Monday, November 12, 2012

ครั้งที่ 2/55 ให้นักศึกษาอธิบายความหมายของคำว่า "นวัตกรรมทางสังคมศึกษา" มาให้เข้าใจ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

45 comments:

Paothai Siangjam said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การดำเนินการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคและวิธีการ เพื่อยกระดับและต่อยอดการศึกษาวิชาสังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ยกตัวอย่าง เช่น สื่อการเรียนการสอนในวิชาภูมิศาสตร์หลายอย่าง ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้การศึกษาภูมิศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถอธิบายองค์ความรู้บางประเภทได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ที่ประกอบไปด้วยชุดของเครื่องมือที่มีความสามารถในการเก็บรวบรวม ปรับปรุงและการสืบค้นข้อมูล เพื่อจัดเตรียม ปรับแต่ง วิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย GIS ให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาได้
....................................................................

เกตุวลี ช้างดี said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การคิดสิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค หรือวิธีการ หรือปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัยและดียิ่งขึ้น โดยสิ่งนั้นจะต้องได้รับการทดลอง พิสูจน์ พัฒนา จนมีประสิทธิภาพสามารถเชื่อถือได้ แล้วนำมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและทำให้การสอนมีประสิทธิภาพขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้บทเรียนสำเร็จรูปสอนเรื่อง ทวีปเอเชีย, การใช้E-book สอนเรื่อง กฎหมายอาญา เป็นต้น

Yuttasin090 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การกระทำ การคิดค้น หรือการนำวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ที่ได้ผ่านการทดลองและได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และตอบสนองต่อการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเมืองการปกครอง โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ โดยใช้ CAI และการจัดกิจกรรมการเรียนสอนวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย อาทิ สื่อวิดีทัศน์ เป็นต้น

pongpon wichadee said...

ส่งงานครั้งที่ 2 ความหมายของนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
(12 พ.ย. 55)

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำเเนวความคิดหรือรูปแบบวิธีสอนต่างๆ เเละสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หมายรวมถึง สื่อการสอนทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ใหม่ หรือสิ่งเก่านำกลับใช้ใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้น มาใช้ในการสอนสังคมศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด

ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา สามารถ เเบ่งได้ 2 ข้อ คือ
1. วิธีสอน เช่น วิธีสอนเเบบทัศนศึกษา วิธีสอนเเบบ Story line วิธีสอนเเบบบทบาทสมมติ วิธีสอนเเบบเเสดงละคร
2. สื่อการสอน เช่น การใช้บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียน CAI เป็นต้น

Araya Pittayachamrat said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง สิ่งใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
เพื่่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ดีขึ้น หรือรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ยังหมายรวมถึงการนำเอาสิ่งเดิม
หรือวิธีการเดิมมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ดวงใจ เปลี่ยนศรี said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง แนวความคิด วิธีการปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือที่เคยใช้มาก่อน แล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยและได้ผลดียิ่งขึ้นในทางสังคมศึกษา
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเทคนิควิธีการสอนต่างๆ โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เป็นต้น

Araya Pittayachamrat said...

เพิ่มเติมค่ะ - ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังศึกษาเช่น ชุดการเรียนรู้ CAI สื่อทำมือต่างๆ(ต้องเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับที่แห่งนั้น) และวิธีการสอนแบบต่างๆ เป็นต้น

Supawan said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือทำให้แปลก/แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ/วิธีการสอน สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้และใช้ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจตคติของผู้เรียนหรือผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า รวมไปถึงผู้ที่สนใจให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา เช่น ชุดการเรียนรู้ สื่อรูปภาพและแผนที่ สื่อมัลติมีเดียและอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างง่าย เช่น แผ่นภาพ บัตรคำ แผ่นป้าย เกมส์ทำมือ เป็นต้น

Kritsana068 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง รูปแบบวิธีสอนหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างรูปแบบการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ 4 MAT , CIPPA และSTAD ส่วนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่สร้างขึ้น ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ และบทเรียนสำเร็จรูป เป็นต้น

................................................................

