Thursday, January 10, 2013

ครั้งที่ 5 /55 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ขอให้แต่ละกลุ่มนำเสนอนวัตกรรมที่ต้องการจะพัฒนาได้แล้วนะคะ ว่าสนใจจะพัฒนาสื่อในรูปแบบไหน โดยนำเสนอเป็นหัวข้อวิจัย พร้อมทั้งนำเสนอสมาชิกในกลุ่มด้วย

4 comments:

Yuttasin090 said...

ชื่องาน การสร้างโมเดลจำลองลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพเพื่อการศึกษา (ชื่องานยังไม่แน่นอนนะครับอาจปรับเพื่อความเหมาะสม)

ประเภทสื่อ สื่อจำลองจากของจริง

ผู้จัดทำ 1.
1. นางสาวชมพูนุท เทียมลม รหัส 06510077
2. นายธีรพงษ์ สิงห์ทอง รหัส 06510081
3. นางสาวนิสารัตน์ รอดบุญคง รหัส 06510083
4. นางสาวพิไลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ รหัส 06510087
5. นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว รหัส 06510088
6. นายยุทธศิลป์ แปลนนาค รหัส 06510090
7. นายวิเชียร ภคพามงคลชัย รหัส 06510093
8. นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง รหัส 06510095
9. นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุล รหัส 06510101
10. นางสาวอารยา พิทยจำรัส รหัส 06510102

orapin said...

นักศึกษากลุ่มอื่นกรุณานำเสนอและส่งหัวข้อให้พิจารณาด้วยนะคะ

orapin said...

นักศึกษาคะ กรุณานำเสนอหัวข้อและสมาชิกกลุ่มด้วยค่ะ มีเพียง 2 กลุ่มเท่านั้นที่ได้ส่งงานให้ครูอ่าน

Naliz336 said...

งานวิจัยทางการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่ (Big Book) รายวิชา พระพุทธศาสนา เรื่อง ศาสนาสากล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
สมาชิกในกลุ่ม ดังนี้
1.นางสาวกฤษณา แก้วตระกูล >> 06510068
2.นางสาวคณาพร ขันธชัย >> 06510072
3.นางสาวชนาพร พูลทอง >> 06510076
4.นางสาวธิติมาศ สุขประเสริฐชัย >>06510080
5.นางสาวนันทิดา กาศสกุล >> 06510082
6.นางสาวฝนพรม พุทธนา >> 06510086
7.นางสาวศุภวรรณ เพชรประดิษฐ์ >> 06510096
8.นางสาวพิชชาภา กิจจิว >> 06510119
9.นางสาวนัรมา ดอเลาะ >> 06510335 10.นางสาวนาลิศ กาปา >> 06510336