Monday, December 14, 2009

ครั้งที่3/1 การประเมินผลการนำเสนอนวัตกรรมทางสังคมศึกษา วันที่14 ธ.ค.52

แสดงความคิดเห็น ติ-ชมอย่างมีเหตุผล ด้วยภาษาที่สุภาพ

95 comments:

PRAE-0648095 said...

กลุ่มของนวลจันทร์และวัชรินทร์
สื่อและการนำเสนอมีความน่าสนใจ
อธิบายได้ชัดเจน
มีการเตรียมตัวมาดี

(--") aof 081 said...

กลุ่มของนวลจันทร์และวัชรินทร์
เรื่อง: การเรียนรู้แบบย้อนกลับ

1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
2. ยกตัวอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
3. การจัดการเรียนรู้แบบนี้สามารถใช้ได้จริงเหมาะสมกับผู้เรียนในทุกระดับชั้น

Maytee said...

การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
ด้านเนื้อหา
ชัดเจน นำเสนอองค์ประกอบของวิธีสอนได้ชัดเจน
ด้านการนำเสนอ
ดี มีการเชื่อมโยงประเด็นที่สอดคล้องกับตัวอย่างที่ชัดเจน
ด้านการจัดการเรียนรู้กับการสอนสังคมศึกษา
มีความหมาะสม สามารถนำใช้วิธีสอนนี้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ทุกสาระ

เจ๊จูน said...

กลุ่มนวลจันทร์และวัชรนิทร์
เรื่อง backward design
อธิบายชัดเจนดี มีความน่าสนใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง ใบความรู้ละเอียดมาก

เกียรติพงษ์072 said...

กลุ่มนวลจันทร์และวัชรนิทร์
เรื่อง backward design เนื้อหามีความน่าสนใจ ซึ่งเป้นความรู้สามารถนำไปใช้ได้จริง

อึ้ง0648097 said...

กลุ่มของนวลจันทร์และวัชรินทร์

เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ เตรียมตัวมาอย่างดี
ยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย

ขนิษฐา0648073 said...

การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
ของนวลจันทร์ วัชรินทร์
มีการอธิบายได้ชัดเจน และเป็นวิธีการเรียนที่เหมาะจะนำมาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา

ธนัท 082 said...

กลุ่มของนวลจันทร์และวัชรินทร์
เรื่อง: backward design
1. เนื้อหาค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ดีมาก
2. มีการเตรียมเนื้อหาและสื่อในการนำเสนอดี
3. รูปแบบการนำเสนอมีความน่าสนใจ
4. สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาได้อย่าเหมาสมครอบคลุมทุกสาระ

{SeXy_BaBiE}_648101 said...

กลุ่มวัชรินทร์+นวลจันทร์
อธิบายได้ชัดเจนดี มีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสม การใช้น้ำเสียงเหมาะสมดี แต่วัชรินทร์ควรผ่อนน้ำเสียงลงจะน่าฟังมากขึ้น(น้ำเสียงเหมือนดุ)อยู่ ^^
ด้านเนื้อหา ดูแล้วมีความครบถ้วน ชัดเจนดีแล้ว ครับ

0o.Hoo-Lay.o0 said...

กลุ่มที่ 8 : นวลจันทร์+วัชรินทร์

ชื่อเรื่อง : Backward Design

ความคิดเห็น : มีการเตรียมเนื้อหาดี เข้าใจง่าย มีการแบ่งขั้นตอนให้เห็นได้ชัดในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีสอนแบบ Backward Design มีการยกตัวอย่างการนำไปใช้ในแต่สาระของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น

sajoob-090 said...

กล่มของวัชรินทร์ และ นวลจันทร์

เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

มีการนำเสนอเป็นขั้นเป็นตอนดี สามารถยกตัวอย่างได้ค่อนข้างชัดเจน มีการเตรียมสื่อมาและมีความน่าสนใจดี มีการยกตัวอย่างได้ค่อนข้างชัดเจนสามารถนำมาปรับใช้กับการสอนได้

Maytee said...