Chayaporn Turatong said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง สิ่งใหม่ๆสิ่งหนึ่ง อาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่ โดยอาศัยหลักการ/ทฤษฎี/การทดลองวิจัยจนน่าเชื่อถือ และนำมาใช้เพื่อช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนจะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยสิ่งนั้น และช่วยประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)ในวิชาภูมิศาสตร์ จะช่วยทุ่นเวลาและสื่อการสอนของผู้สอนอีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นอีกด้วย , การใช้ ebook ในวิชาที่ต้องท่องจำหรือวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ เช่น หน้าที่พลเมือง , การใช้สื่อวิดิทัศน์ เพื่อประกอบการสอนที่ต้องการให้นักเรียนเห็นภาพ เช่น วิชาพระพุทธศาสนา (พิธีทางศาสนาต่างๆ,นิทานชาดก,การ์ตูนธรรมะ,ฯลฯ) เป็นต้น

Cherry kiss077 said...

อาจารย์อ้อยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย ทำไมหนุโพสแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะ สามรอบแล้วอ่ะค่ะ กระซิกๆ T___________________T

nuntida082 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การคิดค้น และการพัฒนารูปแบบวิธีสอนหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ CIPPA
4MAT บทบาทสมมติ เเสดงละคร บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ เป็นต้น

Suparat_First said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การคิดค้นเทคนิควิธีการสอนและสื่อการสอนใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้อาจเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฎในสถานที่นั้นมาก่อน มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้นและเรียนรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าใจง่าย
ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา เช่น การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชา ภูมิศาตร์ การใช้วิธีสอนแบบกรณีตัวอย่าง ในวิชา พระพุทธศาสนา เป็นต้น

jariya thananan said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำหลักสูตรหรือวิธีการสอนสังคมศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมของโลก ยกตัวอย่าง เช่น การปรับหลักสูตรสังคมศึกษาในปัจจุบัน , สื่อการสอนสังคม อาทิ E-book ,วิธีการสอนที่เหมาะกับเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา เช่น การสอนแบบจิ๊กซอร์ สิ่งเหล่านี้เป็นนวัตกรรมที่ปรับปรุงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนสังคมศึกษา

lanee072 said...

อาจารย์อรพิณคะ.....เม้นไม่ขึ้นซักที โพสต์ปรมาณ10รอบแล้วค่ะ จริงๆนะจริงๆ...นวัตกรรมทางสัมศึกษา หมายถึง ความคิด การกระทํา หรือ การประดิษฐ์คิดค้นวัตถุ/สิ่งของใหมๆ โดยที่สิ่งนั้นๆอาจทำขึ้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลย หรือไม่ต้องใหม่แต่แค่มีการปรับ/ซ่อมแซม(renewal)เปลี่ยนไปจากแต่เดิมที่เคยมีมาแต่เก่าก่อนในอดีตก็เป็นได้ ซึ่งถูกรับรูวาเปนสิ่งใหมๆ ดวยตัวบุคคลแตละคนหรือหนวยงานนั้นๆ ของการยอมรับในสังคมในพื้นที่นหนึ่งๆที่ไม่เคยพบเห็น/ไม่มีหรือไม่เคยใช้มาก่อนเพื่อที่จะได้เอื้อต่อการเรียนการสอนสังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีขึ้น สูงขึ้น จากแต่เดิมที่เคยเป็นมา ตัวอย่างของนวัตกรรมทางสังคมศึกษา ได้แก่ สื่อมัลติมีเดีย website,CAI,E-book หรืออาจเป็นสื่อทำมือ จำวกเกมส์ บัตรคำ แผ่นป้าย แผนภาพ ลูกโลก แผนที่ ฯลฯ เป็นต้น ในที่นี้หมายรวมไปถึงวิธีการสอนด้วย เช่น การสอนแบบ 4 MAT การสอนแบบCIPPA การสอนแบบวิทยาศาสตร์ การสอนแบบสือเสาะและแนผังความคิด ฯลฯ เป็นต้น

Kittiya Noytonwong said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ ความคิด เทคนิค สื่อการสอนที่เกิดขึ้นใหม่ หรืออาจจะเป็นสิ่งพัฒนาเพิ่มเติม และนำมาใช้ในการสอนสังคมศึกษา สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Warongkorn Bausombun said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางทางสังคมศึกษา เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ตัวอย่างเช่น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง สภาวะโลกร้อน โดยการใช้สื่อวิดีทัศน์ ที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ในการแสดงถึงประเด็นของสภาวะโลกร้อน และการดูแลรักษาโลก

Cherry kiss077 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง แนวความคิด หรือกระบวนการที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ซึ่งจะช่วยพัฒนารูปแบบและช่วยเสริมสร้างความสามารถในการรับรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้นวัตกรรมทางสังคมศึกษาที่ถูกสร้างขึ้น จะต้องพัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีการจัดทำนวัตกรรมประกอบการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย
ตัวอย่างเช่น E-media คือ ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่าย Internet ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาได้ก่อนที่ครูจะสอนจริง ดังนั้นผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีต่อรายวิชา เข้าใจง่าย รวดเร็ว และมีหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น

Uraiwan Khireetong said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ เทคนิค วิธีสอน สื่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีในการสอนสังคมศึกษา ที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือการนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆในชั้นเรียนสังคมศึกษาได้
ยกตัวอย่าง เช่น การพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมืองฯ โดยการใช้วิธีสอนแบบกรณีศึกษา (case study) การสอนวิชาภูมิศาสตร์ โดยการใช้สื่อมัลติมีเดีย การใช้วีดิทัศน์ในการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะต้องเป็นสิ่งใหม่สำหรับที่นั้นๆ ไม่ใช่มีสอนกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว

Naliz336 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การที่นำเอาสิ่งใหม่ๆ เช่น แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ วิธีสอนหรือสื่อเข้ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา สิ่งใหม่นั้นอาจจะเป็นการพัฒนามาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว หรืออาจเป็นการสร้างคิดค้นขึ้นมาใหม่จากสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งได้รับการพัฒนา พิสูจน์ อย่างเป็นขั้นตอน จนน่าเชื่อถือแล้วมีการนำมาใช้เพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษามีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น นวัตกรรมทางสังคมศึกษาด้านรูปแบบการสอน ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ของ อ.ยุพา พงศ์ยี่ล่า โรงเรียนบ้านโคกยาง ส่วนด้านสิ่งประดิษฐ์ เช่น บัตรคำ แผ่นป้าย เป็นต้น

nisarat 083 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่หรือการการปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ก่อนให้ดียิ่งขึ้นเช่น การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปในรายวิชาภูมิศาสตร์ การจัดทำชุดการเรียนรู้ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง รวมถึงเทคนิควิธีการสอนต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นโดยนวัตกรรมทางสังคมศึกษานั้นจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาเป็นที่น่าเชื่อถือได้

philairat said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง เทคนิควิธีการ หรือแนวความคิดในกระบวนการสอนทางสังคมศึกษา หรือสังคมศาสตร์ เพื่อนำมาพัฒนาระบบการศึกษาหรือพัฒนาของเก่าที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ด้วยระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร

adshara said...

การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ เช่น เทคนิควิธีสอน สื่อและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ โดยอาศัยการพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือหรือทดลองทำวิจัยบนพื้นฐานของหลักการและทฤษฎี จนนำมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), หนังสือเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-book), วิธีสอนแบบกรณีศึกษา (Case study) เป็นต้น

Teerapong081 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การคิดค้นวิธีการต่างๆ ที่เป็นสิ่งใหม่ หรือการปรับปรุง พัฒนาวิธีการต่างๆที่มีอยู่แล้ว โดยนำวิธีการเหล่านั้นมาใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา เช่น
-การจัดการเรียนรู้เรื่อง สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
-สื่อการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ชุด เครื่องมือแสดงเวลาและตำแหน่งเมริเดียน
-บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี เป็นต้น

withsara said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง กระบวนการ ความคิด แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ เทคนิค วิธีการใหม่ๆ หรือการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับบริบทของการใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้มีมากขึ้น และรวดเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) เรื่อง วัฒนธรรม หรือ การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องทวีปเอเชีย บทเรียนโปรแกรม เรื่องทิศ 6 เป็นต้น

jirayu074 said...

นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดคค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ตัวอย่างเช่น การสอนแบบบูรณาการ เป็นต้น

Wichian093 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การใช้ความคิดสร้าสรรค์ในการออกแบบสร้างรูปแบบใหม่ๆเกี่ยวกับวิธีการในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนสูงสุด ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านขั้นตอนของการทดลอง และได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นๆแล้ว ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมๆที่เคยปฏิบัติ

ยกตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษา เช่น การสอนภูมิศาสตร์ โดยใช้สื่อ CAI , การสอนประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้สื่อ E-BOOK เป็นต้น

Phenpas Uthutkul said...
This comment has been removed by the author.
Phenpas Uthutkul said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง แนวความคิด กระบวนกรและการดำเนินการ ที่มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอความเปี่ยนแปลงสำคัญมาสู่โครงสร้าง กลไก หรือระบบความเชื่อของสังคม เพื่อให้ความต้องการที่ไม่ได้รับความสนใจได้รับการตอบสนอง เช่น การทำบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อตอบสองความต้องการของนักเรียนที่ไม่เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น

Thitimas Hieng said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง กระบวนการ แนวคิด หรือวิธีการใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพื่อช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ การจัดการเรียนการสอนเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เป็นต้น (บางอย่างสามารถเป็นนวัตกรรมหรือไม่เป็นก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่นำไปใช้ ---- สิ่งที่นำไปใช้เป็นสิ่งใหม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม แต่ถ้าไม่เป็นสิ่งใหม่สำหรับสถานที่นั้นก็ถือว่าไม่เป็นนวัตกรรม)

narma doloh said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง สิ่งที่มีการคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่หรือการสร้างสรรค์ความรู้ที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งนี้อาจพัฒนาจากรูปแบบเดิมก็ได้ ซึ่งนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ได้ เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใช้เกมส์ เป็นต้น
และนอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสื่อภาพยนต์ สไลด์ โทรทัศน์ Power Point เทป เป็นต้น

chanaporn076 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การคิดค้นเทคนิควิธีการสอน ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ดี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์มาสู่ตัวผู้เรียน นำมาใช้เพื่อช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนจะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม แต่ทั้งนี้ผลลัพธ์ในการนำมาปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของตัวผู้เรียนด้วย ตัวอย่างของนวัตกรรมทางสังคมศึกษา เช่น สื่อมัลติมีเดีย website ,E-book หรืออาจเป็นสื่อที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง เช่น บัตรคำ แผ่นป้าย แผนภาพ ลูกโลก แผนที่ ฯลฯ เป็นต้น

atichit said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำวิธีการปฏิบัติใหม่ๆที่แปลกและมีความแตกต่างจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นหรือ
การพบวิธีศึกษา การจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนในวิชาสังคมศึกษารูปแบบใหม่ๆที่แปลกออกไปจากวิธีศึกษา การจัดการเรียนรู้รูปแบบเดิม
โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆขึ้นมา หรือการประยุกต์ของเก่าให้เหมาะสม เมื่อนำนวัตกรรมทางสังคมศึกษามาใช้
จะช่วยให้การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น บทเรียนสำเร็จรูป , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , แบบเรียนออนไลน์ เป็นต้น

Kanjana Vorasing said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ การนำนวัตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ความใหม่ในด้านการศึกษา อาจเป็นแนวคิดใหม่ทางการศึกษา เป็นทฤษฎีใหม่ เป็นวิธีสอนใหม่ เทคนิคการสอนใหม่ รวมทั้งการนำเสนอสาระด้วยสื่อใหม่ๆที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ประสิทธผลที่สูงขึ้น และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน รวมไปถึงเป็นการประหยัดเวลาให้กับผู้สอนด้วย เช่น ระบบมัลติมีเดีย ที่เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและข้อความเข้าด้วยกัน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแสดงผล นำไปประยุกต์ใช้ในการสอน ยกตัวอย่าง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น

Vorasamon said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง เทคนิค วิธีการ กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆในรายวิชาสังคมศึกษา หรือการพัฒนาเทคนิค วิธีการ กระบวนการต่างๆที่มีอยู่แล้วในระบบการศึกษาให้ทันสมัย เหมาะสม และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถนำมาใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรฯ เช่น การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ เช่น บทเรียนสำเร็จรูป สื่ออิเลกทรอนิกส์ ชุดการเรียนรู้ เป็นต้น

pappap panupong said...

