Tuesday, November 20, 2012

ครั้งที่ 4-1 /55 เรื่อง นวัตกรรมและการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา

จากการที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่อง นวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนของครู  นักศึกษาคิดว่าครูได้ใช้รูปแบบ และ/หรือ เทคนิคการสอนอะไรบ้างในคาบเรียนนี้ ให้นักศึกษาสรุป/หรือนำเสนอเป็นประเด็นให้ชัดเจน
**หากนักศึกษานำเสนอแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา ครูจะยึดคำตอบสุดท้ายของการโพสต์เป็นหลัก จะต้องโพสต์ให้เสร็จก่อนวันเสาร์ 24.00 น. นะคะ

64 comments:

pongpon wichadee said...

สำหรับเมื่อวานที่ครูอ้อย ได้สอนวิชาสารสนเทศเเละนวัตกรรมทางสังคมศึกษา ผมสามารถสรุปได้ว่า ครูอ้อย ใช้วิธีสอนเเบบบรรยายเป็นหลัก โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ซึ่งพอจะสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้
1. การใช้คำถาม ครูอ้อยใช้เทคนิคนี้เป็นการนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจให้ นศ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เเละสนใจเรียน
2. การระดมพลังสมอง ครูอ้อยให้พวกเราช่วยกันคิดหาคำตอบที่หลากหลาย เพื่อจะได้มีข้อมูลที่เป็นตัวเลือกที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด
3. การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นวิธีที่ ครูอ้อยสอนให้พวกเราได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล เเล้วช่วยกันสรุปประเด็นที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด เพื่อหาคำตอบได้มากที่สุด
เป็นเทคนิคหลักๆ ที่ผมสามารถจับประเด็นได้นะครับ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติม จะพิมพ์เพิ่มในครั้งต่อไป

เกตุวลี ช้างดี said...

ในการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคม อ.อรพิณ ได้ใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนดังนี้
1.ใช้วิธีการสอนโดยการใช้คำถาม และให้ผู้เรียนตอบคำถามโดยผู้สอนใช้วิธีการสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนให้สลับกันตอบคำถามไปมา ระหว่างห้องเรียนทั้งสองห้อง
2.ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย โดยใช้ Power Point ประกอบ
3.การระดมสมอง (BRAINSRORMING)ให้ผู้เรียนได้ช่วยกันคิดหาคำตอบจากคำถาม โดยพยายามให้ช่วยกันคิดว่าคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปนั้น ถูกต้องหรือควรเพิ่มเติมอะไร พยายามให้ตอบคำถามแบบหลากหลาย เชื่อมโยงกันจนได้คำตอบที่ถูกต้อง
4.ใช้รูปแบบการสอนแบบสังคมมิติ คือให้ผู้เรียนสามารถเลือกตัวแทนของห้องในการตอบคำถาม เช่น ตอนที่เลือกศุภรัตน์ และยุทธศิลป์เป็นตัวแทนตอบคำถาม

jirayu074 said...

จากการเรียนวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษาในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 อาจารย์ได้ใช้รูปแบบการสอนหรือเทคนิคการสอนดังนี้
1. วิธีสอนแบบใช้คำถาม โดยอาจารย์จะป้อนคำถามในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลและเกิดการวิเคราะห์ได้
2. วิธีสอนแบบอภิปราย เป็นการสอนโดยให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น พูดเป็น
3. วิธีสอนแบบบรรยาย อาจารย์สอนโดยการเล่าอธิบายแสดงสาธิตโดยที่ผู้เรียนเป็นผู้ฟังเพียงอย่างเดียว และเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาได้

Warongkorn Bausombun said...

ในการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคม ในวันที่ 19 พ.ย. 2555 อ.อรพิณ ได้ใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนดังนี้

1. วิธีสอนแบบโซเครติส (Socretis Method)
เป็นวิธีสอนของนักปราชญ์ชาวกรีก ชื่อโซเครติส วิธีสอนแบบนี้ใช้การตั้งคำถามให้นักเรียนคิดหาคำตอบหรือตอบปัญหาด้วยตนเอง อาจารย์จะกระตุ้นให้นักเรียนนึกถึงเรื่องต่างๆ ที่เคยเรียนแล้ว คำถามของครูจะเป็นแนวทางให้คิดค้นหาความรู้ และอภิปรายแล้วสรุปความคิดเห็นลงในแนวเดียวกัน การสอนวิธีนี้จะมีลักษณะคล้ายกับการใช้ปัญหาเป็นฐานครับ

2. การอภิปลายกลุ่มย่อย หรือการระดมสมอง(BRAINSRORMING)
ที่มีลักษณะคล้ายๆกันซึ่งอาจารย์จัดผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม(ถ้าตามหนังสือจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4-8 คน) และให้ในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็นที่กำหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่มตนเอง

orapin said...

@ปองพล หลังจากเป้นคุณครูกลับมาปองพล ขยันมากขึ้นกว่าเดิม จริงๆ จ้ะ ขอชมหน่อย คนอื่นอยาเพิ่งน้อยใจนะ

Paothai Siangjam said...

(ส่วนที่ 1) การเรียนการสอนรายวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา (19 พ.ย. 2555) มีการใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปสาระสำคัญของแนวคิดต่างๆ ได้ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนคำถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นคำถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การประเมินค่าเพื่อจะตอบคำถามเหล่านั้น ผู้สอนใช้คำถามในการกระตุ้นความคิดตลอดทั้งคาบ เห็นจากการที่มีการสุ่มผู้เรียนตอบคำถามต่างๆ มากมาย ทำให้มีการคิดวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อรายวิชา
2. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการทำงานกลุ่ม ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา การระดมความคิดและการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆนำมาสู่การแก้ปัญหาและข้อสงสัยที่ผู้สอนได้ตั้งขึ้นมาจากบทเรียนส่วนต่างๆ
(มีต่อส่วน 2)

Paothai Siangjam said...

(ส่วนที่ 2)
3. วิธีสอนแบบอภิปราย
เป็นการสอนโดยที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง การอภิปรายกระทำระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนด้วยกัน โดยมีครูเป็นผู้ประสานงาน วิธีการสอนแบบอภิปรายจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น พูดเป็น และสร้างความเป็นประชาธิปไตย เป็นเทคนิควิธีการสอนที่เห็นได้ชัดเจนมากจากคาบเรียนนี้ เพราะมีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ในหลายๆประเด็น โดยผู้สอนจะเป็นผู้ตั้งประเด็นและคอยควบคุมและทำให้ความคิดของผู้เรียนเป็นระบบ
4. การสอนแบบบูรณาการ
เป็นการสอนที่นำเอาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเข้ามาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดความรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน จุดเน้นของการบูรณาการคือการองค์รวมของวิชามากกว่ารายละเอียดของวิชา จะเห็นได้จากผู้สอนมีการยกตัวอย่างเพื่อเชื่อมโยงความรู้ในรายวิชาและสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทำให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจได้อย่างชัดเจน

Paothai Siangjam said...

(ผมขออนุญาตโพส 2 ส่วนนะครับ โพสรอบเดียวมันไม่ขึ้นเลยอะ ผมพยายามโพสมาหลายรอบตั้งแต่สมัยโคลัมบัสพบอเมริกาจนปานนี้)

ดวงใจ เปลี่ยนศรี said...
This comment has been removed by the author.
ดวงใจ เปลี่ยนศรี said...

เทคนิคหรือวิธีการสอนที่ อ.อรพิณ ใช้สอนในรายวิชา สารสนเทศเเละนวัตกรรมทางสังคมศึกษา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ดิฉันสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
1. วิธีการสอนโดยการตั้งคำถาม ใช้คำถามนำเข้าสุู่บทเรียนและเนื้อหาสาระที่สำคัญ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถามต่างๆ เพื่อสรุปความคิดเห็นร่วมกัน
3. วิธีการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย ผู้สอนใช้วิธีการอธิบายจากสาระสำคัญหลักไปสู่รายละเอียดปลีกย่อยและจากราย ละเอียดปลีกย่อยไปสู่สาระสำคัญหลัก
4. วิธีการสอนแบบสังคมมิติ โดยใช้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันในการตอบคำถาม
5. วิธีการสอนแบบความรับผิดชอบร่วมกันในการทำงานกลุ่ม (Co-Operative Learning) ผู้เรียนร่วมกันตอบคำถามเป็นกลุ่มตามห้องที่นั่งในคาบเรียน และการทำกิจกรรมของกลุ่ม Host ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการทำงาน

ดวงใจ เปลี่ยนศรี said...

6. วิธีการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Self-Constructivism) โดยผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการตอบคำถามในลักษณะการ อภิปรายร่วมกัน และเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในสาระสำคัญของความรู้
7. วิธีการสอนการระดมพลังสมอง (Brainstorming) หรือการระดมความคิดของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ได้คำตอบในประเด็นคำถามต่างๆ และนำไปสู่สาระสำคัญ
8. วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง การยกตัวอย่างประกอบการสอน เพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนในสาระสำคัญประเด็นต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนเข้มงวดกับโรงเรียนยืดหยุ่น เป็นต้น
หมายเหตุ หากมีเทคนิคหรือวิธีการสอนใดเพิ่มเติมจะพิมพ์เพิ่มเติมในการแสดงความคิดเห็นครั้งต่อไป ขอบคุณคะ

biteya inz said...


ในการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคม 19 พ.ย. 2555 ผู้สอนได้ใช้รูปแบบและเทคนิคต่างๆ ดังนี้

1. การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning Method) โดยผู้สอนเตรียมคำถามสำหรับบทเรียนในวันนี้ให้ผู้เรียนร่วมกันตอบ เป็นกลุ่มและเดี่ยว

2. วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม และช่วยกันคิดหาคำตอบจากคำถามที่ผู้สอนกำหนด แล้วเพื่อนๆก็ช่วยกันพิจารณาเลือกคำตอบที่ดีที่สุด

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ผู้สอนเรียกความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องที่จะเรียนโดยการให้ผู้เรียนบอกความหมายของนวัตกรรม สารสนเทศ นวัตกรรมทางสังคมศึกษา เป็นต้น จากนั้นผู้สอนเพิ่มเติมความรู้ใหม่จาก POWER POINT ที่ผู้สอนนำเสนอ ผู้เรียนศึกษาและทำความเข้าใจกับความรู้ใหม่ๆที่ได้ โดยใช้กระบวนต่างๆ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย และสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ เชื่อมโยงกับความรู้เดิม และมีการเรียบเรียงให้ได้สาระสำคัญครบถ้วน โดย host team และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง *(ข้อนี้ขาดการมีส่วนร่วมทางกาย Physical Participation จึงไม่ครบถ้วนตามรูปแบบโมเดลซิปปา แต่ดิฉันเห็นว่ามีความคล้ายคลึงเป็นส่วนใหญ่)

biteya inz said...

(ต่อ)
4. วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) การอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและช่วยกันตอบคำถาม

5. วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) ผู้สอนให้ความรู้ตามเนื้อหาสาระด้วยการอธิบายพร้อมทั้งใช้โปรแกรม POWER POINT ในการนำเสนอ

Cherry kiss077 said...

การเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ผ่านมา อ.อ้อยได้ใช้เทคนิค ซึ่งผู้เรียนสวยๆ สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้
1. วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง ( Brainstorming ) คือ อ.อ้อยใช้คำถาม ที่ต้องอภิปรายโดยทันที และไม่มีผู้ใดได้รับการกระตุ้นมาก่อน ทำให้ผู้เรียนต้องให้คำตอบร่วมกันอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งพวกเราจะตอบโดยที่ยังไม่ได้ตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
2. วิธีสอนแบบการอภิปราย โดยพวกเรามีหน้าที่เป็นผู้รับฟัง(ที่ดี อิอิ)และคอยสังเกตพฤติกรรมของอีกกลุ่ม (คือ ห้องมันถูกแบ่งเป็น 2 ห้อง) ดังนั้นข้อสรุปที่ได้จากการเรียนแบบอภิปรายนี้ ทำให้เราสามารถเสนอข้อคิดเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้จากการสังเกตเห็น และฟังเพื่อนๆ อีกกลุ่มหนึ่ง ทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้เท่าๆ กัน
3. วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง ซึ่งอ.อ้อยได้ยกตัวอย่างกรณีต่างๆ (อาจจะไม่ใช่ตัวอย่างชัดเจน ที่ทำให้เห็นภาพว่าคนกำลังทำอะไรอยู่) โดยเปิดโอกาสให้พวกเราได้ต่อยอด ทางความคิด สามารถใช้ความคิดของตนเองในการคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของคนอื่น ซึ่งจะช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้น แหมะ!! สมกับเป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จริงๆ

Cherry kiss077 said...
This comment has been removed by the author.
Cherry kiss077 said...

4. เทคนิคการอธิบาย ควบคู่ไปกับการเร้าความสนใจของผู้เรียน ซึ่งให้ผู้เรียนใช้ความคิดในการอธิบายเรื่องต่างๆ ตามที่เราเข้าใจ โดยเร้าความสนใจของผู้เรียน ซึ่งคำตอบของเพื่อนๆ ในชั้นเรียน จะกระตุ้นให้เรากระตือรือร้นในการเรียน คิด และสนใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
5. เทคนิคการใช้คำถาม และการเสริมกำลังใจ ซึ่งคำถามที่ใช้ สามารถกระตุ้นพวกเราให้เกิดความคิดจากระดับพื้นฐาน ไปสู่การคิดในขั้นสูงต่อไป อย่างน้อยๆ คนที่ไม่ได้ตอบคำถาม และอยู่ในห้องเรียนก็กำลังคิดคำตอบของตัวเองอยู่ โดยไม่แสดงความคิดเห็นออกมาให้เพื่อนรับรู้ก็ตาม เมื่อผู้เรียนตอบคำถาม แม้ว่าจะเป็นคำตอบที่ผิดหรือยังไม่เข้าประเด็น อาจารย์ผู้สอนทำหน้าที่เป็นครูที่ดี โดยการเสริมกำลังใจว่าทำดีแล้ว แต่ควรเสริมตรงนี้นิดนึง ทำให้ผู้เรียนอย่างเราไม่เครียด และรู้สึกว่าเราก็มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้นะ

ซึ่งทั้งหมดนี้ อ.อ้อย ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คิดเป็น (อย่างน้อยๆ ก็แอบคิด แต่ไม่แสดงออก อิอิ) ^^*

Araya Pittayachamrat said...

จากการเรียนเมื่อวันที่ 19 พ.ย. อาจารย์ได้ใช้วิธีสอนดังนี้
1.การสอนโดยใช้คำถาม คืออาจารย์จะคอยถามคำถามนักเรียน และรอคอยคำตอบที่ไได้รับก่อยจะอธิบายต่อไป
2.การสอนแบบบรรยาย ในบางช่วงของการสอนอาจารย์ก็ใช้การบรรยายในส่วนที่เป็นเนื้อหาเป็ลหลัก
3.การสอนแบบมโนทัศน์ คืออาจารย์จะไม่บอกเนื้อsาเต็มๆให้ทราบเลย แต่จะค่อยๆถามหรือบกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพเอง
4.การสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์ อาจารย์ใช้ผังมโนทัศน์ประกอบการสอนในเรื่องลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21
5.การสอนแบบระดมสมอง โดยอาจารย์ให้นักเรียนตอบคำถามแล้วเอาคำตอบของนักเรียนมาถามต่อ หรือนำมาเรียบเรียงให้เป็นคำตอบที่ถูก
6.เทคนิคการเสริมแรง อันนี้อาจจะไม่ใช่เทคนิคการสอน แต่เป็นสิ่งที่อาจารย์ใช้เพื่อทำให้วิธีการสอนของอาจารย์ประสบความสำเร็จ เพราะอาจารย์ต้องการให้นักเรียนตอบคำถาม ดังนั้นเมื่อนักเรียนตอบไม่ว่าคำตอบจะดีหรือไม่ก็จะได้รับการเสริมแรงที่ดีจากอาจารย์ตลอดทำห้นักเรียนกล้าที่จะตอบคำถามมากขึ้น

pongpon wichadee said...

เพิ่มเตืมวิธีสอน ของครูอ้อย นะครับ จากการที่ได้ระลึกขึ้นมาได้ ว่า ครูอ้อยสอนโดยใช้เทคนิค
1. เทคนิคผังกราฟิก เป็นการสอนที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้คิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น
2. วิธีสอนแบบค้นพบ ครูอ้อยจะให้นักเรียนเกิดการสงสัย จากที่ครูอ้อย ถามคำถามพวกเรา เเละพวกเราจะเริ่มสังเกตคำตอบจากเพื่อนๆ ว่าคำตอบของใครน่าจะเป็นไปได้บ้าง จากนั้นครูอ้อยจะฟังคำตอบของเพื่อนๆ เเต่ละคน เเละเริ่มสำรวจว่ามีใครจะตอบคำถามอีกบ้างไหม พวกเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสืบค้นคำตอบมาจากอินเตอร์เน็ต จากนั้นเราก็เอาความรู้เดิมของตนเองที่เราได้สั่งสมมาวิเคราะห์ ประมวลผล สรุป เเล้วนำคำตอบที่ได้มาตอบครูอ้อย

อาจจะซ้ำกับวิธีสอนรูปแบบอื่น เเต่มันก็สามารถมองได้คนละมุม

Yuttasin090 said...

อาจารย์อรพิณ ได้ใช้เทคนิควิธีการสอน ดังต่อไปนี้
1. การบรรยาย คือ การอธิบายเนื้อหาสาระของเรื่องที่สอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
2. การใช้คำถาม คือ การตั้งคำถามให้ผู้เรียนได้คิดพิจารณาคำตอบอย่างมีเหตุผล
3. การบูรณาการการสอน คือ มีการบูรณาการเนื้อหาสาระเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4. การอภิปราย คือ ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายและมีเหตุมีผล
5. การใช้กรณีตัวอย่าง คือ ยกสถานการณ์ เช่น สภาพผู้เรียนเป็นอย่างนี้จะใช้วิธีการสอนแบบใด ให้ผู้เรียนได้พิจารณาแล้วตัดสินใจ
6. การระดมสมอง ให้ผู้เรียนในกลุ่ม (แบ่งเป็นห้อง) ช่วยกันคิดพิจารณาคำถามแล้วตอบคำถามที่ผู้สอนตั้งขึ้น

Kritsana068 said...

จากการเรียนวิชา สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ผู้สอนได้ใช้รูปแบบการสอนและเทคนิคการสอน ดังนี้

1. วิธีการสอนแบบรรยาย โดยผู้สอนจะใช้รูปแบบการสอนบรรยายเป็นหลัก โดยมีสื่อ Power point ประกอบการสอน
2. วิธีการสอนแบบใช้คำถาม ผู้สอนได้ตั้งประเด็นคำถามในการนำเข้าสู่บทเรียน เริ่มตั้งแต่การถามความหมายของ นวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ตอบไม่ตรงประเด็น และสรุปความหมายที่ถูกต้อง
3. วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม ผู้สอนได้แบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่มใหญ่(ตามสภาพห้องเรียน) หลังจากนั้นตั้งประเด็นคำถามให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเพื่อหาคำตอบและสรุปเป็นข้ออภิปรายของกลุ่ม
4. วิธีการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ต่อเนื่องมาจากข้อ 2และ3 คือ เมื่อผู้สอนได้ถามคำถามแก่ผู้เรียนแล้ว หากผู้เรียนในกลุ่มไม่สามารถตอบคำถามได้หรือตอบคำถามได้ไม่ชัดเจนผู้เรียนคนอื่นสามารถช่วยกันตอบคำถามหรือช่วยเพิ่มเติมคำตอบของเพื่อนในกลุ่มให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นได้
..................................

Supawan said...

(เพิ่มเติม ตอนที่ 2)
4. วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ อาจารย์ใช้คำถามกระตุ้นนักศึกษา และแบ่งการตอบคำถามเป็นห้อง คำถามบางคำถาม เป็นเรื่องที่นักศึกษากลับไปสืบค้นมาแล้ว (นวัตกรรม สารสนเทศ เทคโนโลยี) บางคำถามต้องใช้การอภิปรายร่วมกันในห้อง (สำรวจความรู้ ความคิดเห็น) เมื่อนักศึกษาตอบคำถามแล้ว อาจารย์จะสรุปคำตอบ และเพิ่มเติมความรู้ให้ครบถ้วน
5. วิธีสอนแบบบูรณาการ (Integration Instruction)โดยการบูรณาการกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนคาบดังกล่าวด้วย

Supawan said...

(เพิ่มเติม ตอนที่ 1)
3. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มระดมพลังสมอง อาจารย์จะใช้ห้องเรียนที่แบ่งเป็น 2 ห้อง โดยจะเรียกตัวแทนในแต่ละฟากตอบก่อน แล้วจากนั้นอาจารย์จะถามความคิดเห็นของเพื่อนๆว่าเห็นด้วยกับคำตอบของหรือไม่ หากเห็นด้วย ก็ให้ยกเหตุผลเพิ่มเติม หากไม่เห็นด้วยก็ให้ชี้แจงว่าคำตอบควรเป็นเช่นไร เป็นเสมือนการช่วยเหลือกันตอบคำถามภายในกลุ่ม

Supawan said...

อาจารย์ค่ัะ ตอนที่ 1 อยู่ข้างล่างสุดค่ะ (โพสต์ไม่ขึ้นนะค่ะ)จากการเรียนการสอนวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 อาจารย์อรพิณ ได้นำเทคนิควิธีสอนมาใช้ในคาบ ดังนี้
1. การใช้คำถาม อาจารย์จะใช้คำถาม ถามนักศึกษาหลายคำถาม เช่น นวัตกรรมกับเทคโนโลยีต่างกันอย่างไร การเรียนแบบเข้มงวดกับแบบยืดหยุ่นแบบไหนดีกว่ากัน..ให้นักศึกษาให้เหตุผล คิดวิเคราะห์ เป็นต้น
2. การอภิปราย คำถามที่อาจารย์ใช้นั้นจะเน้นให้นักศึกษาร่วมกันชี้แจง แสดงความคิดเห็นตามความรู้ ความคิดของตนก่อนจะสรุปคำตอบร่วมกัน และอาจารย์จะเป็นผู้กล่าวเพิ่มเติมให้สมบูรณ์

lanee072 said...

จากการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2555 อาจารย์อรพิณได้ใช้เทคนิคและรูปแบบการสอน ดังนี้
1. การบรรยาย...หลังจากนักศึกษาตอบคำถาม อาจารย์จะเป็นผู้สรุปความรู้ และบรรยายความรู้เพิ่มเติม ประกอบสื่อ Power point
2. การใช้คำถาม...อาจารย์ใช้คำถามกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา เป็นการฝึกพูดให้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ และความกล้าแสดงออก
3. การอภิปราย...อาจารย์แบ่งนักศึกษาออกเป็นครึ่งห้องเพื่อตอบคำถาม โดยนักศึกษาแต่ละห้องจะร่วมกันอภิปรายคำตอบพร้อมให้เหตุผล โดยอาจารย์จะเป็นผู้ใช้คำถามกระตุ้นให้นักศึกษาตอบคำถามในประเด็นที่ถูกต้องที่สุด

lanee072 said...

4. การสอนแบบอุปนัย...ตัวอย่างการสอน ได้แก่ เรื่อง คุณลักษณะของครูในยุคศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์จะถามความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เมื่อนักศึกษาตอบความหมายจะต้องนำมาเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับลักษณะของครู
5. การสอนแบบแบ่งกลุ่มระดมพลังสมอง...การแบ่งกลุ่มโดยใช้ห้อง ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักศึกษา อีกทั้งการเรียกนักศึกษาในแต่ละห้องตอบคำถาม และให้นักศึกษาในกลุ่มช่วยกันให้เหตุผลสนับสนุน หรืออภิปรายคำตอบที่ถูกต้องร่วมกัน เป็นเสมือนการร่วมกันคิด แสดงความร่วมมือภายในกลุ่ม
6. การสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการให้เหตุผล...คำถามส่วนใหญ่ที่เน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ หาเหตุผล เช่น การเรียนรู้ และการศึกษาแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร การที่ผู้เรียนมีความแตกต่างทางการเรียนรู้ ผู้สอนควรใช้วิธีสอนแบบใดระหว่างกลุ่ม หรือเดี่ยว เป็นต้น

philairat said...

สำหรับการเรียนกับอาจารย์อ้อยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อาจารย์ได้ใช้เทคนิคการสอนถ่ายทอดให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนด้วยวิธีสอนที่หลากหลายดังนี้ค่ะ
1. การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning Method) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยอาจารย์อ้อยจะป้อนคำถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นคำถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การประเมินค่าเพื่อจะตอบคำถามเหล่านั้น

philairat said...

2. การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้โดยอาจารย์อ้อยจะทบทวนความรู้เดิมเป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน เช่น อาจารย์อ้อยใช้การสนทนาซักถามให้ผู้เรียนแสดงโครงความรู้เดิมของตน จากนั้นอาจารย์อ้อยจะเตรียมเนื้อหามาให้ผู้เรียนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนไปแสวงหาเพิ่มเติม และอาจารย์อ้อยยังได้แนะนำแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนตลอดทั้งจัดเตรียมเอกสารสื่อต่าง ๆคือ ใบความรู้ประกอบเรื่องที่อาจารย์สอนในคาบ ดังนั้นผู้เรียนได้ทำความเข้าใจกับข้อมูลหรือความรู้ดังกล่าว ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มในการอภิปราย และสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม เป็นต้น

philairat said...

3. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่อาจารย์อ้อยได้เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการทำงานกลุ่มที่มีการตั้งคำถามให้ผู้เรียนทั้งสองห้องได้ช่วยกันตอบคำถาม ซึ่งอาจารย์อ้อยจะถามผู้เรียนทั้งสองห้องสลับกัน ดังนั้นตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหานั่นเอง
4. การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method) โดยอาจารย์อ้อยได้จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ในบทเรียน จากนั้นจึงให้ตัวอย่างหลายๆตัวอย่าง และให้ผู้เรียนฝึกการนำทฤษฎี หลักการ หลักเกณฑ์ กฎหรือข้อสรุปไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น อาจารย์อ้อยตั้งคำถามจากข้อมูลในใบความรู้แล้วให้ผู้เรียนหาเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยันทฤษฎี กฎหรือข้อสรุปเหล่านั้นว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไร เป็นไปตามหลักทฤษฎีดังกล่าวหรือไม่ การจัดการเรียนรู้แบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ และมีความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ทฤษฎี ข้อสรุปเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งโดยเป็นการสอนจากทฤษฎีหรือกฎไปสู่ตัวอย่างที่เป็นรายละเอียดนั่นเองค่ะ

Fonphrom Puttana said...

การเรียนการสอนวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคม วันที่ 19 พ.ย. 2555 อ.อรพิณ ได้ใช้รูปแบบการสอนดังนี้
1.วิธีการสอนแบบ ถาม-ตอบ (Question-Answer Method) คือ ใช้คำถามสอดแทรกกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ ซึ่งผู้สอนอาจจะใช้คำถามเป็นตอนๆ และใช้คำถามอย่างต่อเนื่อง
2.วิธีการสอนการระดมพลังสมอง (Brainstorming) คือ ใช้ในการอภิปรายโดยทันที กลุ่มผู้เรียนเพื่อหาคำตอบหรือทางเลือกสำหรับปัญหาที่กำหนดอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นโดย ในขณะนั้นจะไม่มีการตัดสินว่า คำตอบหรือทางเลือกใดดีหรือไม่อย่างไร
3.วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture) คือ ใช้สื่อ power point บรรยายประกอบการเรียนการสอน

narma doloh said...

เทคนิควิธีสอนที่ครูอ้อยใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 55
เทคนิคที่ใช้ได้แก่
เทคนิควิธีสอนแบบระดมพลังสมอง (Breanstoming) โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ไม่คำนึงว่าถูกหรือผิด แต่ให้แสดงความคิดเห็นมาก่อน ซึ่งจะให้ระยะเวลาที่สั้นหรือรวดเร็วนั่นเอง
เทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) คือ การที่ให้มีฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูอ้อยกับนักศึกษา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จนสามารถหาข้อสรุปได้ เช่น มีการถามความหมายของนวัตกรรม โดยมีการถามหลายๆคน แล้วนำมาสู่ข้อสรุป หรือมีการเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีกับนวัตกรรม โดยให้มองเห็นประเด็นที่เหมือนและความต่างจากนั้นก็นำมาสู่ข้อสรุป ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เทคนิคการบรรยาย ครูอ้อยได้บรรยายเนื้อหาด้วย
เทคนิคการอภิปราย มีการถามตอบระหว่างครูอ้อยกับนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา (แอบตื่นเต้นเล็กน้อย.... !) โดยครูอ้อยจะใช้คำถามเน้นประเด็นที่ให้มีการคิดวิเคราะห์
เทคนิคการสอนแบบอุปนัย ซึ่งครูอ้อยจะใช้วิธีการยกตัวอย่าง โดยให้มีการเปรียบเทียบและพิจารณาองค์ประกอบที่เหมือนหรือคล้ายคลึงเพื่อนำมาสรุป

หัทยา เพ็ชรอิน said...

1.การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม(Questioning Method)
โดยอ.อ้อยจะป้อนคำถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นคำถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การประเมินค่าเพื่อจะตอบคำถามเหล่านั้น
2.การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสร้างความรู้จากกระบวนการทำงานกลุ่ม ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเข้าใจกลไกของตัวปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา เช่นกรณีตัวอย่างที่เด็กเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันจะแก้ปัญหาอย่างไร

หัทยา เพ็ชรอิน said...

3.วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)
เป็นการสอนโดยที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง การอภิปรายกระทำระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนด้วยกัน โดยมีครูเป็นผู้ประสานงาน วิธีการสอนแบบอภิปรายจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น พูดเป็น และสร้างความเป็นประชาธิปไตย โดยให้สองห้องร่วมกันอภิปราย
4.วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนให้ความรู้ตามเนื้อหาสาระด้วยการเล่าอธิบายแสดงสาธิตโดยที่ผู้เรียนเป็นผู้ฟังเพียงอย่างเดียว อาจเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาได้บ้างในตอนท้ายของการบรรยาย

nuntida082 said...

จากการเรียนวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษาในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ผู้สอนได้ใช้รูปแบบการสอนหรือเทคนิคการสอนดังนี้
1. การสอนโดยใช้คำถาม ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบคำถามโดยผู้สอนใช้วิธีการสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนให้สลับกันตอบคำถามไปมาระหว่างห้องเรียนทั้งสองห้อง เพื่อกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เเละสนใจเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะถามคำถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นคำถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การประเมินค่าเพื่อจะตอบคำถามเหล่านั้น
2. การสอนแบบบรรยาย การสอนที่เน้นเนื้อหาสาระที่นำเสนอโดยผู้สอน โดยผู้สอนใช้ Power Point ประกอบการสอน
3. การสอนแบบอภิปราย การสอนโดยให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การอภิปรายกระทำระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกัน วิธีการสอนแบบอภิปรายจะช่วยพัฒนาทักษะในการพูด ทักษะการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4. กานสอนแบบระดมพลังสมอง โดยผู้สอนจะถามคำถามผู้เรียน และให้ผู้เรียนช่วยกันคิดหาคำตอบจากคำถามที่ผู้สอนกำหนด ผู้เรียนจะช่วยกันตอบประเด็นคำถามต่างๆ และนำไปสู่การสรุปเรียบเรียงคำตอบต่างๆที่ผู้เรียนตอบมา

Thitimas Hieng said...

การจัดการเรียนการสอนของอ.อรพิณ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีการใช้เทคนิค วิธีสอน ดังต่อไปนี้
๑) การเรียนรู้ตามสภาพจริง ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถจัดให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาในบริบทจริงได้ ก็สามารถจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในห้องเรียนได้ โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา เข้าใจสภาพความเป็นจริง พัฒนาการคิดขั้นสูง
๒) การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นปัญหาเป็นหลัก เป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจปัญหานั้นอย่างชัดเจน เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลาย
๓) การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบ การดำเนินการเรียนการสอน โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคำถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาประมวลหาคำตอบหรือข้อสรุปด้วยตัวเอง โดยผู้สอนช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนให้แก่ผู้เรียน

Thitimas Hieng said...

๔) การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด การดำเนินการสอนโดยใช้รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอนต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดขยายต่อเนื่องจากความคิดเดิม
๕) วิธีสอนแบบบูรณาการ การนำเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่เป็นองค์รวม
๖) วิธีสอนแบบบรรยาย กระบวนการที่ใช้ผู้สอนในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการพูด บอก เล่า อธิบาย (ซึ่งในการเรียนการสอนครั้งนี้ใช้โปรแกรม Power Point ประกอบการบรรยาย)
๗) วิธีสอนแบบนิรนัย โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุปเรื่องที่จะเรียน แล้วจึงให้ตัวอย่าง มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักการและสามารถนำหลักการดังกล่าวไปใช้ได้

Thitimas Hieng said...

๘) วิธีการสอนแบบอุปนัย เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนสรุปหลักการจากตัวอย่างต่าง ๆ ด้วยตนเอง มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ จนสามารถดึงหลักการ/แนวคิดที่แฝงอยู่ออกมา
๙) วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง สมมติเรื่องจากความเป็นจริงและตอบประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น ให้มีมุมมองที่กว้างขึ้น
๑๐) วิธีการสอนโดยการอภิปรายกลุ่ม ให้ผู้เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ในประเด็นที่กำหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม

Kittiya Noytonwong said...

เทคนิคการสอน ที่ใช้ในวันที่19 พ.ย. 2555 มีดังนี้ค่ะ
1.เทคนิคการตั้งคำถาม มีการตั้งคำถามทั้งการนำเข้าสู่บทเรียน ถามความคิดเห็นของนักศึกษา และถามถึงพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา เช่น นวัตกรรม หมายถึงอะไร เป้นต้น

2.การสอนแบบบรรยาย สอนความรู้ตามเนื้อหา คือเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยการบรรยายในครั้งนี้มีสื่อที่นำมาใช้คือ Power Point

3.การบูรณการการสอน มีการนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาร่วมในเนื้อหา

4.การสอนแบบอภิปราย ให้แต่ละคนร่วมกันตอบคำถามและนำคำตอบที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเป็นอย่างไร

5.วิธีการสอนการระดมพลังสมอง มีการรวมกลุ่มกันช่วยกันคิดคำตอบในเวลาที่จำกัด ใช้กับกลุ่มภายในห้องที่แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม

6.เทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วม มีการให้นักศึกษาร่วมกันตอบคำถาม ร่วมแสดงความคิดเห็น หาข้อสรุปร่วมกัน

7.วิธีการสอนแบบนิรนัย เป็นวิธีสอนที่เริ่มจากกฎเกณฑ์หรือหลักการต่างๆแล้วให้นักเรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยัน นั่นคือการฝึกทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล มีการพิสูจน์ตรวจสอบข้อเท็จจริงอันมีที่มาจากหลักการ

Teerapong081 said...

(ส่วนที่ 1)
จากการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ผ่านมาอาจารย์อรพิณได้ใช้เทคนิควิธีสอน ดังต่อไปนี้ในการจัดการเรียนรู้
1.เทคนิควิธีสอนแบบบรรยาย - อาจารย์ได้ใช้รูปแบบวิธีสอนรูปแบบนี้ ในการอธิบาย บรรยาย เนื้อหาสาระต่างๆ โดยประกอบการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้เนื้อหาสาระต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรงตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ได้ตั้งไว้
2.เทคนิควิธีสอนแบบนิรนัย - อาจารย์ได้ใช้รูปแบบวิธีการสอนนี้ โดยการอธิบายเกี่ยวกับหลักการ หรือทฤษฎีต่างๆ ก่อนแล้วจึงให้นักศึกษายกตัวอย่างประกอบในการใช้หลักการหรือทฤษฎีนั้น เห็นได้จาก อาจารย์อธิบายแนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรมการศึกษา โดยอาจารย์อธิบายว่าหลักการมีอะไรบ้าง แล้วจึงให้นักศึกษายกตัวอย่างประกอบในแต่ละหลักการเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา เพื่อให้เป็นความรู้ที่คงทน

Teerapong081 said...


(ส่วนที่ 2)
3.เทคนิควิธีสอนแบบอุปนัย – อาจารย์ได้ใช้รูปแบบวิธีสอนนี้ คือ การให้ผู้เรียนเสนอความคิดเห็นต่างๆร่วมกันก่อน แล้วจึงดึงหลักการที่อยู่ในคำตอบของแต่ละคนมาสรุปร่วมกันเป็นหลักการใหญ่ เห็นได้จาก กรณีการที่อาจารย์ต้องการให้นักศึกษาสรุปนิยามของความหมายแต่ละคำ เช่น ความหมายของคำว่า “เทคโนโลยี” “เทคโนโลยีสารสนเทศ” อาจารย์ก็ให้นักศึกษาร่วมกันเสนอความคิด แล้วร่วมกันสรุปออกมาเป็นนิยามเดียวกัน
4.เทคนิควิธีสอนโดยการอภิปรายและการอภิปรายกลุ่มย่อย – อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้โดยการให้นักศึกษาทั้งเดี่ยวและกลุ่มร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ที่อาจารย์กำหนด และนำมาอภิปรายร่วมกันทั้งห้องเรียนอีกครั้งหนึ่ง เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดของตน ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล การคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักศึกษาได้อีกด้วย

withsara said...

จากการเรียนการสอนที่อาจารย์ใช้นั้น สรุปได้ดังนี้
1. การสอนแบบบรรยาย อภิปราย อาจารย์สอนโดยการอธิบาย จากนั้นให้นักศึกษาทุกคนร่วมกันอภิปรายในประเด็นคำถามที่อาจารย์ตั้งขึ้น
2. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยการที่อาจารย์ตั้งคำถามที่เป็นประเด็นปัญหา จากนั้นก็ให้นักศึกษาร่วมกันแก้ปัญหาจากประเด็นคำถาม
3. การสอนแบบยกตัวอย่างสถานการณ์จำลอง อาจารย์ได้สมมติสถานการณ์จริงมาเป็นประเด็นให้ร่วมกันแก้ไขและนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
4. การสอนแบบกานิยามความหมายและ นิยามความรู้ โดยการให้นักศึกษาแต่ละคนนิยามความหมายของแต่ละคำ และแต่ละความรู้ แล้วนำมาสรุปร่วมกันเป็นความหมาย หรือความรู้ประจำห้อง
5. การสอนแบบรวบรวมองค์ความรู้ อาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละคนคิดในความรู้ที่เป็นประเด็น จากนั้นก็ร่วมกันรวบรวมความรู้ เพื่อทำการศึกษาต่อไป

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Suparat_First said...

ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จากการเรียนวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา ของ
อาจารย์อรพิณ ได้ใช้เทคนิคและวิธีการสอน ดังนี้
1. การสอนแบบบรรยาย คือ อาจารย์มีการอธิบาย บรรยาย ขยายความจากสื่อ Power point และเนื้อหาสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศ
2. การสอนโดยใช้คำถาม คือ อาจารย์จะมีการซักถามนักเรียนทุกครั้ง เช่น เทคโนโลยีคืออะไร สารสนเทศคืออะไร นวัตกรรมคืออะไร และอื่นๆ
3. การสอนแบบการอภิปราย คือ อาจารย์ได้มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่างๆ เช่น ระบบที่เข้มงวดจะผลิตคนที่เข้มงวด และ ระบบที่ยืดหยุ่นก็จะผลิตคนที่ยืดหยุ่น แต่ละระบบเป็นอย่างไร แบบใดดีกว่ากัน หรือ การศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน (Schooling) กับ การศึกษา (Education) แตกต่างกันอย่างไร

Suparat_First said...

4. การสอนโดยให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คือ อาจารย์อ้อยได้ให้นักศึกษาคิดความหมายของคำต่างๆด้วยตนเอง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และอื่นๆ
5. การสอนโดยใช้เกมส์ คือ อาจารย์อ้อยได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามสภาพของห้องเรียน แล้วจึงให้นักศึกษาตอบคำถามโต้กลับกัน (มีการพูดคะแนนขึ้นมาด้วย)
6. การสอนโดยบูรณาการกับภาษาต่างประเทศ คือ อาจารย์อ้อยได้ซักถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แต่ละคำหมายถึงอะไร อาทิ Expanded Exploration Evaluation End-User เป็นต้น

Teerapong081 said...

(ส่วนที่ 3)
5.เทคนิควิธีสอนโดยการใช้กรณีตัวอย่าง (case) – อาจารย์ได้ใช้เทคนิควิธีสอนนี้ ในการเสริมสร้างความเข้าใจของนักศึกษา โดยการสมมติกรณีตัวอย่างขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันคิดหาวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยอาจารย์ได้กำหนดกรณีตัวอย่างให้ คือ การกำหนดห้องเรียนของนักศึกษาที่ได้รับผิดชอบในการสอนมีผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน นักศึกษาจะจัดการเรียนการสอนโดยวิธีใดที่เหมาะสม หลังจากนั้นอาจารย์ก็ให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิด อภิปรายทั้งเดี่ยวและกลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น และวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาต่างๆ แล้วหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด แล้วร่วมกันสรุปรูปแบบวิธีที่ดีที่สุด
6.เทคนิควิธีสอนโดยการใช้คำถามเป็นฐาน – อาจารย์ได้ใช้เทคนิควิธีสอนนี้ โดยการตั้งคำถามในประเด็นต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันคิดและแสดงความคิดของตนออกมา เพื่อตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ส่วนใหญ่อาจารย์จะใช้คำถามที่ลงท้ายด้วยคำว่า “อย่างไร” เพื่อเป็นการกระตุ้นการคิดของนักศึกษา และอาจารย์ก็ไม่ได้ตัดสินคำตอบของนักศึกษาว่าคนนี้ถูก คนนี้ผิด แต่อาจารย์ให้ร่วมกันเรียบเรียงคำตอบที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ดี

Teerapong081 said...

(ส่วนที่ 4)
7.เทคนิควิธีสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม – อาจารย์ได้ใช้เทคนิควิธีสอนนี้ ในการสอดแทรกตลอดช่วงเวลาในการจัดการเรียนรู้ เห็นได้จากเมื่อนักศึกษาตอบคำถามในทางลบต่อการดำเนินวิชาชีพครู อาจารย์ก็จะสอดแทรกในเรื่องคุณธรรมความเป็นครูให้แก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็น “ครู” ในทุกช่วงเวลา และเป็น “ครู” ที่มีประสิทธิภาพ

Wichian093 said...

จากการที่ได้เรียนรู้ในเรื่อง นวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนโดยท่านอาจารย์อรพิณ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2555 ได้ใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนพอสรุปได้ดังนี้
1. วิธีการสอนโดยใช้การบรรยาย (Lecture ) คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการพูด บอก เล่า อธิบาย สิ่งที่ต้องการสอนแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนซักถาม แล้วประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
2. วิธีการสอนแบบใช้คำถาม(Questioning Method) ครูอ้อยใช้คำถามในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนอยู่ตลอด เพื่อให้ผู้เรียนคิดตามประเด็นที่สอน และสามารถประมวลเป็นคำตอบได้อย่างถูกต้อง
3.วิธีการสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) คือกระบวนการที่ผู้สอนมุ้งให้ผู้เรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนหรือกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาคำตอบแนวทางหรือแก้ปัญหาร่วมกัน

Wichian093 said...

(ต่อ)
4. วิธีการสอนแบบการระดมสมอง (BRAINSRORMING) เป็นเทคนิคการสอนที่ให้ความสำคัญกับการคิดอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการปฏิบัติจริง กลุ่มผู้เรียนจะถูกกระตุ้นให้แสดงความคิดในทุกแง่มุมเท่าที่เป็นไปได้ไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่ก็ตาม ผู้เรียนจะถูกกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นว่าอิสระอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด
5. วิธีการสอนแบบสังคมมิติ มีระดมความคิดเห็นของผู้เรียน ให้ผู้เรียนร่วมมือกันในการตอบคำถามของผู้สอน
6. วิธีสอนโดยการใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจในการเลือกเทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้นั้นๆ

Uraiwan Khireetong said...

