทพฯ:สุวีริยาสาสน์,2546

เว็บที่ 1
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนำสิ่งใหม่เข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิมากยิ่งขึ้น เช่นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนภาษา (Computer-assisted language learning) และการใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่อค้นข้อมูล หรือใช้เพื่อการเรียนการสอนแบบ on-line

เว็บหลัก
http://mongkolcharoento.multiply.com
เว็บรอง
http://mongkolcharoento.multiply.com/journal/item/5/5
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 52 เวลา 07.48 น.

เว็บที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่ง ประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่ง ที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียน สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดีทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video)สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

เว็บหลัก
http://natwipha-pick.blogspot.com
เว็บรอง
http://natwipha-pick.blogspot.com/2007/11/blog-post_30.html
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย.52 เวลา 08.05 น.

เว็บที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิด ทฤษฎี ระบบ กระบวนการ เทคนิค วิธีการ แนวปฏิบัติ และสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เว็บหลัก
http://portal.in.th/
เว็บรอง
http://portal.in.th/inno-tang/pages/202/
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 52 เวลา 08.09 น.

PANG -ZAA084 said...

นวัตกรรมทางการศึกษา ( Online 1 )

1. “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมาย ถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น
ที่มา :
เวปหลัก http://ceit.sut.ac.th/เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:45 น.
เวปรอง http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:45 น.

2.ความหมายนวัตกรรมทางการศึกษา Educational Innovation
หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่ง ประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัด เวลา ในการเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เป็นต้น...

ที่มา :
เวปหลัก http://inv.eau.ac.th/เข้าถึงเมื่อ 14พฤศจิกายน 2552 เวลา 09:48 น.
เวปรอง http://inv.eau.ac.th/2009V2/index.php?option=com_content&view=article&id=45:joomla-community-portal&catid=1:latest-newsเข้าถึงเมื่อ 14พฤศจิกายน 2552 เวลา 09:48 น.

3. นวัตกรรมทางการศึกษาหมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
ที่มา:
เวปหลัก http://www2.kmutt.ac.th/ เข้าถึงเมื่อ วันที่ 14พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 09:56 น.
เวปรอง http://www.kmutt.ac.th/av/HTML/techno/note.htm เข้าถึงเมื่อ วันที่ 14พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 09:56 น.

PANG -ZAA084 said...

นวัตกรรมทางการศึกษา ( หนังสือ 1)

1. นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) คือ สิ่งท่นำเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา : ชนาธิป พรกุล.แคทส์ :รูปแบบการจัดการเรียนรู้ : การสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543.หน้า 99

2. นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา: เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ และถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมการศึกษา ชุดการนิเทสเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรุ้.กรุงเทพฯ:ธารอักษร ,2547.

3. นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา: วาโร เพ็งสวัสดิ์.การวิจัยในชั้นเรียน.กรุงเทพฯ:สุวีริยาสาสน์,2546

PANG -ZAA084 said...

สรุป ( นวัตกรรมทางการศึกษา ) 1 st

นวัตกรรมทางการศึกษา แนวคิดและวิธีการ กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่นำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษา

sajoob-090 said...

ครั้งที่ 3

สรุปความหมาย

จากการศึกษาความหมายของเพื่อนๆ ผมสามารถสรุปความหมายของคำว่า "นวัตกรรมทางการศึกษา" ว่าหมายถึง ความคิด วิธีการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้

sajoob-090 said...

ทิพวัลย์ แซ่โง้ย หาความหมายมาได้ดีมากเลยครับ

0o.Hoo-Lay.o0 said...

จากเว็บไซด์

เว็บที่ 1
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนำความคิดใหม่ ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่และเหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ จนเป็นที่เชื่อถือได้ว่าให้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรานำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น

รูฮายา เปะอะรอนิง

ที่มา : เว็บรอง http://learners.in.th/blog/ruhaya/38252
เว็บหลัก http://learners.in.th
เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 พย. 2552

0o.Hoo-Lay.o0 said...

ครั้งที่ 2

เว็บที่ 2

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงกิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ ทั้งที่มีรูปแบบใหม่ ๆ หรือของเก่าที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนเกิดความรู้ ทักษะและเจตคติตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้
ศิริรัตน์ รุจิวณิชชา
เว็บรอง http://www.watsamngamschool.com/ponngan/research/unit3/31.html
เว็บหลัก http://www.watsamngamschool.com/
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552

เว็บที่ 3
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย(2550) กล่าวว่า นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลา ในการเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เป็นต้น

ที่มา :
เว็บรอง http://inv.eau.ac.th/2009V2/index.phpoption=com_content&view=article&id=45:joomla-community-portal&catid=1:latest-news
เว็บหลัก http://inv.eau.ac.th
เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552

0o.Hoo-Lay.o0 said...