นวัตกรรมสังคมศึกษา หมายถึง เทคนิค กระบวนการ วิธีการ สิ่งประดิษฐ์ หรือการกระทำใดๆที่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นใหม่หรือการปรับปรุงของเก่าที่ใช่ไม่ได้ในอดีตมาพัฒนาขึ้นใหม่ ผ่านระบบขั้นตอนของการวิจัยหรือทดลองอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งใหม่สำหรับสถานที่นั้น แล้วนำสิ่งที่พัฒนาขึ้นนี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธภาพมากที่สุดผ่านนวัตกรรมดังกล่าวทั้งที่เป็นวิธีสอนและสื่อการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมุติในรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อารยธรรมยุคโบราณ เป็นต้น

Laddawan06510091 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ แนวคิด หรือกระบวนการใดๆก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่ หรือได้รับการพัฒนาจากสิ่งที่เคยมีมาแล้ว เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในวิชาสังคมฯ ยกตัวอย่างเช่น บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุท
ธประวัติ , การเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง สถาบันทางสังคม เป็นต้น

Fonphrom Puttana said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำแนวคิดต่างๆ มารวบรวม คิดค้น ปรับปรุง ตลอดจนพัฒนาเพื่อปรับปรุงข้อมูลหรือกิจกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น GIS E-learning E-book เป็นต้น

Pitchapa Kitchew said...

ความหมายของคำว่า "นวัตกรรมทางสังคมศึกษา" หมายถึง
การกระทำ หรือการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือการนำเอาของเก่ามาปรับปรุงแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางสังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อใช้สิ่งนั้นในการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการศึกษาทางสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนหรือการสอน แต่การปรับปรุงต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานของการวิจัย เพื่อพัฒนาให้การเรียนการสอนทางสังคมศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาอาจทำได้หลายช่องทาง ยกตัวอย่างเช่น ในการพัฒนาผู้เรียน อาจใช้ บทเรียนสำเร็จรูป สื่อการเรียนรู้แบบ E-book , power point เป็นต้น

Pattaranan Budsapawat said...
This comment has been removed by the author.
Pattaranan Budsapawat said...
This comment has been removed by the author.
Pattaranan Budsapawat said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
......................................................................................
ตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมศึกษามีดังนี้
1. เทคนิคและวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น วิธีสอนแบบใช้สถานการณ์จำลอง แบบ Storyline เป็นต้น
2. นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยี เช่น หนังสืออ่านนอกเวลา การเรียนจากโปรแกรมในTablet เป็นต้น

supagid kumlungklee said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา ...นวัตกรรม ก็คือการ combination กันของ การศึกษาค้นคว้าที่มีอยู่เดิม กับองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อยกระดับขีดความรู้ความสามารถ ตลอดจน ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนากระบวนการเรียนรู้และศึกษา นวัตกรรมทางสังคมศึกษา ก็คือการ combination กันระหว่างนวัตกรรม กับ การเรียนการสอนสังคมศึกษา นั่นก็คือการใช้ขีดความสามารถใหม่ๆพี่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนสังคมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การสอนโดยการใช้ศาสตร์แห่งการแสดง ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอด จนกลายเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า ละครสร้างสรรค์ และผนวกเข้ากับการใช้การบันทึกทางอิเล็กทรอนิกซ์ เพื่อบันทึกผลงานไว้และนำไปศึกษา หรือเผยแพร่ต่อ เป็นต้น

หัทยา เพ็ชรอิน said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ การวิธีการ เทคนิค วิธีสอนที่เป็นสิ่งใหม่ๆหรือพัฒนาปรับปรุงสิ่งเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
เช่น การใช้สื่อวีดีทัศน์ในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ การใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ทประกอบการสอนภูมิศาสตร์

pariwad hamasiwa said...

นวัตกรรมสังคมศึกษา คือ “สิ่งใหม่ๆ ทั้งที่เป็นกระบวนการทางความคิด) การสร้างโอกาส หรือการลงมือปฏิบัติ (action) เพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อทำให้วิชาสังคมศึกษามีประสิทธิภาพและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และสิ่งใหม่ๆนี้รวมถึงการปรับหรือพัฒนาบนฐานเดิมด้วย เช่นการประยุกต์หรือปรับปรุงวิธีการสอนจากบรรยาย เป็นการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบ การใช้บทเรียนสำเร็จรูป หรือการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เนตในเรื่องยากๆเช่นเศรษฐศาสตร์ ก็เป็นนวัตกรรมทางสังคมศึกษาด้วยเช่นกัน