ในการเรียนเรื่อง นวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย์อ้อยได้ใช้วิธีสอนพอสรุปได้ ดังนี้

1. วิธีสอนแบบบรรยาย โดยอาจารย์จะบรรยายโดยใช้โปรแกรม power point ประกอบ เช่น ในเรื่องของแนวทางการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรตที่ 21 อาจารย์ได้บรรยายขยายความทีละข้อทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

2. วิธีสอนแบบอภิปราย เป็นการให้นักเรียนได้เสนอคำตอบ และปรึกษาหารือเพื่อเรียบเรียงคำตอบของแต่ละคน

3. วิธีสอนแบบใช้คำถาม อาจารย์ได้มีการถามคำถาม เช่น ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล หมายถึงอะไร แตกต่างกันอย่างไร เป็นการถามนำแล้วให้นักศึกษาคิดคำตอบก่อนจะสอนเนื้อหาต่อไป

Uraiwan Khireetong said...

(ต่อค่ะ)

4. วิธีสอนโดยระดมพลังสมอง สืบเนื่องจากวิธีสอนโดยใช้คำถาม อาจารย์จะให้แข่งกันระหว่างนักศึกษา ๒ ห้อง โดยจะให้แต่ละห้องช่วยกันเรียบเรียงคำตอบโดยการปรึกษากัน จากนั้นให้ตัวแทนหรืออาจจะช่วยกันตอบ เช่น วิธีสอนใดเหมาะกับข้อจำกัดเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล นักศึกษาก็ต้องระดมสมองกันในการช่วยกันตอบ

5. วิธีสอนแบบอุปนัย คือ การให้นักศึกษาช่วยกันตอบ หรือนิยามความหมายมาเป็นประเด็นๆ แล้วรวบเป็นคำตอบที่สมบูรณ์ เช่น การให้ความหมายของคำว่า นวัตกรรม เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

โพสต์ขึ้นยากจังค่ะ สู้ๆ ^___________^

adshara said...

ส่วนที่ 1
1.วิธีการสอนแบบอุปนัย คือ กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการทำการสอบสวนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าใจความหมายในสิ่งนั้นๆ อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง
2.วิธีการสอนแบบใช้คำถาม คือ อ.ใช้คำถามเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดของผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใดจากการตอบคำถาม
3.วิธีการสอนแบบบรรยาย คือ เนื้อหาในบทเรียนได้ถูกถ่ายทอดโดยการพูด บอก เล่า อธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามที่ อ.ได้บรรยายให้ฟังในชั้นเรียน

adshara said...

ส่วนที่ 2
4.วิธีการสอนแบบอภิปราย คือ มีการให้ผู้เรียนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและประสบการณ์ในประเด็นที่กำหนด
5.วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง คือ อ.ได้กำหนดเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริง แล้วให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผู้เรียนคนอื่นๆ เพื่อให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นในการแก้ปัญหาในเรื่องสมมติที่อาจเกิดขึ้นได้
6.วิธีการสอนแบบระดมสมอง คือ ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดหาคำตอบ เป็นการการะดมความคิดจากหลายๆคน เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

atichit said...
This comment has been removed by the author.
atichit said...

จากที่ได้เรียนในรายวิชา สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคม โดยผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ นั้นสามารถรูปแบบการสอนของท่านอาจารย์ได้ดังนี้
1.รูปแบบการสอนโดยใช้การตั้งคำถาม กล่าวคือ อาจารย์ได้เตรียมคำถามเพื่อนำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียนหรือเข้าสู่หัวข้อการเรียนในแต่ละหัวข้อ มีการซักถามคำตอบจนได้ประเด็นที่ตรงกับหัวข้อที่อาจารย์ต้องการสอน
2.รูปแบบการสอนโดยการบรรยาย กล่าวคือ อาจารย์ได้มีการอธิบายเนื้อหาความรู้ในเรื่องที่จะสอนให้กับนักศึกษา เช่น ในการบรรยายสาเหตุการเกิดนวัตกรรมทางการศึกษา
3.รูปแบบการสอนแบบอภิปราย กล่าวคือ ในการสอนแบบนี้ เป็นการสอนซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทั้งการเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนเอง และกับอาจารย์ผู้สอน
4.รูปแบบการสอนแบบระดมสมอง กล่าวคือ ผู้เรียนในชั้นร่วมกันคิดหาคำตอบหรือทางเลือกสำหรับปัญหาที่อาจารย์ได้กำหนดมาให้เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา ดังเช่นในการเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา เมื่อนักศึกษานักแยกออกเป็น2ห้องอาจารย์ได้มีการกำหนดปัญหา หรืออุปสรรคการสอนขึ้นมา และให้นักศึกษาจากทั้ง2ห้อง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน และร่วมกันสรุป


ชนาพร พูลทอง said...

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 จากการเรียนวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา อาจารย์ได้ใช้รูปแบบการสอนหรือเทคนิคการสอนดังนี้
วิธีสอนแบบอภิปราย โดยอาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการคิดวิเคราะห์ และมีการแสดงความคิดเห็น
วิธีสอนแบบใช้คำถาม อาจารย์มีคำถามในลักษณะต่างๆ ให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์หาคำตอบอย่างมีเหตุผล
วิธีสอนแบบบรรยาย เป็นวิธีสอนที่อาจารย์ให้ความรู้ตามเนื้อหาด้วยการเล่าอธิบายโดยที่นักศึกษาเป็นผู้ฟังเพียงอย่างเดียว และเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาได้บ้างในตอนท้ายของการบรรยาย
วิธีการสอนแบบให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งวิธีการสอนแบบนี้ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ โดยให้นักศึกษารู้จักคิด อยากแสดงความคิดเห็น

Phenpas Uthutkul said...

การเรียนในรายวิชา สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน อาจารย์อ้อยได้ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย แต่ใช้เทคนิคการสอนประมาณ 3 เทคนิค คือ
การตั้งคำถาม โดยใช้คำถาม ถามผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดความเห็นของตนออกา
การระดมสมอง โดยให้ผู้เรียนสองกลุ่มใหญ่ในห้อง ช่วยกันคิด วิเคราะห์ตอบคำถามที่อาจารย์ถาม และให้เพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันเสนอแนะหากต้องการเพิ่มเติมคำตอบ
การอภิปรายกลุ่มย่อย อาจารย์ได้แบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ แล้วตั้งคำถามให้ช่วยกันคิดหาคำตอบ พร้อมกับเหตุผลประกอบกัน และนำคำตอบของนักเรียนมาอภิปรายหารือกับเพื่อนๆในห้องว่ามีความเห็นอย่างไรกับคำตอบนั้น

nisarat 083 said...

อาจารย์ ได้ใช้เทคนิควิธีการสอน ดังต่อไปนี้
1. การบรรยายโดยการอธิบายเนื้อหาในคาบที่สอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
2. การใช้คำถามโดยการตั้งคำถามให้ผู้เรียนพิจารณาหาคำตอบโดยใช้เหตุผลประกอบ
3. การบูรณาการเรียนการสอนโดยใช้การบูรณาการเนื้อหาสาระกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4. การอภิปรายโดยให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปและสรุปใจความสำคัญโดยผู้สอน
5. การใช้กรณีตัวอย่างโดยการยกตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ เช่น หากผู้เรียนมีการเรียนรู้ได้ช้ากว่าผู้เรียนคนอื่นควรใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใดให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุด
6. การระดมสมอง โดยให้ผู้เรียนแบ่งเป็นห้องสองห้องให้แต่ละห้องช่วยกันระดมสมองตอบคำถามของผู้สอน

Laddawan06510091 said...

ในคาบนี้ อาจารย์อ้อยได้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาสาระ ดังนี้
1. การระดมสมอง โดยอาจารย์อ้อยให้นักศึกษาช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่อาจารย์อ้อยต้องการ
2. การอภิปราย โดยอาจารย์อ้อนเปิดโอกาสให้นักศึกษาอธิบายเนื้อหาหรือประเด็นที่เรียน
3. การบรรยาย โดยบรรยายเนื้อหาที่เรียนอย่างเป็นลำดับชัดเจน
4. การตั้งคำถาม โดยอาจารย์จะตั้งคำถามนำให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือตอบตามประเด็นที่อาจารย์ต้องการ

pappap panupong said...

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการอภิปราย
โดยครูอ้อยได้ตั้งประเด็นคำถามหรือหัวข้อต่างๆ จากนั้นให้นักศึกษาช่วยกันขยายความข้อข้อความต่างๆ คำต่างๆเพื่อให้กระจ่างขึ้น เช่น การศึกษา การเรียนรู้ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เป็นต้น
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้คำถาม
เป็นการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักศึกษาให้ได้คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นคำตอบความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งครูอ้อยใช้วิธีการนี้ตลอดคาบเรียน

pappap panupong said...

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีอุปนัย
ครูอ้อยใช้วิธีนี้โดยการให้นักศึกษาช่วยกันยกตัวอย่าง ช่วยกันตอบคำถามว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นนวัตกรรม เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ จากนั้นก็ร่วมกันให้นิยามความหมายเพื่อให้สมบูรณ์
4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
มีการบูรณาการเนื้อหากับรายวิชาอื่นๆ เช่น เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ขั้นตอนในการวิจัย สังคมศึกษา เป็นต้น
5. การสอนโดยให้นักศึกษาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
มีการให้ความหมายของคำต่างๆ ครูอ้อยจะไม่บอกความหมาย แต่จะให้ยกตัวอย่างของคำ เช่น นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ทำให้ได้ความหมายในความเข้าใจของตนเองและสามารถเปรียบเทียบได้อีกด้วย

Chayaporn Turatong said...

วิธีสอนที่อาจารย์อรพิณใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิชาสารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ท่านอาจารย์ ใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอน ดังนี้
1 วิธีสอนแบบบรรยาย ประกอบสื่อ power point ,,, โดยอาจารย์จะเปิดสไลด์ และให้นักศึกษาอ่านหัวข้อตาม พร้อมทั้งอาจารย์จะอธิบายขยายความตามสไลด์นั้น
2 วิธีสอนแบบใช้คำถาม ,,, อาจารย์จะตั้งคำถามเพื่อจุดประกายความคิดนักศึกษา และให้นักศึกษาคิดหาคำตอบของคำถามนั้น
3 วิธีสอนแบบระดมสมอง ,,, อาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละห้อง ช่วยกันคิดคำตอบ เพื่อส่งตัวแทนตอบคำถาม
4 วิธีสอนแบบอภิปราย ,,, จากคำถามที่อาจารย์ตั้ง และคำตอบที่นักศึกษาตอบ อาจารย์จะให้นักศึกษาทั้งสองห้อง ร่วมกันอภิปรายคำตอบ ว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

Naliz336 said...

จากการเรียนของรายวิชา สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 อ.อรพิณ ได้ใช้เทคนิคหรือรูปแบบการสอนดังนี้
1. วิธีการสอนแบบรรยาย โดยอาจารย์จะใช้การสอนบรรยายเป็นหลัก ซึ่งมีโปรแกรม POWER POINT เป็นสื่อการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
2. วิธีการสอนแบบอุปนัย เป็นการสอนที่ผู้สอนเน้นให้นักศึกษาสรุปความรู้ และหลักการจากตัวอย่างต่าง ๆ ด้วยตัวนักศึกษาเอง โดยมุ่งให้เราได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
3. วิธีการสอนแบบใช้คำถาม อาจารย์ได้มีการตั้งคำถามเพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียน โดยเริ่มถามความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” “เทคโนโลยี” และ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” จากนั้นได้มีการอธิบายเพิ่มเติมให้ความหมายชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้อาจารย์ความหมายและความแตกต่างระหว่างค่ำว่า “ประสิทธิภาพ” กับ “ประสิทธิผล” ซึ่งเป็นการถามเกริ่น เพื่อให้นักศึกษาคิดคำตอบเอง ก่อนที่อาจารย์จะสอนเนื้อหาต่อไป

Naliz336 said...

4. วิธีสอนโดยระดมพลังสมอง(BRAINSTORMING) จากการสอนโดยใช้คำถาม อาจารย์จะให้นักศึกษาแต่ละห้อง ช่วยกันคิด ปรึกษาหารือกัน โดยหาคำตอบว่า “วิธีสอนใดเหมาะกับข้อจำกัดเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล” เพื่อช่วยให้ได้คำตอบในประเด็นคำถามและนำไปสู่สาระสำคัญของเนื้อหา
5.ใช้รูปแบบการสอนแบบสังคมมิติ คือ โดยให้นักศึกษาสามารถเลือกตัวแทนของห้องในการตอบคำถามจากผู้สอน มีการแสดงความเห็นและช่วยกันตอบคำถาม
6. วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม ผู้สอนได้แบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่มใหญ่ หลังจากนั้นตั้งประเด็นคำถามให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดเพื่อหาคำตอบและสรุปเป็นคำตอบในการอภิปรายของกลุ่ม

pariwad hamasiwa said...

การเรียนการสอน ในวันที่ 19/11/2555 อาจารย์ได้ใช้วิธีสอนดังนี้
1.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ การที่อาจารย์คิดปัญหาหรือคำถามขึ้นมา โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหาความรู้ และรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในกลุ่มผู้เรียน โดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
2.วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย คือการจัดกลุ่มผู้เรียนเป็น2กลุ่ม และให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็นที่กำหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม
3.วิธีสอนแบบอุปนัย คือการที่อาจารย์ถามคำถามไปเรื่อยๆจากเรื่องย่อยๆ จนได้เป็นข้อสรุปของหัวข้อนั้นๆ4. วิธีสอนแบบบรรยาย มีการสอนแบบบรรยายโดยใช้ power point เป็นสื่อประกอบในการสอนเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

pariwad hamasiwa said...

4.วิธีสอนแบบบูรณาการ เป็นการสอนที่ประยุกต์ใช้หลายๆวิชาเข้าด้วยกัน เช่นมีการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการสอนเป็นต้น
5.วิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ เป็นวิธีการที่มุ่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่นการที่มีหัวหน้าทีมเป็นคนตอบคำคอบที่ได้จากการประมวลความรู้ต่างๆของตัวเอง โดยมีเพื่อนในกลุ่มเป็นตัวช่วย
6.การระดมพลังสมอง คือ การที่อาจารย์ถามคำถามมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนทั้งห้อง แล้วมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้เป็นข้อสรุปของหัวข้อที่อาจารย์กำหนดมาตอนแรก