การจัดการเรียนรู้แบบstory line
ด้านเนื้อหา
ชัดเจน นำเสนอองค์ประกอบของวิธีสอนได้ชัดเจน
ด้านการนำเสนอ
ดี มีการเชื่อมโยงประเด็นที่สอดคล้องกับตัวอย่างที่ชัดเจน
ด้านการจัดการเรียนรู้กับการสอนสังคมศึกษา
มีความหมาะสม สามารถนำใช้วิธีสอนนี้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ทุกสาระ

เจ๊จูน said...

กลุ่มธัญวลัยและทิพวัลย์
เรื่องวิธีการเรียนรู้แบบ storyline
อธิบายดีนะค่ะ ชัดเจนดี เนื้อหาละเอียด มีความตั้งใจ
ใบความรู้ละเอียดดีมากเลยค่ะ

PRAE-0648095 said...

กลุ่มของทิพวัลย์และธัญวลัย
เนื้อหาครบถ้วน สื่อมีความน่าสนใจ
การอธิบายชัดเจนและเข้าใจ
มีการยกตัวอย่างในการอธิบาย

Rujirek099 said...

comment กลุ่มนวลจันทร์และวัชรินทร์
(backward design)
มีความพร้อมในการเตรียมเนื้อหา
สื่อการนำเสนอมีความเหมาะสม อธิบายได้ดี
มีการยกตัวอย่างที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจง่าย
เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับการเรียนการสอนปัจจุบัน

YaPoRn 089 said...

นวลจันทร์ และวัชรินทร์

เนื้อหา และการนำเสนอชัดเจนมาก

มีการเตรียมตัวมาดี

อึ้ง0648097 said...

การจัดการเรียนรู้แบบstory line
การอธิบายได้ชัดเจน มีการเตรียมตัวมาดี ยกตัวอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนำใช้วิธีสอนนี้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ทุกสาระ

วัชรินทร์ said...

การจัดการเรียนรู้แบบ Storyline
ทิพวรรณ+ธัญวลัย
-เนื้อหาน่าสนใจดี
-การรายงานคล่องแคล่วแสดงว่าเตรียมตัวมาดี
-การจัดการเรียนรู้นี้เหมาะสมน่าจะนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา

{SeXy_BaBiE}_648101 said...

กลุ่มธัญวลัย+ทิพย์พวัลย์
การจัดองค์ประกอบของเนื้อหาที่นำเสนอ มีความเหมาะสมดีมาก น้ำเสียงผู้นำเสนอน่าฟัง ชัดเจนดี มีการขยายความได้ดี ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

YaPoRn 089 said...

ทิพวัล และ ธัญวลัย

มีการยกตัวอย่างให้มาความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การอธิบายชัดเจน

เป็นวิธีที่สามารถนำมาปรับใช้กับการสอนได้อย่างดี

ธนัท 082 said...

กลุ่มธัญวลัยและทิพวัลย์
เรื่องวิธีการเรียนรู้แบบ storyline
1.มีความพร้อมในการเตรียมเนื้อหา
2.สื่อการนำเสนอมีความเหมาะสม อธิบายได้ดี
มีการยกตัวอย่างที่ชัดเจน
3.รูปแบบการนำเสนอมีความน่าสนใจดีมาก
4.สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงครบทั้ง 5 สาระ

(--") aof 081 said...

กลุ่มของทิพวัลย์และธัญวลัย
เรื่อง: Storyline

1.เตรียมความพร้อมในด้านเนื้อหา การนำเสนอ ได้ดีมาก
2. ยกตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจน

ขนิษฐา0648073 said...

วิธีจัดการเรียนรู้แบบ Storyline
กลุ่มทิพวัลย์ และธัญวลัย
การเรียนการสอนแบบ storyline เป็นวิธีในการจัดการเรียนรู้ที่ดีแต่ต้องใช้เวลาในการเรียนการสอนมาก และนักเรียนต้องรู้จักเชื่อมโยงความรู้ จึงเหมาะที่จะใช้กับนักเรียนที่เรียนอ่อนไม่มีความรับผิดชอบ

Rujirek099 said...

comment กลุ่มทิพวัลย์และธัญวลัย
เตรียมพร้อมดี อธิบายได้ชัดเจนดี เป็นขั้นตอนดี
มีตัวอย่างการนำ story line มาใช้กับกลุ่มสาระสังคม

นวลจันทร์0648086 said...

