Monday, November 12, 2012

ครั้งที่ 3/55 ให้นักศึกษาแต่ละคน ศึกษาข้อมูลจากโทรทัศน์ครู ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มา 1 เรื่อง โดยในเรื่องนั้นจะต้องนำเสนอเทคนิควิธีการสอน ที่นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ โดยนักศึกษาแต่ละคน ควรเลือกเทคนิควิธีการที่แตกต่างกัน

49 comments:

เกตุวลี ช้างดี said...

โทรทัศน์ครูที่เป็นข้อมูลคือ
เกม...นักสืบน้อย ของครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคนิควิธีที่ใช้สอน คือ เทคนิคการสอนโดยใช้เกม

ดวงใจ เปลี่ยนศรี said...

เรื่อง ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา : ไอซ์แลนด์ สภาพภูมิทัศน์ -Secondary Geography : Iceland - The Sights
เทคนิควิธีการสอน การจัดทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกห้องเรียน (สถานที่จริง)

Yuttasin090 said...

ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเรื่อง หน้าที่พลเมือง ของคุณครูวีรนุช สรารัตนกุล โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

โดยใช้วิธีสอน....."การสืบเสาะหาความรู้"

jirayu074 said...

ศึกษาวิธีสอนแบบการเรียนรู้ด้วยการทำงานร่วมกัน "เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง"

pongpon wichadee said...

ศึกษาการสอนสังคม เเบบโยนิโสมนสิการ อ. สิริมา กลิ่นกุหลาบ

Vorasamon said...

ศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน โดยใช้บทบาทสมมติ "สอนประวัติศาสตร์ผ่านการละคร ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล - History : Florence Nightingale through Drama"

Araya Pittayachamrat said...

เทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์

withsara said...

ศึกษาการสอน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เรื่อง ประเพณีชักพระทางทะเลอำเภอเกาะพะงัน คุณครูประทีบ กลีบโกมุท รร.เกาะพะงันศึกษา

lanee072 said...

ศึกษาวิธีสอน : การแลกเปลี่ยนความรู้โดยใช้แผนที่(การอธิบายภาพ)พร้อมกับโจทย์คำถามที่ช่วยวางเงื่อนไข
รายวิชาหน้าที่พลเมือง(มัธยม) เรื่อง การสร้างชุมชน(Citizenship - Establishing Communities)
โดย เจมี่ เอเลียตต์

Paothai Siangjam said...

โทรทัศน์ครู ตอน แอนตาร์กติกา ระดับมัธยมศึกษา : สมดุลแห่งอนาคต - KS3/4 Antarctica A Future in the Balance
เทคนิคการสอน >>> การโต้วาทีและการอภิปราย
.......................................................................................

nista nisarat said...

ศึกษาเรื่อง การสอนแบบโครงงาน
ในรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
คุณครูอรวรรณ กองพิลา โรงเรียนฝางวิทยายน
จังหวัดขอนแก่น

Supawan said...

โทรทัศน์ครู ตอน Good to Qutstandind_Kath Morgan
ศึกษาวิธีสอน : การถามและตอบ(comunity of inquiry)โดยใช้แผนผังความคิดประกอบการสอน รายวิชาศาสนา เรื่อง การให้ โดย คาท มอร์แกน

Teerapong081 said...

ศึกษาตอน "ฉันรักอุทัยธานี" ของคุณครูประจักษ์ เอี้ยงเขื่อน รร.สว่างอารมณ์วิทยาคม

โดยใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม

Wichian093 said...

โทรทัศน์ครูตอน...ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน

รายวิชาพระพุทธศาสนา ป.4

เทคนิควิธีสอน...การสร้างสื่อการสอนด้วยตัวผู้เรียน

philairat said...

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม เทคนิค..การทำโครงการ

adshara said...

รู้เท่าทันอุทกภัย คุณครูประสาร เอี่ยมวิจารย์ รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา

การจัดการเรียนการสอนโดยนำข่าวสาร สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาใช้ประยุกต์ในการสอน

Kritsana068 said...

โทรทัศน์ครู ตอน ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม

ศึกษาวิธีสอน... การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (การระดมพลังสมอง)

nuntida082 said...

แกะร่อง ท่องรอย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ครูสุคนธ์ เทพณรงค์ ร.ร.ดีบุกวิทยายน โดยใช้วิธีสอนแบบวิทยาศาตร์

Cherry kiss077 said...

โทรทัศน์ครู : มนุษยวิทยา มัธยมศึกษา: สอนแบบบูรณาการ - KS3/4 Humanities : Crossing Core Subjects

เทคนิควิธีสอน : การสอนแบบบูรณาการ

chanaporn076 said...

ศึกษาตอน นิทานคุณธรรม เรื่อง คนกับสัตว์ ของ อ.สราวุธ ทวีธิติมา รร.วัดโคกขี้หนอน
เทคนิควิธีสอน โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ

Kittiya Noytonwong said...

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
วิชาพระพุมธศาสนา

Chayaporn Turatong said...
This comment has been removed by the author.
Chayaporn Turatong said...

ศึกษาเรื่อง การสอน วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
วิธีสอน : การวิเคราะห์บทเรียน (Lesson Review)
โดย : ครูชั้นป. 6 แห่งโรงเรียนประถมศึกษาบริสทรอล

Laddawan06510091 said...

ศาสนา และศีลธรรม มัธยมศึกษา : ทัศนคติต่อศรัทธาอื่นๆ โดย ใช้กลวิธีการเรียนรู้ด้วยภาพ - KS3/4 RE : Christian Ethics: Attitudes to Other Faiths
ของ แอน เฟย์เทอร์ หัวหน้าร่วมภาควิชาศาสนศึกษา โรงเรียนสตรีมัลเบอร์รี

Suparat_First said...
This comment has been removed by the author.
narma doloh said...

โทรทัศน์ครู...ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบการตั้งคำถามสืบค้น (จากแผ่นพับ) วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง วอลตัน (การกัดเซาะชายฝั่ง) โดย แอนนี่ อาชราฟ

pappap panupong said...

ลิเกเศรษฐศาสตร์ คุณครูบุญปลูก เนินกลาง รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์
เทคนิควิธีสอน คือ การใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ

Uraiwan Khireetong said...

คุณครูสุจินต์ สวนไผ่ โรงเรียนบ้านชมภูพาน จังหวัดสกลนคร

สาระประวัติศาสตร์ : ตำนานถ้ำภูผายล

เทคนิควิธีสอน : ใชการทัศนศึกษาและการสอนแบบโครงงาน โดยเน้นกระบวนการแก้ปัญหา

Warongkorn Bausombun said...

โทรทัศน์ครู ตอน :
ลำดับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ KS3/4 Geography : Climate Change Time-Line

เทคนิคการสอนแบบใช้ลำดับเวลา

............................................................

Thitimas Hieng said...
This comment has been removed by the author.
Thitimas Hieng said...

โทรทัศน์ครู ตอน Experiential Approaches to Hinduism วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ เรื่องศาสนาฮินดู

เทคนิควิธีการสอน : การเรียนรู้จากประสบการณ์

Naliz336 said...

โทรทัศน์ครู ตอน ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา: การใช้ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (KS3/4 Geography : Using GIS)

เทคนิควิธีการสอน : การสอนโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(GIS) ของ ดร.เจอราร์ด โอซัลลิแวน

jariya thananan said...

ศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้เกม คุณครูเบญจา พูลเกษร โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก

atichit said...

โทรทัศน์ครูตอน : เวิร์กช็อปประวัติศาสตร์คนผิวสี - KS3/4 History : Black History Workshop

เทคนิคการสอน : จับคู่แบ่งปันความคิด

Kanjana Vorasing said...

ศึกษาเรื่อง ยุทธจักรนักคิด โดยใช้วิธีสอน คือ กระบวนการคิดอิสระและแผนผังกราฟิก วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.1 อาจารย์สมภพ ทองคงหาญ โรงเรียนศรัทธาสมุทร

Phenpas Uthutkul said...

ศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน ชั้นม.2 ของครูประนอม คันสร โรงเรียนจ่านกร้อง จ.พิษณุโลก
โดยให้ทำบัญชีรายรับรายจ่าย และใช้การระดมสมอง

Suparat_First said...
This comment has been removed by the author.
Fonphrom Puttana said...

ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษา: การใช้ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ - KS3/4 Geography : Using GIS

Pitchapa Kitchew said...

ศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง โดยใช้วิธีการสอนแบบ สืบเสาพหาความรู้

supagid kumlungklee said...

ศึกษาข้อมูล เรื่อง โลกยุคโบราณ - Using Museums : Ancient Worlds โดยการศึกษานอกห้องเรียนและการแสดงบทบาทสมมุติ

Pattaranan Budsapawat said...
This comment has been removed by the author.
Pattaranan Budsapawat said...

โทรทัศน์ครูที่เลือก คือ ตอนเพลงพุทธ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง

เทคนิคการสอน คือ ใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน

หัทยา เพ็ชรอิน said...

เพลงพุทธ อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง

เทคนิควิธีสอนที่ใช้คือ ใช้เพลงเป็นสื่อเพื่อการวิเคราะห์

Suparat_First said...

ขอเปลี่ยนเรื่องที่จะศึกษา สืบเนื่องจากซ้ำกับนายธีรพงษ์

เป็น

ศึกษา คืนชีวาให้สิ่งแวดล้อม คุณครูสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา

โดยใช้วิธี ให้นักเรียนศึกษาสถานที่จริง

pariwad hamasiwa said...

เรื่อง ฮีตฮอย อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของ อ. สมใจ จอมใจ โรงเรียนบัวสลีวิทยา จังหวัดเชียงราย
การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทำงาน (Committee Work Method)

Naliz336 said...

การใช้สิ่งแวดล้อม : นักสำรวจท้องถิ่น - Using The Environment : Local Explorers

Paothai Siangjam said...
This comment has been removed by the author.
Paothai Siangjam said...
This comment has been removed by the author.
Paothai Siangjam said...
This comment has been removed by the author.