Monday, November 15, 2010

ครั้งที่ 4 ให้นำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางสังคมศึกษา /สาขาวิชาที่ตนศึกษา

ให้นำเสนอโดยจัดเป็นสาระให้ชัดเจน ตามกลุ่มวิชา

65 comments:

Wanlaya said...

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สามารถศึกษาและหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

1. http://www.dhamma.mbu.ac.th/th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 เว็บไซต์หลัก http://www.dhamma.mbu.ac.th
(เว็บเผยแผ่หลักธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มีข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาในประเทศไทย ศาสนากับการแก้ปัญหาในสังคมไทย พุทธวิธีแก้ปัญหา หลักการดำเนินชีวิตแบบชาวพุทธ พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลง พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระไตรปิฎก ฯลฯ)

2. http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/index.htm เว็บไซต์หลัก http://www.crs.mahidol.ac.th
(เว็บไซต์วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ บทความทางวิชาการ นานาสาระเกี่ยวกับศาสนาหลายศาสนา เช่น พุทธ เซ็น เต๋า ชินโต ขงจื๊อ ซิกข์ ฮินดู บาไฮ

Wanlaya said...

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

1. http://www.thaiwisdom.org/p_culture/index_api_c.htm เว็บไซต์หลัก http://www.thaiwisdom.org/p_culture/index_api_c.htm
(เว็บไซต์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ซึ่ง ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่มีคุณค่า ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับคนทั่วโลก)

2. http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php เว็บไซต์หลัก http://www.panyathai.or.th
(เว็บไซต์คลังปัญญาไทย มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ และข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย)

Wanlaya said...

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

1. http://econ.tu.ac.th/settasan/default.htm เว็บไซต์หลัก http://econ.tu.ac.th
(เว็บไซต์โครงการเศรษฐสาร โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์มากมาย รวมทั้งเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจของต่างประเทศ โดยข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ)

2. http://reg.ksu.ac.th/teacher/sakkasam/lession1.html เว็บไซต์หลัก http://reg.ksu.ac.th
(มีข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การสรรหาการใช้ทรัพยากร พฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดในระบบเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน ภาษีอากร การค้าระหว่างประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ)

Wanlaya said...

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

1. http://www.thailandmuseum.com/OfficeMuseum/know.htm เว็บไซต์หลัก http://www.thailandmuseum.com
(เว็บไซต์สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย)

2. http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html เว็บไซต์หลัก http://www.hyperhistory.com
(เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่สำคัญของโลกในทุกทวีป มีข้อมูลละเอียดครบถ้วน พร้อมภาพและแผนที่ที่เกี่ยวข้องประกอบ แต่เป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ)

Wanlaya said...

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

1. http://www.gisthai.org/about-gis/gis.html เว็บไซต์หลัก http://www.gisthai.org
(เว็บไซต์ศูนย์วิจัยสารสนเทศเพื่อประเทศไทย โดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่เชื่อถือได้ โดยเน้นเรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS)

2. http://www.eng.ubu.ac.th/~gis/ เว็บไซต์หลัก http://www.eng.ubu.ac.th
(เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เบื้องต้น และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)

Monchai_AOF said...

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์


ไม่เข้าไม่ได้แล้วววววววววววววววววววววววววววววววววว
สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมทางภูมิศาตร์ แล้วมีความรู้ประกอบ

http://www.gisthai.org/about-gis/gis.html

manatsarin089 said...

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษาและหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

1. เว็บไซต์รองhttp://www.religions.mbu.ac.th/html/part2/rel1p1.htm
เว็บไซต์หลักhttp://www.religions.mbu.ac.th
( เว็บไซต์เผยแพร่หลักธรรม มหามกุฏราชวิทยาลัย มีข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของศาสนา องค์ประกอบของศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ )

2.เว็บไซต์รอง
http://www.lks.ac.th/kukiat/student/betterroyal/social/8.html
เว็บไซต์หลัก
http://www.lks.ac.th
( เว็บไซต์เผยแพร่เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ฯลฯ )

Monchai_AOF said...

ขอถามผู้ที่รู้ จำเป็นต้องหาให้ครบทั้ง 5 สาระหรือไม่

ครายรู้ตอบด้วยนะจ๊ะ ^_^

manatsarin089 said...

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ดังนี้

1.เว็บไซต์รอง
http://www.lawamendment.go.th/totallink.asp
เว็บไซต์หลัก
http://www.lawamendment.go.th
( เว็บไซต์ที่รวบรวมกฎหมายในทุกแง่มุมจากเว็บไซต์กฎหมายต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ทำให้ง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ในทางกฎหมาย เช่น กฎมหายครอบครัว กฎหมายอาญา กฎหมายจราจร เป็นต้น )

2. เว็บไซต์รอง
http://www.tkc.go.th/index.aspx?pageid=110&parent=0
เว็บไซต์หลัก
http://www.tkc.go.th
(เว็บไซต์เกี่ยวกับภูปัญญาท้องถิ่นของไทย และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย )

manatsarin089 said...

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มีเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. เว็บไซต์รอง
http://www.doae.go.th/report/SE/
เว็บไซต์ หลัก
http://www.doae.go.th
( เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ เช่น หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ)

2. เว็บไซต์รอง
http://www.mwit.ac.th/~daramas/bea_eco.doc
เว็บไซต์หลัก
http://www.mwit.ac.th
( เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เนื้อหาเหมาสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )

manatsarin089 said...

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ มีเว็บไซต์ที่น่าสนใจดังนี้
1. เว็บไซต์รอง
http://www. idis.ru.ac.th/knowledge-history-all.
เว็บไซต์ หลัก
http://www.idis.ru.ac.th
( เว็บไซต์นำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากล ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหิน ยุคหินเก่า การเมืองการปกครองในยุคสมัยต่าง ๆ ฯลฯ )

2. เว็บไซต์รอง
http://www.mculture.go.th/knowledge-history-all.php?m_id=102
เว็บไซต์ หลัก
http://www. m-culture.go.th
( เว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม )

manatsarin089 said...