การสอนแบบ story line
อธิบายได้เข้าใจดีค่ะ
มีการยกตัวอย่างชัดเจน
ผู้รายงานมีการเตรียมตัวมาดีค่ะ
ผู้รายงานมีความมั่นใจดีค่ะ

somZA said...

มีการเตรียมตัวอย่างดีในด้านความรู้และสืออย่างดีมีการใช้แผนภูมิ และยกตัวอย่างประกอบการอธิบายทำให้เข้าใจดีมากยิ่งขึ้น

sajoob-090 said...

กลุ่มทิพวัลย์ และ ธัญวลัย

เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ storyline

มีการนำเสนอได้ดี อธิบายได้ค่อนข้างชัดเจน มีความพร้อมในการเตรียมสื่อพาวเวอร์พอยท์มาได้ดี มีการยกตัวอย่างเนื้อหาได้ดี....สรุปโดยภาพรวมถือว่าดีครับ

0o.Hoo-Lay.o0 said...

กลุ่มที่ 9 : ทิพวัลย์+ธัญวลัย

ชื่อเรื่อง : Storyline

ความคิดเห็น : มีการลำดับขั้นตอนในการรายงานดีมาก เนื้อหาเป็นระบบ ครบถ้วน มีการยกตัวอย่างให้เห็นชัด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาสังคมได้

เจ๊จูน said...

กลุ่มเกียรติพงษ์และขนิษฐา
เรื่อง WBI powerpoint สวยมากค่ะ เชื่อว่าน่าจะเป็นขนิษฐาเป็นคนทำเพราะเชื่อมั่นมว่าเกียรติพงษ์คงทำไม่สวยขนาดนี้ ใบความรู้ละเอียดมากค่ะ มีความทันสมัย ดีมากค่ะ

{SeXy_BaBiE}_648101 said...

เกียรติพงษ์+ขนิษฐา
กลุ่มนี้มีจุดเด่นในด้านการรายงานที่ดี(แต่เกียรติพงษ์ควรดูจะรายงานเกินเหตุไปหน่อยนะ)
ด้านเนื้อหา ทำได้เหมาะสม ถูกต้อง สวยงามดีมากๆ (เกียติพงษ์ควรเพลาลงหน่อยนะ ฮาๆ)

sajoob-090 said...

กลุ่มของเกียรติพงษ์ และ ขนิษฐา

เรื่อง เว็บช่วยสอน

มีการเตรียมสื่อพาวเวอร์พอยท์มาได้ดี มีความสวยงาม ผู้พูดมีการอธิบายได้ชัดเจนดี มีความเป็นกันเอง เสียงดังฟังชัด มีการยกตัวอย่างได้ดี

somZA said...
This comment has been removed by the author.
อึ้ง0648097 said...

เกียรติพงษ์+ขนิษฐา WBI powerpoint

อธิบายได้ชัดเจน น่าสนใจ มีการเตรียมตัวมาดี เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์

0o.Hoo-Lay.o0 said...

กลุ่มที่ 10 : เกียรติพงษ์+ขนิษฐา

เรื่อง : WBI

ความคิดเห็น : มีการนำเสนอเป็นขั้นเป็นตอนดี สามารถยกตัวอย่างได้ค่อนข้างชัดเจน มีการเตรียมสื่อมาและมีความน่าสนใจดี มีการยกตัวอย่างได้ค่อนข้างชัดเจนสามารถนำมาปรับใช้กับการสอนได้

เกียรติพงษ์072 said...

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ storyline นับเป็นการสอนที่มีความสนุกสนานเนื่องจากเป็นการเรียนรุ้ที่เกิดจากฉาก ตัวละคร และประสบการณ์ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริง

วัชรินทร์ said...

การเรียนการสอนผ่านเว็บ
ขนิษฐา+เกียรติพงษ์
-นำเสนอได้ดี อธิบายได้ชัดเจน
-เนื้อหาละเอียดดี
-น่าจะนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา

PRAE-0648095 said...

กลุ่มของเกียรติพงศ์และขนิษฐา
เนื้อหาครบถ้วน
อธิบายได้เข้าใจและมีการยกตัวอย่าง

YaPoRn 089 said...

เกียรติพงษ์ ขนิษฐา

เทคนิคการใช้น้ำเสี่ยงในการนำเสนอดึงดูดความสนใจผู้ฟังดี

เนื้อหาค่อนข้างละเอียด มีการขยายมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ธนัท 082 said...

กลุ่มเกียรติพงษ์และขนิษฐา
เรื่อง เว็บช่วยสอน
1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ดี
2. การนำเสนอมีความน่าสนใจทั้งรุปแบบและสื่อในการนำเสนอ
3. สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมในยุดปัจจุบันและสอดคล้องการการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 สาระ

นวลจันทร์0648086 said...

WBI
อธิบายได้ชัดเจนเสียงดังฟังชัด
ผู้รายงานมีความมั่นใจดีค่ะ

นวลจันทร์0648086 said...

WBI
อธิบายได้ชัดเจนเสียงดังฟังชัด
ผู้รายงานมีความมั่นใจดีค่ะ

somZA said...

กลุ่มของ เกียรติพงษ์ และ ขนิษฐา
มีการยกตัวอย่างให้เข้าใจชัดเจน
มีการเตรียมสื่อมาสวยงามดูง่ายสบายตา
การรายงานมีการดึงดูดความสนใจของผู้ฟังด้วยน้ำเสียงทำให้สรางความน่าสนใจไม่น่าเบื่อ..ดีมากค่ะ

ตื่นเต้น เร้าใจ เตรียมตัวดี มีสาระ...

Rujirek099 said...

comment เกียรติพงษ์และขนิษฐา
การเรียนการสอนผ่าน web
อธิบายรายละเอียดได้ดี
มีการยกตัวอย่างได้น่าสนใจ
เป็นนวัตกรรมใหม่น่าจะเหมาะกับ
การเรียนการสอนรายบุคคล

โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

กลุ่มที่ 8 การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
มีการนำเสนอเนื้อหาที่ละเอียด แสดงว่ามีการค้นคว้ามาดี มีการนำเสนอเป็นแผนผังโครงสร้างทำให้เข้าใจง่ายขึ้น มีการนำตัวอย่างของการออกแบบวิธีสอนชนิดนี้ในสารกลุ่มสังคมศึกษาฯ การใช้วิธีการสอนชนิดนี้ เป็นการสอนที่ทำให้มีวัดผลเป็นรูปธรรม เห็นชัดเจน ทำให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

กล่มที่ 9 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Storyline
มีการค้นคว้ารายงานมาดี วิธีการสอนชนิดนี้ เป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เป็นเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อ เน้นให้ผู้เรียนคิด มีการนำเสนอตัวอย่างของวิธีการออกแบบชนิดนี้ในวิชาสังคมศึกษาฯ

กลุ่มที่ 10 เว็บช่วยสอน
มีการค้นคว้ามาดี เป็นวิธีการที่ทันสมัย หากนำไปใช้ในการเรียนการสอน คงเป็นการสอนที่สนุกเพราะเป็นสอนที่ใช้สื่อมากมาย ผู้เรียนก็จะรียนรู้โดยไม่เบื่อ เป็นการขยายการเรียนเมื่อผู้เรียนไม่สะดวกมาเรียนได้ แต่ต้องมีเครื่องคอมฯ และอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วพอสมควร

Mang--Kudd104 said...

กลุ่ม นวลจันทร์ & วัชรินทร์ : Backward Design
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ หรือ Backward Design เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนมาก สามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจากปัจจุบันได้เน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง และมีความเข้าใจที่คงทน ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน มีการยกตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน นำเสนอดีมากคร่ะ

กลุ่ม ทิพวัลย์ & ธัญวลัย : วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Storyline
1. เนื้อหาครบถ้วน อธิบายชัดเจนดี มีการยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย ทำให้เข้าใจได้มาขึ้น
2. มีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบเดิมและการจักการเรียนแบบ Storyline ทำให้เห็นข้อแตกต่างดี
3. นำเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นตารางชัดเจนดี

กลุ่มเกียรติพงษ์ & ขนิษฐา : เว็บช่วยสนอ
เนื้อหาชัดเจน ครบถ้วน มีการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอมาดี อธิบายชัดเจน เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบัน

ขนิษฐา0648073 said...

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ของ ธนภูมิ

มีการอธิบายได้ชัดเจน น่าสนใจและเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีสามารถนำไปใช้ได้จริง

เจ๊จูน said...

ธนภูมิ การใช้สมองเป็นฐาน การนำเสนอมีรายละเอียดดี เสียงดังฟังชัด มีการยกตัวอย่างดี ใบงานละเอียดมากเป็นการจัดการเรียนเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีการจัดเก็บความรู้อย่างคงทนถาวร

PRAE-0648095 said...

ธนภูมิ
เนื้อหาครบถ้วน สื่อน่าสนใจ
อธิบายได้ชัดเจนและยกตัวอย่างทำให้เข้าใจ

dang097 said...

กลุ่มนวลจันและวัดชะริน เเบ็คเวิร์ดดีซาย
ผู้รายงานรายงานดีมากแม่นยำในเนื้อหา รายงานชัดเจน มีตัวอย่างให้เห็นชัด เนื้อหามากมายดีจริงๆ

ส่วนกลุ่ม สตอรี่ไลน์ ของ ทิพวัลย์ กับธันวลัยเป็นวิธีสอนที่น่าสนใจ คนรายงานก็ตั้งใจดี เนื้อหามากมาย แต่ดูท่าจะนำไปใช้ยาก

กลุ่มเกียรติพงษื กับ ขนิษฐา เรื่อง wbi เนื้อหาครบถ้วน น่าสนใจ คนรายงานจริตสูงมากตลก เฮฮา กัดมันดี ดูท่าจะนำมาใช้ในการสอนได้ดีมาก ล้ำยุคดี

dang097 said...
This comment has been removed by the author.
tussanai said...

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ธนภูมิ
รายงานได้ดี อธิบายได้ละเอียดชัดเจน
ยกตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจน ตรงประเด็น

dang097 said...

ธนภูมิ การใช้สมองเป็นฐาน เสียงดังฟังชัด อธิบายดี เนื้อหาละเอียด ฟังแล้วเข้าใจดี มีการยกตัวอย่างประกอบการบรรยายที่ชัดเจน

เกียรติพงษ์072 said...

สำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานนั้น เป็นการจัดการเรียนรุ้ที่ดีเป็นแบบบูรณาการผู้เรียนสามารถเรียนรุ้ได้จากประสบการณ์จริง จึงเห็นว่าการเรียนรุด้วยวิธีนี้คงจะทำให้ผู้สอนประสบความสำเร็จในการเรียนการสอน

Maytee said...

การจัดการเรียนรู้แบบ BBL
ด้านเนื้อหา
ชัดเจน นำเสนอองค์ประกอบของวิธีสอนได้ชัดเจน
ด้านการนำเสนอ
ดี มีการเชื่อมโยงประเด็นที่สอดคล้องกับตัวอย่างที่ชัดเจน
ด้านการจัดการเรียนรู้กับการสอนสังคมศึกษา
มีความหมาะสม สามารถนำใช้วิธีสอนนี้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ทุกสาระ

Mang--Kudd104 said...

ธนภูมิ พุ่มจันทร์ : BBL
1. ค้นคว้าศึกษาข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน
2. การอธิบายเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบการอธิบาย
3. มีตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL

โดย : นางสาวสรัญยา บุญมาก รหัส 0648104

นวลจันทร์0648086 said...

bbl
เป็นเรื่องที่น่าสนใจสามารถนำไปใช้ได้จริง
ผู้รายงานมีความมั่นใจ
มีการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย

อึ้ง0648097 said...

ธนภูมิ พุ่มจันทร์ : BBL
อธิบายได้ชัดเจน การนำเสนอมีความน่าสนใจ
มีการเตรียมตัวมาดี สามารถใช้ได้จริงเหมาะสมกับผู้เรียนในทุกระดับชั้น

somZA said...

กลุ่มของฐนภูมิ

รายงานได้ดี มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
มีสื่อที่เหมาะ

มีการพูดยกตัวอย่างประกอบการอธิบายทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

YaPoRn 089 said...

กลุ่มธนภูมิ

เนื้อหามีความละเอียด และมีการยกตัวอย่างได้อย่างชัดเจน

มีการเตรียมการรายงานมาดี

เจ๊จูน said...

กลุ่มธงชัยและปุณณวัช เรื่อง KM ได้ยินมานานแล้วค่ะเรื่องนี้เพิ่งรู้ชัดวันนี้ ใบความรู้ละเอียดมาเลยค่ะ ละรายก็ละเอียดด้วย

jintajung106 said...

กลุ่มของธนภูมิ สมองเป็นฐาน
อธิบายเนื้อหาได้ละเอียดชัดเจน เข้าใจง่าย
มีความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี เสียงดังฟังชัดเจน
มีการเตรียมพร้อมดี สื่อที่ใช้ทำได้สวยงาม

jintajung106 said...

กลุ่มธงชัย ปุณวัติ km
ผู้รายงานเตรียมตัวมาดี นำเสนอเนื้อหาได้ชัดเจน
เข้าใจในเนื้อที่ที่รายงานเป็นอย่างดี มีการยกตัวอย่างประกอบทำให้เข้าใจได้มากขึ้น มีการสรุปท้าย การนำเสนอเสียงดังฟังชัดเจนน่าฟัง สื่อที่ใช้สวยดี

อึ้ง0648097 said...

กลุ่มธงชัยและปุณณวัช
การนำเสนอมีความน่าสนใจอธิบายได้ชัดเจน มีการเตรียมตัวมาดี การเชื่อมโยงประเด็นที่สอดคล้องกับตัวอย่างที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะจะนำมาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา

Rujirek099 said...

comment ธนภูมิ ( การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน: BBL )
นำเสนอเนื้อหา อธิบายรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วนดี
มีการยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่เป็น BBL ได้ดี
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะจะนำมาใช้ในการพัฒนาสมองและทักษะการคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

PRAE-0648095 said...

กลุ่มของธงชัยและปุณณวัช
อธิบายได้ชัดเจน
เนื้อหาครบถ้วน
มีการยกตัวอย่างทำให้เข้าใจ

(--") aof 081 said...

กลุ่มของธงชัยและปุณณวัช
เรื่อง: KM

1. เนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์
2. เตรียมนำเสนอได้ดี
3. ยกตัวอย่างที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
4. สามารถนำมาใช้ในวิชาสังคมศึกษาได้จริง

Mang--Kudd104 said...

ธงชัย & ปุณณวัช : KM
1. มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเป็นอย่างดี
2. อธิบายพร้อมยกตัวอย่างชัดเจน
3. สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ในทุกกลุ่มสาระ

โดย นางสาวสรัญยา บุญมาก รหัส 0648104

นวลจันทร์0648086 said...

KM
เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
สามารถนำไปใช้ได้จริงและมีประโยชน์
ผู้รายงานมีความั่นใจดีค่ะ
เนื้อหาละเอียดดี

Rujirek099 said...

Comment กลุ่มปุณณวัชและธงชัย (KM)
นำเสนอ อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจน ครบถ้วนดี
เป็นการจัดการความรู้ที่เหมาะนำมาใช้กับสาระสังคมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ธนัท 082 said...

ธนภูมิ
เรื่อง...การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน: BBL
1. มีการนำเสนอเนื้อหา และอธิบายรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วนดี
2. มีการยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่เป็น BBL ได้ดี
ครอบคลุมเห็นภาพชัดเจน
3. สามารถนำไปใช้ได้จิงในการจัดการเรียนการสอน

Maytee said...

การจัดการเรียนรู้แบบ KM
ด้านเนื้อหา
ชัดเจน นำเสนอองค์ประกอบของวิธีสอนได้ชัดเจน
ด้านการนำเสนอ
ดี มีการเชื่อมโยงประเด็นที่สอดคล้องกับตัวอย่างที่ชัดเจน
ด้านการจัดการเรียนรู้กับการสอนสังคมศึกษา
มีความหมาะสม สามารถนำใช้วิธีสอนนี้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ทุกสาระ

โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

กลุ่มที่ 11 Brain Based Learning
การนำเสนอดี มีการค้นคว้าข้อมูลดี มีตัวอย่าง อธิบายชัดเจน สรุปได้ดี การจัดวิธีการสอนโดยใช้วิธีนี้เป็นการจัดการเรียนรู้โดยพัฒนาทุกด้านประกอบด้วย เน้นผู้เรียนเป้นศูนย์กลาง โดยมีวิธีการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ

กลุ่มที่ 12 KM
มีการค้นคว้ามาดี สามมรถใช้สอนได้จริงโดยไม่ต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีมากนัก

tussanai said...

กลุ่มธงชัยและปุณณวัช
การจัดการองค์ความรู้ KM
เนื้อหาครบถ้วน อธิบายได้ดี
การจัดการองค์ความรู้มีประโยชน์ ทำให้ผู้เรียน
มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ ประสานประสบการณ์เดิม
กับความรู้ใหม่ มาจัดการความรู้ใหม่ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่คงทน

dang097 said...

กลุ่มของธงชัยและปุณณวัช เรื่อง KM เตรียมตัวมาดีมาก ตั้งใจรายงานดี เนื้อหาดี ดูแล้วน่าจะสามารถนำไปใช้ได้จริง

ขนิษฐา0648073 said...

การจัดการเรียนรู้ (KM)

การจัดการเรียนรู้ (KM)เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะจะนำมาใช้ในการจัดการการเรียนการสอนสังคมศึกษา มีเนื้อหาครบถ้วน กระชับดี

ธนัท 082 said...

กลุ่มปุณณวัชและธงชัย
เรื่อง...(KM)
1. นำเสนอ อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจน ครบถ้วนดี
2. เป็นการจัดการความรู้ที่เหมาะนำมาใช้กับสาระสังคมศึกษาได้ดี
3. เนื้อหาครบถ้วนถูกต้องมีการเตรียมตัวมาดีมาก

เกียรติพงษ์072 said...

การจัดการเรียนรู้แบบ KM เป็นการจัดการเรียนรุ้ที่เน้นการจัดการความรู้ เชื่อมโยงความรู้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประบการณ์

กลุ่มนี้อธิบายชัดเจน น่าฟัง เข้าใจง่าย

YaPoRn 089 said...

กลุ่มธงชัย และปุณณวัช

เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ มีการเตรียมตัวมาดี

PRAE-0648095 said...

กลุ่มของนพมาศและปิยะพร
มีเนื้อหาครบถ้วน
การนำเสนอน่าสนใจ
การอธิบายมีความชัดเจน
เหมาะกับการพัฒนาการเรียนการสอน

Maytee said...

การจัดการเรียนรู้แบบGIS
ด้านเนื้อหา
ชัดเจน นำเสนอองค์ประกอบของวิธีสอนได้ชัดเจน
ด้านการนำเสนอ
ดี มีการเชื่อมโยงประเด็นที่สอดคล้องกับตัวอย่างที่ชัดเจน
ด้านการจัดการเรียนรู้กับการสอนสังคมศึกษา
มีความหมาะสม สามารถนำใช้วิธีสอนนี้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ทุกสาระ

(--") aof 081 said...

กลุ่มของนพมาศและปิยะพร
เรื่อง: GIS

1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
2. นำเสนอได้น่าสนใจ ยกตัวอย่างเข้าใจง่ายชัดเจน
3. สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้จริง แต่ต้องคำนึงถึงบริบทของโรงเรียนด้วย

เจ๊จูน said...

กลุ่มนพมาศและปิยะพร เรื่องGIS รายงานได้ละเอียดดี เนื้อหามีความทันสมัย อธิบายขัดเจนดี

0o.Hoo-Lay.o0 said...

กลุ่มที่ 13 นพมาศ+ปิยะพร

เรื่อง GIS

ความคิดเห็น อธิบายได้ชัดเจนมาก

เข้าใจง่าย เรียบเรียงเนื้อหาดี มีการค้นคว้าหาข้อมูลดี

tussanai said...

กลุ่มปิยะพรและนพมาศ
GIS
เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
นำมาใช้กับการสอนสังคมศึกษา
จะเกิดประโยชน์อย่างมาก
เนื้อหาที่รายงานละเอียด ยกตัวอย่างได้ชัดเจน

เกียรติพงษ์072 said...

กลุ่ม GIS นับเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิศาสต์อย่างมาก เนื่องจากทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบนี้เราสามารถสืบค้นได้ โดยคอมพิวเตอร์จะวิเคาระห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เราต้องการได้

jintajung106 said...

กลุ่มนพมาศและปิยพร เรื่อง gis
สามารถอธิบายเนื้อหาได้อย่างละเอียด มีการเตรียมตัวมาดี เข้าใจในเนื้อหาดี
นพมาศรายงานได้เสียงเซ็กซี่มาก
สื่อที่ใช้ประกอบการรายงานก็ดี เพอร์เฟก
ปิยะพรก็รายงานได้ดี เสียงดังฟังชัด

sajoob-090 said...

กลุ่มของนพมาศ และ ปิยะพร

เรื่อง GIS

-มีการอธิบายที่น่าสนใจ
-มีการยกตัวอย่างได้ค่อนข้างดี
-สื่อพาวเวอร์พอยท์มีความสวยงามและดึงดูดผู้ฟังได้ดี
-ผู้พูดมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
-สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้กับทุกกลุ่มสาระ

dang097 said...

กลุ่มนพมาศ ปิยะพร เรื่องจีไอเอส เนื้อหาก้าวล้ำนำสมัย รายงานละเอียด ยกตัวอย่างได้ดีทีเดียวเชียว

โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

กลุ่มที่ 13 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มีการค้นคว้าเนื้อหามาดี มีรูปภาพประกอบ เนื้อเรื่องที่นำเสนออาจจะเกี่ยวข้องสาระภูมิศาสตร์มาก แต่ก็สามารถนำมราประยุกต์ใช้ได้ในบางกลุ่มสาระของวิชาสังคม

อึ้ง0648097 said...

นพมาศ+ปิยะพร
สื่อและการนำเสนอมีความน่าสนใจ เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ อธิบายได้ชัดเจน ใบความรู้ละเอียดดีค่ะ

นวลจันทร์0648086 said...

Gis เป็นนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ผู้รายงานมีความมั่นใจนำเสนอได้ดีค่ะ

วัชรินทร์ said...

GIS : นพมาศ+ปิยพร
-การนำเสนอคล่องแคล่วแสดงว่าเตรียมตัวมาดี
-เป็นความรู้ใหม่ที่น่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆ

Mang--Kudd104 said...

กลุ่มนพมาศ ปิยะพร : GIS
1. มีการเตรียมเนื้อหามาอย่างดี
2. นำเสนอชัดเจน มีการยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
3. เป็นนวัตกรรมที่นิยมในปัจจุบัน

ธนัท 082 said...

เรื่อง...ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1. มีการค้นคว้าเนื้อหาครบถ้วนมีรูปภาพประกอบ เนื้อ2. สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสม
3. สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

วัชรินทร์ said...

KM ธงชัย+ปุณณวัช
-นำเสนอได้ดี
-เนื้อหาน่าสนใจ
-เนื้อเหมาะที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชา