Tuesday, November 20, 2012

ครั้งที่ 4-2/55 สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้แกนลางของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ให้นักศึกษาสืบค้นสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้แกนลางของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แล้วนำเสนอด้วยว่า เกี่ยวข้องในสาระใด และเนื้อหาใดในบทเรียนของนักเรียน
ตัวอย่างเช่น
 1. เว็บไต์ http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=78 เว็บหลัก กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้มดัชนีที่เป็นที่สุดของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายวันของประเทศไทย โดยนางยุวดี สุวรรณมณี ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบในสาระภูมิศาสตร์ ในการสอนภูมิอากาศของประเทศไทย (หากมีชื่อผู้ที่ทำให้เขียนด้วย) ถัาไม่มีก็ไม่เป็นไร เขียนแต่เว็บไซต์ที่ได้เข้าถึงให้ถูกต้อง
2. เว็บไซต์ ....
***เพิ่มเติม ให้สืบค้นให้ครบตามสาระ / เนื้อหาสาระที่นักเรียนต้องเรียน
หากเพื่อนนำเสนอแล้วก็อาจจะไม่ต้องใส่ซ้ำ เราก็เพิ่มเติมเว็บไซต์อื่น กรุณาอ่านของเพื่อนด้วย เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะ

121 comments:

biteya inz said...

เว็ปไซต์ที่เลือกคือ http://www.bangkokgis.com/ เว็ปหลัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รวมทั้งการประยุกใช้ระบบ GIS ในด้านต่างๆ บทเรียนสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสารการเรียนรู้พื้นฐานทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน่วยการเรียนรู้ : สาระภูมิศาสตร์) สำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จัดทำโดยกองสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบสาระภูมิศาสตร์ ในการสอนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

Paothai Siangjam said...
This comment has been removed by the author.
Warongkorn Bausombun said...

เว็บไซต์ http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=20872 เว็บหลัก กรมทรัพยากรธรณี
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างทางธรณีวิทยาของโลก การกำเนิดโลก ส่วนประกอบของโลก วัฐจักรของหิน และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบในสาระภูมิศาสตร์ ในการสอนเรื่องโครงสร้างทางธรณีของโลก
.........................................................................

เกตุวลี ช้างดี said...
This comment has been removed by the author.
jirayu074 said...

เว็บไซต์ที่เลือก
http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html
เว็บหลัก มูลนิธิชัยพัฒนา
เว็บไซต์นี้เกี่ยวข้องกับสาระเศรษฐศาสตร์
มีเนื้อหาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง เป็นต้น

orapin said...

ใครที่โพสต์เว็บไซต์เดียว ขอให้ทำเพิ่มเติมให้ครบทุกทั้ง 5 สาระที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในบทเรียนของนักเรียนที่เรียน
งานชิ้นนี้ไม่ได้จำกัดจำนวนเว็บไซต์ว่าจะต้องทำกี่อัน ค่อยๆ สืบค้น ตามเนื้อหาสาระที่นักเรียนได้เรียนค่ะ

Suparat_First said...

ขอโพส 2 ส่วนนะครับ โพสหลายรอบแล้วไม่ขึ้นอ่ะครับ

สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เว็ปไซต์ที่เลือกคือ http://www.m-culture.go.th/knowledge-religion-all.php?m_id=94
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555
เป็น เว็ปหรือลิงก์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การบริหารจิตเจริญปัญญา การจัดโต๊ะหมู่บูชา การถวายข้าวพระพุทธ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำขึ้น สามารถใช้เนื้อหาเหล่านี้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในสาระพระพุทธศาสนา ในการสอนพิธีกรรมทางศาสนา

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
http://www.kodmhai.com/m2/m2-2/thailaw2-2.html เข้าถึงเมื่อ 20 พ.ย. 2555
เป็นเว็ปไซต์เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาทั้งหมด หลายมาตราด้วยกัน ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาระหน้าพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ใช้อ้างอิงในการสอนกฎหมายอาญาได้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเชื่อถือได้เช่นกัน

Suparat_First said...

ส่วนที่ 2

สาระเศรษฐศาสตร์
http://www.kwc.ac.th/3Basic.htm เข้าถึงเมื่อ 20 พ.ย. 2555
เป็นเว็ปไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐศาสตร์ทั่วไป อาทิ ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค และอื่นๆ จัดทำขึ้นโดย สุริยัน พินทอง ซึ่งใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาระ เศรษฐศาสตร์ ในเรื่องของความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

สาระประวัติศาสตร์
http://www.sukhothai.go.th/tour/tour_01.htm เข้าถึงเมื่อ 20 พ.ย. 2555
เป็นเว็ปไซต์เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กล่าวถึงโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งแผนที่ที่จะเดินทางในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วย จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย สามารถใช้ในการสอนสาระประวัติศาสตร์ได้ โดยใช้อ้างอิง กล่าวถึงในการสอนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยได้

สาระภูมิศาสตร์
http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=GE354%28H%29 เข้าถึงเมื่อ 20 พ.ย. 2555
เป็นเว็ปไซต์เกี่ยวกับตำราภูมิศาสตร์ยุโรปของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให้ผู้สนใจสามารถเลือกศึกษาและเก็บสะสมข้อมูลได้ตามความต้องการ ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงในการสอนสาระภูมิศาสตร์ ในเรื่องภูมิศาสตร์ยุโรป ม. 2 ได้

Paothai Siangjam said...

(ส่วนที่ 1)
- สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม http://www.dhammathai.org/buddhism/buddhism.php เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555 เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านต่างๆ ในสาระพระพุทธศาสนา ทั้งพุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ประวัติชาวพุทธตัวอย่าง หลักธรรมที่สำคัญ แนวทางการปฏิบัติตนเป็นคนดี รวมไปถึงความรุ้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาพุทธและศาสนาต่างๆ เหมาะกับการสอนในระดับ ม.ต้น
- สาระหน้าที่พลเมือง
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=portal_02 เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรัฐสภา บทบาทของ สส สว และกลไกของประชาธิปไตยไทย สามารถใช้ในการสอนเนื้อหาสาระในส่วนของการเมืองการปกครองไทยในระบอบรัฐสภา และบทบาทของรัฐสภาต่อสังคมไทย
- สาระเศรษฐศาสตร์
http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx เวปไซต์หลักของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่สามารถนำความรุ้มาใช้ในการสอนเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาของ ม.ปลาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และอัตราการแลกเปลี่ยน เป็นต้น

Paothai Siangjam said...

(ส่วนที่ 2)
- สาระประวัติศาสตร์
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-5/no36-43/history/sec03.html เป็นเวปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สากล (ม.ปลาย) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวอารยธรรมในยุคต่างๆ ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
- สาระภูมิศาสตร์
http://heritage.mod.go.th/nation/geography/geo.htm เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ในระดับ ม.ต้น มีเนื้อหาครบถ้วนทั้งที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ และลักษณะของประประชากร เป็นต้น เนื้อหาสามารถเข้าถึงได้ง่าย และอ่านเข้าใจ ครบถ้วนตรงตามที่กำหนดไว้

biteya inz said...

ส่วนที่ 1
เว็ปไซต์ที่เลือกคือ http://www.onab.go.th เว็ปหลัก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระพุทธรูปปางต่างๆ พุทธวัจนะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดประจำรัชกาล ประมวลคำสอน การเผยแพร่หลักธรรม บทความทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง e-Book เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และแนวข้อสอบธรรมศึกษา
สามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบสาระพระพุทธศาสนา ในการสอนเรื่องพุทธประวัติและการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เว็ปไซต์ที่เลือกคือ http://www.ect.go.th/newweb/th/home/index.php เว็ปหลัก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งท้องถิ่น สถิติข้อมูลการเลือกตั้ง หน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ความหมายและองค์ประกอบของพรรคการเมือง การจดทะเบียนพรรคการเมือง การออกเสียงประชามติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
สามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบสาระหน้าที่พลเมือง ในการสอนเรื่องการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

เว็ปไซต์ที่เลือกคือ http://www.ocpb.go.th เว็ปหลัก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค บทความการคุ้มครองผู้บริโภค คดีผู้บริโภค สามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบสาระเศรษฐศาสตร์ ในการสอนเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค

biteya inz said...

ส่วนที่ 2

เว็ปไซต์ที่เลือกคือ http://www.ayutthayastudies.aru.ac.th/index.php เว็ปหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยา การเดินทางของบาทหลวงฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ราชาธิราช ความสัมพันธ์ของไทย – สเปน ในอดีต วัฒนธรรม-ประเพณีท้องถิ่นชาวอยุธยา การแข่งเรือยาว การแต่งกายสมัยอยุธยาในสายตาฝรั่ง และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา
สามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบสาระประวัติศาสตร์ ในการสอนเรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยา การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา

เว็ปไซต์ที่เลือกคือ http://www.bangkokgis.com/ เว็ปหลัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รวมทั้งการประยุกใช้ระบบ GIS ในด้านต่างๆ บทเรียนสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสารการเรียนรู้พื้นฐานทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน่วยการเรียนรู้ : สาระภูมิศาสตร์) สำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดทำโดยกองสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบสาระภูมิศาสตร์ ในการสอนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

Warongkorn Bausombun said...

(ส่วนที่1)

- สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เว็ปไซต์ที่เลือกคือ
http://www.dhammathai.org/buddhism/tripitaka.php
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555
เป็น เว็ปหรือลิงก์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระไตรปิฎก ความหมาย ความสำคัญของพระไตรปิฎก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. พระวินัยปิฏก 2. พระสุตตันตปิฏก 3. พระอภิธรรมปิฏก ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการสอนสาระศาสนาในระดับต่างๆได้

- สาระหน้าที่พลเมือง
เว็ปไซต์ที่เลือกคือ
http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A2czQ0cTQ89ApyAnA0__EIOAQGdXAwNLY6B8JG55dzMCuv088nNT9QtyI8oBT5PD-w!!/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9OMEM2MUE0MUlRQlJCMElPVDBQUUNFMDA1MA!!/ เว็บไซต์หลัก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555
เป็น เว็ปหรือลิงก์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประมวลกฏหมายแบบต่างๆ ประกอบด้วยกฏหมายที่ดิน กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ กฏหมายอาญา กฏหมายอาญาทหาร กฏหมายรัษภากร ซึ่งสามารถนำไปประกอบการเรียนการสอนในเรื่อง กฏหมายได้

Warongkorn Bausombun said...

(ส่วนที่ 2)

- สาระเศรษฐศาสตร์
เว็ปไซต์ที่เลือกคือ
http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php/th/2010-06-02-08-15-59 เว็บไซต์หลัก มูลนิธิชัยพัฒนา
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555
เป็น เว็ปหรือลิงก์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่มีรายละเอียดที่ครบถ้วนทั้งทฤษฏีใหม่ขั้นเริ่มต้น ขั้นก้าวหน้า ทฤษฏีใหม่ที่สมบูรณ์ ประโยชน์ของทฤษฏีใหม่ พร้อมทั้งมีการแสดงตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน เหมาะสำหรับการเรียนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

- สาระประวัติศาสตร์
เว็ปไซต์ที่เลือกคือ
http://allknowledges.tripod.com/ayutthaya.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555
เป็น เว็ปหรือลิงก์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา การสถาปนากรุงศรีอยุธยา การปกครองในสมัยอยุธยา สภาพสังคมสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังแสดงลำดับพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา และลำดับชั้นทางสังคมของอยุธยา เหมาะสำหรับใช้่ในการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- สาระภูมิศาสตร์
เว็บไซต์ที่เลือกคือ
http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=20872 เว็บหลัก กรมทรัพยากรธรณี
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างทางธรณีวิทยาของโลก การกำเนิดโลก ส่วนประกอบของโลก วัฐจักรของหิน และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบในสาระภูมิศาสตร์ ในการสอนเรื่องโครงสร้างทางธรณีของโลก

jirayu074 said...

ส่วนที่ 2
สาระประวัติศาสตร์
http://www.kwc.ac.th/0e-book%20ThaiKingdom/10SuKoTi3.htm
เนื้อหาเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย เริ่มตั้งแต่การสถาปนาอาณาจักรขึ้นมา ปัจจัยที่เอื้อต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย การเมืองการปกครองและความสัมพันธ์กับอาณาจักรอื่น
ของครูสุริยัน พินทอง

สาระภูมิศาสตร์
http://www.gisthai.org/ ความหมายของคำว่า "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์" องค์ประกอบของ GISหน้าที่ของ GIS ลักษณะข้อมูลภูมิศาสตร์แผนที่ และ ข้อมูลเชิงพื้นที่ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เทคนิค และวิธีการนำเข้าข้อมูล ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ระบบสำรวจหาตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)
สอนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เกตุวลี ช้างดี said...

ส่วนที่ 1
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.dhammathai.org/day/buddhismday.php
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เป็นเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น
สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาระพระพุทธศาสนา เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.labour.go.th/th/index.php/labour-laws
เว็บหลัก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เป็นเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน มาตรฐานแรงงาน พรบ.คุ้มครองแรงงาน
สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศชาติ (กฎหมายแรงงาน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกตุวลี ช้างดี said...

ส่วนที่ 2
สาระเศรษฐศาสตร์
เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://cse.nida.ac.th/main/th/
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เว็บหลัก ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเว็บลิงค์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งภายในเว็บมีสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นเอกสารการสอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี E-learning เรื่อง ความเป็นมาและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีบทความเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาระเศรษฐศาสตร์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้

สาระประวัติศาสตร์
เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=280&sid=310&lid=30429&lid_parent=30445
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เว็บหลัก มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และครูโรงเรียนวังไกลกังวล
เป็นเว็บลิงค์เกี่ยวกับเรื่องการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี การปกครองราชธานีในสมัยรัตนโกสินทร์ เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ การปฏิรูปการปกครอง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในสมัยรัตนโกสินทร์
สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาระประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ

เกตุวลี ช้างดี said...

ส่วนที่ 3
สาระภูมิศาสตร์
เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.thaiafrica.net/th/about-africa/
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
เว็บหลัก กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นเว็บลิงค์เกี่ยวกับข้อมูลของทวีปแอฟริกา มีทั้งแผนที่ของทวีปแอฟริกา สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ กลุ่มชน รวมทั้งเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา
สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปแอฟริกาได้

jirayu074 said...

ส่วนที่ 1
สาระเศรษฐศาสตร์
http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html
เว็บหลัก มูลนิธิชัยพัฒนา
มีเนื้อหาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง เป็นต้น

jirayu074 said...

ส่วนที่ 3
สาระหน้าที่พลเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม
http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=175&sid=110
เนื้อหาเกี่ยวกับ พลเมืองดีและความหมายของคำว่าพลเมืองดี คุณสมบัติของการเป็นพลเมืองดีตามประชาธิปไตยและความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
http://www.dhammathai.org/monk/arahanta.php
เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก และสามารถเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนา และชมภาพพระพุทธประวัติได้

pongpon wichadee said...

ทุกเว็บไซด์ เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
พระพุทธศาสนา
http://www.palungjit.com/ พลังจิต
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจิตและเจริญปัญญา พระธรรม เสียงสวดมนต์ กรรมและผลของกรรม และวิธีการทำบุญที่ถูกต้อง เหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้น
http://www.bia.or.th/2012/ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ผลงานที่สำคัญเกี่ยวกับท่านพุทธทาส เหมาะกับการเรียนเรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง

หน้าที่พลเมือง
http://www.moj.go.th/th/index.php กระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ต่างๆ เหมาะกับการเรียนเรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนทุกระดับชั้น
http://www.ocpb.go.th/main_previlege.asp สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค เหมาะกับการเรียนเรื่อง สิทธิผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค


เศรษฐศาสตร์
http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4 กระทรวงพาณิชย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ ราคาสินค้า การค้าภายในประเทศ การควบคุมราคาสินค้า นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อใช้เรียนในระดับที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับเงินตราในประเทศไทย หน้าที่ของธนาคารกลาง เหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้น

pongpon wichadee said...

ประวัติศาสตร์
http://www.literatureandhistory.go.th/ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วรรณกรรมทางประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคลสำคัญ ประวัติสถานที่ ประพณี พิธีกรรม ใช้ในการเรียนเรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ มาใช้ในการแยกแยะ และวิเคราะห์เพื่อตีความหลักฐาน
http://www.sac.or.th/home.htm ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเป็นมาของชาติไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้มากมาย ใช้ในการเรียนเรื่อง พัฒนาการชนชาติไทย

ภูมิศาสตร์
http://www.tmd.go.th/ กรมอุตุนิยมวิทยา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศทั่วไป เหมาะสำหรับการเรียนเรื่อง การนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์
http://www.rtsd.mi.th/sections/Warehouse/ กองคลังแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแผนที่ ประเภท ชนิดของแผนที่ ใช้เรียนเรื่อง แผนที่ และอ้างอิงในการสอน ที่มา เหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้น


pappap panupong said...
This comment has been removed by the author.
pappap panupong said...

สาระเศรษฐศาสตร์
http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4 เว็บหลัก กระทรวงพาณิชย์ เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าการส่งออกทั้งภายในประเทศและเป็นการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคได้ ซึ่งจะได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมาก

สาระภูมิศาสตร์
http://www.ndwc.go.th/web/index.php เว็บหลัก ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ป่า แผ่นดินไหว สึนามิ ฯลฯ ครบทุกอย่าง สามารถนำไปใช้สอนนักเรียนในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งข้อมูลมีครบสมบูรณ์มาก นอกจากนี้ยังมีการรายงานข่าวบริเวณที่เกิดภัยพิบัติต่างๆด้วยซึ่งจะได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอีกแล้ว

pappap panupong said...
This comment has been removed by the author.
pappap panupong said...

สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมhttp://www.dra.go.th/main.php?filename=index
เว็บหลัก กรมการศาสนา เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม พรามหมณ์-ฮินดู และซิกข์ จะบอกว่าแต่ละศาสนามีความเป็นมา หลักปฏิบัติ คำสอนอะไรบ้าง ครบถ้วนสั้นๆเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้ต่างๆของแต่ละศาสนาด้วย ซึ่งสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนในเรื่องศาสนาสากลได้

pappap panupong said...

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
http://www.changsipmu.com/sculpting_p03.html เว็บหลัก ช่างสิบหมู่ เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55 เว็บนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสกุลช่างต่างๆ เช่น ช่างปั้น ช่างสลัก ช่างเขียน เป็นต้นของประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ยาวมากนัก ซึ่งสามารถนำไปใช้สอนในเนื้อหาของภูมิปัญญาของไทยได้
สาระประวัติศาสตร์
http://www.sac.or.th/main/index.phpเว็บหลัก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 55 เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่มคนต่างๆของไทยทั้งภาษา จารึกต่างๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีเป็นส่วนมาก อยากดูอักษรไทย ลาว เขมร ปัลลวะ ฯลฯอยากอ่านจารึกก็เชิญได้ตามสบาย นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้อยู่อย่างต่อเนื่องด้วย สามารถนำไปใช้ในเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยสมัย"ก่อนประวัติศาสตร์"ได้เป็นอย่างดี

Araya Pittayachamrat said...

สาระเศรษฐศาสตร์
www.thaieurope.net โดยกระทรวงการต่างประเทศมีเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้าานเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ
รวมถึงความร่วมมือของไทยและกลุ่มอาเซียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนเศรษฐศาสตร์ สหภาพยุโรป และอาเซียนได้
สาระหน้าที่พลเมือง
http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/search.asp โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผังเมือง หรือการสร้างอาคารต่างๆ
สาระประวัติศาสตร์
http://archae.go.th โดยสำนักโบราณคดี มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ แหล่งโบราณคดีต่างๆ
เช่นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ โบราณสถาน แหล่งจิตรกรรม ปฏิมากรรม รวมถึงกฏหมายเกี่ยวกับโบราณคดีต่างๆ
สาระศาสนา ศีลธรรม
http://www.dhamma5minutes.com มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะในด้านต่างๆที่น่าสนใจ เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา,สมาธิในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
สาระภูมิศาสตร์
http://geography.about.com มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทวีปต่างๆ รวมถึงมีเกมส์และกิจกรรม
ต่างๆให้นักเรียนทำด้วย

Araya Pittayachamrat said...

เพิ่มเติมนะคะ...
เว็บไซต์ของสาระภูมิศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ

Yuttasin090 said...

1. สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
1.1 เว็บไซต์ http://www.dra.go.th/ewtadmin/ewt/dra_buddha/main.php?filename=index_islam เว็บหลัก กรมการศาสนา เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลาม นิกาย ศาสดา หลักคำสอน และวันสำคัญ ซึ่งให้ข้อมูลที่ละเอียด มีภาพประกอบ สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนในสาระศาสนาฯ ได้ เรื่องศาสนาสากล
1.2 เว็บไซต์ http://www.dra.go.th/ewtadmin/ewt/dra_buddha/main.php?filename=christ_4
เว็บหลัก กรมการศาสนา เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์ นิกาย ศาสดา หลักคำสอน และวันสำคัญ ซึ่งให้ข้อมูลที่ละเอียด มีภาพประกอบ สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนในสาระศาสนาฯ ได้ เรื่องศาสนาสากล
1.3 เว็บไซต์ http://www.dra.go.th/ewtadmin/ewt/dra_buddha/main.php?filename=index
เว็บหลัก กรมการศาสนา เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ นิกาย ศาสดา หลักคำสอน และวันสำคัญ ซึ่งให้ข้อมูลที่ละเอียด มีภาพประกอบ สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนในสาระศาสนาฯ ได้

Yuttasin090 said...
This comment has been removed by the author.
Yuttasin090 said...
This comment has been removed by the author.
Yuttasin090 said...

1.6 เว็บไซต์ http://www.siamganesh.com/brahmahindu.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้กล่าวถึงความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าของอินเดีย พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ ตำนานเทวกำเนิดของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ เทววิทยาของศาสนาฮินดู มีเรื่องราวให้ชวนน่าอ่านน่าติดตาม แล้วคุณจะเข้าใจและหลงใหลในความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนในสาระศาสนาฯ ได้ เรื่องศาสนาสากล

Yuttasin090 said...

2. สาระหน้าที่พลเมือง
2.1 เว็บไซต์ http://www.raneenoi.com/superpage1/page1.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสังคม มนุษย์กับสังคม การจัดระเบียบสังคม รวมไปถึงสถาบันทางสังคมประเภทต่างๆ โดยครูรานี ศิลปชัย เหมาะสำหรับเนื้อหาในหัวข้อมนุษย์กับสังคม สถาบันทางสังคม ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนในทุกระดับชั้น
2.2 เว็บไซต์ http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?board=14.0 เว็บหลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อมูลทางการเมืองการปกครอง บทวิเคราะห์และแนวคิดต่างๆ ทางการเมือง ครูผู้สอนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ เพื่อเสริมความรู้ให้แก่ผู้เรียน ใช้สอนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง
2.3 เว็บไซต์ http://www.kanchanapisek.or.th/kp8/games/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเกมทางวัฒนธรรมสนุกๆ ที่ครูผู้สอนสามารถนำไปเป็นสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ทุกระดับโดยเฉพาะชั้น ม.ต้น จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

Yuttasin090 said...

4. สาระประวัติศาสตร์
4.1 เว็บไซต์ http://www.prapayneethai.com/th/archaeological_site/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซต์ที่ระบุแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยทุกภูมิภาค รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวหลักฐานที่พบเจอในที่แห่งนั้นด้วย สามารถนำไปเป็นตัวอย่างอ้างอิงวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งพิจารณายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้
5. สาระภูมิศาสตร์
5.1 http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/geology/1/index_ch_1.htm เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซต์ที่อธิบายเนื้อหาภูมิศาสตร์กายภาพครบทุกเรื่องราว แบ่งเป็นบทๆ สามารถค้นหาอ่านได้ง่าย

Yuttasin090 said...

1. สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม (ต่ออันเก่า เพราะโพสต์ไม่ขึ้นครับ)
1.4 เว็บไซต์ http://www.84000.org/true.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาหลากร้อยเรื่องทางพระพุทธศาสนาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยข้อมูล อาทิ พุทธประวัติ และประวัติของบุคคลสำคัญทางศาสนา เรื่องราวของชาดก แหล่งสืบค้นข้อมูลทางพระไตรปิฎก การถามตอบปัญหาคาใจทางพระพุทธศาสนา และคติคำสอนดีๆทางพระพุทธศาสนา (เวอร์นะ!!!) นำเนื้อหาไปใช้สอน ระดับชั้นไหนก็ได้ครับ
1.5 เว็บไซต์ http://www.fungdham.com/important-day/important-day.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีสื่อการสอนทางพระพุทธศาสนาดีๆ ทั้งบทสวด คาถา นิทาน พื้นบ้าน เพลงเกี่ยวกับธรรมะ ไฟล์เสียงคำสอนดีๆ จากพระอาจารย์ดังๆ โหลดได้ฟรี นำเนื้อหาไปใช้สอน ระดับชั้นไหนก็ได้ครับ เสียดายไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเว็บไซต์ครับ

Yuttasin090 said...

3. สาระเศรษฐศาสตร์
3.1 เว็บไซต์ http://www.ceted.org/course/economic/Web/content2.php เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้เป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ใครสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่เบื้องต้นจนระดับสูง (ไม่มาก 555) ก็เข้าไปหาข้อมูลในเว็บนี้ก็ได้ครับ จัดทำโดย คณาจารย์จากหลายสถาบัน เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนครับในระบบการศึกษานอกโรงเรียน

lanee072 said...

1. สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
1.1 เว็บไซร์ http://www.dra.go.th/ewtadmin/ewt/dra_buddha/main.php?filename=islam_1 เว็บหลัก กรมศาสนา เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เป็นเว็บไซร์ที่น่าสนใจ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ประวัติ ความสำคัญ และศาสนาอิสลามในประเทศไทย แต่เว็บหลักจะกล่าวถึงศาสนาสากล ซึ่งจะแสดงหัวข้อเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ ทั่วโลก
1.2 เว็บไซร์ http://www.siamic.com/islam/index.php?title=ศาสนาอิสลาม เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซร์ดังกล่าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำถาม - คำตอบชวนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม คำสำคัญที่น่ารู้ เมื่อคลิกเข้าสู่คำถาม จะแสดงหน้าเนื้อหาที่ให้รายละเอียดถึงหัวข้ออย่างละเอียด และเพิ่มเติมประเด็นที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เหมาะแก่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาศาสนาอิสลามในระดับพื้นฐานเป็นอย่างมาก

lanee072 said...

(ส่วนที่ 2)
2. สาระหน้าที่พลเมือง
เว็บไซร์ http://www.moj.go.th/th/cms/detail.php?id=429 เว็บหลัก กระทรวงยุติธรรม เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซร์ดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นบทเรียนหนึ่งในเรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน ในรายวิชา หน้าที่พลเมือง โดยผู้สอนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นตัวบทกฎหมายต่างๆ ไปใช้อ้างอิงในการสอนได้เป็นอย่างดี

lanee072 said...

(ส่วนที่ 3)
3. สาระเศรษฐศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ceted.org/course/economic/Web/content2.php เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซต์ดังกล่าว ได้รวบรวมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระเศรษฐศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การเงิน การคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด รายได้ประชาชาติ เป็นต้น เหมาะสำหรับนักเรียน หรือผู้ที่สนใจศึกษาด้วยตนเองเพราะจะมีแบบทดสอบ และเนื้อหาเรียนรู้ด้วยตนเองที่ประกอบด้วยภาพและเสียง

lanee072 said...

4. สาระประวัติศาสตร์
4.1 เว็บไซร์ http://www.encyclopediathai.org/thaihis/history.htm เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซร์ดังกล่าวรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในหัวข้อหรือประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนได้ทุกระดับชั้น ประกอบด้วยเนื้อหา ภาพประกอบ และแหล่งอ้างอิงข้อมูล อีกทั้งเรื่องราวมีความต่อเนื่องเป็นไปตามช่วงเวลาและยุคสมัย

lanee072 said...

(ส่วนที่ 4 ต่อ)
4.2 เว็บไซร์ http://www.school.net.th/library/create-web/10000/history/10000-4104.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซร์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในภูมิภาคต่างๆที่น่าสนใจ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ เช่น ชุมชนโบราณคาบสมุทรสทิงพระ กลุ่มชุมชนอู่ตะเภา-ระโนด เป็นต้น เหมาะสำหรับเรื่องที่นักศึกษากำลังสืบค้นในรายวิชา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

lanee072 said...

(ส่วนที่ 5)
5. สาระภูมิศาสตร์
5.1 เว็บไซต์ http://www.baanjomyut.com/library/global_community/01_2_3.html เข้าถึงวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซร์ดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วยเนื้อหาสาระภูมิศาสตร์ ในเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ – ใต้ เอเชีย ยุโรป เป็นต้น เนื้อหาประกอบด้วยภาพ และบทความของนักศึกษาที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆรอบโลกที่น่าสนใจ
5.1 เว็บไซต์ http://ponchai55.wordpress.com/ภูมิศาสตร์/ เว็บหลักสังคมแห่งการเรียนรู้ เข้าถึงวันที่ 21 พ.ย. 55
เว็บไซร์ดังกล่าวรวบรวมใบงาน-ใบความรู้เกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ แผนที่ เนื้อหาภูมิศาสตร์ รวมทั้งสื่อวิดิทัศน์ในเรื่องต่างๆที่น่าสนใจ

nisarat 083 said...

เข้าถึงเมื่อวันที่ 21พ.ย. 55
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
http://www.sati99.com/ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่องสติปัฏฐาน4 สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้น ม.4-ม.6

สาระที่ 2 ภูมิศาสตร์
http://www.mapsofworld.com/world-maps/
มีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนที่ทุกทวีปซึ่งสามารถนำมาใช้ประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์ได้ทุกระดับชั้น

สาระที่ 3 ประวัิติศาสตร์
http://www.finearts.go.th/node/111/shows_pic_table/page_knowledge
มีเนื้อหาเกี่ยวกับจดหมายเหตุของประเทศไทยสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้น

nisarat 083 said...

สาระที่ 4 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=portal_02
มีเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐสภาของไทยและองค์ประกอบของรัฐสภาไทยทั้งหมดรวมถึงรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ สามารถนำมาประกอบการสอนในเรื่องการเมืองการปกครองของไทยในทุกระดับชั้น

สาระที่ 5 เศรษฐศาสตร์
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php
มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ การประมาณเศรษฐกิจของประเทศ งบดุล สามารถนำมาใช้ประกอบการสอนในระดับชั้นม.4-6

Kritsana068 said...

1. สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
เว็บไซต์ : http://www.kamsai.org/ เว็บหลัก ศูนย์รวมความรู้คุณธรรม (ไทย-ลาว) เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55 เว็บไซต์นี้ได้ให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา คำสอนและหลักปฏิบัติต่างๆ ของศาสนารวมถึงข้อมูลศาสนาต่างๆในโลก นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านอื่นๆไว้อย่างมากมาย

2. สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
เว็บไซต์ : http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/ เว็บหลัก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55 เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาสาระที่ให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ กฎหมายสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และการเรียนร้อง/ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

Kritsana068 said...

3. สาระเศรษฐศาสตร์
3.1เว็บไซต์: http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?board=5.0 เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55 เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเว็บบอร์ดที่รวบรวมกระทู้ต่างๆไว้ เช่น ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ของนุชนาฏ อุปสงค์อุปทานของตะวันฉาย และทฤษฎีอุปสงค์ของวัชระ โดยเว็บไซต์นี้จัดทำโดยสำนักบริการข้อมูลและสารสนเทศ

3.2เว็บไซต์: https://sites.google.com/site/nitasonline/xeksar-dawnhold/karsxnsersthsastr
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55 เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคู่มือการสอนเศรษฐศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาของหัทยา เข็มเพ็ชร ยกตัวอย่างเศรษฐศาสตร์มัธยมศึกษามีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ จนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ซึ่งผู้เรียงเรียงได้บันทึกไฟล์เป็น PDF สามารถดาวน์โหลดมาศึกษาเพิ่มเติมได้

Kritsana068 said...

4. สาระประวัติศาสตร์
เว็บไซต์ : http://chiraporn.igetweb.com/index.php?mo=1 เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55 เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นของครูจิราพร รวบรวมเป็นบทความในช่วงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เช่น วีระชนบ้านบางระจัน และการกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น

5. สาระภูมิศาสตร์
เว็บไซต์ : http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/social03/28/ecw/index.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย.55 เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆทั่วโลก เนื้อหาประกอบด้วย ที่ตั้ง อาณาเขต การแบ่งภูมิภาคในทวีป และลักษณะภูมิประเทศ ของอาจารย์กิติมา เพชรทรัพย์

Fonphrom Puttana said...

(ส่วนที่ 1)
สาระพระพุทธศาสนา - http://www.dhammajak.net/
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาสาระ รวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไว้จำนวนมาก มีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาและส่วนที่เป็นสื่อประกอบต่างๆ เช่น e-book, การ์ตูนธรรมะ, นิทานธรรมะ, คลิปเสียงสวดมนต์ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้
สาระหน้าที่พลเมือง - http://www.ratchakitcha.soc.go.th
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งสืบค้นราชกิจจานุเบกษา ประวัติความเป็นมารวมถึงข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับราชกิจจานุเบกษา

Fonphrom Puttana said...

(ส่วนที่ 2)
สาระเศรษฐศาสตร์ - www.asean.org/
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ASEAN เช่น ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ปฏิทิน ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของประเทศสมาชิก ฯลฯ
สาระประวัติศาสตร์ - http://www.thaiwhic.go.th
เว็บไซต์นี้เป็นศูนย์ข้อมูลมรดกโลก โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆของมรดลกโลก ทั้งในรูปแบบเอกสารวิชาการ ข่าว บทความ และวิดีโอ ฯลฯ
สาระภูมิศาสตร์ - http://www.resgat.net/
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้พื้นฐานด้าน Geoinfomatic รวมถึงวารสารของสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในการเผยแพร่งานวิจัย ด้านการสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ตลอดจนบทความวิชาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Thitimas Hieng said...

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
1. เว็บไซต์ http://www.buddha-thushaveiheard.com/page_01.html
เว็บหลัก : พระพุทธศาสดา เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติในรูปแบบสื่อภาพยนต์ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎก ซึ่งได้ร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถประยุกต์ใช้เนื้อหาในการเรียนการสอนเรื่องพุทธประวัติและพระไตรปิฎกได้ทุกระดับชั้น

Thitimas Hieng said...

สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
เว็บไซต์ : http://www.nksri-ju.ago.go.th/pipat4.htm
เว็บหลัก : สำนักงานอัยการสูงสุด
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่างคดีแพ่งและคดีอาญา ประเภทของคดีและกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับ ลักษณะคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องกฎหมาย(คดีอาญาและแพ่ง) ในระดับชั้น ม.๓ ส.๒.๑ ม.๓/๑

Thitimas Hieng said...

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
เว็บไซต์ : http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=6582&filename
เว็บหลัก : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Thitimas Hieng said...

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์
เว็บไซต์ : http://www.dhiravegin.com/detail.php?item_id=000547
เว็บหลัก : ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน (dhiravegin) เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๕
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ องค์ประกอบแห่งการปฏิวัติทางการเมือง เปรียบเทียบการปฏิวัติฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา เม็กซิโกและรัสเซีย เพื่อหาลักษณะร่วมที่นำไปสู่การปฏิวัติ สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ (ประวัติศาสตร์สากล) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Thitimas Hieng said...

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์
เว็บไซต์http://www.forest.go.th/phitsanulok/index.phpoption=com_content&view=article&id=517%3Ap9&catid=13%3A2010-06-04-06-%25M-%25S&lang=th
เว็บหลัก : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development ความหมายของการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ (แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัทยา เพ็ชรอิน said...

สาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรม
เว็ปไซต์ที่เลือกคือ http://www.br.ac.th/elearning/social/jitraporn/Buddhism%20%20M6/Unit1.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2555
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาในเรื่องการบริหารจิตเจริญปัญญา การสัมมนาแนวทางการธำรงพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
เว็ปไซต์ที่เลือกคือ http://www.m-culture.go.th/knowledge-wisdom-all.php?m_id=103
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2555
มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนไทยในภาคต่างๆ

หัทยา เพ็ชรอิน said...

สาระเศรษฐศาสตร์
เว็ปไซต์ที่เลือกคือ http://www.rta.mi.th/21610u/Data/Data_pro/Popeaing/1.htm
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2555
มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องหลักปรัชญา
สาระภูมิศาสตร์
เว็ปไซต์ที่เลือกคือ http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=54
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2555
มีเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

หัทยา เพ็ชรอิน said...

สาระประวัติศาสตร์
เว็ปไซต์ที่เลือกคือ http://saipimm.files.wordpress.com/2010/03/unit3-e0b980e0b8abe0b895e0b8b8e0b881e0b8b2e0b8a3e0b893e0b98ce0b8aae0b8b3e0b884e0b8b1e0b88de0b983e0b899e0b8aae0b8a1e0b8b1e0b8a2e0b881.pdf
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2555
เป็น pdf ไฟล์เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลสมัยกลาง

nuntida082 said...

1. สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เว็บไซต์ http://mediacenter.mcu.ac.th/data/caipyo/m2/
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประวัติพุทธสาวก สาวิกา และชาดก หน้าที่ชาวพุทธ การบริหารจิตและเจริญปัญญา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนา สามารถนำมาใช้ประกอบการสอนในระดับชั้นม.2
2. สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
เว็ปไซต์ http://www.kr.ac.th/ebook/savalee/b1.htm
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
มีเนื้อหาเกี่ยวกับพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โครงสร้างทางสังคม สังคมไทย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

nuntida082 said...

3. สาระเศรษฐศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
มีเนื้อหาเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง

nuntida082 said...

4. สาระประวัติศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.royjaithai.com/k_number.php
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
มีเนื้อหาเกี่ยวกับลำดับแห่งพระราชวงศ์ไทย สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
5. สาระภูมิศาสตร์
เว็บไซต์ http://tc.mengrai.ac.th/angkana/sara5_files/p32.htm
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
มีเนื้อหาเกี่ยวกับทวีปยุโรป เรื่องที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะสังคมวัฒนธรรม สามารถนำมาใช้ประกอบการสอนในระดับชั้นม.2

ดวงใจ เปลี่ยนศรี said...

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
เว็บไซต์ http://www.gongtham.net/ เว็บหลัก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สามารถนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ในสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ได้แก่ เรื่อง หลักธรรมต่างๆ การสอบธรรมศึกษา ในทุกระดับชั้น เป็นต้น
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองในการดำเนินชีวิตของสังคม
เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
เว็บไซต์ http://www.ect.go.th/ เว็บหลัก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.)
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สามารถนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ในสาระหน้าที่พลเมืองในการดำเนินชีวิตของสังคม ได้แก่ ขั้นตอนการเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งต่างๆ สิทธิและหน้าที่ปวงชนชาวไทยในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2551 เป็นต้น สามารถนำมาจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิทธิหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดได้
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
เว็บไซต์ http://www.porpeangnetwork.com/ เว็บไซต์หลัก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง บุคคลพอเพียงต้นแบบ เป็นต้น
มีต่อ >>>

ดวงใจ เปลี่ยนศรี said...

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sac.or.th เว็บหลัก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา สามารถนำสาระความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสอนสาระประวัติศาสตร์ได้ในทุกระดับชั้น ได้แก่ เรื่องอาณาจักรโบราณ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.theodora.com เว็บหลัก The Odora Maps Store
เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนที่ต่างๆ ของโลก ทั้งในลักษณะแผนที่ทางกายภาพและแผนที่รัฐกิจ รวมทั้งแผนที่เฉพาะเรื่องชนิดอื่นๆ สามารถนำสาระความรู้ที่เป็นแผนที่มาประยุกต์ใช้ในการสอนสาระภูมิศาสตร์ได้ในทุกระดับชั้น ได้แก่ เรื่องภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ เป็นต้น
ขอบคุณคะ ^_^

withsara said...

-สาระพระพุทธศาสนา
http://www.nayoktech.ac.th/~amon/in11.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
ผู้เขียน อาจารย์อมร สังข์นาค
เนื้อหา เกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธในด้านต่างๆ
-สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
http://www.kr.ac.th/ebook/savalee/b1.htm
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
เนื้อหา เกี่ยวกับความหมายของพลเมืองดี วิธีการปฏิบัติ และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
-สาระเศรษฐศาสตร์
http://eco-cooperation.exteen.com/20100215/world-trade-organization-wto
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
เนื้อหา องค์การการค้าโลก (WTO)
-สาระประวัติศาสตร์
http://www.suphan.biz/UtongMuseum.htm
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
ผู้เขียน จังหวัดสุพรรณบุรี
เนื้อหา เกี่ยวกับความสำคัญและประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีของจังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณเมืองอู่ทอง
-สาระภูมิศาสตร์
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55
ผู้เขียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหา รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประชากร ทั้งในด้านงานวิจัย และบทความทางวิชาการ

lanee072 said...
This comment has been removed by the author.
Supawan said...

1. สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เว็บไซร์ http://www.84000.org/tipitaka/picture/f00.html เว็บไซร์สมุดภาพของครูเหม เวชกร เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2555
การเรียนการสอนพุทธประวัติที่เน้นการเล่าเรื่อง ขาดความน่าสนใจ เว็บไซร์สมุดภาพพุทธประวัติ โดยครูเหม เวชกร จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว เพียงคลิกเข้าไปในเรื่องพุทธประวัติไม่ว่าจะตอนใด ก็มีภาพประกอบที่สวยงาม แสดงเอกลักษณ์ไทยๆ แน่นอนว่าการศึกษาพุทธประวัติ จะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป

Supawan said...

2. สาระภูมิศาสตร์
เว็บไซร์ http://www.gisthai.org/about-gis/gis.html เว็บหลักของศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2555
เว็บไซร์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับให้ความรู้ และวิจัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ทั้งให้ความรู้เบื้องต้น ความหมาย องค์ประกอบ หน้าที่ ลักษณะ เทคนิคการใช้ ฯ ซึ่งลงรายละเอียดของเนื้อหา GIS นั่นคือ ศึกษาเว็บเดียวเข้าใจเนื้อหา GIS แตกฉานกันเลยทีเดียว

Supawan said...

3. สาระประวัติศาสตร์
3.1 เว็บไซร์http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-5/no36-43/history/sec03.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2555
เว็บไซร์วิชาประวัติศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์สากล ซึ่งเว็บหลักดังกล่าว เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สากลตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน (ก่อนประวัติศาสตร์ - สหประชาชาติ) เมื่อคลิกเข้าไปจะพบลิงค์ที่แสดงเนื้อหาของประวัติศาสตร์สากลในแต่ละยุคสมัย พร้อมบทความที่น่าสนใจของนักวิชาการท่านต่างๆ

Supawan said...

3.2 เว็บไซร์https://sites.google.com/site/hisstrorym3/reuxng-thi-1 เว็บหลัก ครูชาญวิทย์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2555
เว็บไซร์นี้น่าสนใจมาก มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีแผนการจัดการเรียนรู้ แผนหน่วย บทความที่น่าสนใจ แบบทดสอบ และเว็บไซร์ลิงค์ไปยังเว็บไซร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Supawan said...

4. สาระเศรษฐศาสตร์
เว็บไซร์ http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=ec112 เว็บหลัก ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2555
ต่อไปนี้เศรษฐศาสตร์มหภาคที่ใครๆคิดว่ายากกก จะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป เพราะเว็บไซร์นี้มีห้องอ่านตำรา ซึ่งเนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาคยกมาตั้งแต่บทเบื้องต้น จนถึงบทที่ว่ายากหนักหนา เช่น รายได้ประชาชาติ การค้าระหว่างประเทศ นโยบายการคลัง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ หรือชอบอ่านหนังสือนอกเวลาไม่ยอมไปห้องสมุด

Supawan said...

5. สาระหน้าที่พลเมือง
เว็บไซร์ http://55010410116.blogspot.com/2012/09/blog-post.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2555
เป็นเว็บบล็อก ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายผู้บริโภค เนื้อหาละเอียด มีตัวบทกฎหมาย มีบทความ มีข้อความแสดงความคิดเห็น เว็บไซร์นี้น่าสนใจเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน การศึกษาในที่นี้ไม่ได้แต่เพียงใช้ในการเรียนการสอน แต่เรียนรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
อาจารย์ค่ะ หนูโพสต์หลายอัน เพราะว่ามันโพสต์ได้ทีละน้อยๆนะค่ะ ..

Kittiya Noytonwong said...

ส่วนที่ ๑;
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เว็บไซต์ที่เลือก http://www.onab.go.th/
เข้าถึงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๕
เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเนื้อหาที่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้นั้น อยู่ในหัวข้อ องค์ความรู้ โดยมีทั้งเรื่องพุทธประวัติ วันสำคัญทางศาสนา และพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน เป็นเนื้อหาที่ได้การเรียบเรียงให้อ่านได้ง่าย

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เว็บไซต์ที่เลือก http://www.tulawcenter.org/knowledge
เข้าถึงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๕
เป็นเว็บไซต์ของศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยเว็บไซต์นี้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆ และสิ่งที่เป็นโยชน์แก่ผู้เรียนคือ มุม การเผยแพร่ความรู้ โดยเว็บไซตืนี้จะนำบทความน่าสนใจที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปมาเผยแพร่ให้ได้ทราบกัน เช่น ละเมิด ต่างกับ อาญา อย่างไรหรือวิธีการไปศาลผู้บริโภค เป็นต้น อีกทั้งยังมีคลินิกกฎหมายที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

Kittiya Noytonwong said...

ส่วนที่ ๒
สาระเศรษฐศาสตร์
http://www.thaicooperative.org/default.html
เข้าถึงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๕
เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มสหกรณ์ไทย ให้องค์ความรู้ด้านสหกรณ์ ตั้งแต่ประวัติ ความรู้ต่างๆของสหกรณ์ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.๑

สาระภูมิศาสตร์
http://www.navy.mi.th/hydro/
เข้าถึงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๕
เป็นเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
เป้นเว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ของน้ำ ทั้งทะเล และแม่น้ำเจ้าพระยา มีการทำนายระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุดของปี อีกทั้งยังมีการรายงานสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั้งแผ่นดินไหว หรือน้ำท่วมอีกด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งจะทำให้สามารถติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

สาระประวัติศาสตร์
http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/index.html
เข้าถึงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๕
เป็นเว็บไซต์ของโครงการหอมรดกไทย กระทรวงกลาโหม
โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีหัวข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยเช่น ประวัติของกรุงเก่าต่างๆ (กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี) ความสัๅมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์สงครามต่างๆ ของต่างประเทศ เช่น สงครามเวียดนาม สงครามเกาหลี และยังมีประวัติของพระมหากษัตริย์สมัยต่างๆอีกด้วย ถือว่าเป้นเว็บไซต์ที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งของม.ต้นและม.ปลาย

Chayaporn Turatong said...

1 สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม เวปไซต์ที่เลือกคือ http://www.kalyanamitra.org/chadok/mixchadok/mixchadok.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ นิทานชาดก พุทธศาสนสุภาษิต และหลักธรรมต่างๆ เหมาะกับการนำไปสอนระดับชั้นม.ต้น เพราะเป็นเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีภาพการ์ตูนประกอบ และเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้ของระดับชั้น

2 สาระเศรษฐศาสตร์ เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.rspg.or.th/special_articles/hm_king60/king_613.htm เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
เป็นเวปไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริต่างๆ เช่น โครงการฝนหลวง โครงการธนาคารโคกระบือ โครงการศิลปาชีพพิเศษ เป็นต้น

3 สาระประวัติศาสตร์ เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.wangdermpalace.org/thonburi/index_thai.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ความสำคัญ สิ่งต่างๆเกี่ยวกับสมัยกรุงธนบุรี เช่น ประวัติบุคคลสำคัญสมัยกรุงธนบุรี สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถานที่สำคัญ พระราชวัง และพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดทำโดย มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ซึ่งถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจ และสามารถนำไปประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ในส่วนของประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือส่วนหนึ่งในยุคของพระมหากษัตริย์ไทย

Chayaporn Turatong said...

4 สาระหน้าที่พลเมือง เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.phr.ago.go.th/name_ph2.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อกฎหมายในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องสิทธิเกี่ยวกับมรดก เหมาะสำหรับการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง หรือกฎหมายเบื้องต้นในชั้นมัธยมต้น จัดทำโดย สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่

5 สาระ ภูมิศาสตร์ เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.sopon.ac.th/sopon/social/kuan/kuan2/sec02p02.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายความสำคัญของแผนที่ เส้นโครงแผนที่ องค์ประกอบต่างๆของแผนที่ สัญลักษณ์บนแผนที่ ฯลฯ เหมาะสำหรับการนำไปประกอบการสอนเรื่อง แผนที่และการอ่านแผนที่ ในวิชาภูมิศาสตร์ เว็บไซต์นี้ จัดทำโดย จัดทำโดยครูควนคนึง เสาม่วง โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

Wichian093 said...

1. สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เว็บไซร์ http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=43 เว็บไซร์หลักของพระเครื่องอมูเลทตั้มศรีวิชัย พระเครื่อง จตุคาม รามเทพ ตลาดพระเครื่องรางของขลัง เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2555เว็บไซร์นี้บอกประวัติความเป็นมา และอธิบายพุทธลักษณะของพระพุทธรูปปางต่างๆ พร้อมภาพประกอบที่ชัดเจนและสวยงาม

2. สาระหน้าพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เว็บไซร์ http://www.labour.go.th/th/index.php/labour-laws เว็บหลัก ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2555
เว็บไซร์นี้น่าสนใจมาก มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้ สิ่งที่นายจ้างควรรู้ การคุ้มครองแรงงาน ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาระหน้าพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

Wichian093 said...
This comment has been removed by the author.
Wichian093 said...

3. สาระเศรษฐศาสตร์
เว็บไซร์ http://www.learners.in.th/blogs/posts/215447 เว็บหลัก ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2555
เว็บไซร์นี้ให้ความหมายการกีดกันทางการค้า คือ การที่รัฐบาลหรือประเทศใดๆใช้มาตรการแทรกแซง เพื่อลดปริมาณการนำเข้าสินค้ามาในประเทศตนหรือเพื่อลดปริมาณการส่งออกสินค้าของประเทศอื่น โดยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่มักกระทำเพื่อปกป้องผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศ อาจโดยการใช้มาตรการที่ทำให้ผู้ส่งออกมีความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับผู้ผลิตภายในประเทศได้น้อยลง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการปกป้องทางการค้าระหว่างประเทศ – มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี อ่านเข้าใจง่ายสามารถใช้ประกอบการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

4. สาระประวัติศาสตร์
เว็บไซร์http://krujiraporn.wordpress.com/2011/08/18 เว็บหลัก คุณครูจิราพร พิมพ์วิชัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2555
เว็บไซร์นี้น่าสนใจมาก มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มอธิบายตั้งแต่พื้นฐานคือการให้ความหมายและบอกความสำคัญของคำว่า วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการรับเอาอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาติอื่นๆเข้ามาโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์

5. สาระภูมิศาสตร์
เว็บไซร์ http://map.rimnam.com เว็บหลักของimnam.com © all right reserved เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2555
เว็บไซร์นี้อธิบายความหมาย ลักษณะของเส้นละติจูดและ พิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) มีภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน และมีวีดิทัศน์อธิบายเพิ่มเติมด้วย

Teerapong081 said...

1.สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรมม
1.1 เว็บไซต์http://www.learners.in.th/blogs/books/view/yuyeeyuyeeyuyee
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา เช่น ทิศ 6, อิทธิบาท 4, พรหมวิหาร 4, อริยสัจ 4 เป็นต้น
1.2 เว็บไซต์ http://www.kammatan.com/board/index.php?PHPSESSID=2e546dd30caaa30f9671e34c9c82b941&
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆทางพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4, ประวัติพุทธสาวก-ศาสนิกชนตัวอย่าง, วันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น

Teerapong081 said...


2.สาระหน้าที่พลเมือง
2.1 เว็บไซต์ http://sameaf.mfa.go.th/th/
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
2.2 เว็บไซต์ http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4529.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 โดยกล่าวถึงลำดับเวลาของการเกิดเหตุการณ์สำคัญต่างในช่วงนั้น ตลอดจนถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ การดำเนินของเหตุการณ์ การสิ้นสุดของเหตุการณ์ และผละกระทบของเหตุการณ์ต่อสังคมไทย

Teerapong081 said...

3.สาระภูมิศาสตร์
3.1 เว็บไซต์ http://heritage.mod.go.th/nation/geography/geo.htm
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ขนาด รูปร่าง พรมแดน และสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทย
3.2 เว็บไซต์ http://student.lcct.ac.th/~51137915/job/2.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิลักษณ์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา อุตสาหกรรม คำขวัญ เกี่ยวกับภาคเหนือ

Teerapong081 said...

4.สาระเศรษฐศาสตร์
4.1 เว็บไซต์ http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=389.0
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาค ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์มหภาค หน่วยงานที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ
4.2 เว็บไซต์ http://www.eto.ku.ac.th/s-e/mean-th.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

Teerapong081 said...

5.สาระประวัติศาสตร์
5.1 เว็บไซต์http://www.jiewfudao.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติจีนในยุคสมัยต่างๆ และบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของจีน เช่น จิ๋นซีฮ่องเต้ พระเจ้าฮั่นอู๋ตี้ เป็นต้น
5.2 เว็บไซต์ http://museum.mfu.ac.th/download-pdf/article2.htm
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับตำนานพื้นเมืองต่างๆ ในล้านนาที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์การสร้างบ้านเมืองในบริเวณที่ราบภาคเหนือตอนบน การเขียนบันทึกถึงการขุดค้นพบสำรวจโบราณสถานในดินแดนต่างๆของภาคเหนือ

Uraiwan Khireetong said...

1. สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
เว็บไวต์ : http://www.heritage.thaigov.net/religion/religion.htm เป็นเว็บไซต์ของหอมรดกไทยที่สามารถใช้ข้อมูลในการสอนเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติ ความเป็นมา และความรู้ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา กฎหมายของพระสงฆ์ของไทย พระไตรปิฎก พระพุทธรูปสมัยต่างๆ และความรู้ต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา มีความละเอียดพอสมควรเหมาะแก่การค้นคว้า
................................................................

2. สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
เว็บไวต์ : http://www.tulawcenter.org/knowledge/content/409 เป็นเว็บไซต์ของศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะรวบรวมกฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การเกิด การสมรส การรับราชการทหาร การจัดการมรดก เป็นต้น ตลอดถึงการศึกษาเอกสารจากการสัมมนาวิชาการ การดาวน์โหลดหนังสือกฎหมายต่างๆได้อย่างสะดวก นับเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

Uraiwan Khireetong said...

3. สาระเศรษฐศาสตร์
เว็บไวต์ : http://www.clt.or.th เป็นเว็บไซต์ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ ทั้งประวัติ ประเภท หลักการ ขั้นตอนการจัดตั้ง ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เช่น จำนวนสหกรณ์ที่จดทะเบียน รายการงานขอจดทะเบียน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย และครบถ้วน เหมาะที่ครูผู้สอนจะนำไปใช้สอนสาระเศรษฐศาสตร์ในเรื่องสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง
................................................................

4. สาระประวัติศาสตร์
เว็บไวต์ : http://my.opera.com/somprasong/blog/index.dml/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81 ในหัวข้อนี้เป็นบลอคของท่านรองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ ซึ่งจะประกอบไปด้วยความรู้แขนงต่างๆมากมายทั้งปรัชญา ศาสนา สังคมศึกษาและการสอน โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ เรื่อง อารยธรรมโลกซึ่งมีความละเอียดมาก ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมเมโสโปเตเมีย อียิปต์ จีน อินเดีย กรีก โรมัน นับได้ว่าเป็นบลอคที่มีคุณค่ามากทีเดียว

Uraiwan Khireetong said...

5. สาระภูมิศาสตร์
เว็บไวต์ : http://www.tccnclimate.com เป็นเว็บไซต์ของเครือข่ายเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งประเทศไทย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านภูมิอากาศ ซึ่งจะมีทั้งเอกสารวิชาการในและต่างประเทศ งานวิจัย บทความ แนะนำหนังสือ ตลอดจนเป็นแหล่งรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งดิฉันเคยใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ในสอนวิชาภูมิศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจค่ะ : ))

*ทุกเว็บไซต์เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

jariya thananan said...

สาระศาสนา
http://www.whatami.net/lum/lum95.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักอิทัปปัจยตาเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สาระหน้าที่พลเมือง
http://www.ombudsman.go.th/10/documents/law/Constitution2550.pdf
เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่อง รัฐธรรมนูญในสาระหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
http://econ.tu.ac.th/archan/Plearnpit/ch%205%20%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf

เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความหมายของสถาบันการเงิน ประเภทและหน้าที่ของสถาบันการเงิน สามารถนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ในการทำสื่อการสอน การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
jariya thananan said...

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/social04/39/Computer/comparison.htm
เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบศักราช ซึ่งสามารถนำไปประกอบการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ได้

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai/mineralborn.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้เกี่ยวข้องกับแหล่งแร่ในประเทศไทย

adshara said...

1.สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- เว็บไซต์ http://www.ybat.org/v4/calendar_important.asp เว็บหลัก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งมีทั้งรายละเอียดในเรื่องความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาและหลักธรรมในการปฏิบัติ รวมไปถึงบทสวดมนต์ต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบในการสอนเรื่องวันสำคัญทางศาสนา และการสวดมนต์
- เว็บไซต์ http://www.salatham.com/meditation/define.htm เว็บหลัก ศาลาธรรม เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ และประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบในการสอนการเจริญสมาธิภาวนา

adshara said...

2.สาระหน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคม
- เว็บไซต์ http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/ เว็บหลัก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การร้องเรียนและการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบในการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชน
3. สาระเศรษฐศาสตร์
- เว็บไซต์ http://www.bot.or.th/Thai/Pages/Student.aspx เว็บหลัก ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายการเงิน สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน รวมถึงการมีหนังสือความรู้ประกอบภาพการ์ตูนเกี่ยวกับการออม การรู้จักเงินเฟ้อ ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบการสอนนโยบายการเงินและตลาดการเงินในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

adshara said...

4.สาระประวัติศาสตร์
- เว็บไซต์ http://www.finearts.go.th/index.htm เว็บหลัก กรมศิลปากร ไทย เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ นาฏศิลป์-ดนตรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม อุทยานประวัติศาสตร์ เอกสาร-จดหมายเหตุ ซึ่งสามารถใช้ประกอบการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ในหลายแนวทาง
5.สาระภูมิศาสตร์
- เว็บไซต์ http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/main.php?filename=earth_move เว็บหลัก กรมทรัพยากรธรณี มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านธรณีวิทยา ด้านแร่ ซึ่งสามารถใช้ประกอบการสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในส่วนต่างๆ ของโลก

philairat said...

ส่วนที่ 1

สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การออมและการลงทุน
ที่มา : http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Category&file=categoryview&categoryID=CAT0001125
เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 ผู้จัดทำเว็บไซต์คือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้รวบรวมข้อมูล เว็บไซต์ดังกล่าวได้นำเสนอเรื่อง การออมและการลงทุนซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ในสาระเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ที่เป็นระดับมหภาค เกี่ยวกับสำนักนโยบายการออมและการลงทุน การออมและการลงทุน และพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 เป็นต้น
สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปออสเตรเลีย
ที่มา : http://www.bp-smakom.org/bp_school/social/australia.htm
เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ทำเลที่ตั้งและขนาด อาณาเขตของทวีปออสเตรเลีย รวมทั้งเนื้อหาในส่วนของลักษณะเขตภูมิอากาศ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลียในเรื่องของ ระบอบการปกครอง ประชากรและเชื้อชาติ การนับถือศาสนา การใช้ภาษาราชการ และเมืองที่มีความสำคัญของทวีปออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาในส่วนของการประกอบอาชีพของผู้คนได้แก่ การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การประมง การทำป่าไม้ การทำอุตสาหกรรม การทำเหมืองแร่ ประกอบกับข้อมูลด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ ซึ่งอยู่ในเรื่อง ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย สาระภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

philairat said...

ส่วนที่ 2

สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมตะวันตก กรีก – โรมัน
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/76754
เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 ผู้จัดทำเว็บไซต์คือ คุณครูพีรทิพย์ สุคันธเมศวร และนางสาวปวีณา วิริยะมั่นพงศ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยอ้างอิงข้อมูลจากหนังสืออักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอารยธรรมกรีก และประวัติศาสตร์ของอารยธรรมโรมัน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะนำเสนอในเรื่องของ ประวัติศาสตร์ชาติ ลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของอารยธรรมกรีก – โรมัน ปัญญาทางความคิดของกรีก – โรมัน รวมทั้งการแสดงออกทางด้านศิลปะของอารยธรรมกรีก – โรมัน เป็นต้น ในเว็บไซต์จะมีการบอกแหล่งอ้างอิงข้อมูลด้านเนื้อหาและภาพเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ต่อยอดในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม เป็นส่วนหนึ่งของ เรื่อง อารยธรรมตะวันตก กรีก – โรมัน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระพระพุทธศาสนา เรื่อง ประวัติพุทธสาวก (พระอุบาลี) – พุทธสาวิกา (นางวิสาขา)
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2139
เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 ผู้จัดทำเว็บไซต์คือ ทีมงานทรูปลูกปัญญา โดยอ้างอิงข้อมูลจาก สุริวัตร จันทร์โสภา. พระพุทธศาสนา ม.1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์. เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาประวัติของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาตัวอย่าง และคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างของพระอุบาลีและนางวิสาขา สาระพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

philairat said...

ส่วนที่ 3


สาระหน้าที่พลเมือง เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีสังคมประชาธิปไตย
ที่มา :
http://jiab007.wordpress.com/2011/11/05/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96/
เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55 เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอการศึกษาเรื่องราว ของพลเมืองดีตามวิถีสังคมประชาธิปไตย ในสาระหน้าที่พลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีการนำเสนอเรื่อง ลักษณะของประชาธิปไตย ความหมายของประชาธิปไตย หลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะของสังคมประชาธิปไตย คุณลักษณะที่สำคัญของสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย ความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวีถีประชาธิปไตย คุณค่าของประชาธิปไตย และคุณธรรมของการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยระดับประเทศชาติ

atichit said...

[ส่วนที่1]
>> สาระพระพุทธศาสนา
1. เว็บไซต์ http://www.watdo.de/thai_start.html เว็บหลัก วัดธรรมบารมี เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ พุทธประวัติโดยย่อ ศาสนิกชนตัวอย่าง หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระประจำวันเกิด และตำนานพระพุทธรูปต่างๆซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบการสอนในสาระพระพุทธศาสนา ในการสอนในหน่วยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธได้

>> สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
2. เว็บไซต์ http://www.deepsouthwatch.org/ เว็บหลัก ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ในภาคใต้ เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภายในเว็บไซต์จะมีส่วนของบทความวิชาการ อีกทั้งฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคใต้ ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบการสอนในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ในการสอนเรื่องปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มุมมองทางด้านความขัดแย้งและการเมืองการปกครอง

atichit said...

[ส่วนที่2]
>> สาระเศรษฐศาสตร์
3. เว็บไซต์ http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/ เว็บหลัก กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญหา ทั้งในเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย สถิติทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ต่างๆ ตลอดจนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศกว่า30ประเทศ อีกทั้งมีสถิติด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเอกสารสำหรับการขอจดลิขทสิทธิ์ต่างๆที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้เป็นสื่อประกอบการสอนได้ เนื้อหาสาระจากเว็บไซต์นี้ สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนในเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาได้

atichit said...

[ส่วนที่3]
>> ประวัติศาสตร์
4. เว็บไซต์ http://www.info.ru.ac.th/province/sukhotai/index.htm เว็บหลัก สาระนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาจังหวัดสุโขทัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รวบรวมข้อมูลของจังหวัดที่ทางมหาวิทยาลัยตั้งวิทยาเขตไว้ โดยได้เลือกเอาจังหวัดสุโขทัยเนื่องจาก เนื้อหาข้อมูลของจังหวัดสุโขทัยนั้น มีข้อมูลด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบการสอนในสาระประวัติศาสตร์ ในการสอนเรื่องภูมิปัญญาไทยในด้านต่างๆ

atichit said...

[ส่วนที่4]
>> ภูมิศาสตร์
5. เว็บไซต์ http://www.seismology.tmd.go.th/home.html เว็บหลัก สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาการให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ บทความต่างวิชาการ และเอกสารเผยแพร่ต่างๆเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ อีกทั้งมีการรวบรวมข้อมูลสติการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลก ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบการสอนในสาระภูมิศาสตร์ ในการสอนเรื่องภัยพิบัติ

============================
ช่างใจร้าย โพสแล้วหาย โพสแล้วหายจังเลย TT___TT

ชนาพร พูลทอง said...

1.สาระภูมิศาสตร์
เว็บไซตhttp://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=714 เว็บหลัก ฝ่ายวิชาการ อักษรเจริญทัศน์ อจท. เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยทางฝ่ายวิชาการ ของสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ได้รวบรวมไว้ ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบการสอนเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในสาระภูมิศาสตร์ได้

ชนาพร พูลทอง said...

2.สาระหน้าที่พลเมือง
เว็บไซต์ http://www.cabinet.thaigov.go.th/main.htm เว็บหลัก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีไทย ประวัติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลในชุดปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบการสอน ในสาระหน้าที่พลเมืองได้

ชนาพร พูลทอง said...

3.สาระเศรษฐศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.thai-aec.com/ เว็บหลัก ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE ) ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในอาเซียน และผลกระทบอื่นที่จะเกิดกับไทย เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบการสอน ในสาระเศรษฐศาสตร์ได้

ชนาพร พูลทอง said...

4. สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เว็บไซต์ http://www.onab.go.th/ เว็บหลัก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปปางต่างๆ วันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบการสอน ในสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมได้

ชนาพร พูลทอง said...

สาระประวัติศาสตร์
เว็บไซต์ http://ayutthayastudies.aru.ac.th/content/view/364/56/ เว็บหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 55
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอยุธยา รวมทั้งแนะนำสถานที่สำคัญของอยุธยาด้วย ซึ่งสามารถใช้เนื้อหานี้ประกอบการสอน ในสาระประวัติศาสตร์ได้

Kanjana Vorasing said...
This comment has been removed by the author.
Kanjana Vorasing said...

เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

สาระประวัติศาสตร์
http://www.nat.go.th เว็บไซต์หลักของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสารสำคัญต่างๆของชาติที่ให้ได้ศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านต่างๆของชาติ และให้บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยในอดีต

สาระเศรษฐศาสตร์
http://www.uinthai.net เว็บไซต์หลักของเศรษฐศาสตร์ ที่มีเนื้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีทั้งแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และสื่อต่างๆทั้งด้านวิดีโอ การ์ตูน รวมถึงการอธิบายเนื้อหาต่างๆ

สาระภูมิศาสตร์
http://www.tei.or.th เว็บไซต์หลักของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีห้องสมุดที่มีสื่อสิ่งพิมพ์ บทความต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ได้ศึกษา
http://www.gisthai.org เว็บไซต์หลักของศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ต่างๆของประเทศไทย รวมถึงบทความเกี่ยวกับสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ให้ได้ศึกษาสำหรับผู้ที่ให้ความสนใจ

Kanjana Vorasing said...

สาระพระพุทธศาสนา
www.สื่อการสอน.com เว็บไซต์หลัก หรือลิงก์ http://xn--12c2c3a0acpd1b4b1l.com/ เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมสื่อการสอนต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นVDO Power point ใบงาน ใบความรู้ และเกมหรือกิจกรรมต่างๆที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้

สาระหน้าที่พลเมืองฯ
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/phachern เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการอธิบายข้อกฎหมายที่เป็นเหตุการณ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับบุคคลในสังคม เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเกร็ดความรู้ของกฎหมายต่างๆ

Cherry kiss077 said...

ส่วนที่ 1
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1, ตัวชีวัด ม.4/1, 4/2, 4/3, 4/13, 4/14, 4/19, 4/20, 4/22
เว็บไซค์ : http://tammasatitcmu.wordpress.com/
เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2555 เวลา 19.14 น.
เนื้อหา : เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของพระพุทธศาสนา, หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (อริยสัจ, มงคล 38), ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง, หน้าที่ชาวพุทธ, การบริหารจิตและเจริญปัญญา, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, และ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนา
จัดทำโดย : พระปุญยวีร์ อาภสฺสโร (พระวิทยากรประจำศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วัดพันอ้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
เว็บไซค์ : http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=466&sid=410
เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555 เวลา 21.30 น.
มาตรฐาน ส 5.1 ตัวชี้วัด ม.4-6/1-4
มาตรฐาน ส 5.2 ตัวชี้วัด ม.4-6/1-5
เนื้อหาหลัก : แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์, เอกภพและโลก (1), เอกภพและโลก (2), สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย, ลักษณะทางกายภาพและสังคม, PPT นำเสนอเนื้อหาหลัก, ใบความรู้, ใบงาน, และแบบทดสอบ

Cherry kiss077 said...

ส่วนที่ 2
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.2, ตัวชี้วัด ม.1/3, ม.2/1
เว็บไซต์ : http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_w3c/main.php?filename=portal_03
เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2555, เวลา 19.28 น.
เนื้อหา : เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 1. รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 และเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ของไทย
2. สาระและบทความที่น่าสนใจต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2549, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญรวมทั่วโลก เป็นต้น
3. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่ออกใช้ เช่น กรอบการเจรจาสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย - กัมพูชา ตลอดแนวในกรอบของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา และกลไกลอื่น ๆ ภายใต้กรอบนี้ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ), รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีของ นางปรียานันท์ (ดลพร) ล้อเสริมวัฒนา โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานการสอบบัญชีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๗ เป็นต้น
4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ, พระราชบัญญัติที่ออกเป็นกฎหมาย, การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ, พระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และผ่านความเห็นชอบแล้ว
5. วีดีทัศน์รัฐสภา เช่น การเสวนา “รัฎฐาธิปัตย์” ตอนที่ 1-29

Cherry kiss077 said...

ส่วนที่ 3
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1, ตัวชี้วัด ม. 2/4, ม. 3/2, 3/3, ม.4-6/1, 4-6/4
เว็บไซต์ : (เว็บหลัก) http://www.baanjomyut.com/
(เว็บรอง) http://www.baanjomyut.com/library/global_community/03.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2555, เวลา 19.42
เนื้อหา : มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจโลก ดังนี้ 1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน พยายามศึกษาระบบเศรษฐกิจของประเทศอื่นที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของตน นอกจากนี้ในโลกยุคปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตลอดจนผลกระทบของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการค้า ได้ส่งผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
2. ระบบเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน, สถานการณ์การผลิต, สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ , สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน
3. การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายรัฐและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ
จัดทำโดย : พัชรี สุวรรณศรี, สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

Cherry kiss077 said...

ส่วนที่ 4
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 ตัวชี้วัด ม. 1/1, 1/2, 1/3, ม. 2/1, 2/2, 2/3,
เว็บไซต์ : http://nijijung.wordpress.com/
เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2555 เวลา 20.05 น.
เนื้อหา : ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์, การเทียบศักราช, ความสำคัญของช่วงเวลาสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์, ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์, ตัวอย่างในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
จัดทำโดย : นางสาว รุ้งเพชร ป้อมสา

เว็บไซต์ : http://mathayom.brr.ac.th/~usaa/index.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2555 เวลา 20.15 น.
มาตรฐาน ส 4.1 ตัวชี้วัด ม.1/3, ม.3/1, 3/2, ม.4-6/2
มาตรฐาน ส 4.3 ตัวชี้วัด ป. 4/1, 4/2, 4/3, ป. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4
เนื้อหา : หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และขั้นตอนของการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์, อาณาจักรสุโขทัยและความสำคัญของอาณาจักรสุขโขไทยในด้านต่างๆ, อาณาจักรอยุธยาและความสำคัญด้านต่างๆ ของอาณาจักรอยุธยา, การกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินมหาราช
ผู้จัดทำโดย : ครูอุษา โตศิริ โรงเรียนเบญจมรังสฤษฎิ์ (เอกสารประกอบการเรียนวิชา ส42103 สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เว็บไซต์ : http://history.myfirstinfo.com/default.aspx
เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2555 เวลา 20.30 น.
มาตรฐาน ส 4.2 ตัวชี้วัด ม.4-6/1-4
เนื้อหา : ประวัติศาสตร์โลก, อารยธรรมโลก (อาณาจักรต่างๆ), เหตุการณทางประวัติศาสตร์ (ที่เกิดขึ้นในโลก), ประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆ เช่น ประเทศกัมพูชา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ทวีปแอฟริกา เป็นต้น, การศึกษาประวัติศาสตร์ ฯลฯ

narma doloh said...

เศรษฐศาสตร์
http://www.kwc.ac.th/3Society.htm โดย ครูสุริยัน พินทอง เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสหกรณ์ ความหมายของสหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์ หลักการของสหกรณ์ ข้อดีข้อเสียของสหกรณ์ เว็บหลักของ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพท.เชียงใหม่ เขต
1 เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

หน้าที่พลเมือง
http://nantanawk.wordpress.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AF/ เป็นเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย ประกอบด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้เยาว์ และกฎหมายครอบครัว
เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

Phenpas Uthutkul said...

ส่วนที่2 ค่ะ
สาระการเรียนรู้ที่4 ประศาสตร์
http://www.wangdermpalace.org/thonburi/index_thai.html เว็บไซต์หลัก www.wangdermpalace.org เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเกร็ดประวัติศาสตร์ของกรุงธนบุรี ทั้งประวัติควาเป็นมาและการสถาปนากรุงธนบุรี

สาระการเรียนรู้ที่5 ภูมิศาสตร์
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/social03/28/ecw/asia_location.html เว็บไซตหนัก www.thaigoodview.com เนืหาประกอบไปด้วยทำเลท่ตั้งของทวีปเอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริาใต้ ออสเตรเรีย และแอนตาร์กติกา ซึ่งใช้ประกอบการเรียนรู้ในการเรียนแผนที่ได้

Naliz336 said...

1. สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
เว็บไซต์ http://www.orthodox.or.th/index.php?lang=th เว็บหลัก จัดทำโดย มูลนิธิคริสต์สาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทย เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 55 เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของการเริ่มก่อตั้งศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย ,ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ ,ผู้นำสงฆ์ของคริสต์เตียนนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ประจำสังฆมณฑลของแต่ละประเทศทั่วโลก 300 คำสอน และหลักธรรม ของผู้นำคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ อีกทั้งยังมีข่าวสารข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซีย ที่ มหาวิทยาลัยศาสนศาสตร์คริสเตียนออร์โธด็อกซ์ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมือจบหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการทำงานต่อในหน่วยงานต่างๆของมูลนิธิชาวคริสต์ดั้งเดิม(ออร์โธด็อกซ์)แห่งประเทศไทย ที่สำนักงานที่กรุงเทพฯ ภูเก็ต สมุย พัทยา หรือราชบุรี เป็นต้น

Naliz336 said...

2. สาระหน้าที่พลเมือง
เว็บไซต์ http://www.thailandlawyercenter.com/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 55 จัดทำโดย ศูนย์ทนายความทั่วไทย" บริหารโดย บริษัท ศูนย์ทนายความทั่วไทย จำกัด เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ ศูนย์ทนายความทั่วไทย โดยผู้เข้าชมเว็ปไซต์นี้สามารถ แจ้งปัญหาที่ทนายความมักประสบกันอยู่เ เช่น ยื่นฟ้อง ยื่นคำร้อง ยื่นคำขอ ยื่นขอหมายเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร ยื่นขอเลื่อนคดี สืบพยาน ซักค้านพยาน ยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทต่างๆ รางวัดตรวจสอบที่ดิน เป็นต้น ทำให้การดำเนินการนั้นมีความล่าช้า ไม่สะดวก อีกทั้งยังเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อคดี หรือต่อผู้ว่าจ้าง/ลูกความอีกด้วย

Naliz336 said...

3. สาระเศรษฐศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.chiangmai.go.th/project/index.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 55 โดย Pookung นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่มได้แก่ 1. โครงการพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ 3.โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ 4.โครงการช่วยเหลือราษฎร 5.โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 6.สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 7.โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ 8.โครงการตามแนวพระราชดำริ และ 9.โครงการพระราชดำริในพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น

4. สาระประวัติศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ambafrance-th.org/article913 เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 55 โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประเทศไทย โดยเว็ปไซต์นี้ได้มีการอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย โดยสามารถใช้ประกอบการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้อีกด้วย

Naliz336 said...

5. สาระภูมิศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.kanta.ac.th/media/sci/www.lesa.in.th/index.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 55 โดย The LESA Project Kirdkao Observatory. ซึ่งเว็ปไซต์นี้เป็นโครงการ เป็นโครงการวิจัยโดยหอดูดาวเกิดแก้ว ภายใต้การอุดหนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว ซึ่งเป็นโครงการที่มีชื่อว่า “.การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาส” โดยแบ่งหัวข้อให้ผู้เข้าชมได้ค้นหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ อวกาส ความร้อนและพลังงาน บรรยากาศ น้ำ ธรณี รวมไปถึงสิ่งมีชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนั้นเนื้อหาในเว็ปไซต์นี้ สามารถนำมาบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดีเลยทีเดียว ผู้สอนสามารถใช้อ้างอิงในการเรียนรู้เรื่องโลกและอวกาศ เพื่อให้ผู้สอนมีสื่อการสอน มีตัวอย่างการจัดกิจกรรมสนุกๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชานี้ ขณะ เดียวกันทางเว็ปไซต์ก็อยากให้ผู้เรียนมีความสนุกตื่นเต้นกับการเรียนด้วย

Pattaranan Budsapawat said...

ส่วนที่ 1
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เว็บไซด์ที่เลือก คือ http://www.kalyanamitra.org/mongkhol/index_mongkhol.html เว็บไซต์กัลยาณมิตร เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลากหลายเรื่อง ตัวอย่างเช่น หน้าเว็บเพจที่เลือกมานั้นเป็นเรื่องของมงคล 38 ซึ่งนอกจากการให้ความรู้ผ่านตัวอักษรแล้วนั้น ในเรื่องนี้ยังมีการให้ความรู้ในรูปแบบของคลิปเสียงอีกด้วย โดยเว็บไซต์นี้มีเนื้อหาอยู่ในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถนำมาสอนเรื่อง มงคล 38 ได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เว็บไซต์ที่เลือก คือ
http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/contentpage.php?id=16&menu_id=2&groupID=1&subID=14 เว็บไซต์หลักของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีเนื้อหาอยู่ในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยสามารถนำมาใช้ในการสอน เรื่อง สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้

narma doloh said...

สาระภูมิศาสตร์ เว็บหลัก โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ลิงค์สาระเศรษฐศาสตร์ http://www.sainampeung.ac.th/chalengsak/units/unit5/geography.htm เป็นเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สาระภูมิศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโลก, ภูมิศาสตร์เบื้องต้น, ทวีปยุโรป, ทวีปอเมริกาเหนือ, ทวีปอเมริกาใต้, ทวีปแอฟริกา, ทวีปออสเตรเลีย, ทวีปเอเชีย, องค์กรระหว่างประเทศ จัดทำโดยครูชะเลงศักดิ์ เชื้ออรวรรณ เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
พระพุทธศาสนา เว็บไซต์ http://www.kohtaotoday.com/isalarm.html เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม โดยได้อธิบายถึงประวัติความเป็นมา หลักคำสอนพื้นฐาน คัมภีร์ทางศาสนา หลักปฏิบัติต่างๆในศาสนา เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
ประวัติศาสตร์ เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/saod_rs/p001/p01.pdf เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนับและการเทียบศักราช เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555http://www.dol.go.th/landdoc/index.php?option=com_content&task=view&id=273 เป็นเว็บไซต์ที่ได้อธิบายถึงการหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบศักราช ประวัติความเป็นมาของแต่ละศักราช เว็บหลักเป็นของสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
http://www.kr.ac.th/wai/show.php?id=129 เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูปเนื้อหาเกี่ยวกับการนับศักราชและการเปรียบเทียบศักราชซึ่งมีแบบฝึกหัดประกอบบทเรียนด้วย จัดทำโดย อาจารย์ปฏิชญา สิมณี เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

narma doloh said...

T___T อาจารย์คร่าาา...หนูเพิ่งมาเปิดว่าโพสต์ของหนูไม่ขึ้น หนูโพสต์ไว้ 2 ส่วน แต่มันขึ้นแค่ส่วนเดียวอ่ะคร่าาาาา

Pitchapa Kitchew said...

เพิ่งเห็นว่าไม่ขึ้น TT
- สาระศาสนา http://www.learntripitaka.com/History/Buddhist.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555 เกี่ยวข้องกับประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนประสูติถึงปรินิพพาน ซึ่งมีอยู่ในเนื้อหาสาระการเรียน ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวมไปถึงมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขได้อีกด้วย

- สาระหน้าที่พลเมือง
http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=175&sid=110 เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน้าทีพลเมือง บทบาทหน้าที่ สิทธิมนุษยชน กฎหมายในชีวิตประจำวัน สังคมของเรา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รัฐธรรมนูญ และการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่อยู่ในมาตรฐาน และตัวชี้วัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเป็นเนื้อหาที่อยู่ในระบบ e-learning และมีแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถหลังการเรียนการสอนอีกด้วย

Pitchapa Kitchew said...

- สาระเศรษฐศาสตร์
http://eco-cooperation.exteen.com/เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555 เวปไซต์นี้ เป็นเวปไซต์เกี่ยวกับเรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆของโลก ซึ่งมีอยู่ในเนื้อหาสาระทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีการสรุปเนื้อหาให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาเบื้องต้น ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจได้โดยง่าย

- สาระประวัติศาสตร์
http://prangsuwan.exteen.com/20071217/entry-13 เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555 เป็นเวปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทย โดยมีการแบ่งตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน

- สาระภูมิศาสตร์
http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=714 เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555 เกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีการแบ่งประเภทที่ชัดเจน เห็นได้อย่างเด่นชัด