จากหนังสือ

เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา: เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ และถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมการศึกษา ชุดการนิเทสเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรุ้.กรุงเทพฯ:ธารอักษร,2547.

เล่มที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำสิ่งใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิมเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นทางการศึกษา
ที่มา อดิชาติ สมศักดิ์. การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่.วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2544.

เล่มที่ 3
นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.กรุงเทพฯ,Imprint : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

0o.Hoo-Lay.o0 said...

สรุปนะครับ

จากความหมายของคำว่า นวัตกรรมทางการศึกษาพอสรุปได้ดังนี้

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิด วิธีการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และทำให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

somZA said...

ครั้งที่ 1 ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา (online)


นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)
หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คองพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

ที่มา :
เว็บหลัก www.suphet.com
เว็บรอง http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=133058&Ntype=2


นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

ที่มา
เว็บหลัก : www.kanjganaka.212cafe.com
เว็บรอง : http://kanjganaka.212cafe.com/archive/2008-11-19/lta-hrefhttpkanjganaka-212cafe-comgtblog-from-212cafe-comltagtนวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)

เป็นความคิดและการกระทำใหม่ๆในระบบการศึกษา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อให้การทำงานในระบบการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุจุดมุ่งหมาย (นิพนธ์ ศุขปรีดี 2519:6) นวัตกรรมทางการศึกษาจึงน่าจะมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยและช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษา เช่น แก้ปัญหาจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นมากเกินไป วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ หรือแม้แต่ขาดแคลนผู้สอนบางสาขาวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ในระบบการศึกษาไทยยังมีปัญหาด้านคุณภาพ เช่น ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ไม่ได้พัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง หรือแม้แต่การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับกระแสสังคมและรู้เท่าทันกระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน์

ที่มา
เว็บหลัก : www.krumalinee.com
เว็บรอง : http://www.krumalinee.com/article/preview.php?id=51020000000002

somZA said...

ลืมๆๆๆ

เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 2552 เวลา 11.03 น.

นวลจันทร์0648086 said...

สรุปในทัศนะของนวลจันทร์คิดว่า
"นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ"

Mang-Kudd104 said...

ครั้งที่ 1
( หนังสือ )
เล่มที่ 1 นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หลักปฏิบัติ แนวความคิด เครื่องมือหรือสื่อใหม่ ๆ ที่ได้ผ่านการทดลอง และพัฒนามาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน แล้วนำมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
ที่มา : ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์, เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 4. ชลบุรี : โรงพิมพ์งามช่าง, 2544

เล่มที่ 2 นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา : วาโร เพ็งสวัสดิ์. การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2546

เล่มที่ 3 นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการใหม่ ๆ ที่นำมาใช้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการเรียนการสอนที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา : กรมวิชาการ. การวิเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ, 2535

( Web )
1.นวัตกรรมทางการศึกษาหมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
เว็บหลัก http://www2.kmutt.ac.th/
เว็บรอง http://www.kmutt.ac.th/av/HTML/techno/note.htm
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 14พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2.“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน
เลิศชาย ปานมุข
เว็บหลัก http://www.banprak-nfe.com
เว็บรอง http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=40.0
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 14พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

3.นวัตกรรมทางการศึกษา Educational Innovationหมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลา ในการเรียน
เว็บหลัก http://inv.eau.ac.th
เว็บรอง http://inv.eau.ac.th/2009V2/เ
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Mang-Kudd104 said...

ครั้งที่ 2 สรุปความหมาย
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ มาปรับใช้กับกระบวนการทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

YaPoRn 089 said...

ความหมายนวัตกรรมทางการศึกษา Educational Innovation

หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลา ในการเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เป็นต้น....
เวปหลัก http://inv.eau.ac.th

เวปรอง http://inv.eau.ac.th/2009V2/ เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 2552 เวลา 15.52น.

"นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )" หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)

“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

เวปหลัก http://school.obec.go.th
เวปรอง http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm
เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 2552 เวลา 15.53น.

YaPoRn 089 said...