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ มีเว็บไซต์ที่น่าสนใจดังนี้

1. เว็บไซต์รอง
http://www.tmd.go.th/index.php
เว็บไซต์หลัก
http://www.tmd.go.th
( เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ สภาพดินฟ้าอากาศ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา )

2. เว็บไซต์รอง
http://www. kwc.ac.th/2iAsia.htm
เว็บไซต์หลัก
http://www.kwc.ac.th
( เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโลกของเรา ภูมิศาสตร์ภูมิภาคในด้านกายภาพ และวัฒนธรรม เช่น ทวีปเอเซีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ฯลฯ )

supatra said...
This comment has been removed by the author.
supatra said...
This comment has been removed by the author.
supatra said...

แหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางสังคมศึกษา
1.สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เว็บไซต์ที่ 1 .http://www.onab.go.th
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=156
เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

เว็บไซต์ที่ 2 http://www.dra.go.th
http://www.dra.go.th/learning/
เป็นเว็บไซต์ของกรมศาสนา ซึ่งจะมีระบบ e-learning ที่สามารถเข้าศึกษา ทำแบบทดสอบความรู้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการหาความรู้ทั่วไป และนักเรียนที่ต้องการ

supatra said...

2.สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เว็บไซต์ที่ 1 http://www.m-culture.go.th/
http://www.m-culture.go.th/knowledge-ceremony-all.php?m_id=95
เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่สามารถเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม มารยาท ธรรมเนียมไทย หรือ ประเพณี พิธีกรรม เป็นต้น

เว็บไซต์ที่ 2 http://www.culture.go.th
เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะแสดงข้อมูลความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งมี
e-book เพื่อศึกษาข้อมูลได้

supatra said...

3.สาระเศรษฐศาสตร์
เว็บไซต์ที่ 1 http://www.fpo.go.th
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php
เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะนำเสนอการประมาณการเศรษฐกิจประเทศไทย มีวารสารการเงินการคลัง และบทความวิเคราะห์เศรษฐกิจ

เว็บไซต์ที่ 2 http://www.bot.or.th
http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx
เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกเกี่ยวกับข่าวสารทางเศรษฐกิจ ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ บอกประวัติความเป็น การทำงาน หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

supatra said...

4.สาระประวัติศาสตร์
เว็บไซต์ที่ 1 http://www.fabeta.finearts.go.th
http://www.fabeta.finearts.go.th/knowledge
เว็บไซต์ของกรมศิลปากร มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เอกสาร จดหมายเหตุ และคลังรูปภาพเพื่อให้ศึกษา

เว็บไซต์ที่ 2 http://www.sac.or.th
เว็บไซต์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อให้ศึกษาในสาขาวิชา มานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ซึ่งเราสามารถศึกษาประวัติศาสตร์จากเว็บไซต์นี้ได้

supatra said...

5.สาระภูมิศาสตร์
เว็บไซต์ที่ 1 http://www.tmd.go.th
http://www.tmd.go.th/index.php
เว็บไซต์ที่บอกถึงภูมิอากาศ แผนที่อากาศ ข่าวเตือนภัยอากาศ พยากรณ์อากาศ ข่าวอากาศ รายงานอากาศ

เว็บไซต์ที่ 2 http://www.gis2me.com
http://www.gis2me.com/th/?cat=5
เว็บไซด์ของศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จัดทำโดยทางทีมงานจากภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้พยายามเรียบเรียงและรวบรวมความรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้แก่... Geographic Information Systems (GIS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Remote Sensing (RS) การสำรวจระยะไกล หรือรีโมทเซนซิ่ง Global Positioning System (GPS) ระบบวัดพิกัดภูมิศาสตร์

chuanpit said...

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สามารถศึกษาและหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
เว็ปไซต์ที่ 1 http://www.dhammathai.org/buddhism/buddhism.php (เว็ปไซต์ธรรมะไทย เป็นเว็ปไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้ง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และอื่นๆ)

เว็ปไซต์ที่ 2 http://www.onab.go.th/ (เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา รวมไปถึงพระราชบัญญัติและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา)

chuanpit said...

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เว็ปไซต์ที่ 1 http://www.moj.go.th/th/cms/detail.php?id=155 (เว็ปไซต์ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ)

เว็ปไซต์ที่ 2 http://thaipoliticsgovernment.org/wiki/หน้าหลัก (เว็ปไซต์ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองแห่งสถาบันพระปกเกล้า เป็นแหล่งศึกษาที่สามารถศึกษาบทความ และสารานุกรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง)

chuanpit said...

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
เว็ปไซต์ที่ 1 http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/ (เว็ปไซต์ห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งสารนิเทศเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่สามารถเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติของนักเศรษฐศาสตร์ คำศัพท์เศรษฐศาสตร์ และศัพท์หุ้น เป็นต้น)

เว็ปไซต์ที่ 2 http://www.sufficiencyeconomy.org/ (เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง)

Nissawan Changkit said...

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
1. http://www.mcu.ac.th/site/bud09.php
เว็ปไซด์หลัก http://www.mcu.ac.th มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. http://www.dra.go.th/ewtadmin/ewt/dra_buddha/main.php?filename=index_christ
http://www.dra.go.th เว็ปไซด์กรมการศาสนา นอกจากศาสนาพุทธ แล้วยังมี คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์
3. http://www.cicot.or.th (เว็ปไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย)

Nissawan Changkit said...

