Sunday, November 4, 2012

ครั้งที่1/55 เขียนความหมายของสารสนเทศที่ได้ศึกษามาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสรุปของตนเอง

เพิ่มเติม ให้นักศึกษาช่วยแปลภาษาอังกฤษที่ค้นมาเป็นภาษาไทยด้วย โดยแปลให้ลักษณะสรุปความนะคะ  ใครที่โพสไปแล้วให้โพสเพิ่มเติม หรือโพสมาใหม่ก็ได้นะคะ

54 comments:

Diesel Boom said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความ อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่น ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมหรือสัญญาณระบบต่างๆ การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบดาวเทียม การจองตั๋วเครื่องบิน การกดเงินจาก ATM เป็นต้น
...............................................

Innovation : The Process where by new and inproved prodrcts, processes, materials, and services are developed and transferred to a plant and/or market where they are appropriate.

Paothai Siangjam said...

ความหมายของสารสนเทศ (ส่งใหม่ 12/11/2012)
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่มีการดำเนินการโดยการบันทึก ประมวลผล และรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การดำเนินการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคและวิธีการ เพื่อยกระดับและต่อยอดการศึกษาวิชาสังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่
.......................................................................
Information : data that have been shaped into a form that is meaningful and useful to human beings.
(kenneth c. laudon and jane p. laudon . management information systems . new jersey : pearson,inc. , 2006)

Chayaporn Turatong said...
This comment has been removed by the author.
supagid kumlungklee said...

ความหมายของสารสนเทศ
" สารสนเทศ" หมาย ถึง กระบวนการจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือกระบวนการอื่นๆที่สำคัญ
"เทคโนโลยีสารสนเทศ" การเพิ่มคำว่า เทคโนโลยีเข้ามานำหน้าคำว่า สารสนเทศ นั่นย่อมหมายถึงกระบวนการจัดเก็บรวมรวมข้อมูล โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทั้งในแง่ของการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ เช่นการนำคอมพิวเตอรืเข้ามาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
จึงสรุปได้ว่า สารสนเทศ จึงเป็นการเก็บข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้รับการการคำนวนหรือผ่านการประมวลผลใดๆ มาเข้าระบบการประมวลผล เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ (สุภกิจ,2555)
...........................................................

Information : A collection of facts organized in such a way that they have additional value beyond the value of the individual facts.

Information Systems
Ralph Stair : Auther

pongpon wichadee said...

ส่งงานครั้งที่ 1 ความหมายของสารสนเทศ (12 พ.ย.55)

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลทุกอย่างที่ถูกรวบรวม ผ่านการประมวลผล เเละเรียบเรียงขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบเเละผู้ใช้สามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้ทันที


Information : Data that have been shaped into a form that is meaningful and useful to human being

Refer to Kenneth C Landon and Jene P Landon. Management information System New jessy : Pearson ,Inc, 2006

Yuttasin090 said...

สรุปความหมายของคำว่าสารสนเทศ

สารสนเทศ หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมและเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ หรือผ่านการประมวลผลแล้ว ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการนำไปเผยแพร่และการใช้งาน
-----------------------------------------------------
Information is data that has been organized so that they have meaning and value to the recipient.

(Efraim Turban &Linda Volonino. Information Techology for Management Transforming Organizations in the Digital Economy. S.I : John Wiley & Sons (Asia), 2012)

Kritsana068 said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง โดยผ่านกระบวนการประมวลผล แปลความ วิเคราะห์ และสรุปผลมาเรียบร้อยแล้ว มีการบันทึกซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการวางแผน ตัดสินใจ และคาดการณ์ในอนาคตได้

...................................................

Information : "anything that can be digitized - encoded as a stream of bits" and "information goods" are the products made available based on such information, including databases, books, movie, or web pages (Shapiro and Varian,1999, p.3)

(Longhorn, Roger A. Geographic information : Value, pricing, production,and consumption/Roger A. Longhorn and Michael Blakemore. US. : Taylor & Francis Group., 2008

เกตุวลี ช้างดี said...

ความหมายสารสนเทศ (ส่งใหม่ค่ะ)
สารสนเทศ (information) คือ ข่าวสาร(news)ข้อมูล(Data) ข้อเท็จจริง(Facts) ที่ถูกเก็บรวบรวม และได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์(Analysis) ประมวลผล(Process) ด้วยวิธีการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่างๆได้ทันที
..............................
Information : information is meaning assigned to data within some context for the use of that data
Reference : Carolyn Watter. Dictionary of information science and technology United States of America, 1992.

lanee072 said...

สารสนเทศ หมายถึง
1. การรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานนั้นผลิตขึ้นและจากแหล่งภายนอก ซึ่งจำเป็นต่อหน่วยงานนั้น
2. การจัดกระทำข้อมูลนั้นๆ โดนแปลงให้เป็นข้อสนเทศที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้
3. การจัดให้มีระบบเก็บข้อมูลเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
.............................
Rubenstein defined Innovation as the process where by new and improved product,processes,material,and sevices are developed and tranferred to a plant and lormarket where they are appropriate.
Reference :Magaret A.white and Garry D.Bruton.The Management of Technology and Innovation : A Strategic Approach.Canada : Thomson south-western.

Supawan said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลชนิดหนึ่งที่ได้ผ่านกรรมวิธีจัดการข้อมูล(Data manipulation)เช่น การปรับเปลี่ยน การจัดรูปแบบใหม่ การกลั่นกรอง และการสรุป จนมีเนื้อหาและรูปแบบตรงกับความต้องการ และเหมาะสมต่อการนำไปใช้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าสารสนเทศจึงเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็ยอย่างเป็นระบบและอยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ได้ทันทีตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วิดีทัศน์ แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ เป็นต้น
...........................
Innovation : An Innovation is an idea,practice or object that is percived as new an individual or other unit of adoption.(Rogers:1995,p.11)
Reference : David Smith.Exploring innovation.2nd ed.New york:Mc Grawhill,2010.

เกตุวลี ช้างดี said...

(เพิ่มเติมค่ะอาจารย์)
แปลจากความหมายภาษาอังกฤษค่ะ
information is meaning assigned to data within some context for the use of that data แปลว่า สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลที่ส่งต่อเพื่อไปใช้ในระบบของข้อมูลต่อไป

ดวงใจ เปลี่ยนศรี said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการรวบรวม เรียบเรียง และประมวล เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับกิจกรรมของมนุษย์

Innovation: Innovation is Data(usually processed data) that are useful to a decision maker.

Araya Pittayachamrat said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการคัดกรอง เรียบเรียง และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ เพื่อพร้อมต่อการเรียกใช้งานในด้านต่างๆ และข้อมูลจากสารสนเทศสามารถช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
Information = A collection of facts organized in such a way that they have additional value of the individual facts. (Ralph Stair and George Reynolds . Information System . United States, 1976)
(แปล) กลุ่มของข้อเท็จจริงที่ผ่านกระบวนการในการเพิ่มคุณค่าของของข้อมูลนั้นๆ

pongpon wichadee said...

Information : Data that have been shaped into a form that is meaningful and useful to human being

เเปลได้ว่า ข้อมูลที่ได้รับการจัดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มนุษย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
Refer to Kenneth C Landon and Jene P Landon. Management information System New jessy : Pearson ,Inc, 2006

Chayaporn Turatong said...

ส่งงานครั้งที่ 1 ค่ะ (ข้อความที่โพสต์ก่อนหน้านี้ ขอลบออก แล้วมารวบรวมเป็นอันนี้แทนนะคะ)

-----------------------------------
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการกระทำประมวลผล หรือวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย หรือ คุณค่าเพิ่มขึ้น หรือมีวัตถุประสงค์ของการใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ทันที
-----------------------------------
information is a data that have been shaped into a from that is meaningful and useful to human being
-----------------------------------
สรุปของตนเอง
สารสนเทศ คือ ข้อมูลดิบที่นำมาผ่านกระบวนการประมวลผล บันทึกผล และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อการนำข้อมูลนั้นไปพัฒนา หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ

Cherry kiss077 said...

สารสนเทศ (Information) (ยืน ภู่วรรณ, 2546 : 14) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วเกิดจากการเก็บข้อมูล และถูกบันทึกไว้ จากนั้นนำข้อมูลไปประมวลผล ผลที่ได้ เรียกว่า สารสนเทศ ซึ่งสารมนเทศที่ดีจะต้องประมวลผลได้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการ ทันเวลา และเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
.................................

Machlup (1983, 642) has noted, the meaning of "information" . "Information" refers to the action of informing or to that which is told.

Machlup (1983, 642) “สารสนเทศ” หมายถึง การกระทำเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบ, การบอกเรื่องราว, ข่าวสาร,ข้อความ, ความรู้ หรือการแจ้งบางสิ่งบางอย่าง

.................................

สรุปของตนเอง >>> สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกเก็บรวบรวบ และถูกบันทึกไว้เพื่อนำไปประมวลผลให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ทันสมัย และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
.................................

orapin said...

diesel อ้างอิงภาษาอังกฤษด้วยนะคะ

Suparat_First said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
อ้างอิง
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. คัมภีร์ระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2546.

===============================

Information (N.) The act of informing ; news or intelligence communicated by word or writing ; intelligence ; knowledge derived from reading or instruction , or gathered in any way ; a statement of facts laid before a court of justice.

Virginia S.Thatcher. The New Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language.
United States : Processing and books , Inc., 1969.

=================================

สรุปเป็นความรู้ของตนเอง
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ที่ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ และเรียบเรียง โดยผ่านวิธีการต่างๆ และสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและผู้ใช้

jariya thananan said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่มาจากการรวบรวมและผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งาน

Innovation : The process where by new and improved product , processes ,materials , and service are developed and transferred to a plant and market where they are appropriate.

from : Margaret A. White and Garry D . Bruton . The Management of Technology and Innovation. Toronto.

thitimas sukprasertchai said...

สารสนเทศหมายถึง ข้อมูล ที่ผ่านการประมวลผลแล้ว สามารถเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนบุคคลหรือสังคม โดยบันทึกในสื่อหรือวัสดุประเภทต่าง ๆ
___________________________________
information is conveyed or represented by a particular arrangement or sequence of things.

Oxford University. Oxford Advanced Learner's Dictionary. New York : Oxford University Press, 2010.

สรุปภาษาอังกฤษ
สารสนเทศ หมายถึง การถ่ายทอด แสดงข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้ จัดเตรียม ประมวลผล หรือจัดลำดับไว้แล้ว

Kittiya Noytonwong said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ไพโรจน์ คชชา, 2542)
......................................................................
what is conveyed or represented by a particular arrangement or sequence of things:
genetically transmitted information
Computing data as processed, stored, or transmitted by a computer.
(in information theory) a mathematical quantity expressing the probability of occurrence of a particular sequence of symbols, impulses, etc., as against that of alternative sequences.
(oxforddictionaries 2012)
......................................................................
สรุปได้ว่า ข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์และประมวลผล อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิง และนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างสะดวก และเป็นระบบ

Uraiwan Khireetong said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ เก็บ รวบรวม และเรียบเรียง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เช่น การนำเสนอยอดขายรายเดือนต่อผู้บริหาร ซึ่งยอดขายรายเดือนนั้นได้มาจากการรวบรวมยอดขายของตัวแทนในแต่ละวัน

พนิดา พานิชกุล. เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2548.
.......................................................................

Information is data that have been manipulated or processed to be meaningful and useful.

Effy Oz. Management information systems. Boston, MA: Course Technology, c2004.

แปลโดยสรุป : สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้รับการจัดการ หรือประมวลผลให้มีความหมายและมีประโยชน์
.......................................................................

สรุปเป็นของตัวเอง
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลดิบที่ผ่านการประมวลผล ไม่ว่าจะเป็น การรวบรวม เรียบเรียง ตลอดจนกระบวนการทางสถิติและการแปลความ เพื่อการนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ ยกตัวอย่าง เช่น สารสนเทศแสดงพัฒนาการทางผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งเกิดจากการนำข้อมูลดิบคือ ผลการเรียนนักเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อดูพัฒนาการ เป็นต้น

Naliz336 said...

สารสนเทศ(Information)หมายถึง ข่าวสาร ความรู้หรือข้อมูลต่างๆที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นมาใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์
Information(n.)is facts or details about something or somebody. Example.Information about employees.
Ref: Dilys Parkinson and Joseph Noble.Oxford Business English for Learning of English.Oxford University Press,2005.
สรุปภาษาอังกฤษ:สารสนเทศ คือ ข้อมูล หรือรายละเอียดของข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งของหรือบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหรือลูกจ้าง เป็นต้น

nuntida082 said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้รูปแบบต่างๆ ที่มีความถูกต้อง ทันสมัย และผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและสังคม

Information is data that have been shaped into a from that meaningful and useful to human beings.
แปลว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่มีรูปแบบ เป็นไปในลักษณะที่มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อมนุษย์
(kenneth C. Laudon and Jane P. laudon. Management Information Systems. New Jersey : Pearson,Inc., 2006)

nisarat 083 said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่ผ่านการเลือกสรรประมวลผลและรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานและนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
.......................................................................
Information : Data that have been shaped into a form that is meaningful and useful to human being

philairat said...

สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ผ่านกระบวนการประมวลผล โดยมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นสารสนเทศจึงเป็นข้อมูลที่นำมาประมวลผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับ แล้วจัดแสดงบนจอภาพหรือพิมพ์เป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นข้อมูล ตาราง หรือกราฟ ก่อนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในกรณีต่างๆทั้งต่อบุคคลและส่วนรวม เป็นต้น
.......................................................................
Information : These definitions reveal a universe teeming with information : events in the world inform us about what is happening in other parts of reality.

Dick Edelstein. The phenomenon of information.United States of America : Scarecrow Press.2007

Teerapong081 said...

สรุปความหมายของสารสนเทศ
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้ รูปแบบต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการรวบรวม เรียบเรียง และประมวลผล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
.........................................................................
Information is data (usually processed data) that are useful to a decision maker.

(E.Wainright Martin and team. Managing information technology. Pearson Prentice Hall:New Jessy, 1999)

narma doloh said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วด้วยวิธีการต่างๆ เป็นความรู้ที่ต้องการสำหรับใช้ทำประโยชน์เป็นส่วนผลลัพธ์ของระบบการประมวลผล ข้อมูล เป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได้ หรือเป็นการย้ำความเข้าใจที่มีอยู่แล้วให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นผลลัพธ์ของระบบ สารสนเทศ
(จิราพรณ์ รักษาแก้ว)
Information is a collection of facts organized in such a way that they have additional value beyond the value of the individual facts
form
Rolph stair and George Reyolds. Information systems.united states, 1976

ความหมายโดยสรุปของตัวเอง
สารสนเทศ คือข้อมูลที่มีการประมวลผล และมีการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และสามารถสื่อสารให้ผู้รับเข้าใจได้

withsara said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ รูปแบบต่างๆ ที่มีการบันทึกประมวล หรือ ดำเนินการด้วยวิธีใดๆ และสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนบุคคล และสังคม
ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สารสนเทศ.นนทบุรี:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2545
Information : Information is Data Cusually processed data that are ureful to a decision maker.
E.Wainright Martin and team.Managing information technology.Pearson Prentice Hall : New Jessy,1999
ความหมายของคำว่าสารสนเทศ (วิศระ) คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้แบบต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนบุคคลและสังคม อาจแสดงออกมาในรูปแบบของข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ

Yuttasin090 said...

เพิ่มเติมคำแปลภาษาอังกฤษ

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความหมายและคุณค่าต่อผู้นำไปใช้

jirayu074 said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลหรือความรู้ต่างๆที่ผ่านการประมวลผลในวิธีต่างๆแล้ว และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในตัวบุคคลและสังคม
Data that have been shaped into a form that is meaningful and useful to human beings.

Kenneth C. Laudon and jane P. Laudon. Management Information Systems. New Jessey : Pearson,Inc. ,2006

Wichian093 said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เช่น การนำเสนอยอดขายรายเดือนต่อผู้บริหาร ซึ่งยอดขายรายเดือนนั้น ได้มาจากการรวบรวมยอดขายของตัวแทนจำหน่ายในแต่ละวัน เป็นต้น โดย คำว่า "สารสนเทศ" นั้นเป็นศัพท์บัญญัติที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ได้ทั้ง 2 ความหมาย กล่าวคือ หมายถึงข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว นำมาเรียบเรียงและจัดระบบให้อยู่ในรูปแบบ และอีกความหมายหนึ่ง คือ สารที่มีความหมายเป็นที่เข้าใจได้หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้

..........................

Information is data that have been shaped into a form that is meaningful and useful to human beings.

แปลว่า สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ถูกจัดรูปแบบให้มีความหมายที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์

(kenneth c. laudon and jane p. laudon . management information systems . new jersey : pearson,inc. , 2006)

...........................

สรุปของตนเอง
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมและประมวลผล สามารถใช้เป็นประโยชน์ได้

Teerapong081 said...

เพิ่มเติมครับอาจารย์
คำแปลภาษาอังกฤษ
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเป็นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจ

Phenpas Uthutkul said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว มีการเก็บข้อมูลและเรียบเรียง เพื่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เช่น การนำเสนอยอดขายรายเดือนต่อผู้บริหาร ซึ่งยอขายได้มาจากการรวบรวมยอดขายของตัวแทนขายในแต่ละวัน

นวัตกรรม หมายถึง ความคิดหรือการกระทำใหม่ๆ ที่นำมาใช้แกปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

Information is a collection of facts organized in such a way that they have addtional value beyond the value of the individal facts.

Kritsana068 said...

เพิ่มเติมคะ...

Information : "anything that can be digitized - encoded as a stream of bits" and "information goods" are the products made available based on such information, including databases, books, movie, or web pages. (Shapiro and Varian,1999, p.3)

แปล : ข้อมูลคืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลได้ โดยอาศัยการเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้เป็นสิ่งที่เล็กลงไปและสินค้าข้อมูลคือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล หนังสือ ภาพยนต์ หรือเว็บเพจ

atichit said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เช่นการนำเสนอ
ยอดขายรายเดือนต่อผู้บริหาร (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล)

Information is data that have manipulated or processed to be meaningful and useful.
Raw data ara rarely meaningful or useful as information. (Ralph M. Stair , George W. Reynolds)
[แปล] สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้รับการจัดการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือกระบวนการจัดการข้อมูลสำคัญเพื่อให้นำมาใช้ประโยชน์ได้


สรุป : สารสนเทศ คือ การนำข้อมูลต่างๆมาเก็บรวบรวม และจัดเรียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยช์สำหรับเป็นแหล่งข้อมูล

ชนาพร พูลทอง said...

กัลยา อุดมวิทิดา (2539) ได้ให้ความหมาย “สารสนเทศ” ว่า หมายถึง เรื่องราว ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการผสมผสานความรู้ หรือหลักวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคิดเห็นลงไปด้วย ไม่ใช่ข้อมูลที่รวบรวมมาเท่านั้น
Information is expensive to produce and inexpensive to reproduce information goods have high fixed costs and low marginal cost. ( PIRA,2000,p.3 )
สรุปเป็นของตนเอง สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกรวบรวม เเละเรียบเรียงขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้ทันที

jariya thananan said...

ความหมายสารสนเทศ(ส่งใหม่)
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล (2546) สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเก็บรวบรวมและเรียบเรียงเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
Efraim : Information is data that have been organized so that they have meaning and value to the recipient .
แปล สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการจัดการเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ข้อมูล

สรุป สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการจัดการ เรียบเรียงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูล

Kanjana Vorasing said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เช่น การนำเสนอยอดขายรายเดือนต่อผู้บริหาร ซึ่งยอดขายรายเดือนนั้นได้มาจากการรวบรวมยอดขายของตัวแทนขายในแต่ละวัน

(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. คัมภีร์ระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, 2546.)

Information is data that have been shaped into a form that is meaningful and useful to human beings.

(Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon. Management Information Systems. New Jessey : Pearson, Inc., 2006.)

สรุปของตนเอง

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล เนื้อหา ความรู้ต่างๆที่มีการบันทึกและรวบรวมด้วยวิธีการที่หลากหลาย อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันหลายประเภท เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้

Information is data, content, kinds of knowledge to memo and compile by many process. Information has to be different and many type format in order that can usefulness and be capable of disclose to public.

adshara said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
.............................
Information : The word "information" comes from the Latin word "informare," whose original meaning is "to provide a shape or form."

Dick Edelstein. The phenomenon of information.United States of America : Scarecrow Press.2007

adshara said...

เพิ่มเติมสรุปคำแปล information นะคะ...
คำว่า "information" มาจากภาษาละตินที่ตรงกับคำว่า "informare" ตามความหมายเดิมก็คือ การกำหนดให้เป็นรูปร่างหรือรูปแบบ" ซึ่งน่าจะหมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจนเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อผู้นำไปใช้

Vorasamon said...

สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและจัดการกับข้อมูลโดยวิธีการต่างๆ หรือข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้ว จนเป็นข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่สมบูรณ์และบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ สามารถสื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจ และสามารถนำ ไปใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้

Information is data that have been organized so that they have meaning and value to the recipient. For example, a student’s grade point average is information.
แปล สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ได้รับการจัดการเพื่อให้มีความหมายและมีประโยชน์กับผู้รับ
Efraim Turban, et al. Information Technology for Management. United States: John Wiley and sons, inc.

Vorasamon said...

เพิ่มเติม

Information is data that have been organized so that they have meaning and value to the recipient. For example, a student’s grade point average is information.
แปล สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ได้รับการจัดการเพื่อให้มีความหมายและมีประโยชน์กับผู้รับ ตัวอย่างเช่น เกรดเฉลี่ยนของนักเรียนเป็นสารสนเทศ
Efraim Turban, et al. Information Technology for Management . United States: John Wiley and sons, inc.


สรุปของตนเอง สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่นำมาผ่านกระบวนการประมวลผลจนเกิดเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ ซึ่งจะบันทึกอยู่ในลักษณะที่แตกต่างกัน และเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้

pappap panupong said...

สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ผู้ส่งสารสื่อสารถึงผู้รับ เป็นสารในรูปตัวเลข ตัวอักขระ เสียง และภาพต่างๆ
ข้อมูลอ้างอิง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 1-5. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช, 2548.
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
ข้อมูลอ้างอิง
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. คัมภีร์ระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2546.
สรุปความหมายของคำว่าสารสนเทศ
ภาณุพงศ์(2555)สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในรูปแบบต่างๆทั้งตัวเลข ตัวอักขระ เสียงและภาพต่างๆ

Information
Information is data that have been organized so that they have meaning and value to the recipient.
For example, a student's grade point average is information.
Reference
Efraim Turban and Linda Volonino. Information Techology for management:Transforming Organizations in the Digital Economy. John Wiley & Sons, 2012.
คำแปล สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อผู้ศึกษา

pappap panupong said...

เพิ่มเติมนะครับ(แปลภาษาอังกฤษ)
เช่น คะแนนเกรดเฉลี่ยของนักเรียน เป็นต้น
ครบแล้วครับ ^^

Laddawan06510091 said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เช่น การนำเสนอยอดขายรายเดือนต่อผู้บริหาร ซึ่งยอกขายรายเดือนนั้นได้มาจากการรวบรวมยอดของตัวแทนขายในแต่ละวัน
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.คัมภีร์ระบบสารสนเทศ.กรุงเทพฯ:เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนเซ็ลท์,2546.
Information is a collection of facts organized in such a way that they have additional value beyond the value of the individual fact.
Ralph Stair and George Reynolds.Information Systems.United States,1976.

สรุป
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการการเก็บรวบรวม ตลอดจนประมวลผล และสามารถนำไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น คะแนนเก็บของนักเรียน เป็นต้น

Fonphrom Puttana said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
/////
Innovation is a new idea, practice or object, that is perceived as new by the individual or other unit of adop.
/////
สรุป สารสนเทศ หมายถึง การนำความคิด ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ เก็บรวบรวม และประมวลผลอย่างมีระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้

Pitchapa Kitchew said...

ความหมายของคำว่า "สารสนเทศ" (Thai)
สารสนเทศ หมายถึง ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ซึ่งมักประกอบด้วยฐานข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลในองค์กรไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับระบบงานนั้นๆ โดยเฉพาะ มีพนักงานป้อนข้อมูล เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเป๋็นรายงานทางสารสนเทศที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ทั้งนี้ สารสนเทศยังประกอบด้วย องค์ประกอบด้านทรัพยากรต่างๆอีกหลายส่วนด้วยกัน อันได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ข้อมูล กระบวนการ และบุคลากร
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System).กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.

Meaning of Information (English)
Information is a collection of facts organized in such a way that they have additional value beyond the value of the individual facts
Data : Raw facts, such as an employee number, total hours worked in a week, inventory part numbers, or sales orders.
Raph Stair and George Reynolds. Information Systems. United States, 1976.

Conclude meaning of me
สารสนเทศ หมายถึง การนำเอาข้อมูลที่ได้รับมารวบรวม แลประมวลผล โดยผ่านบุคลากรเป็นสำคัญ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่สารธารณชน และนำเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ (พิชชาภา, 2555)

Pattaranan Budsapawat said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลดิบที่ได้ผ่านการประมวลในวิธีต่างๆแล้ว มาเพิ่มคุณค่าหรือความหมายของข้อมูลนั้นอีก
......................................................................................

Information is data that is presented in context. Computer systems are not capable of understanding the data that they hold , therefore a human is required to interpret the data by placing it in an appropriate context. When the data is interpreted it becomes information.

Rainer , R. Kelly Jr. Introduction to information systems. Hoboken, N.J. : John Wiley&Son. , 2011.

Pattaranan Budsapawat said...

เพิ่มเติม การแปลความหมายภาษาอังกฤษสารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มนุษย์เข้าใจ โดยคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใจข้อมูลที่มีอยู่ได้ จึงต้องใช้มนุษย์ในการแปลข้อมูลให้อยู่ในบริบทที่เหมาะสม เมื่อข้อมูลถูกวิเคราะห์ก็จะกลายเป็นสารสนเทศ

Warongkorn Bausombun said...

"เพิ่มเติมครับ"

Innovation : The Process where by new and inproved prodrcts, processes, materials, and services are developed and transferred to a plant and/or market where they are appropriate.

ที่มา
Margaret A.White and Garry D.Bruton. The Managerment of Technology and Innovation : A Gtrategic Approach. USA ; OH ,2007

หัทยา เพ็ชรอิน said...

สารสนเทศ
สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปประกอบการทำงานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งราสามารถกล่าวได้ว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่มีความหมาย หรือตรงตามความต้องการของผู้บริหาร เช่นยอดงบดุล รายงานสรุปผลการดำเนินงาน หรือประมาณการรายได้ เป็นต้น ประการสำคัญสารสนเทศถูกนำมาช่วยในการตัดสินใจในกิจกรรมการบริหารด้านต่างๆ เช่นการเงิน การตลาด การผลิต หรือการจัดการ เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาหรือทางเลือกในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
อ้างอิง
ณัฏพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเดชั่น, 2547
Information
Information : a collection of facts organized in such a way that thay have additional value beyond the value of the facts themselves.
อ้างอิง
Ralph M. Stair, Georeg W. Reynolds. Principles of Information Systems : amangrial approach. Boston, Mass : course Technology, c2003.

แปล
สารสนเทศ คือการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

สรุป
สารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

pariwad hamasiwa said...

สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล แล้วนำมารวบรวม เรียบเรียงและจัดระบบให้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความหมาย สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ได้

pariwad hamasiwa said...

Information is Data(usually processed data) that are useful to a decision maker

Reference: E.wainright Martin And team.Managing information technology.Pearson Prentice Hall:New Jessy,1999

แปล สารสนเทศคือ ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้ว ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้