อันที่ 3 ของออนไลน์ค่ะ
ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา

หมายถึง การนำความคิดใหม่ ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่และเหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ จนเป็นที่เชื่อถือได้ว่าให้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรานำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น
เวปหลัก http://learners.in.th
เวปรอง http://learners.in.th/blog/ruhaya/38252 เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย.2552 เวลา 15.59

earn0648103 said...

เวปที่ 1
บุญเกื้อ ควรหาเวช(2543)นวัตกรรมการศึกษามักจะเป็นผู้ที่ คิด-รู้-เล่นเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษา และพยายามเผยแพร่สิ่งใหม่ ๆ นั้นต่อไป แต่สิ่งที่น่าจะได้ศึกษาให้ละเอียดในเรื่องนี้ก็คือกลุ่มไหนหรือนวกรรมประเภทใดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการนำนวกรรมไปใช้มากที่สุดเพราะในการวางแผนเพื่อพัฒนาอิทธิพลทางด้านนี้จะสามารถทำได้ถูกจุดที่สุดผู้บริหาร การนำนวกรรมการศึกษาไปใช้จะต่อเนื่อง มั่นคงหรือไม่เพียงใด เรามักจะพบว่าส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ บารมีที่ได้รับจากผู้บริหาร หน่วยงานการศึกษาเริ่มตั้งแต่ความที่ท่านเหล่านั้นมีเจตคติที่ดีต่อนวกรรมการศึกษาความเป็นผู้นำหรือผู้บุกเบิกวางแผนการใช้ไปจนถึงการให้สนับสนุนและอิสระแก่ผู้ปฏิบัติหรือแก่การทดลองอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
ที่มา:
เวปหลัก http://www.suphet.com
เวปรอง http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=133058&Ntype=2
เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552

ขนิษฐา0648073 said...

สรุปความหมาย “นวัตกรรมการศึกษา”

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มีการดัดแปลง หรือคิดขึ้นมาใหม่ โดยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางการศึกษาและเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

earn0648103 said...

เวปที่ 2 (เหนื่อยนิ)
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง วิธีการ หลักปฏิบัติ แนวความคิด กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ซึ่งนำมาใช้แก้ไขปัญหาทางการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาทั้งมวลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนจะเรียกว่านวัตกรรมการเรียนการสอน (Instructional Innovation)

ที่มา :
เวปหลัก http://km.naraed2.org
เวปรอง http://km.naraed2.org/modules.php?name=News&file=article&sid=314
เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.57 น.

earn0648103 said...

เย้ๆเวปที่3แระค่า
“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)

ที่มา:
เวปหลัก http://ceit.sut.ac.th
เวปรอง http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138
เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.02 น.

earn0648103 said...

เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) หมายถึงนวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษามากมายหลายอย่างมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันแพร่หลายแล้วประเภทที่กำลังเผยแพร่ อาทิเช่น สื่อหลายมิติ อินเทอร์เน็ต และการสอนบนเว็บ เหล่านี้เป็นต้น

ที่มา: กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543

somZA said...

ครั้งที่ 2 ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา (หนังสือ)
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงวัสดุอุปกรณ์และวิธีการใหม่ๆ ที่นำมาใช้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการเรียนการสอนที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยกระบวนการที่แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือการคิดค้น การพิสูจน์ ทดลอง วิจัยและพัฒนา และการเผยแพร่

ที่มา
กรมวิชาการ. การวิเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการเรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพฯ,คุรุสภา 2535

(--") aof 081 said...

ธนภูมิ พุ่มจันทร์ รหัส 0648081 (ครั้งที่ 2)

สรุปความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใช้ในระบบการเรียนสอน เพื่อจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ อีกทั้งพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

tussanai said...

ครั้งที่ 3

สรุป นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำแนวความคิด หลักปฏิบัติ หรือเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ได้ผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

วัชรินทร์ said...

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความใหม่ในด้านการศึกษา อาจเป็นแนวคิดใหม่ทางการศึกษา เป็นทฤษฎีใหม่ เป็นวิธีสอนใหม่ เทคนิคการสอนใหม่ รวมทั้งการนำเสนอด้วยสื่อใหม่ๆ
ที่มา : อลิศรา ชูชาติ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549.

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าดีที่สุดในกาลปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลาย
ที่มา : นิพนธ์ ศุขปรีดี.นวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อสารการศึกษา.กรุงเทพฯ:นีลนาราการพิมพ์,2545.

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา : ที่มา : บุญเกื้อ ควรหาเวช อ้างถึงใน สาโรช โศภีรักษ์.นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ.กรุงเทพฯ:บุ๊ค พอยท์,2546.

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนและประหยัดเวลา
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง อ้างถึงใน สาโรช โศภีรักษ์.นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ.กรุงเทพฯ:บุ๊ค พอยท์,2546.

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ทั้งที่มีรูปแบบใหม่ ๆ หรือของเก่าที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนเกิดความรู้ ทักษะและเจตคติตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด
ของ : นางสาวศิริรัตน์ รุจิวณิชชา
ที่มา : เว็บหลัก www.watsamngamschool.com
เว็บรอง www.watsamngamschool.com/ponngan/research/unit3/311.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 52

นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน
ของ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มา : เว็บหลัก www.school.obec.go.th
เว็บรอง www.school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm
เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 52

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้รับการประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของ : ถวัลย์ มาศจรัส
ที่มา : เว็บหลัก www.pennapa007.blogspot.com
เว็บรอง www.pennapa007.blogspot.com/2008/02/4.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 52

สรุป นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิด การกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่พิสูจน์ได้ว่าดีที่สุดในปัจจุบันเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย

earn0648103 said...

เล่มที่ 2
นวัตกรรมการเรียนการสอน
หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หลักปฏิบัติ แนวความคิด เครื่องมือหรือสื่อใหม่ ๆ ที่ได้ผ่าน
การทดลอง และพัฒนามาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน แล้วนำมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอน
ที่มา: ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์.เรียนรู้และฝึกปฎิบัติวิจัยในชั้นเรียน.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์งามช่าง,2544
เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา 20.39น.

earn0648103 said...

เล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง รูปแบบใหม่ ๆ ของการสร้างตัวปัจจัยของการเรียนการสอน ทั้งนี้รูปแบบใหม่ ๆ ของตัวปัจจัยและรูปแบบใหม่ ๆ ของกระบวน
การในการเรียนการสอน อาจเป็นสิ่งที่มีการใช้โดยทั่วไปที่แห่งหนึ่งแล้ว หากนำมาปรับปรุง แก้ไข
และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่อีกแห่งหนึ่งก็ถือว่าเป็น “นวัตกรรม” เช่นกัน
ที่มา:
บรรดล สุขปิติ.การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. กรุงเทพฯ :
กรุงสยามการพิมพ์, 2542

earn0648103 said...

สรุปแระนะค่า
นวัตกรรมทางการศึกษา คือสิ่งใดก็ตามที่อาจจะเป็นแนวคิด วิธีการ
กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ครูผู้สอนนำมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เจตคติ หรือทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างพร้อม ๆ กัน สิ่งนั้นคือ
นวัตกรรม เช่น แผนการสอนบูรณาการ แบบฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ บทเรียนสำเร็จรูป หรือ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
จบบริบูรณ์

YaPoRn 089 said...

จากหนังสือบางค่ะอาจารย์
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) คือ สิ่งท่นำเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ชนาธิป พรกุล.แคทส์ :รูปแบบการจัดการเรียนรู้ : การสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543


นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการใหม่ๆที่นำมาใช้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรมวิชาการ.การวิเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ,2535

นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย

กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.กรุงเทพฯ,Imprint : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

YaPoRn 089 said...

สรุป????

นวัตกรรมทางการศึกษา คือ การนำความคิดใหม่ ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่อาจจะได้รับการปรับปรุงจากของเก่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) น่าจะหมายถึง การนำแนวคิด กระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ ทั้งที่มีอยู่เดิม หรือสร้างสรรขึ้นมาใหม่ มาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา แล้วนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนในชั้นเรียน

somZA said...

ครั้งที่ 2 ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา(หนังสือ)
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการใหม่ๆที่นำมาใช้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา กรมวิชาการ.การวิเคราะห์รูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับมัธยมศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ,2535

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำสิ่งใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิมเพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นทางการศึกษา

ที่มา อดิชาติ สมศักดิ์. การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่.วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2544.

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา วาโร เพ็งสวัสดิ์.การวิจัยในชั้นเรียน.กรุงเทพฯ:สุวีริยาสาสน์,2546

somZA said...

ครั้งที่ 3

สรุป....

นวัตกรรมทางการศึกษา คือ การคิด วิธีการใหม่ๆเพื่อประดิษฐ์สิ่งใหม่ มาเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

(อาจารย์ได้แค่นี้เองค่ะ ..งคิดไปคิดมามันเหมือนกับนวัตกรรมทางสังคมศึกษาเรยอ่ะค่ะ )