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
1. http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=230&sid=210
เว็ปไซด์หลัก http://www.edltv.thai.net เป็นเนื้อหาสาระของวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นม. 2

2. http://www.kroobannok.com/news_file/p68784070913.pdf
เว็ปไซด์หลัก http://www.kroobannok.com เอกสารการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายทนงศักดิ์ ดวงแก้ว เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ เป็นชุดการสอน

3. http://www.oryor.com/oryor/animation_show.php?idContent=33
เว็ปไซด์หลัก http://www.oryor.com เป็นเว็ปไซด์ของคณะกรรมการอาหารและยา ที่นำเอาสื่อ audio – visual มาเผยแพร่ เนื้อหาเป็นเกร็ดความรู้ เรื่อง อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายเป็นต้น

Nissawan Changkit said...

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
1. http://www.bbc07311.ob.tc/MAPGAMESEUROPE.htm
เว็ปไซด์หลัก http://www.bbc07.ob.tc เป็นเว็ปไซด์ MAP GAMES เช่น ให้ทายชื่อประเทศ ชื่อภูเขา แม่น้ำ มีแผนที่ทุกทวีป เป็นภาษาอังกฤษนะ

2. http://www.enchantedlearning.com/geography/namer/labelrivers/
เว็ปไซด์หลักhttp://www.enchantedlearning.com/Home.html เกี่ยวข้องกับ World Geography เนื้อหาคล้าย Encarta เนื้อหาภาษาอังกฤษ

3. http://resgat.net/tutor/wathis.htm
เว็ปไซด์หลัก http://www.soc.cmu.ac.th แหล่งข้อมูลภูมิศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับ GIS และ รีโมทเซนซิ่ง

chuanpit said...

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
เว็ปไซต์ที่ 1 http://www.rtsd.mi.th/gps/l7018.html (เว็ปไซต์กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางแผนที่ของประเทศไทยในรูปแบบแผนที่ดิจิตอล )

เว็ปไซต์ที่ 2 http://www.mahadthai.com/gis/ (เว็ปไซต์ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสามารถศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และระบบข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆของประเทศไทยได้)

chuanpit said...

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
เว็ปไซต์ที่ 1 http://www.royjaithai.com/home.php (เว็ปไซต์ร้อยใจไทย ร้อยรักษ์สังคมไทย ร้อยใจสร้างความดี สามารถศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยจนถึงปัจจุบัน)

เว็ปไซต์ที่ 2 http://www.iseehistory.com/ (เว็ปไซต์ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ ซึงเป็นแหล่งศึกษาที่สมารถชมภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์สากล)

KannikA 072 =) said...

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
http://religions.mbu.ac.th/html/part1/p13sm.htm
(เว็บไซต์จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของศาสนา เหตุให้เกิดศาสนาในโลก ประเภทของศาสนา ฯลฯ)
http://www.larnbuddhism.com/
(เว็บไซต์เกี่ยวกับพระไตรปิฎก หลักธรรมต่างๆ รวมถึงบทสวดมนต์ต่างๆที่มีให้ฟังแบบออนไลน์)

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
http://www.prapayneethai.com/th/culture/
(เว็บไซต์เกี่ยวกับประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย พิธีกรรม ความเชื่อ การละเล่นพื้นบ้าน แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งโบราณคดีต่างๆในประเทศไทย)
http://www.local.moi.go.th/main_law.htm
(เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายกลสงทั่วไป)

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
http://www.uinthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5374471&Ntype=3
(เว็บไซต์เกี่ยวกับความรู้ทางภูมิศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น ซึ่งเนื้อหาสร้างขึ้นในลักษณะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
http://econ.tu.ac.th/settasan/default.htm
(เว็บไซต์เกี่ยวกับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ จัดทำขึ้นโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์)

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
http://atcloud.com (เว็บไซต์รวบบทความและวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ซึ่งเมื่อเปิดหน้าเว็บไซต์แล้วเราต้องพิมพ์ตรงค้นหา เพื่อหาข้อมูลที่สนใจ)
http://www.crs.mahidol.ac.th/news/book/bookindia/b00.pdf
(เว็บไซต์เกี่ยวอารยธรรมตะวันออกเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดีย โดยเป็นโครงการตำรา วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล)
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
http://www.thailand-map-guide.com/ (เว็บไซต์แผนที่ทั้งแบบรูปภาพและจากดาวเทียม แสดงแผนที่ประเทศไทยในภาคต่างๆ ตลอดจนเส้นทางการเดินรถ)
http://www.lizardpoint.com/fun/geoquiz/ (เว็บไซต์ทดสอบความรู้ทางภูมิศาสตร์ในลักษณะของการชี้จุดแผนที่ ซึ่งเป็นแผนที่ทวีปต่างๆทั่วโลก)

Nitiwat06490083 said...

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เว็บไซด์ที่ 1 http://www.buddhism.rilc.ku.ac.th
(เว็บไซด์เกี่ยวกับความรู้ทางพระพุทธศาสนา จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
เว็บไซด์ที่ 2 http://www.dra.go.th/ewtadmin/ewt/dra_buddha/main.php?filename=index_christ
(เว็บไซด์ที่สงวนลิขสิทธิ์ของกรมศาสนา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสนา นิกาย คำสอนต่าง ฯลฯ)

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองฯ
เว็บไซด์ที่ 1 http://nucha.chs.ac.th/1.2.htm
(เว็บไซด์ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ไม่รู้น่าเชื่อถือป่าวแต่ว่า เนื้อหาเยอะมากๆเลยลองดูนะคะ)
เว็บไซด์ที่ 2 http://www.krisdika.go.th
(เว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย บทความทางกฎหมาย)

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
เว็บไซด์ที่ 1 http://lpn.nfe.go.th/link_e/LINK_E.HTM
(เว็บไซด์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน มีเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น)
เว็บไซด์ที่ 2 http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=317
(เว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีเรื่องเกี่ยวกับ รายได้ประชาชาติ มหภาค เป็นไฟล์เปิดดูได้)

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
เว็บไซด์ที่ 1 http://www.sukhothai.go.th/history/hist_01.htm
(เว็บไซด์ในการดูแลของกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย เนื้อหาเยอะดีแล้ว มากด้วย)
เว็บไซด์ที่ 2 http://www.m-culture.go.th/knowledge-history-all.php?m_id=102
(เว็บไซด์ของกระทรวงวัฒนธรรม สรุปประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่อดีต จนปัจจุบัน)

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
เว็บไซด์ที่ 1 http://www.tkc.go.th
(เว็บไซด์ของศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศไทย)
เว็บไซด์ที่ 2 http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=317
(เว็บไซด์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์)

Nissawan Changkit said...

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
1. http://nucha.chs.ac.th/index.htm
เว็ปไซด์หลัก http://www.chs.ac.th/ เว็ปไซด์ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เป็นสาระการเรียนหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
เว็ปไซด์หลัก http://www.panyathai.or.th สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

3. http://www.moj.go.th/th/cms/detail.php?id=429
เว็ปไซด์หลัก http://www.moj.go.th เว็ปไซด์ของกระทรวงยุติธรรม รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และกฎหมายน่ารู้

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
1. http://www.dopa.go.th/history/his-th.htm
เว็ปไซด์หลัก http://www.dopa.go.th เกี่ยวข้องกับลักษณะการปกครองของไทยแต่เดิม

2.
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/malaiwan_c/historym1/index.html
เว็ปไซด์หลัก http://www.thaigoodview.com ประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน การแบ่งยุคสมัย
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ
ชนชาติไทย ก่อนสมัยสุโขทัย ความเป็นมาของ
อาณาจักรสุโขทัย

3. http://www.wangdermpalace.org/wangderm/thai_history.html
เว็ปไซด์หลัก http://www.wangdermpalace.org เว็ปไซด์ของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม

Usuma said...

สาระสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษามีดังนี้
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เว็ปไซต์ที่ 1 http://www.onab.go.th/ (เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา รวมไปถึงพระราชบัญญัติและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา)
เว็บไซต์ที่ 2http://phrabuddhasasana.com/
(เป็นเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จัดทำขึ้นโดยพระมหาอำพร อนุตฺตโร วัดราชผาติการาม)

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองฯ
เว็บไซต์ที่ 1 http://www.nhrc.or.th/ ( สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : นำมาใช้สอนเรื่อง กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ฯลฯ )
เว็บไซต์ที่ 2 http://www.nhrc.or.th/ ( สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : นำมาใช้สอนเรื่อง กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ฯลฯ )

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
เว็บไซต์ที่ 1 http://econ.tu.ac.th/settasan/default.htm
(เว็บไซต์เกี่ยวกับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ จัดทำขึ้นโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์)
เว็บไซต์ที่ 2 เว็บไซด์ที่ 2 http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=317
(เว็บไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีเรื่องเกี่ยวกับ รายได้ประชาชาติ มหภาค เป็นไฟล์เปิดดูได้)

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
เว็บไซต์ที่ 1http://www. m-culture.go.th
( เว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม )
เว็บไซต์ที่ 2http://www.fabeta.finearts.go.th/knowledge
(เว็บไซต์ของกรมศิลปากร มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เอกสาร จดหมายเหตุ และรูปภาพเพื่อให้ศึกษาและสามารถนำมาประกอบการสอนได้)

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
เว็บไซต์ที่ 1http://www.tkc.go.th
(เว็บไซด์ของศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศไทย)
เว็บไซต์ที่ 2 http://www.geocities.com/jea_pat ภูมิศาสตร์ประเทศไทยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทยทั้ง 6 ภาคและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายภาพ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และภูมิศาสตร์ประชากรของไทย

Usuma said...
This comment has been removed by the author.
thida080 said...

สาระสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
เว็บไซต์ที่ 1 http://www.dra.go.th/main.php?filename=index (กรมการศาสนา)

เข้าถึงเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2553 เวลา 13.30 น.

(ข้อมูลในเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย ประวัติความเป็นมาของกรมศาสนา , ข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมศาสนา, หน่วยงานที่รับผิดชองของกรมศาสนา เป็นต้น)

เว็บไซต์ที่ 2 http://www.muslimthai.com
เข้าถึงเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2553 เวลา 13.40 น. (ข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม ซึ่งประกอบไปด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์ของชาวมุสลิม, บทความทางวิชาการของศาสนาอิสลาม เป็นต้น)

thida080 said...

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

เว็บไซต์ที่ 1 http://nucha.chs.ac.th เข้าถึงเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2553 เวลา 13.55 น. (เว็บไซต์นี้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสาระหน้าที่พลเมืองฯ ซึ่งจัดทำโดยอาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก)

เว็บไซต์ที่ 2 www.lawamendment.go.th/totallink.asp เข้าถึงเมื่อ วันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2553 เวลา 14.00 น.

(เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมลิงค์เกี่ยวกับกฎหมาย ถ้าใครต้องการหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับกฎหมายสามารถเข้าเว็บนี้ได้เพราะรวบรวมลิงค์ไว้เกือบทั้งหมด เช่น ลิงค์กระทรวงยุติธรรม ลิงค์กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น)

thida080 said...

สาระที่ 3 สาระเศรษฐศาสตร์

เว็บไซต์ที่ 1 www.bot.or.th เข้าถึงเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2553 เวลา 14.10 น. (เป็นเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูลในเว็บไซต์ประกอบไปด้วย ประวัติความเป็นมาของธนาคารแห่งประเทศไทย, บทบาทและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย, ข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในแต่ละวัน เป็นต้น)

เว็บไซต์ที่ 2 www.mof.go.th เข้าถึงเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 53 เวลา 14.20 น.

(เป็นเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์ประกอบด้วย ข่างประชาสัมพันธ์ของกระทรวง, หน่วยงานที่เกี่ยวของกับกระทรวง, แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง , ข่าว-บทความ เป็นต้น)

thida080 said...

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

เว็บไซต์ที่ 1 http://www.sukhothai.go.th/tour/tour_01.htm เข้าถึงเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 53 เวลา 14.30 น. (เป็นเว็บไซต์ของจังหวัดสุโขทัย ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยได้รวบรวมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่สำคัญๆที่เป็นมรดกโลกของจังหวัดสุโขทัย เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นต้น

เว็บไซต์ที่ 2 http://www.baanjomyut.com/library/history_thai/ayutthaya.html
เข้าถึงเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2553 (ข้อมูลในเว็บไซต์รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาฉบับย่อ)

thida080 said...

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

เว็บไซต์ที่ 1 www.tmd.go.th เข้าถึงเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 53 (เป็นเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเข้าเว็บไซต์จะพบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละวัน และการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า และข่าวประชาสัมพันธ์เตือนภัยคอยเฝ้าระวังเกี่ยวกับพายุต่างๆ)

เว็บไซต์ที่ 2 www.doh.go.th/dohweb/index.html เข้าถึงเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 53

(เป็นเว็บไซต์ของกรมทางหลวง ข้อมูลในเว็บไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของกรมทางหลวง, บริการทางหลวง, โครงการทางหลวง, การบริหารงานภาครัฐ, หน่วยงานภายใน เป็นต้น)

ampa klinpayom said...

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางสังคมศึกษา หาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ดังนี้

**สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
1.www.skyd.org/html/links.html เว็บไซต์ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ มีข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา พระไตรปิฎก หลักธรรม วันสำคัญทางพุทธศาสนา นิทาน เพลงธรรมะ และอื่นๆ อีกมาก
2. www.fortunecity.com เว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งมีบทความเกี่ยวกับศาสนาพุทธที่น่าสนใจ

**สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
1.http://www.skoolbuz.com/library/tag เว็บไซต์หลัก http://www.skoolbuz.com เว็บไซต์การศึกษาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง กฎหมาย บรรทัดฐานและการจัดระเบียบทางสังคม
2. http://www.thaijustice.com เว็บไซต์ที่รวบรวมกฎหมายทุกฉบับของไทย

**สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
1. http://www.sheetram.com/ec111.asp เป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลสรุปเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาค ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. http://www.econsch.com/02en/03/02.html เว็บไซต์หลัก http://www.econsch.com เว็บไซต์ที่มีข้อมูลเรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ให้คำตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยในเรื่องเศรษฐศาสตร์

**สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
1. www.siamrecorder.com เว็บไซต์ที่บันทึกเกี่ยวกับสยาม ข้อมูลศึกษาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน
2.www.siamhistory.com เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติอาณาจักรต่างๆ ตรงกับสาระสังคมศึกษาฯ ม.2

**สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
1. www.se-ed.com เว็บไซต์ความรู้รอบตัวสำหรับเยาวชน เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โลก แผ่นดิน และน้ำ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
2. www.geopnru.com เว็บไซต์ของภาควิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ และสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

nutarat 06500086 said...

สาระที่ 1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สามารถศึกษาและหาข้อมูลได้จากเว็ปไซต์ ดังนี้
http://www.religions.mbu.ac.th/
เว็ปไซต์หลัก http://www.mbu.ac.th
(เป็นเว็ปไซต์ของมหามกุฎราชวิทยาลัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา,ภาพรวมของศาสนาต่างๆ,ความเป็นมาของศาสนาต่างๆ,รายละเอียดของแต่ละศาสนา,เปรียบเทียบภาพรวมของแต่ละศาสนา)

http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/
เว็ปไซต์หลักhttp://www.crs.mahidol.ac.th
(เป็นเว็ปไซต์วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลที่รวบรวมรายงานการวิจัย บทความวิชาการและนานาสาระที่เกี่ยวข้องกับศาสนาต่างๆ มีหนังสือและตำราเรียนให้เลือกอ่านอย่างหลากหลาย)

Montean.317 said...
This comment has been removed by the author.
nutarat 06500086 said...

สาระที่ 2
หน้าที่พลเมือง สามารถศึกษาและหาข้อมูลได้จากเว็ปไซต์ดังนี้
http://www.moj.go.th/th/justice/home2-cms-laws.php?section=main_law
เว็ปไซต์หลัก http://www.moj.go.th/th
(เป็นเว็ปไซต์ของกระทรวงยุติธรรม จะมีการรวบรวมกฎหมายต่างไว้และสามารถดาวน์โหลดได้)

http://www.culture.go.th/knowledge/
เว็ปไซต์หลัก www.culture.go.th/
(เป็นเว็ปไซต์ของสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติที่รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม,บทความ,วารสารทางวัฒนธรรม)

nutarat 06500086 said...

สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร์ สามารถศึกษาและหาข้อมูลได้จากเว็ปไซต์ดังนี้
http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Pages/index.aspx
เว็ปไซต์หลัก http://www.bot.or.th
(เป็นเว็ปไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยอยู่ตลอด สามารถเรียนรู้ถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้)

http://www.sufficiencyeconomy.org/kamphorsorn/index_k.html
เว็ปไซต์หลัก http://www.sufficiencyeconomy.org/
(เป็นเว็ปไซต์ของโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสามารเรียนรู้เนื้อหาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจากเว็ปไซต์นี้ได้เป็นอย่างดี)

nutarat 06500086 said...

สาระที่ 4
ประวัติศาสตร์ สามารถศึกษาและหาข้อมูลได้จากเว็ปไซต์ดังนี้
http://www.kwc.ac.th/1Part1.htm
เว็ปไซต์หลัก
http://www.kwc.ac.th
(เป็นเว็ปไซต์ที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลของประวัติศาสตร์ไทยได้)

http://www.idis.ru.ac.th/knowledge-history-all.
เว็บไซต์ หลัก http://www.idis.ru.ac.th
(เป็นเว็ปไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากล ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหิน ยุคหินเก่า )

nutarat 06500086 said...

สาระที่ 5
ภูมิศาสตร์ สามารถศึกษาและหาข้อมูลได้จากเว็ปไซต์ดังนี้
http://www.gisthai.org/about-gis/gis.html
เว็ปไซต์หลัก http://www.gisthai.org
(เป็นเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยสารสนเทศเพื่อประเทศไทย มีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเรียนรู้)

http://www.resgat.net/modules.php?name=News&new_topic=3
เว็ปไซต์หลัก http://www.resgat.net/index.php
(เป็นเว็ปไซต์ของสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ GIS และมีโปรแกรมที่เกี่ยวกับ GIS ให้ดาวน์โหลดได้)

Sathaporn said...

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สามารถศึกษาและหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
http://www.thaiwhic.go.th/index.aspx
ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก น่าสนใจมาก

Sathaporn said...

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สามารถศึกษาและหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
http://palungjit.com/
เว็บพุทธศาสนา ยอดนิยม อันดับที่ 1ของโลกและของประเทศไทย น่าเรียนรู้มาก

Sathaporn said...

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สามารถศึกษาและหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
www.parliament.go.th
เว็ปไซต์รัฐสภาไทย มีความรู้ ข้อมูล และบทความที่น่าสนใจในการศึกษาในส่วนการรูปแบบการปกครองและการดำเนินงานของรัฐที่น่าสนใจ

Sathaporn said...

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สามารถศึกษาและหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำพูน มีในส่วนของความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ มีแบบทดสอบให้ทำ และยังบอกแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

Montean.317 said...

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
http://www.bandhit.com/History/History.html ข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย
http://history.startth.com/ เว็บสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไทยในสมัยต่าง ๆ
http://www.finearts.go.th กรมศิลปากร

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
http://www.dmr.go.th กรมทรัพยากรธรณี
http://geograph.get.to/, ที่รวบรวมข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น หรือ GIS และ RS
http://www.rs.psu.ac.th/map/index_map.htm ความรู้เกี่ยวกับแผนที่เบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ โลก การสร้าง แผนที่ เครื่องหมาย ระบบพิกัด การหาตำแหน่ง ของสถานที่บนพื้นผิวโลก
http://www.gis.eng.chula.ac.th ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

พรพนา said...

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

1.
เว็บไซด์รอง http://www.dhammathai.org/watthai/watthai.php
เว็บไซด์หลัก
http://www.dhammathai.org

ธรรมะไทย ได้รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับวัดไทยในเมืองไทย และต่างประเทศ เพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับวัดและข้อมูลทั่วไป

2.
เว็บไซด์รอง http://www.thaitemple.org/html/prayer_book.html
เว็บไซดืหลัก
http://www.thaitemple.org/

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) บทสวดมนต์ต่างๆ เช่น คำถวายผ้ากฐิน ผ้าป่า บทกรวดน้ำ บทสวดพระรัตนตรัย เป็นต้น

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

1.
เว็บไซด์รอง http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main21.htm
เว็บไซด์หลัก http://www.cabinet.thaigov.go.th

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประวัติคณะรัฐมนตรี ประวัตินายกรัฐมนตรีนโยบายรัฐบาล ผลงานรัฐบาล ประวัติสำนักนายกรัฐมนตรี

2.
เว็บไซด์รอง
http://nucha.chs.ac.th/1.2.htm
เว็บไซด์หลัก
http://nucha.chs.ac.th

โครงสร้างทางสังคมและลักษณะของสังคมไทยวิธีการจัดระเบียบทางสังคม บทบาททางสังคมเป็นการกระทำตามสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดในสถานภาพทางสังคม

พรพนา said...

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

1.
เว็บไซด์รอง
http://www.inspect9.moe.go.th/economic_king80.htm
เว็บไซด์หลัก
http://www.inspect9.moe.go.th

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา นักปราชญ์ต่างๆ คำสอนของพ่อ เกษตรแบบพึ่งตนเอง และการนำไปใช้ต่างๆ

2.
เว็บไซด์รอง http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/unit1.htm
เว็บไซด์หลัก
http://lpn.nfe.go.th

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์อุปทาน เงินเฟ้อ เงินฝืด เป็นต้น

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

1.
เว็บไซด์รอง http://www.stjohn.ac.th/Department/resource/his_general.html
เว็บไซด์หลัก
http://www.stjohn.ac.th

ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ทั่วไป ประวัติบุคคลสำคัญ อารยธรรมสมัยต่างๆ ประวัตินักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ อาณาจักรต่างๆในประวัติศาสตร์

2.
เว็บไซด์รอง http://www.finearts.go.th/th/ptreatise.php
เว็บไซด์หลัก
http://www.finearts.go.th/

กรมศิลปากร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในการศึกษาและค้นคว้าโบราณสถานโบราณวัตถุ จากแหล่งต่างๆ

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

1.
เว็บไซด์รอง
http://www.tis-museum.org/
เว็บไซด์หลัก
http://www.tis-museum.org

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตั้งอยู่บนเขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

2.
เว็บไซด์รอง
http://reg7.pwa.co.th/waterre.html
เว็บไซด์หลัก
http://reg7.pwa.co.th

สำนักคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำทั้งนโยบาย ปริมาณน้ำ ปัญหาทรัพยากรน้ำของประเทศไทย เป็นต้น

Tinnadit 050 said...
This comment has been removed by the author.
Tinnadit 050 said...

1. Language for communication

1st Website
http://www.manythings.org/
This website is about fun learning. There are many activities for ELL such as word games, spelling games, puzzles, exercises, and etc. You can learn many skills (reading, spelling, grammar…) through all above.

2nd Website
http://www.international-lisp-conference.org/2002/Competitions/Chatterbots/ILC02-chatterbots.html
I think, this website is appropriate for my friend, social studies class. Most of my friends are very shy when they found the foreigner. But now, there is the new innovation that you can learn English language with the chat robot. You can learn English language thought the conversation.

Tinnadit 050 said...

2. Language and culture

1st Website
http://www.encyclopedia.com/
This website contains much knowledge in several aspects such as important day, activity, religion, culture, tradition and etc. It let you know the details and show the pictures. Moreover, you can ask the questions that you doubt in this website also.

3. Language and its relation to other academic subjects

1st Website
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/listen-and-watch
This website is like story telling online. It’s very attractive for the kid including me. There are many stories. It is concern with many knowledge such as global warming, environment, science, animal and etc.

Patthawan said...

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สามารถศึกษาและหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
เว็บไซต์ที่ 1 : http://www.heritage.thaigov.net/religion/religion.htm
เว็บหลัก : http://www.heritage.thaigov.net (เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับหอมรดกไทย มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ศาสนา ให้ค้นคว้ามากมาย อาทิเช่น พุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิต เป็นต้น )
เว็บไซต์ที่ 2 : http://www.dhammathai.org/indexthai.php
เว็บหลัก : http://www.dhammathai.org (เว็บไซต์ธรรมะไทย มีข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ธรรมะปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญในพระพุทธศาสนา ฯลฯ)

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เว็บไซต์ที่ 1 : http://kanchanapisek.or.th/kp8/
เว็บหลัก : : http://kanchanapisek.or.th (เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม มีข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และเกมวัฒนธรรมที่น่าสนใจมาก)
เว็บไซต์ที่ 2 : http://kanchanapisek.or.th/kp8/ptwww.html
เว็บหลัก : http://kanchanapisek.or.th (เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบข้อมูลวัฒนธรรมตามพระราชดำริ มีข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมมากมาย เช่น วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ฯลฯ)

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
เว็บไซต์ที่ 1 : http://www.sufficiencyeconomy.org/
เว็บหลัก : http://www.sufficiencyeconomy.org (เป็นเว็บไซต์โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ให้ข้อมูลทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด หรือแม้แต่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่เก้า เป็นต้น)
เว็บไซต์ที่ 2 : http://www.northernstudy.org/web53/
เว็บหลัก : http://www.northernstudy.org (เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ มีข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า)

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
เว็บไซต์ที่ 1 : http://www.about.com/education/
เว็บหลัก : http://www.about.com (เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกไว้ทั้งหมด)
เว็บไซต์ที่ 2 http://www.sac.or.th/main/index.php
เว็บหลัก : http://www.sac.or.th (เว็บไซต์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มีข้อมูลเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของมนุษย์ จดหมายตุ ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ เป็นต้น)

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
เว็บไซต์ที่ 1 : http://classic.mapquest.com/maps
เว็บหลัก : http://classic.mapquest.com (เป็นเว็บไซต์ที่แสดงเกี่ยวกับแผนที่ทั่วโลก แสดงข้อมูลแผนที่ต่างๆทั่วโลก)
เว็บไซต์ที่ 2 : http://www.nationalgeographic.com/
เว็บหลัก : http://www.nationalgeographic.com (เว็บไซต์ National geographic ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ทั่วโลก หรืออาจจะเป็นภาพต่าง ๆ เช่น สภาพทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือ ประชากรที่แตกต่างกันของแต่ละทวีป เป็นต้น)

Tinnadit 050 said...

4. Language and its relation to the community and the world

1st Website
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
It doesn’t contain the news that let you know the current situations around the world only, but there is one part that you can learn English language also.

Pakathorn 088 said...

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางสังคมศึกษา มีดังนี้
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
1. เว็บไซด์หลัก http://www.onab.go.th
เว็ปไซด์รองhttp://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=156
(สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา)
2. เว็ปไซด์หลัก http://www.dra.go.th
เว็ปไซด์รองhttp://www.dra.go.th/ewtadmin/ewt/dra_buddha/main.php?filename=index_christ (กรมการศาสนา นอกจากศาสนาพุทธ แล้วยังมี คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ - ฮินดู และซิกข์)

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
1. เว็ปไซด์หลัก http://www.panyathai.or.th
เว็ปไซด์รอง http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ (สิทธิ และหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ)
2. เว็ปไซด์หลัก http://www.moj.go.th
เว็ปไซด์รอง http://www.moj.go.th/th/cms/detail.php?id=429 (กระทรวงยุติธรรม รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และกฎหมายน่ารู้)

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
1. เว็บไซด์หลัก http://www.sufficiencyeconomy.org/
เว็บไซด์รอง : http://www.sufficiencyeconomy.org (โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ให้ข้อมูลทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด หรือแม้แต่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่เก้า เป็นต้น)
2. เว็บไซด์หลัก http://www.northernstudy.org
เว็บไซด์รอง http://www.northernstudy.org/web53/ (ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ มีข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า)

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
1. เว็บไซด์หลัก http://www.sukhothai.go.th
เว็บไซด์รอง http://www.sukhothai.go.th/tour/tour_01.htm (จังหวัดสุโขทัย ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยได้รวบรวมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่สำคัญๆที่เป็นมรดกโลกของจังหวัดสุโขทัย เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นต้น
2. เว็บไซด์หลัก http://www.baanjomyut.com
เว็บไซด์รอง http://www.baanjomyut.com/library/history_thai/ayutthaya.html
(ข้อมูลในเว็บไซต์รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาฉบับย่อ)

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
1. เว็บไซด์หลัก http://www.rtsd.mi.th
เว็บไซด์รอง http://www.rtsd.mi.th/gps/l7018.html (กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางแผนที่ของประเทศไทยในรูปแบบแผนที่ดิจิตอล )
2. เว็บไซด์หลัก http://www.mahadthai.com
เว็บไซด์รอง http://www.mahadthai.com/gis/ (ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสามารถศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และระบบข้อมูลสารสนเทศในด้านต่างๆของประเทศไทยได้)

ศิรินภา said...
This comment has been removed by the author.
ศิรินภา said...

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
1.
เว็บไซด์รอง
http://www.encyclopediathai.org/thaihis/france.htm
เว็บไซด์หลัก
http://www.encyclopediathai.org
การเสียดินแดนในประเทศไทยให้แก่ฝรั่งเศส และอังกฤษ
2.
เว็บไซด์รอง
http://www.mahamakuta.inet.co.th/buddhism/rama/rama.html
เว็บไซด์หลัก
http://www.mahamakuta.inet.co.th
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย (พระราชประวัติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์)

สาระที่ 5 ภูมิศาสคร์
1.
เว็บไซด์รอง
http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/Map-constitution1.htm
เว็บไซด์หลัก
http://www.bp-smakom.org
ประเภทและองค์ประกอบของแผนที่
2.
เว็บไซด์รอง
http://www.kwc.ac.th/2iEurope.htm
เว็บไซด์หลัก
http://www.kwc.ac.th
ทวีปต่างๆในโลก ในส่วนของที่ตั้ง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การคมนาคม เป็นต้น

ศิรินภา said...

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
1.
เว็บไซด์รอง
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=79&Itemid=274
เว็บไซด์หลัก
http://www.onab.go.th
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ข้อมูลจากหนังสือ "ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ" นิพนธ์ของ พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถร))
2.
เว็บไซด์รอง
http://udn.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=167:2009-04-08-08-02-18&catid=62:2009-04-08-07-45-12&Itemid=212
เว็บไซด์หลัก
http://udn.onab.go.th
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี (ความเป็นมาของการจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบต่างๆ)

ศิรินภา said...

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
1.
เว็บไซด์รอง
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0...
เว็บไซด์หลัก
http://www.panyathai.or.th
คลังปัญญาไทย (ความหมาย แนวคิดของภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านต่างๆ)
2.
เว็บไซด์รอง
http://special.obec.go.th/entertainment_newspaper/www_government%20service.html
เว็บไซด์หลัก
http://special.obec.go.th
เว็บไซด์กระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

ittipat said...

@@ แหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางสังคมศึกษา @@
==== ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ====
1.
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=156
[[ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ]]
2.
http://www.dra.go.th/learning/
[[ กรมศาสนา ]]

==== หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ====
1. http://www.moj.go.th/th/cms/detail.php?id=155
[[ กระทรวงยุติธรรม ]]
2. http://thaipoliticsgovernment.org/wiki/หน้าหลัก
[[ สถาบันพระปกเกล้า ]]

==== เศรษฐศาสตร์ ====
1. http://www.uinthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5374471&Ntype=3
[[ ความรู้ทางภูมิศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น ]]
2. http://econ.tu.ac.th/settasan/default.htm
[[ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ ]]

==== ประวัติศาสตร์ ====
1. http://www.sukhothai.go.th/history/hist_01.htm
[[ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ]]
2. http://www.m-culture.go.th/knowledge-history-all.php?m_id=102
[[ กระทรวงวัฒนธรรม ]]

==== ภูมิศาสตร์ ====
1.
http://www.dmr.go.th
[[ กรมทรัพยากรธรณี ]]
2.
http://geograph.get.to/
[[ ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น หรือ GIS และ RS ]]

ศิรินภา said...

(อันสุดท้ายเพิ่งโพสขึ้นค่ะ ขออภัยด้วยนะคะ)
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
1.เว็บไซด์รอง http://www.rd.go.th/publish/286.0.html
เว็บไซด์หลัก http://www.rd.go.th
ความรู้เรื่องภาษีต่างๆ
2.เว็บไซด์รอง http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=148
เว็บไซด์หลัก http://www.bic.moe.go.th
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ อาเซียน เอเปค ยูเนสโก เป็นต้น

Montean.317 said...

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
http://www.moe.go.th/webrad กรมการศาสนา
http://www.larnbuddhism.com/links/link2.html ลานพระพุทธศาสนา

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
http://www.concourt.or.th ศาลรัฐธรรมนูญ
http://www.dola.go.th กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
http://www.m-culture.go.th/datadic-main-all.php เว็บกระทรวงวัฒนธรรม

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
http://longlivetheking.kpmax.com/ e-Learning/CAI เศรษฐกิจพอเพียง
http://www.ftawatch.org/cgi-bin/cfiles.cgi?0,0,0,0 เขตการค้าเสรี
http://www2.set.or.th/th/isc/infoserv/download_p1.html ตลาดหลักทรัพย์

PORNPAT 074 said...

อ.อ้อยขา............
คอมเม้นแล้วไม่ขึ้น
เลยมาเม้นใหม่

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
www.onab.go.th/ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
www.84000.org พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
www.muslimthai.com/ ศาสนาอิสลาม

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนิน
www.ago.go.th/ สำนักงานอัยการสูงสุด
www.democraticthai.com/ ประชาธิปไตย
www.culture.go.th/ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
http://www.parliament.go.th /รัฐสภา

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
www.bot.or.th/ธนาคารแห่งประเทศไทย
www.mof.go.th/ กระทรวงการคลัง
www.moc.go.th/ กระทรวงพาณิชย์
www.industry.go.th/ กระทรวงอุตสาหกรรม
www.moac.go.th/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
www.krungsri.com/KrungsriDocumentlary/ จดหมายเหตุกรุงศรี
www.history.startth.com/ประวัติศาสตร์ไทย
www.iseehistory.com/ww1 /สงครามโลก
www.literatureandhistory.go.th/สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
www.rtsd.mi.th/index.html กรมแผนที่ทหาร
www.forest.go.th/home/ กรมป่าไม้
www.gis.com/ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
www.thaigeographer.org /สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย