Monday, December 1, 2008

ครั้งที่ 6 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ให้นักศึกษาจัดกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน ไปศึกษาดูงานแหล่งข้อมูลสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนสังคมศึกษา มา 1 แห่ง ในแหล่งนั้นมีข้อมูลอะไรบ้าง มีการจัดหมวดหมู่อย่างไร การรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอมีลักษณะใด

No comments: