Monday, November 8, 2010

ครั้งที่2/3 ความหมายของคำว่า "นวัตกรรม" และ "นวัตกรรมทางการศึกษา"

ครั้งที่2/3 ความหมายของคำว่า "นวัตกรรม" และ "นวัตกรรมทางสังคมศึกษา" โดยหาข้อมูลจากหนังสือ จำนวนอย่างละ 3 เล่ม และเว็บไซต์ 1-2 เว็บไซต์

115 comments:

supatra said...

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม”
เล่มที่ 1
นวัตกรรม หมายถึง การนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้ได้ใช้ผลดียิ่งขึ้น
ที่มา : บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2545). นวัตกรรมการศึกษา. นนทบุรี : หจก.เอส อาร์ พริ๊นติ้งส์

เล่มที่ 2
นวัตกรรม หมายถึง การนำวิธีใหม่ๆเข้ามาใช้และเปลี่ยนแปลงวิธีเดิมกลับมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ หรือนำวิธีการที่คิดว่าไม่ใช้แล้วกลับมาเริ่มพัฒนาขึ้นใหม่แล้วใช้ได้อีกครั้ง เพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพของนวัตกรรมให้มีประโยชน์และมีคุณค่า ตลอดจนให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : รศ.ดร.สาโรช โสภีรักษ์.(2546). นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์

เล่มที่ 3
ทอมัส ฮิวส์ ( Thomas Hughes อ้างถึงใน วรวิทย์ นิเทศศิลป์ 2551:258) นวัตกรรม หมายถึง การนำวิธีการใหม่ๆมาปฏิบัติ หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนาเป็นขั้นๆแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่การคิดค้น (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pillot Project) แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง (Implementation) ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเต็มที่เคยปฏิบัติมาและเรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)
ที่มา :วรวิทย์ นิเทศศิลป์. (2551). สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : บริษัท สกายบุ๊ค จำกัด

supatra said...

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรมทางการศึกษา”
เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำวิธีการ หลักปฏิบัติ และแนวความคิดใหม่ๆทางการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นตอนเป็นระบบ มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวการปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น
ที่มา : พันธณีย์ วิหคโต. (2536). สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ

เล่มที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่ารวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนอีกด้วย
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. (2546). เทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ อรุณการพิมพ์

เล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา ( Education Innovation ) หมายถึง การนำเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาใหม่ๆมาใช้กับการศึกษา
ที่มา :วรวิทย์ นิเทศศิลป์. (2551). สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : บริษัท สกายบุ๊ค จำกัด

Monchai_AOF said...

ความหมายของ "นวัตกรรมและนวัตกรรมการศึกษา" จาก Web site
“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่ง หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้

ที่มา : http://images.aiw19.multiply.multiplycontent.com/.../ความหมายของนวัตกรรม.doc
เข้าถึงเมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 22.20 น.

sumate100 said...

เว็บไซต์ที่ 1
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การนำความคิดใหม่ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงจากสิ่งดั้งเดิมให้ดีขึ้น เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบ จนเชื่อถือได้ว่าให้ผลที่ดีกว่าเดิม นำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา เป็นผลทำให้ประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงขึ้น
นวัตกรรม หรือ Innovate มาจากคำดั้งเดิมว่า Innovare ซึ่งหมายถึง to renew, to modify อาจแปลความหมายได้ว่า ทำใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเข้ามา (บุญเกื้อ,2543)
*หมายเหตุ
นวัตกรรม เดิมใช้คำว่า นวกรรม ซึ่งคำว่า นวกรรม มาจากคำบาลีสันสฤต คือ
นว หมายถึง ใหม่ และ กรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ

ที่มาของข้อมูล : http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_2.php
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พ.ย.2553 เวลา 22.49 น.

sumate100 said...
This comment has been removed by the author.
sumate100 said...

เว็บไซต์ที่ 2
ความหมายของนวัตกรรม

“ นวัตกรรม ” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น(Innovation)หรือเป็นการปรุงแต่ง ของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย

ระยะที่ 2 พัฒนาการ(Development)มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดทำอยู่ในลักษณะของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน(Pilot Project)

ระยะที่ 3 การนำเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์ ผู้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐาน และมีความคิดสร้างสรรค์

ที่มาของข้อมูล : http://joomla.ru.ac.th/mbainnovation/index.php?Itemid=75&id=40&option=com_content&view=articleเข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พ.ย.2553 เวลา 22.59 น.

thida080 said...

ความหมายของนวัตกรรม จากการค้นคว้าจากหนังสือ

เล่มที่ 1

แมทธิว ไมลล์ (Matthew B. Miles) กล่าวไว้ว่า นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอย่างถี่ถ้วน การเปลี่ยนแปลงใหม่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป้าหมายเห็นว่าเป็นของใหม่

ที่มา: วรวิทย์ นิเทศศิลป์.อ้างถึงใน แมทธิว ไมลล์.สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้.กรุงเทพมหานคร:บริษัทสกายบุ๊ค จำกัด,2551

thida080 said...

ต่อค่ะ

เล่มที่ 2

จรูญ วงศ์สายัณห์ (2515:57) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือ สิ่งที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสำเร็จ และแผ่กว้างออกไปจนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ ซึ่งนวัตกรรมแต่ละอย่างย่อมต้องการสภาพการณ์จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ ซึ่งนวัตกรรมแต่ละอย่างย่อมต้องการสภาพการณ์แวดล้อมที่เหมาะสม

ที่มา: ชลิยา ลิมปิยากร.อ้างถึงใน จรูญ วงศ์สายัณห์.เทคโนโลยีการศึกษา.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์พิศิษฐ์การพิมพ์ ,2536

เล่มที่ 3

ไชยยศ เรืองสุวรรณ กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึงวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจได้มาจากการคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆขึ้นมา หรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: สุรศักดิ์ ปาเฮ.อ้างถึงใน ไชยยศ เรือง
สุวรรณ.มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา.แพร่:เมืองแพร่การพิมพ์,2549

thida080 said...

ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา จากการค้นคว้าจากหนังสือ

เล่มที่ 1

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง เป็นการนำเอาสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา: บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวัตกรรมการศึกษา.นนทบุรี:หจก.อาร์เอส ปริ้นติ้ง,2545

sumate100 said...

เว็บไซต์ที่ 3
ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation )

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ซึ่งความหมายของ นวัตกรรมทางการศึกษา มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้

ทัศนา แขมมณี (2526 : 12) ให้ความหมายไว้ว่านวัตกรรมการศึกษาหมายถึง กระบวนการ แนวคิด หรือวิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่างการ ทดลองที่จะจัดขึ้นมาอย่างมีระบบและกว้างขวางพอสมควร เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การยอมรับนำไปใช้ในระบบการศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป

ธำรงค์ บัวศรี (2527 : 44) ได้กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษาถูกสร้างขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา

ลัดดา ศุขปรีดี (2523 : 19) ได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึง ความคิด วิธีการใหม่ๆ ทางการเรียนการสอน ซึ่งรวมไปถึงแนวคิด วิธีปฏิบัติที่เก่ามาจากที่อื่น และมี ความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน

สำลี ทองธิว (2526 : 3) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมการศึกษาเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา หรือเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มีอยู่เดิมให้ได้ มาตรฐานคุณภาพเพิ่มขึ้น ผู้สร้างนวัตกรรมจะคำนึงถึงว่า นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาจะต้องดีกว่าของเดิมคือ จะต้องได้รับประโยชน์มากกว่าเดิม หรือมีความะดวกมากขึ้น ไม่ยากต่อการใช้ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

บุญเกื้อ ควรหาเวช (2521 : 1) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมทางการ ศึกษาคือความคิดและการระทำใหม่ ๆ ในระบบการศึกษาที่ได้รับการพิสูจน์ว่าดีที่สุดใน สภาพปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยสรุป "นวัตกรรมการศึกษา"(Educational Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรือการกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้น ทั้งในส่วนที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่แต่เดิม ให้ดีขึ้น โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้นำมาใช้บังเกิดผลเพิ่มพูนประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้

ที่มาของข้อมูล : http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_3.php
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พ.ย.2553 เวลา 23.05 น.

Wanlaya said...

ความหมายของนวัตกรรม

เล่มที่1
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด ปฏิบัติการใหม่ๆ หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นจากผลรวมของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว เมื่อนำมาใช้แล้วจะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดี มีความสำเร็จสูงกว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถใช้ได้ผลดีกว่าการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ หรือการปฏิบัติดั้งเดิมที่เคยใช้อยู่ในขณะนั้น

ที่มา: สุรศักดิ์ ปาเฮ.(2549).มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา.เมืองแพร่การพิมพ์:แพร่.

เล่มที่ 2
นวัตกรรม (Innovation) เป็นแนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ที่มา: กิดานันท์ มลิทอง.(2548).เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร.อรุณการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.

เล่มที่ 3
ทอมัส ฮิวส์ (Thomas Hughes) (อ้างถึงใน วรวิทย์ นิเทศศิลป์) ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า เป็นการนำวิธีการใหม่ๆมาปฏิบัติ หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนาเป็นขั้นๆแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่การคิดค้น (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pillot Project) แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง (Implementation) ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเต็มที่เคยปฏิบัติมา และเรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)

ที่มา: วรวิทย์ นิเทศศิลป์.(2551).สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้.บริษัทสกายบุ๊คจำกัด:กรุงเทพมหานคร.

thida080 said...

ต่อค่ะ

เล่มที่ 2

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธีการใดๆ หรือการกระทำใดๆที่เป็นการกระทำใหม่หรือสิ่งใหม่ ที่มีผู้คิดค้นขึ้นหรืออาจจะเพียงแต่เป็นการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่หรือดีขึ้น เพื่อใช้สิ่งนั้นในการแก้ปัญหา หรือระบบปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการคิดค้นหรือปรับปรุงนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิจัย ที่จะระบุได้แน่ชัดว่า การคิดค้นหรือปรับปรุงนั้นๆ ทำให้เกิดผลดีต่อการศึกษาได้อย่างแท้จริง

ที่มา:ชลิยา ลิมปิยากร.เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์ พิศิษฐ์การพิมพ์,2536

เล่มที่ 3

นวัตกรรมทางการศึกษา ( Education Innovation ) หมายถึง การนำเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาใหม่ๆมาใช้กับการศึกษา

ที่มา : วรวิทย์ นิเทศศิลป์.สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้.กรุงเทพมหานคร:บริษัทสกายบุ๊ค จำกัด,2551

Wanlaya said...

ความหมายของนวัตกรรม

เว็บไซต์ที่ 1
นวัตกรรม หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ที่มา: http://www.tkc.go.th/viewtopic.aspx?fid=20&id=60&pageid=154&parent= เว็บไซต์หลัก http://www.tkc.go.th เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

เว็บไซต์ที่ 2
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคำว่า นวัตกรรม ที่รูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตต + กรรม กล่าวคือ นว แปลว่าใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเองและกรรม แปลว่า การกระทำ เมื่อนำคำ นว มาสนธิ กับอัตต จึงเป็น นวัตต และเมื่อรวมคำ นวัตต มาสมาส กับกรรม จึงเป็นคำว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทำที่ใหม่ของตนเอง หรือการกระทำของตนเองใหม่

ที่มา: http://www.opdc.go.th/psic/main.php?url=content&gp=&mn=3 เว็บไซต์หลัก http://www.opdc.go.th เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

sumate100 said...

เว็บไซต์ที่ 4
ความหมายของคำว่า "นวัตกรรมทางการศึกษา"
“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)

“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล : http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พ.ย.2553 เวลา 23.13 น.

sumate100 said...
This comment has been removed by the author.
sumate100 said...

เว็บไซต์ที่ 5
"นวัตกรรม" เป็นศัพท์บัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่เดิมใช้ คำว่า "นวกรรม" เป็นคำมาจากภาษาอังกฤษว่า "Innovation" แปลว่า การทำสิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งใหม่ที่ทำขึ้นมา คำว่า "นวกรรม" มาจากคำบาลีสันสฤต คือ "นว" หมายถึง ใหม่ และ"กรรม" หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ

"นวัตกรรม"(Innovation)หมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

"นวัตกรรมทางการศึกษา" หมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าเป็นนวัตกรรม
1.เป็นความคิดและกระบวนการกระทำใหม่ทั้งหมดหรือปรับปรุงดัดแปลงจากที่เคยมีมาก่อนแล้ว
2.ความคิดหรือการกระทำนั้นมีการพิสูจน์ด้วยการวิจัยและช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3.มีการนำวิธีระบบมาใช้อย่างชัดเจนโดยพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน คือ ข้อมูล กระบวนการ และผลลัพธ์
4.ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน

ที่มาของข้อมูล : http://www.kmutt.ac.th/av/HTML/techno/note.htm
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พ.ย.2553 เวลา 23.13 น.

manatsarin089 said...

จากการสืบค้นความหมายของคำว่านวัตกรรมมีดังนี้
เล่มที่ 1

กิดานันท์ มลิทอง (อ้างถึงใน รศ.ดร.สาโรช โสภีรักษ์)กล่าวถึงนวัตกรรมไว้ว่า เป็นแนวความคิด การปฎิบัติ หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีการใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยเวลาและแรงงาน

ที่มา : รศ.ดร.สาโรช โสภีรักษ์. (2546). นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์

เล่มที่ 2
นวัตกรรม เป็นศัพท์บัญญัติทางการศึกษา ดังปรากฎหลักฐานในหนังสือประมวลศัพท์บัญญัติวิชาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ หน้า 95 คำที่ 368 ใช้แทนคำ Innovation ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Innovare แปลว่า to renew หรือ to modify คำว่านวัตกรรมมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ดังนี้ นว+อตต ( บาลี )= ใหม่ + กรม์ ( สันสกฤต ) = การกระทำการปฎิบัติ ความคิด โดยรูปคำหมายถึง ความคิดหรือการกระทำใหม่ ๆ ที่นำมาใช้แก้ปัญหาในการปฎิบัติงานด้านต่าง ๆ

ที่มา : วรวิทย์ นิเทศศิลป์. (2551). สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : บริษัท สกายบุ๊ค จำกัด

เล่มที่ 3
นวัตกรรม ( Innovation ) เป็นความคิด ปฎิบัติการใหม่ ๆ หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นจากผลรวมของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่รู้จักกันดีแล้ว เมื่อนำมาใช้แล้วจะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดี มีความสำเร็จสูงกว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถใช้ได้ผลดีกว่าการใช้อุปกรณื เครื่องมือ วัสดุหรือการปฎิบัติดั้งเดิมที่เคยใช้อยู่ในขณะนั้น

ที่มา : สุรศักดิ์ ปาเฮ. ( 2549 ).มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา.แพร่ : เมืองแพร่การพิมพ์.

manatsarin089 said...

จากการค้นคว้าหนังสือเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “ นวัตกรรมการศึกษา” มีดังนี้
เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำวิธีการ หลักปฎิบัติ และแนวความคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นตอนเป็นระบบ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวการปฎิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น

ที่มา : พันธณีย์ วิหคโต. ( 2536 ). สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ.

เล่มที่ 2
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธีการใดๆ หรือการกระทำใดๆที่เป็นการกระทำใหม่หรือสิ่งใหม่ ที่มีผู้คิดค้นขึ้นหรืออาจจะเพียงแต่เป็นการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่หรือดีขึ้น เพื่อใช้สิ่งนั้นในการแก้ปัญหา หรือระบบปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการคิดค้นหรือปรับปรุงนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิจัย ที่จะระบุได้แน่ชัดว่า การคิดค้นหรือปรับปรุงนั้นๆ ทำให้เกิดผลดีต่อการศึกษาได้อย่างแท้จริง

ที่มา:ชลิยา ลิมปิยากร.( 2536 )เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์ พิศิษฐ์การพิมพ์.

เล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่ารวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนอีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. (2546). เทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ อรุณการพิมพ์

manatsarin089 said...

จากการค้นคว้าความหมายของนวัตกรรมในเว็ปไซต์ มีดังนี้

เว็ปที่ 1
“ นวัตกรรม ” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น(Innovation)หรือเป็นการปรุงแต่ง ของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย

ระยะที่ 2 พัฒนาการ(Development)มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดทำอยู่ในลักษณะของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน(Pilot Project)

ระยะที่ 3 การนำเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์ ผู้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐาน และมีความคิดสร้างสรรค์

ที่มา:
เว็ปรอง http://joomla.ru.ac.th/mbainnovation/index.php?Itemid=75&id=40&option=com_content&view=article
เว็ปหลัก
http://joomla.ru.ac.th
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พ.ย.2553 เวลา 23.30 น.

manatsarin089 said...

จากการค้นคว้าความหมายของนวัตกรรมในเว็ปไซต์ มีดังนี้

เว็ปที่ 2
นวตกรรม หรือ นวกรรม มาจากคำว่า


“นว” หมายถึง ใหม่


“กรรม” หมายถึง การกระทำ


เมื่อนำสองคำนี้มารวมกัน เป็น นวตกรรม หรือนวกรรม จึงหมายถึงการกระทำ ใหม่ ๆ ซึ่งในที่นี้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของคำนี้ไว้ดังนี้


ทอมัส ฮิวช์ (Thomasl Hughes, 1971 อ้างถึงใน ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2521 : 13) ได้ให้ความหมายของ คำว่า นวกรรมว่า “เป็นการนำวิธีการใหม่ ๆมาปฏิบัติ หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การคิดค้น (Invention) พัฒนาการ (Development) ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา และเรียกว่า นวกรรม (Innovation)”


มอตัน (Morton, J.A. อ้างถึงใน ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2521 : 13) ได้ให้นิยามของนวกรรมไว้ในหนังสือ Organising for Innovation ของเขาว่านวกรรม หมายถึงการทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง (Renewal) ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงของเก่าและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ นวกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมาดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่ง และพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ


ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14) ได้กล่าวไว้ว่า นวกรรม หมายถึงวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนามาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น


วสันต์ อติศัพท์ (2523 : 15) กล่าวไว้ว่า นวกรรม เป็นคำสมาสระหว่าง “นว” และ “กรรม” ซึ่งมีความหมายว่า ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เช่น นวกรรมทางการแพทย์ หมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ตลอดจนแก้ปัญหาทางการแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นวกรรมการศึกษาก็หมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา


โดยสรุปแล้ว นวัตกรรมหมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเมื่อนำมาใช้งานก็ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาเราก็เรียกว่านวัตกรรมการศึกษา


ที่มา:
เว็ปรอง
http://www.oknation.net/blog/aukada/2008/10/05/entry-1
เว็ปหลัก
http://www.oknation.net
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พ.ย. 2553 เวลา 23.35 น.

Chuanpit said...

ความหมายของนวัตกรรม
การสืบค้นจากหนังสือ

เล่มที่ 1 กิดานันท์ มลิทอง ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม เป็นแนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือ เป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลยิ่งขึ้น
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อการศึกษา.โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์: กรงเทพมหานคร, 2548

เล่มที่ 2 มอร์ตัน (J.A. Mortoon) (อ้างใน วรวิทย์ นิเทศศิลป์) ให้นิยามคำว่านวัตกรรมไว้ในหนังสือ Organising for Innovation ของเขาว่า นวัตกรรม หมายถึง การทำใหม่ขึ้นอีกครั้ง (Renewal) ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงของเก่า และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ
ที่มา : วรวิทย์ นิเทศศิลป์.สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้.บริษัทสกายบุ๊ค จำกัด: กรุงเทพมหานคร, 2551

เล่มที่ 3 นิพนธ์ ศุขปรีดี ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม หมายถึง ความคิด และ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ดีกว่าระบบเดิม พิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และอยู่ระหว่างการเผยแพร่
ที่มา : นิพนธ์ ศุขปรีดี.นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา.โรงพิมพ์นีลนาราการพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร,2545

Wanlaya said...

ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา

เล่มที่ 1
นวัตกรรมการศึกษา (Educational innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย

ที่มา: กิดานันท์ มลิทอง.(2548).เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร.อรุณการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.

เล่มที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง วิธีการใดๆ หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการกระทำใหม่หรือสิ่งใหม่ ที่มีผู้คิดค้นขึ้นหรืออาจจะเพียงแต่เป็นการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่หรือดีขึ้น เพื่อใช้สิ่งนั้นในการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการคิดค้นหรือปรับปรุงนั้นๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิจัย ที่จะระบุได้แน่ชัดว่า การคิดค้นหรือปรับปรุงนั้นๆ ทำให้เกิดผลดีต่อการศึกษาได้อย่างแท้จริง

ที่มา: ชลิยา ลิมปิยากร.(2536).เทคโนโลยีการศึกษา.สำนักพิมพ์ พิสิฐการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.

เล่มที่ 3
นวัตกรรมการศึกษา เป็นการนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมในระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา: บุญเกื้อ ควรหาเวช.(2545).นวัตกรรมการศึกษา.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ พริ๊นท์ติ้ง:นนทบุรี.

เว็บไซต์ที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

ที่มา: www.nmc.ac.th/database/file_science/unit1.doc เว็บไซต์หลัก www.nmc.ac.th เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

เว็บไซต์ที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ ๆ หรือปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม โดยมีการทดลองหรือพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าจะมีผลดีในทางปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าส่งผลงานในลักษณะนี้ต้องมีเอกสารประกอบด้วย

ที่มา: http://social.cru.in.th/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1:innovation&Itemid=84 เว็บไซต์หลัก http://social.cru.in.th เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

Wanlaya said...

ความหมายของนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำวิธีการ หลักปฏิบัติ แนวความคิด และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ทางการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการทดลอง พิสูจน์ และพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาวิชาสังคมศึกษาให้สูงขึ้น

Chuanpit said...

ความหมายของนวัตกรรม
การสืบค้นจากเว็ปไซต์

“นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มา : เว็ปไซต์รอง http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138
เว็ปไซต์หลัก http://ceit.sut.ac.th เข้าถึงเมื่อ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การนำความคิดใหม่ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงจากสิ่งดั้งเดิมให้ดีขึ้น เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบ จนเชื่อถือได้ว่าให้ผลที่ดีกว่าเดิม นำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา เป็นผลทำให้ประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงขึ้น
ที่มา : เว็ปไซต์รอง http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_2.php
เว็ปไซต์ หลัก http://www.northeducation.ac.th เข้าถึงเมื่อ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Chuanpit said...

ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา
การสืบค้นจากหนังสือ

เล่มที่ 1 นิพนธ์ ศุขปรีดี ให้ความหมายของนวัตกรรมการศึกษาไว้ว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าดีที่สุดในกาลปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลาย
ที่มา : นิพนธ์ ศุขปรีดี.นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา.โรงพิมพ์นีลนาราการพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร,2545

เล่มที่ 2 วรวิทย์ นิเทศศิลป์ ให้ความหมายของนวัตกรรมการศึกษาไว้ว่า นวัตกรรมการศึกษา หรือ นวกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาใหม่ๆมาใช้กับการศึกษา
ที่มา : วรวิทย์ นิเทศศิลป์.สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้.บริษัทสกายบุ๊ค จำกัด: กรุงเทพมหานคร, 2551

เล่มที่ 3 กิดานันท์ มลิทอง ให้ความหมายของนวัตกรรมการศึกษาไว้ว่า นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อการศึกษา.โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์: กรงเทพมหานคร, 2548

Chuanpit said...

ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา
การสืบค้นจากเว็ปไซต์

“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน
ที่มา : เว็ปไซต์รอง http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138
เว็ปไซต์หลัก http://ceit.sut.ac.th เข้าถึงเมื่อ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

"นวัตกรรมการศึกษา"(Educational Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรือการกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้น ทั้งในส่วนที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่แต่เดิม ให้ดีขึ้น โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้นำมาใช้บังเกิดผลเพิ่มพูนประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้
ที่มา : เว็ปไซต์รอง http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_2.php
เว็ปไซต์ หลัก http://www.northeducation.ac.th เข้าถึงเมื่อ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Chuanpit said...

ความหมายของนวัตกรรมทางสังคมศึกษา

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรือการกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้น ทั้งในส่วนที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่แต่เดิม ให้ดีขึ้น โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้นำมาใช้บังเกิดผลเพิ่มพูนประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา

manatsarin089 said...

เว็บไซต์ที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ ๆ หรือปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม โดยมีการทดลองหรือพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าจะมีผลดีในทางปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าส่งผลงานในลักษณะนี้ต้องมีเอกสารประกอบด้วย

ที่มา:
เว็ปรอง http://social.cru.in.th/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1:innovation&Itemid=84
เว็ปหลัก
http://social.cru.in.th
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.40น.

เว็ปที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คองพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

ที่มา :
เว็ปรอง
http://www.nmc.ac.th/database/file_science/unit1.doc
เว็ปหลัก
http://www.nmc.ac.th
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.45น.

manatsarin089 said...

จากการค้นคว้าคำว่า นวัตกรรมการศึกษา มีดังนี้

เว็บไซต์ที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ ๆ หรือปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม โดยมีการทดลองหรือพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าจะมีผลดีในทางปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าส่งผลงานในลักษณะนี้ต้องมีเอกสารประกอบด้วย

ที่มา:
เว็ปรอง http://social.cru.in.th/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1:innovation&Itemid=84
เว็ปหลัก
http://social.cru.in.th
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.40น.

เว็ปที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คองพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

ที่มา :
เว็ปรอง
http://www.nmc.ac.th/database/file_science/unit1.doc
เว็ปหลัก
http://www.nmc.ac.th
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.45น.

manatsarin089 said...

ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำสิ่งใหม่ ๆ เช่น วิธีการ หลักการปฎิบัติ แนวคิด การกระทำ หรื่อสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้น ที่ได้ผ่านการการทดลอง และพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งที่มาก่อนอย่างเป็นระบบ มาปรับปรุงและ พัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักคือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนวิชาสังคมศึกษาให้สูงขึ้น

supatra said...

ความหมายของ “นวัตกรรม” จากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่ 1
นวัตกรรม คือ “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” และหมายรวมถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ การลงทุน ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่
ที่มา : http://www.nia.or.th/2009/main/index.php?section=strategy&page=strategy_definition
เว็บไซต์หลัก http://www.nia.or.th
เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2553

เว็บไซต์ที่ 2
นวัตกรรม หมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ที่มา : http://reg.ksu.ac.th/teacher/sudatip/Elearning_files/data1.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2553

supatra said...

ความหมายของ “นวัตกรรมทางการศึกษา” จากเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ 1
“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)

“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล : http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138
เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2553

เว็บไซต์ที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมให้กระบวนการศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การสอนแบบโปรแกรม (Program Instruction) เครื่องช่วยสอน (Teaching Machine)
ที่มา : http://reg.ksu.ac.th/teacher/sudatip/Elearning_files/MA.HTML
เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2553

supatra said...
This comment has been removed by the author.
supatra said...

ความหมายของนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติใหม่ๆทางการศึกษา ซึ่งผ่านการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาอย่างเป็นระบบ มาปรับปรุงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้สังคมศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

Nissawan Changkit said...

ความหมายของ "นวัตกรรม" จากเว็ปไซด์

เว็ปที่ 1
นวัตกรรม (innovation) คือ การผลิต การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม
เว็ปรอง : http://www.nia.or.th/html/FAQ/faq.htm
เว็ปหลัก : http://www.nia.or.th/html/FAQ/faq.htm
เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553.

เว็ปที่ 2
นวัตกรรม หมายถึง การใช้ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่
เพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์
เว็ปรอง : http://store.tkc.go.th/tkcteam/flash/p04004401/index.html
เว็ปหลัก : www.tkc.go.th
เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553.

ความหมายของ "นวัตกรรมทางการศึกษา" จากเว็ปไซด์
เว็ปไซด์ที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง เทคนิค วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้สร้างหรือพัฒนาปรับปรุงจากของเดิมแล้วสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียน การสอนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
เว็ปรอง : www.sornor.org/wp-content/uploads/2009/12/Khemjira.doc
เว็ปหลัก : www.sornor.org
เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553.

เว็ปไซด์ที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ การปรับประยุกต์ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ที่สร้างสรรค์และพัฒนาทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิมหรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็ปรอง : http://www.namonpit.ac.th/file/ei.pdf
เว็ปหลัก : http://www.namonpit.ac.th
เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553.

Patthawan said...

ความหมายของคำว่า "นวัตกรรม" และ "นวัตกรรมทางกาศึกษา" จากเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ 1

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การนำความคิดใหม่ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงจากสิ่งดั้งเดิมให้ดีขึ้น เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบ จนเชื่อถือได้ว่าให้ผลที่ดีกว่าเดิม นำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา เป็นผลทำให้ประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงขึ้น
นวัตกรรม หรือ Innovate มาจากคำดั้งเดิมว่า Innovare ซึ่งหมายถึง to renew, to modify อาจแปลความหมายได้ว่า ทำใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเข้ามา (บุญเกื้อ,2543)
หมายเหตู
นวัตกรรม เดิมใช้คำว่า นวกรรม ซึ่งคำว่า นวกรรม มาจากคำบาลีสันสฤต คือ
นว หมายถึง ใหม่ และ กรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ

ที่มา :
เว็บไซต์หลัก : http://www.northeducation.ac.th
เว็บไซต์รอง : http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_2.php

Patthawan said...
This comment has been removed by the author.
Patthawan said...

ความหมายของคำว่า "นวัตกรรม" และ "นวัตกรรมทางกาศึกษา" จากเว็บไซต์ (ต่อ)

เว็บไซต์ที่ 2

“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้และนำไปปฎิบัติให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย (พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ , Xaap.com)

คำว่า “นวัตกรรม” เป็นคำที่ค่อนข้างจะใหม่ในวงการศึกษาของไทย คำนี้ เป็นศัพท์บัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation มาจากคำกริยาว่า innovate แปลว่า ทำใหม่ เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ ในภาษาไทยเดิมใช้คำว่า “นวกรรม” ต่อมาพบว่าคำนี้มีความหมายคลาดเคลื่อน จึงเปลี่ยนมาใช้คำว่า นวัตกรรม (อ่านว่า นะ วัด ตะ กำ) หมายถึงการนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ว่าวงการหรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีการนำเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม ของวงการนั้น ๆ เช่นในวงการศึกษานำเอามาใช้ ก็เรียกว่า “นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation) สำหรับผู้ที่กระทำ หรือนำความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ มาใช้นี้ เรียกว่าเป็น “นวัตกร” (Innovator) (boonpan edt01.htm)

“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)

“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

ที่มา :
เว็บหลัก : http://ceit.sut.ac.th
เว็บรอง : http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138

ittipat said...

.."ความหมาย นวัตกรรม"..
...[แหล่งที่มา : หนังสือ]...

1. มอร์ตัน (อ้างถึงใน วรวิทย์ นิเทศศิลป์ 2551:258) นวัตกรรม หมายถึง การทำขึ้นใหม่อีกครั้ง(Renewal)ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงของเก่า และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดจนหน่วยงานหรือองค์การนั้นๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ
@@ ที่มา : วรวิทย์ นิเทศศิลป์. สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : บริษัท สกายบุ๊ค จำกัด,2551

2. นวัตกรรม(Innovation) หมายถึง ความคิดใหม่ เทคนิควิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
@@ ที่มา : กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. เทคโนโลยีการศึกษาวิชาชีพ. กรุงเทพฯ : สินทวี, 2549.

3. นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
@@ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์, 2548.


.."ความหมาย นวัตกรรม"..
...[แหล่งที่มา : Website]...

1. นวัตกรรมหมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเมื่อนำมาใช้งานก็ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
@@ ที่มา : http://portal.in.th/ratree/pages/inno/
@@ เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น.

ittipat said...

.."ความหมาย นวัตกรรมทางการศึกษา"..
!!!...........[แหล่งที่มา : หนังสือ]...........!!!

1. นวัตกรรมทางการศึกษา ( Education Innovation ) หมายถึง การนำเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาใหม่ๆมาใช้กับการศึกษา
@ ที่มา : วรวิทย์ นิเทศศิลป์. สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : บริษัท สกายบุ๊ค จำกัด,2551

2. นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนอีกด้วย
@ ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์, 2548.

3. นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมในระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
@ ที่มา: บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวัตกรรมการศึกษา.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อาร์ พริ๊นท์ติ้ง:นนทบุรี, 2545.


.."ความหมาย นวัตกรรมทางการศึกษา"..
!!!..........[แหล่งที่มา : Website]..........!!!

1. นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คองพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น
@ ที่มา : http://senarak.tripod.com/inno2.html#นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)
@ เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 13.20น.

ittipat said...

" นวัตกรรมทางสังคมศึกษา "
หมายถึง การนำเอาความคิด เทคนิค วิธีการใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมาก่อน มาใช้ในการจัดการศึกษาทางสังคมศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

thida080 said...
This comment has been removed by the author.
thida080 said...
This comment has been removed by the author.
Usuma said...

ความหมายของ “นวัตกรรม”
จากการค้นคว้าหนังสือ
เล่มที่ 1
“นวัตกรรม” หมายถึง แนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ที่มา: กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อการศึกษา. โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2548

เล่มที่ 2
“นวัตกรรม” หมายถึง ความคิดและ/หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ดีกว่าระบบเดิม พิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และอยู่ระหว่างการเผยแพร่
ที่มา: นิพนธ์ ศุขปรีดี. นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา. โรงพิมพ์นีลนาราการพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2545

เล่มที่ 3
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (อ้างถึงใน สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2549:15) “นวัตกรรม” หมายถึง วิธีกรปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจได้มาจากการคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆขึ้นมา หรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา: สุรศักดิ์ ปาเฮ. มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา. เมืองแพร่การพิมพ์: แพร่,2549

thida080 said...

ความหมายของนวัตกรรมจากการค้นคว้าจากเว็ปไซต์
“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ที่มา: http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm เข้าถึงเมื่อวันจันทร์ที่ 8 พ.ย. 2553 เวลา 01.25 น.

Usuma said...

จากการค้นคว้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่ 1
“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมาความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มาพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาด ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์ จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ "การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ สังคม" หรือจะกล่าวง่ายๆ การหยิบจับเทคโนโลยีต่างๆ มาก่อให้เกิดคุณค่า และมูลค่า การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาก่อให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่า นั้นคือ นิยาม ของ นวัตกรรม คือ ของใหม่ และ มีประโยชน์
ที่มา: http://library.dip.go.th/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/www/inno1-01.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.45 น.

เว็บไซต์ที่ 2
“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคำว่า นวัตกรรม ที่รูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตต + กรรม กล่าวคือ นว แปลว่าใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเองและกรรม แปลว่า การกระทำ เมื่อนำคำ นว มาสนธิ กับอัตต จึงเป็น นวัตต และเมื่อรวมคำ นวัตต มาสมาส กับกรรม จึงเป็นคำว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทำที่ใหม่ของตนเอง หรือการกระทำของตนเองใหม่
ที่มา: http://www.opdc.go.th/psic/main.php?url=content&gp=1&mn=3 เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.45 น.

Usuma said...
This comment has been removed by the author.
Usuma said...
This comment has been removed by the author.
thida080 said...

ต่อค่ะ เว็บไซต์ที่ 2

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนำความคิดใหม่ ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่และเหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ จนเป็นที่เชื่อถือได้ว่าให้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรานำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น


ที่มา: http://learners.in.th/blog/ruhaya/38252
เข้าถึงเมื่อวันจันทร์ที่ 8 พ.ย. 2553 เวลา 01.50 น.

Usuma said...

ความหมายของ “นวัตกรรมทางการศึกษา”
จากการค้นคว้าหนังสือ
เล่มที่ 1
“นวัตกรรมการศึกษา” หมายถึง การนำวิธีการ หลักปฏิบัติ และแนวความคิดใหม่ๆทางการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นตอนเปนระบบ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวการปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น
ที่มา: พันธณีย์ วิหคโต. ( 2536). สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ.

เล่มที่ 2
นวัตกรรมการศึกษา (Educational innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย
ที่มา: กิดานันท์ มลิทอง.(2548).เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร.อรุณการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.

เล่มที่ 3
นวัตกรรมการศึกษา หรือ นวกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาใหม่ๆมาใช้กับการศึกษา
ที่มา: วรวิทย์ นิเทศศิลป์.สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้.บริษัทสกายบุ๊ค จำกัด: กรุงเทพมหานคร, 2551

Usuma said...

จากการค้นคว้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่ 1
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็น
ที่มา: http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_3.php เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิการยน 2553 เวลา14.00น

เว็บไซต์ที่ 2
นวัตกรรมการศึกษา คือ การนำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิดหรือการกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์
ขึ้นโดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้ เข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
ที่มา: http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิการยน 2553 เวลา14.00น

Usuma said...

ความหมายของ “นวัตกรรมทางสังคมศึกษา”หมายถึง วิธีการ หรือหลักปฏิบัติที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย

พรพนา said...

ความหมายของ "นวัตกรรม" จากเว็บไซด์

เว็บไซด์ที่ 1

นวัตกรรม หมายถึง การทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด

นวัตกรรม คือ Invention + Commercialization หรือ ต้องมีการนำสิ่งประดิษฐ์ที่คิดว่าใหม่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ทั้งทางธุรกิจ หรือ ทางสังคม

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ หรือ สิ่งใหม่ ที่ต้องสร้างให้เกิด Value Creation คือ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเอง

ที่มาเว็ปรอง
http://team.sko.moph.go.th/index.php?option=com_myblog&show=a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-.html&Itemid=67
ที่มาเว็ปหลัก
http://team.sko.moph.go.th
เข้าถึงเมื่อ วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553

พรพนา said...

ความหมายของ "นวัตกรรม" จากเว็ปไซด์

เว็ปไซด์ที่ 2

คำว่า "นวัตกรรม" มีรากศัพท์มาจากคำว่า "innovare" ในภาษาละตินซึ่งแปลว่า "ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,2547)

โทมัส ฮิวส์ (Hughes,1987) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า เป็นการนำเอาวิธีการใหม่ มาปฏิบัติหลังจากที่ได้ผ่านการทดลองและได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับแล้ว และมีความแตกต่างจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา

นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่จะเป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ มอร์ตัน (Morton,1971)

เว็ปไซด์รอง
http://gotoknow.org/blog/9nuqa/11973
เว็ปไซด์หลัก
http://gotoknow.org
เข้าใช้ถึงเมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553

เว็ปไซด์ที่ 3

“นวัตกรรม” หมายความว่า การใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การจัดการองค์กรและการตลาดแบบใหม่ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์

เว็ปไซด์รอง
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%...
เว็ปไซด์หลัก
http://www.panyathai.or.th
เข้าใช้ถึงเมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553

Nunthawun said...

การค้นคว้าความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” จากหนังสือ
เล่มที่ 1
กิดานันท์ มะลิทอง ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม เป็นแนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือ เป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลยิ่งขึ้น

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อการศึกษา.โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์: กรงเทพมหานคร, 2548

เล่มที่ 2
นวัตกรรม ( Innovation ) เป็นความคิด ปฎิบัติการใหม่ ๆ หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นจากผลรวมของสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่รู้จักกันดีแล้ว เมื่อนำมาใช้แล้วจะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดี มีความสำเร็จสูงกว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถใช้ได้ผลดีกว่าการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุหรือการปฎิบัติดั้งเดิมที่เคยใช้อยู่ในขณะนั้น

ที่มา : สุรศักดิ์ ปาเฮ. ( 2549 ).มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา.แพร่ : เมืองแพร่การพิมพ์.

เล่มที่ 3
มอร์ตัน (J.A. Mortoon) (อ้างใน วรวิทย์ นิเทศศิลป์) ให้นิยามคำว่านวัตกรรมไว้ในหนังสือ Organising for Innovation ของเขาว่า นวัตกรรม หมายถึง การทำใหม่ขึ้นอีกครั้ง (Renewal) ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงของเก่า และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ

ที่มา : วรวิทย์ นิเทศศิลป์.สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้.บริษัทสกายบุ๊ค จำกัด: กรุงเทพมหานคร, 2551

Nunthawun said...

การค้นคว้าความหมายของคำว่า “นวัตกรรมทางการศึกษา” จากหนังสือ
เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำวิธีการ หลักปฎิบัติ และแนวความคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นตอนเป็นระบบ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวการปฎิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น

ที่มา : พันธณีย์ วิหคโต. ( 2536 ). สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ.

เล่มที่ 2
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธีการใดๆ หรือการกระทำใดๆที่เป็นการกระทำใหม่หรือสิ่งใหม่ ที่มีผู้คิดค้นขึ้นหรืออาจจะเพียงแต่เป็นการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่หรือดีขึ้น เพื่อใช้สิ่งนั้นในการแก้ปัญหา หรือระบบปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการคิดค้นหรือปรับปรุงนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิจัย ที่จะระบุได้แน่ชัดว่า การคิดค้นหรือปรับปรุงนั้นๆ ทำให้เกิดผลดีต่อการศึกษาได้อย่างแท้จริง

ที่มา : ชลิยา ลิมปิยากร.( 2536 )เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์ พิศิษฐ์การพิมพ์.

เล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่ารวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนอีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. (2546). เทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อรุณการพิมพ์

Nunthawun said...

การค้นคว้าความหมายของคำว่า “นวัตกรรมทางการศึกษา” จากหนังสือ
เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำวิธีการ หลักปฎิบัติ และแนวความคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นตอนเป็นระบบ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวการปฎิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น

ที่มา : พันธณีย์ วิหคโต. ( 2536 ). สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ.

เล่มที่ 2
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธีการใดๆ หรือการกระทำใดๆที่เป็นการกระทำใหม่หรือสิ่งใหม่ ที่มีผู้คิดค้นขึ้นหรืออาจจะเพียงแต่เป็นการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่หรือดีขึ้น เพื่อใช้สิ่งนั้นในการแก้ปัญหา หรือระบบปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการคิดค้นหรือปรับปรุงนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิจัย ที่จะระบุได้แน่ชัดว่า การคิดค้นหรือปรับปรุงนั้นๆ ทำให้เกิดผลดีต่อการศึกษาได้อย่างแท้จริง

ที่มา : ชลิยา ลิมปิยากร.( 2536 )เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์ พิศิษฐ์การพิมพ์.

เล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่ารวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนอีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. (2546). เทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อรุณการพิมพ์

Monchai_AOF said...

ความหมาย "นวัตกรรมและนวัตกรรมการศึกษา" จากหนังสือ
เล่มที่ 1
นวัตกรรม หมายถึง วิธีการใดๆ หรือการกระทำใดๆ ที่เป้นการกระทำใหม่หรือสิ่งใหม่ที่มีผู้คิดค้นหรืออาจปรับปรุงของเก่าให้ใหม่หรือดีขึ้น เพื่อใช้สิ่งเหล่านั้นในการแก้ปัญหาหรือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่มา : เทคโนโลยีการศึกษา :หลักการและแนวคิดสู่ปฏิบัติ.สงขลา:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยทักษิณ,2545.

เล่มที่ 2
นวัตกรรม เป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพผลสูงกว่าเดิม ทั้งช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาแลนวัตกรรม.กรุงเทพฯ:อรุณการพิมพ์,2543.

เล่มที่ 3
นวัตกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้น พบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนา คนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติทำให้ระบบก้าวสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14)

Monchai_AOF said...

ความหมาย "นวัตกรรมการศึกษา"
เล่มที่ 1
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึงความใหม่ในด้านการศึกษา อาจเป็นแนวความคิดใหม่ทางการศึกษา เป็นทฤษฎีใหม่ เป็นวิธีสอนใหม่ เทคนิคการสอนใหม่ รวมทั้งการนำเสนอสาระด้วยสื่อใหม่ๆ
ที่มา : อลิศรา ชูชาติ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549.

เล่มที่ 2
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธีการหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นสิ่งใหม่ ที่มีผู้คิดค้นขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือปรับปรุงของเก่าบางส่วน การคิดค้นนั้นผ่านขั้นตอนการวิจัยและยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานในปัจจุบัน โดยการนำวิธีการเพื่อการกระทำเหล่านั้นมาใช้เพื่อแก้ปัญหา และปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา : ฐาปนี ธรรมเมธา. 468101 สื่อการศึกษาเบื้องต้น. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2549.

เล่มที่ 3
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธีการปฏิบัติทางการศึกษาที่แปลกใหม่ไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา และอยู่ในระหว่างการทดลองหรือได้รับการพัฒนาทดลองจนเชื่อได้ว่ามีประสิทธิภาพ
ที่มา : เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2152113 เทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี,2550.

นุชนาถ said...

ความหมายจากเว็บไซต์
1.
“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งภาษาอังกฤษคือ Innovation มาจากคำกริยาว่า innovate แปลว่า ทำใหม่ เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ ในภาษาไทยเดิมใช้คำว่า “นวกรรม” ต่อมาเปลี่ยนมาใช้คำว่า นวัตกรรม (อ่านว่า นะ วัด ตะ กำ) หมายถึงการนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

จรูญ วงศ์สายัณห์ (2520 : 37) ได้กล่าวถึงความหมายของ “นวัตกรรม” ไว้ว่า หมายถึง สิ่งที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสำเร็จและแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14) ได้ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ไว้ว่าหมายถึง วิธีการปฎิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยได้จากการคิดวิธีการใหม่ หรือ ปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและ พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาให้การศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่่มีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนรู้

ข้อมูลจาก
http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138

2.
"นวัตกรรม" หมายถึง การทำอะไรใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ หรือนำมาปรับปรุงเพิื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ได้กระทำให้ดียิ่งขึ้น

"นวัตกรรมการศึกษา"(Innovation Education)หมายถึง การนำแนวคิด วิธีการการกระทำที่เกี่ยวกับการศึกษามาพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพให้การศึกษา มีระบบที่ดีขึ้น มีคุณภาพ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลสูงขึ้น

ที่มาของข้อมูล
http://sps.lpru.ac.th/script/show_article.pl?mag_id=11&group_id=50&article_id=907

3.
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
ความหมายของ นวัตกรรมทางการศึกษา มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้

ทัศนา แขมมณี (2526 : 12) ให้ความหมายไว้ว่านวัตกรรมการศึกษาหมายถึง กระบวนการ แนวคิด หรือวิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่างการ ทดลองที่จะจัดขึ้นมาอย่างมีระบบและกว้างขวางพอสมควร เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การยอมรับนำไปใช้ในระบบการศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป
ธำรงค์ บัวศรี (2527 : 44) ได้กล่าวว่า นวัตกรรมการศึกษาถูกสร้างขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา
สำลี ทองธิว (2526 : 3) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมการศึกษาเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา หรือเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มีอยู่เดิมให้ได้ มาตรฐานคุณภาพเพิ่มขึ้น

ที่มาขอข้อมูลhttp://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_3.ph

Nitiwat06490083 said...

ความหมายของนวัตกรรม และนวัตกรรมทางการศึกษา เว็บไซด์ที่ 1
“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม”
"นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )" หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว

เว็บหลัก http://tikkatar.is.in.th
เว็บรอง http://tikkatar.is.in.th/?md=content&ma=show&id=2

ความหมายของนวัตกรรม และนวัตกรรมทางการศึกษา เว็บไซด์ที่ 2
Peter Drucker: ให้ความหมายคำว่า "นวัตกรรม" ไว้ว่า "Innovation is The act of introducing something new" เป็นการสร้างสิ่งใหม่ หรือการทำให้แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงมาสร้างให้เป็นโอกาส และต้องมีความชัดเจน และมุ่งเน้นถึงการพัฒนา และที่สำคัญคือต้องมีการลงมือกระทำ นวัตกรรมจึงจะเกิดขึ้น

เว็บหลัก http://www.hu.ac.th
เว็บรอง http://www.hu.ac.th/academic/article/Mg/manage.html

นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)” หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากเดิม อาจเป็นแนวความคิดหรือการกระทำ เข้ามาในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการเรียน พร้อมได้ผลดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสุงกว่าเดิมอีกด้วย เหตุผลที่ให้ความหมายนี้คือ เนื่องจากปัจจุบันประเทศได้มีการเจริญรุ่งเรื่องในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรฐกิจ เป็นต้น ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงความรู้เก่าๆให้อยู่ในรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ได้อย่างรวดเร็ว และได้รับประสิทธิภาพกว่าเดิม

เว็บหลัก http://gotoknow.org/home
เว็บรอง http://gotoknow.org/blog/hhhhhh/104215

Nitiwat06490083 said...

ความหมายของนวัตกรรม และนวัตกรรมทางการศึกษา จากหนังสือเล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา (Innovation) เป็นความคิด ปฏิบัติการใหม่ๆ หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นจากผลรวมของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว เมื่อนำมาใช้แล้วจะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดี มีความสำเร็จสูงกว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถใช้ได้ผลดีกว่าการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุหรือการปฏิบัติดั้งเดิมที่เคยใช้อยู่ขณะนั้น
ทอมัส ฮิวซ์ (Thomas Hughes) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า เป็นการนำวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว เริ่มตั้งแต่การคิดค้น (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา

ที่มา : สุรศักดิ์ ปาเฮ . อ้างถึงใน ทอมัส ฮิวซ์ . มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา.เมืองแพร่การพิมพ์: แพร่, 2549

ความหมายของนวัตกรรม และนวัตกรรมทางการศึกษา จากหนังสือเล่มที่ 2
นวัตกรรมคือ แนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาและดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมันและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่ารวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนอีกด้วย และในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง เช่น ซีดี ดีวีดี วิชวลไลเซอร์ แอลซีดี

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อการศึกษา. โรงพิมพ์ อรุณการพิมพ์ : กรุงเทพฯ, 2548

ความหมายของนวัตกรรม และนวัตกรรมทางการศึกษา จากหนังสือเล่มที่ 3
แมททิว ไมลส์ ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ดังนี้ “นวัตกรรม เป็นการเปลี่ยนที่มีเป้าหมายแน่นอน เพื่อให้ระบบงานนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ”

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง วิธีการใดๆ หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการกระทำใหม่หรือสิ่งใหม่ ที่มีผู้คิดค้นขึ้นหรืออาจจะเพียงแต่เป็นการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่หรือดีขึ้น เพื่อให้ใช้สิ่งนั้นในการแก้ปัญหา และปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา : ชลิยา ลิมปิยากร.อ้างถึงใน แมททิว ไมลส์ . เทคโนโลยีการศึกษา. สำนักพิมพ์พิศิษฐ์การพิมพ์ : กรุงเทพฯ,2536

ความหมายของนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำวิธีการใหม่ๆ อาจเป็นแนวคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้ผ่านการทดลองแล้วมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการสอนสังคมศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

KannikA 072 :)) said...

ความหมายของนวัตกรรม
เล่มที่ 1
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิดใหม่และการกระทำ ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่กิจการใดก็ตาม เพื่อปรับปรุงกิจการนั้นให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ผู้ที่กระทำการนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น นวัตกร (Innovator)
ที่มา : กาญจนา เกียรติประวัติ. นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาคหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มปป

เล่มที่ 2
นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือ ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วยที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

เล่มที่ 3
นวัตกรรม (Innovation) มาจากรากศัพท์ภาษาละติน คือ Innovarer แปลว่า to renew หรือ to modify ในภาษาไทยคำศัพท์ หมายถึง ใหม่ และกรรม หมายถึง การกระทำ ดังนั้น นวัตกรรม หมายถึง การกระทำ หรือความคิดใหม่ๆ ที่นำมาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ที่มา : ฐาปนีย์ ธรรมเมธา. สื่อการศึกษาเบื้องต้น. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541.

KannikA 072 :)) said...

ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงแนวคิด และวิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษา
ที่มา : สำลี ทองธิว. กลวิธีการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารและครูก้าวหน้า. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2526.

เล่มที่ 2
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าดีที่สุดในกาลปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลาย
ที่มา : นิพนธ์ ศุขปรีดี. นวัตกรรม เทคโนโลยี สื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : นีลนาราการพิมพ์, มปป

เล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษามากมายหลายอย่างมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันแพร่หลายแล้วประเภทที่กำลังเผยแพร่ อาทิเช่น สื่อหลายมิติ อินเตอร์เน็ต และการสอนบนเว็บ เหล่านั้น เป็นต้น
ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

Nissawan Changkit said...

จากหนังสือ
ความหมายของคำว่า "นวัตกรรม"
เล่มที่ 1
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2547, น.-3-4) ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า "นวัตกรรม" ในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำเอาความคิดใหม่ หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้นวัตกรรมยังถูกตีความไว้ทั้งเชิงแคบและเชิงกว้างไว้ดังนี้
ความหมายเชิงแคบ “นวัตกรรม” คือ ผลผลิตของความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับพลวัตของกิจกรรมทางสังคม
ความหมายเชิงกว้าง “นวัตกรรม” คือ แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งต่างๆ ที่ใหม่ต่อตัวปัจเจก หรือหน่วยที่รับเอาสิ่งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ การสร้างตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการและการบริหารใหม่ การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ให้กลายมาเป็นโอกาสและถ่ายทอดไปสู่ความคิดใหม่ ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ที่มา >> พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

เล่มที่ 2
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์การศึกษาได้ให้ความหมายของ นวกรรม เสียใหม่เป็น นวัตกรรม (innovation)
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด รูปแบบ วิธีการ เทคนิค แนวทางและผลิตผลที่ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม
ที่มา >> ถวัลย์ มาศจรัส. (2550). นวัตกรรมการศึกษาชุด การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการจัดทำผลงานทางวิชาการอาจารย์ 3และบุคลากร. กรุงเทพฯ : ธารอักษร.

เล่มที่ 3
นวัตกรรม คือ การกระทำต่างๆ ที่นำเอาทรัพยากรต่างมาทำให้เกิดขีดความสามารถใหม่ๆ ในทางที่ดีขึ้น
Innovation – the process of making improvements by introducing something new (กระบวนการในการพัฒนาต่างๆ โดยการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ)
Innovation – the successful exploitation of new ideas (Dept of Trade and Industry, UK.) การนำเอาความคิดใหม่มาใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ
ที่มา >> วรภัทร์ ภู่เจริญ. (2550). การบริการนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและพอเพียง. กรุเทพฯ : อริยชน.

Nissawan Changkit said...

จากหนังสือ
ความหมายของ"นวัตกรรมทางการศึกษา"

เล่มที่ 1
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง วิธีการหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นสิ่งใหม่ที่มีผู้คิดค้นขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือปรับปรุงของเก่าบางส่วน กาาคิดค้นนั้นผ่านขั้นตอนการวิจัย และยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานในปัจจุบัน โดยนำวิธีการเพื่อการกระทำเหล่านั้นมาใช้เพื่อแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา >> ฐาปนีย์ ธรรมเมธา. (2541). สื่อการศึกษาเบื้องต้น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม.

เล่มที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation)หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้ การศึกษาและการเรียนกาขึ้นรสอนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ที่มา >> กิดานันท์ มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. ภาควิชาโสตทัศศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

เล่มที่ 3
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การคิดเอาทรัพยากรทุกประเภทที่มีอยู่แล้วในชุมชนมาประกอบการและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ ทั้งนี้รวมความถึงการที่นำเอาทรัพยากรต่างๆ มาใช้นั้นจะต้องเกิดประโยชน์คุ้มค่ามหาศาลและต้องประหยัดงบประมาณในการดำเนินงานด้วย
ที่มา >> สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. (2526). 9 นวัตกรรมทางการศึกษา. พิษณุโลก.

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำเอาความคิด วิธีการ หรือกระบวนการที่เกิดจาการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้กับของเก่าให้เหมาะสม หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ โดยผ่านการทดลองและนำมาใช้ในด้านสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้สังคมศึกษา

Montean.317 said...

ความหมายของ “นวัตกรรม” จากหนังสือ

เล่มที่ 1
นวกรรม, นวัตกรรม สามารถแยกได้เป็นสองคำคือ คำว่า นว, นวัต หมายถึง ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และคำว่า กรรม หมายถึง ความคิดหรือการกระทำ เมื่อร่วมคำสองคำเข้าด้วยกันแล้ว คำว่า นวกรรม หรือ นวัตกรรม จะหมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ซึ่งรวมไปถึงแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่แปลกไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา

ที่มา : เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด. เอกสารประกอบการสอนวิชา 2152113 เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพ ฯ : วิทยาลัยครูธนบุรี สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์,2532.

เล่มที่ 2
นวัตกรรม เป็นแนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ ประดิษฐ์สิ่งใหม่ หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและเหมาะสมกับยุคสมัยได้ เมื่อมีการนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์,2548.

เล่มที่ 3
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด ปฏิบัติการใหม่ๆ หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นจากผลรวมของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว เมื่อนำมาใช้แล้วจะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดี มีความสำเร็จสูงกว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถใช้ได้ผลดีกว่าการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ หรือการปฏิบัติดั้งเดิมที่เคยใช้อยู่ในขณะนั้น

ที่มา: สุรศักดิ์ ปาเฮ. มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา.แพร่ : เมืองแพร่การพิมพ์, 2549.

Montean.317 said...

ความหมายของ “นวัตกรรมทางการศึกษา” จากหนังสือ

เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา ( Education Innovation ) หมายถึง การนำเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาใหม่ๆมาใช้กับการศึกษา

ที่มา : วรวิทย์ นิเทศศิลป์.สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้.กรุงเทพมหานคร:บริษัทสกายบุ๊ค จำกัด,2551

เล่มที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่ารวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนอีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. (2546). เทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ อรุณการพิมพ์

เล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำวิธีการ หลักปฏิบัติ และแนวความคิดใหม่ๆทางการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นตอนเป็นระบบ มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวการปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น

ที่มา : พันธณีย์ วิหคโต. (2536). สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ

Montean.317 said...

ความหมายของ “นวัตกรรม” จากเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ 1
ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคำว่า นวัตกรรม ที่รูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตต + กรรม กล่าวคือ นว แปลว่าใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเองและกรรม แปลว่า การกระทำ เมื่อนำคำ นว มาสนธิ กับอัตต จึงเป็น นวัตต และเมื่อรวมคำ นวัตต มาสมาส กับกรรม จึงเป็นคำว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทำที่ใหม่ของตนเอง หรือการกระทำของตนเองใหม่ นอกจากนี้องค์กรด้านนวัตกรรมและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคำว่า นวัตกรรม ดังนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ความหมายว่า นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ทอมัส ฮิวช์ (Thomas Hughes) ได้ให้ความหมายของ คำว่านวัตกรรมว่า "เป็นการนำวิธีการใหม่ ๆมาปฏิบัติ หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การคิดค้น (Invention) พัฒนาการ(Development) ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา และเรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)" มอตัน (Morton, J.A.) ได้ให้นิยามของนวัตกรรมไว้ในหนังสือ Organising for Innovation ว่าหมายถึง การทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง (Renewal) ซึ่งได้แก่ การปรับปรุงของเก่าและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่ง
เก่าให้หมาดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่ง และพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ ไมล์ แมทธิว (Miles Matthew B.) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมไว้ในเรื่อง Innovation in Education ว่า นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวคิดอย่างถ้วนถี่ การเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป้าหมายของระบบบรรลุผล กิดานันท์ มลิทอง ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย นอกจากนี้ คำว่านวัตกรรมยังสามารถถูกนิยามในความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น นวัตกรรมทางการศึกษา นวัตกรรมทางเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น
ที่มา: ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทยhttp://www.opdc.go.th/psic/main.php?url=content&gp=1&mn=3 เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

เว็บไซต์ที่ 2
คำว่า นวัตกรรม หมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล (Mckeown, 2008) และในหลายสาขา เชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด และไม่เป็นแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เป็นต้นว่า ในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และเป็นที่มาสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

Montean.317 said...

ความหมายของ “นวัตกรรมทางการศึกษา” จากเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ 1
ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา
"นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )" หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)
“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น
ที่มา : http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=40.0 เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

เว็บไซต์ที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation)
หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น
ที่มา : http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=133058&Ntype=2 เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

KannikA 072 :)) said...

ความหมายของ"นวัตกรรม"จากเว็บไซต์

“ นวัตกรรม ” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ที่มา :http://joomla.ru.ac.th/mbainnovation/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=41 เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2553ความหมายของ "นวัตกรรมทางการศึกษา" จากเว็บไซต์
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ การปรับประยุกต์ ความคิดใหม่ วิธีการใหม่ รูปแบบใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ที่สร้างสรรค์และพัฒนาทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา : http://www.kroobannok.com/33349 เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

PORNPAT 074 said...

ความหมายนวัตกรรม
1.นวัตกรรม (innovation) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า innovare แปลว่า to renew หรือ to modify คำว่านวัตกรรมมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี และสันสกฤต ดังนี้ นว + อตต = ใหม่ + กรณ์(สันสกฤต) = การกระทำกาปฏิบัติ ความคิด โดยรูปคำ หมายถึง ความคิดหรือการกระทำใหม่ๆที่นำมาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ที่มา : วรวิทย์ นิเทศศิลป์. สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้.สกายบุ๊กส์: กรุงเทพฯ, 2551

2.นวัตกรรม สามารถแยกได้เป็นสองคำ คือ นวัต หมายถึง ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และคำว่า กรรม หมายถึง ความคิดหรือการกระทำ เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันแล้ว นวัตกรรมจึงหมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ซึ่งรวมไปถึงแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่แปลกไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา
ที่มา : เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด. เอกสารประกอบการสอนวิชา 2152113 เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครูธนบุรี สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, 2532

3.นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ที่มา: กิดานันท์ มลิทอง.(2548).เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร.อรุณการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.

จากเว็บไซต์
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การนำความคิดใหม่ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงจากสิ่งดั้งเดิมให้ดีขึ้น เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบ จนเชื่อถือได้ว่าให้ผลที่ดีกว่าเดิม นำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา เป็นผลทำให้ประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงขึ้น
นวัตกรรม หรือ Innovate มาจากคำดั้งเดิมว่า Innovare ซึ่งหมายถึง to renew, to modify อาจแปลความหมายได้ว่า ทำใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเข้ามา (บุญเกื้อ,2543)
ที่มา : เว็บรอง http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_2.php
เว็บหลัก http://www.northeducation.ac.th

สรุป นวัตกรรม(innovation) หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือการนำของเดิมที่มีอยู่มาปรับปรุง(modify) เปลี่ยนแปลงให่ดีขึ้น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ

PORNPAT 074 said...

ความหมายนวัตกรรมทางการศึกษา
1. ทิศนา แขมมณี (2526 : 12) ให้ความหมายไว้ว่านวัตกรรมการศึกษาหมายถึง กระบวนการ แนวคิด หรือวิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่างการ ทดลองที่จะจัดขึ้นมาอย่างมีระบบและกว้างขวางพอสมควร เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การยอมรับนำไปใช้ในระบบการศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป

2. นวัตกรรมทางการศึกษา(educational innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน
ที่มา: กิดานันท์ มลิทอง.(2548).เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร.อรุณการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร.

3. นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าดีที่สุดในปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลาย
ที่มา : นิพนธ์ ศุขปรีดี. นวัตกรรมเทคโนโลยี สื่อสารการศึกษา. กรุงเทพฯ: นีลนาราการพิมพ์, 2545

จากเว็บไซต์
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียน
ที่มา : เว็บรอง http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_2.php
เว็บหลัก http://www.northeducation.ac.th

สรุป นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) คือ การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้น หรือการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่แต่เดิม ให้ดีขึ้น โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้นำมาใช้บังเกิดผลเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ต่อการเรียนรู้

สุมลฑา06490099 said...

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม”

เว็บไซต์ 1
นวัตกรรม (innovation) คือ การผลิต การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่มาhttp://www.nia.or.th/html/FAQ/faq.htm เข้าถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

เว็บไซต์ 2
คำว่า "นวัตกรรม" มีรากศัพท์มาจากคำว่า "innovare" ในภาษาละตินซึ่งแปลว่า "ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา" (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,2547)

โทมัส ฮิวส์ (Hughes,1987) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า เป็นการนำเอาวิธีการใหม่ มาปฏิบัติหลังจากที่ได้ผ่านการทดลองและได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับแล้ว และมีความแตกต่างจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา

http://gotoknow.org/blog/9nuqa/11973 เข้าถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

สุมลฑา06490099 said...

หนังสือเล่ม 1
ความหมายของ นวัตกรรม
“นวัตกรรม” ไว้ว่าหมายถึง วิธีการปฎิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฎิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
ที่มา ไชยยศ เรืองสุวรรณ. เทคโนโลยีการศึกษา ทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534.

หนังสือเล่ม 2
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสำเร็จและแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ
ที่มา บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2530.

หนังสือเล่ม 3
นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิ- ภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มา กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

สุมลฑา06490099 said...

หนังสือเล่ม 1
ความหมายของคำว่า “นวัตกรรมทางการศึกษา”
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง เป็นการนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของความคิด หรือ การกระทำ รวมทั้ง สิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่ง
ที่มา บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2530.

หนังสือเล่ม 2
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การคิดค้น และทดลองหาวิธีการใหม่ๆ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ที่มา สำลี ทองธิว.รูปแบบการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา .กรุงเทพฯ : ศูนย์เอกสารและตำราทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

หนังสือเล่ม 3
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ความคิด วิธีการใหม่ ๆ ทางการเรียนการสอน ซึ่งรวมไปถึงแนวคิด วิธีปฏิบัติที่เก่ามาจากที่อื่น และมี ความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน
ที่มา ลัดดา ศุขปรีดี. เทคโนโลยีทางการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2522.

สุมลฑา06490099 said...

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรมทางการศึกษา"
เว็บไซต์ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิด หรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน
ที่มา htt://www.nmc.ac.th/database/file_science/unit1.doc เข้าถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

เว็บไซต์ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ การปรับประยุกต์ ความคิดใหม่ วิธีการใหม่ รูปแบบใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ที่สร้างสรรค์และพัฒนาทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มา http://www.namonpit.ac.th/file/ei.pdf เข้าถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

Patthawan said...

(ต่อค่ะ)
ความหมายของ "นวัตกรรม" และ "นวัตกรรมทางการศึกษา" จากหนังสือ

เล่มที่1

พจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมาย คำ "นวัตกรรม" ไว้ว่า สิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกไปจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้า

"นวัตกรรมทางการศึกษา" คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ แทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา : คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนวัตกรรมการศึกษา. ถวัลย์ มาศจรัส. กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2548

เล่มที่ 2

"นวัตกรรม" เป็นแนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แลล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

"นวัตกรรมการศึกษา" (education innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย

ที่มา : เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กิดานันท์ มลิทอง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์, 2548.

เล่มที่ 3

"นวัตกรรมการศึกษา" หมายถึง ระบบการศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าดีที่สุดในกาลปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลาย

ที่มา : นวัตกรรม เทคโนดลยีสื่อสารการศึกษา. นิพนธ์ ศุข ปรีดี. กรุงเทพฯ : นีลนาราการพิมพ์, 2546.

พรพนา said...

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” จาหหนังสือ

หนังสือเล่มที่ 1

นวัตกรรม เป็นศัพท์บัญญัติทางการศึกษา ดังในหนังสือประมวลศัพท์บัญญัติวิชาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Innovation รากศัพท์มาจากภาษาลาติน Innovare แปลว่า to renew หรือ tomodify ในภาษาบาลี และสันสกฤต คือ นว+อตต (บาลี) = ใหม่+กรณ์ (สันสกฤต) = การกระทำ การปฏิบัติ ความคิด ซึ่งหมายถึง ความคิด หรือการกระทำใหม่ๆ ที่นำมาใช้แก้ปัญหา ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

ที่มา : วรวิทย์ นิเทศศิลป์. สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สกายบุ๊กส์, 2551.

หนังสือเล่มที่ 2

Innovation หมายถึง ความคิดใหม่ เทคนิควิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ที่มา : กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. เทคโนโลยีการศึกษาวิชาชีพ. กรุงเทพฯ: สินทวีการพิมพ์, 2549.

หนังสือเล่มที่ 3

นวัตกรรม เป็นแนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ทันสมัยและใช้ผลดียิ่งขึ้น

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 2548.

พรพนา said...

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรมทางการศึกษา”

หนังสือเล่มที่ 1

นวัตกรรมททางการศึกษา คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

ที่มา : ณวัลย์ มาศจรัส. คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: ธารอักษร, 2548.

หนังสือเล่มที่ 2

นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำวิธีการ หลักปฏิบัติ และแนวความคิดใหม่ๆ ทางการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการทดลอง พิสูจน์ พัฒนาอย่างเป็นระบบ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แนวการปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น

ที่มา : นันธณีย์ วิหคโต. รายงานการวิจัยสภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา และการใช้นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ, 2536

หนังสือเล่มที่ 3

นวัตกรรมการศึกษา (educational inneration) หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ที่มา : กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 2548.

จิตเสน said...

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม”
เว็บไซต์ 1
“นวัตกรรม” (innovation)หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ที่มา http://tikkatar.is.in.th/?md=content&ma=show&id=2 เข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

เว็บไซต์ 2
นวัตกรรม (innovation)หมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด
ที่มา http://team.sko.moph.go.th/index.php?option=com_myblog&show=a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-.html&Itemid=67เข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

ความหมายของคำว่านวัตกรรมทางการศึกษา
เว็บไซต์ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา(Educational Innovation )
หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน
ที่มา http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_3.phpเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

เว็บไซต์ 2
นวัตกรรมการศึกษา " คือ การนำสิ่งใหม่ๆ ปรับปรุงของเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิดหรือการกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้ เข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
ที่มา www.rsct.ac.th/teera/techno.ppt เข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553

จิตเสน said...

ความหมายของนวัตกรรม
หนังสือเล่ม 1
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง กิจกรรม
กระบวนการ เครื่องมือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งที่
เป็นรูปแบบใหม่ๆ หรือของเก่า ที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขให้มีคุณภาพดีขึ้น
ที่มา สุวิทย์ สังโยคะ.นวัตกรรมการเรียนรู้.วารสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1/2550.

หนังสือเล่ม 2
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้อธิบายว่า นวัตกรรมมีรากศัพท์มาจากคำว่า
"นวก" หรือ "นว" หมายถึง ใหม่
"กรรม" หมายถึง "ความคิดและการปฏิบัติ
สรุปแล้ว นวัตกรรม(Innovation) หมายถึง ความคิด และการปฏิบัติใหม่ ๆ ซึ่งอาจปรับปรุงมาจาก ของเดิมเพื่อให้เหมาะสม หรืออาจพัฒนาคิดค้นของใหม่ ๆ แปลก ๆ ที่ยังไม่เคย
มีแล้วพัฒนา ทดลองใช้และปรับปรุงนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในระบบงาน
ที่มา ชัยยงค์ พรหมวงศ์.แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2533.

หนังสือเล่ม 3
นวัตกรรม(Innovation) หมายถึง สิ่งที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลสำเร็จและแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ
ที่มา บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2530.

พรพนา said...

ความหมายของคำว่า "นวัตกรรมทางการศึกษา" จากเว็บไซด์

เว็บไซด์ที่ 1

“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน

เว็บไซด์รอง
http://www.ahs.nu.ac.th/2009/images/stories/doc/invovation_is.doc
เว็บไซด์หลัก
http://www.ahs.nu.ac.th
เข้าใช้ถึงเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553

เว็บไซด์ที่ 2
นวัตกรรมการศึกษา คือ การนำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิดหรือการกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้ เข้ามาใช้ในการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

เว็บไซด์รอง
http://pirun.kps.ku.ac.th/~b4927093/timn_49270937.pdf
เว็บไซด์หลัก
http://pirun.kps.ku.ac.th
เข้าใช้ถึงเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553

จิตเสน said...

ความหมายของคำว่า นวัตกรรมทางการศึกษา
เล่มที่ 1
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation )หมายถึง แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งได้รับการคิดค้นและจัดทำขึ้นใหม่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา
ที่มา ทิศนา แขมมณี.(2551).ศาสตร์การ สอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.(พิมพ์ครั้งที่ 8).กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


เล่มที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation )หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอน เทคนิคการสอน การบริหารและการจัดการทางการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้นคิด / สร้างขึ้นใหม่ หรือดัดแปลงจากสิ่งที่ใช้หรือปฏิบัติอยู่ตามปกติที่ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอยู่ในระหว่างการทดลองใช้หรือยังไม่ได้รับการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
ที่มา เชาวเลิศ เลิศโอฬาร. “ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.” เอกสารประกอบการฝึกอบรม . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2543.

เล่มที่ 3
ถวัลย์ มาศจรัส (2548 : 48) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation )หมายถึงความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้รับการประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มา ถวัลย์ มาศจรัส และจิราภรณ์ จงเกษกรณ์. นวัตกรรมการศึกษาชุด บทเรียนแบบโปรแกรม. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2548.

nutarat 06500086 said...

ความหมายของ "นวัตกรรม"
เว็ปไซด์ที่ 1
นวัตกรรม (innovation) คือ การผลิต การเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา:http://www.nia.or.th/html/FAQ/faq.htm

เว็ปไซด์ที่ 2
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ที่มา:http://joomla.ru.ac.th/mbainnovation/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=41

nutarat 06500086 said...

ความหมายของ "นวัตกรรม" จากหนังสือ
เล่มที่ 1
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด และ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ดีกว่าระบบเดิม พิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และอยู่ระหว่างการเผยแพร่

ที่มา:นิพนธ์ ศุขปรีดี.นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา.โรงพิมพ์นีลนาราการพิมพ์:กรุงเทพมหานคร,2545.

เล่มที่ 2
นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการ การกระทำใหม่ๆ รวมทั้งการส่งเสริมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์

ที่มา:ผการัตน์ พู่กลั่น.การพัฒนาชุดฝึกอบรม วิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา.สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549.

เล่มที่ 3
นวัตกรรม คือ ความคิด รูปแบบ วิธีการ เทคนิค แนวทางและผลิตผลที่ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม

ที่มา:เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์,ถวัลย์ มาศจรัส.นวัตกรรมการศึกษา ชุดการนิเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.กรุงเทพฯ :ธารอักษร,2547.

nutarat 06500086 said...

ความหมายของ "นวัตกรรมทางการศึกษา"
เว็ปไซด์ที่ 1
“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

ที่มา:http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138

เว็ปไซด์ที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

ที่มา:http://www.kmutt.ac.th/av/HTML/techno/note.htm

nutarat 06500086 said...

ความหมายของ "นวัตกรรมทางการศึกษา" จากหนังสือ
เล่มที่ 1
กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 255-256) ให้ความหมายว่า นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้นและประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย

ที่มา :ดวงกมล สินเพ็ง.การพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห้งการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551.

เล่มที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความใหม่ในด้านการศึกษาอาจเป็นแนวคิดใหม่ทางการศึกษา เป็นทฤษฎีใหม่ เป็นวิธีสอนใหม่ เทคนิคการสอนใหม่ รวมทั้งการนำเสนอ สาระด้วนสื่อใหม่ ๆ

ที่มา:อริศรา ชูชาติและคณะ.นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549.

เล่มที่ 3
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาใหม่ๆมาใช้กับการศึกษา

ที่มา:วรวิทย์ นิเทศศิลป์.สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้.กรุงเทพฯ : บริษัท สกายบุ๊ค จำกัด,2551.

Sathaporn said...

ความหมายของนวัตกรรม
เล่มที่ 1
นวัตกรรม หรือนวกรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 แปลว่า “การก่อสร้าง” วงการศึกษานำคำนี้มาใช้ในความหมายของ “การทำขึ้นใหม่”หรือ “สิ่งที่ทำขึ้นใหม่” ซึ่งได้แก่ แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งได้รับการคิดค้นและจัดทำขึ้นใหม่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา

ที่มา : ทิศนา เขมมณี.ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครั้งที่ 8. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพฯ:2551.

เล่มที่ 2
นวกรรม
นว หมายถึง ใหม่
กรรม หมายถึง ความคิดและการปฏิบัติ
ทอมัส ฮิวซ์ ได้ให้ความหมายของ นวกรรมว่า “เป็นการนำวิธีใหม่ ๆ มาปฏิบัติ หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยเริ่มจากการคิดค้น (Innovation) พัฒนาการ (Development) ซึ่งอาจเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฎิบัติมา และเรียกว่า นวกรรม (Innovation)”
นวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในการปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

ที่มา: ไชยยศ เรืองสุวรรณ. หลักทฤษฎีเทคโนโลยีและนวกรรมทางการศึกษา. ประสานการพิมพ์ : กาฬสินธุ์, 2521.

เล่มที่ 3
นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา: สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ผลนวัตกรรม. งานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . กรุงเทพฯ: 2549.


จากอินเตอร์เน็ต
นวัตกรรม “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม" และหมายรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ การลงทุน ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่่หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่

เว็ปหลัก
http://www.nia.or.th

เว็ปรอง
http://www.nia.or.th/2009/main/index.php?section=strategy&page=strategy_definition

Sathaporn said...

นวัตกรรมการศึกษา
เล่มที่1
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนำวิธีการ หลักปฏิบัติ และแนวความคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นตอนเป็นระบบ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น

ที่มา: พันธณีย์ วิหคโต. รายงานการวิจัยสภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา และใช้นวัตกรรมในการตัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยม. กองวิจัยทางการศึก กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ, 2536.

เล่มที่ 2
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากการต่อยอดภูมิปัญญ าเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้สิ่งที่เกิดเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่มา: ถวัลย์ มาศจรัล. คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา. ธารอัษร: กรุงเทพ, 2548

จากอินเตอร์เน็ต
นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)

เว็ปหลัก
http://ceit.sut.ac.th

เว็ปรอง
http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138

Sathaporn said...

เล่มที่ 3

นวัตกรรมการเรียนการสอน หมายถึง แนวคิด วิธีการ วัสดุอุปกรณ์สิ่งใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนที่ทำอยู่เดิม เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ถึงแม้ว่าแนวคิด วิธีการวัสดุอุปกรณ์ สิ่งใหม่ ๆ ที่ว่านั้นจะเก่ามาจากที่อื่นหรือเคยมีผู้ทำมาแล้วก็ตาม หากสามารถนำมาใช้อย่างได้ผลในสถานการณืใหม่หรือในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน

ที่มา : รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน.โรงพิมพ์คุรุสภา.กรุงเทพ:2536.

พรพนา said...

ความหมายของคำว่า "นวัตกรรมทางสังคมศึกษา"

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง เครื่องมือ สื่อ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่นำมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของสังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

Pakathorn said...

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” จาก “หนังสือ”
1. นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา นวัตกรรมตามความหมายของชุมปีเตอร์หมายถึง “องค์ประกอบใหม่” (new combinations) ซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ องค์กรใหม่ ตลาดใหม่ หรือสิ่งเหล่านี้ผสมกันในทางใดทางหนึ่ง (โปรดดู Schumpeter 1939, 87-88) โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่สามารถเรียกว่านวัตกรรมได้ต้องมีลักษณะสองประการ คือ มีลักษณะของความใหม่ (degree of novelty) และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งลักษณะประการหลังทำให้นวัตกรรมต่างจากสิ่งประดิษฐ์ (invention) ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นแต่ยังอาจไม่สามารถนำไปสู่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. "ผลิต ออกแบบ และสร้างสรรค์" .ปทุมธานี : 2548.

2. นวัตกรรม (Innovation) คือ กระบวนการซึ่งประกอบไปด้วย การจัดการด้านเทคโนโลยี การออกแบบ การผลิต และกิจกรรมทางพาณิชย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุง หรือการใช้กระบวนการหรืออุปกรณ์การผลิตใหม่ๆ หรือที่ได้รับการปรับปรุง
ที่มา : บดินทร์ รัศมีเทศ. "การจัดการเทคโนโลยี สร้างฝันสู่นวัตกรรม : กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศ Management of Technology" .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, 2537.

3. นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด วิธีการปฏิบัติ หรือเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานได้ผลดี รวดเร็ว และสะดวกสบายขึ้น
ที่มา : ชาย โพธิสิตา. "ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน กับพฤติกรรมทางการเกษตร โดยพิจารณาเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมของชาวนา" .กรุงเทพฯ : 2528.

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” จาก “เว็บไซด์”
1. นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลา และแรงงานได้ด้วย
เว็ปไซต์หลัก http://ceit.sut.ac.th
เว็ปไซด์รอง http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.38 น.

2. นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคำว่า นวัตกรรม ที่รูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตต + กรรม กล่าวคือ นว แปลว่าใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเองและกรรม แปลว่า การกระทำ เมื่อนำคำ นว มาสนธิ กับอัตต จึงเป็น นวัตต และเมื่อรวมคำ นวัตต มาสมาส กับกรรม จึงเป็นคำว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทำที่ใหม่ของตนเอง หรือการกระทำของตนเองใหม่
เว็ปไซด์หลัก http://www.opdc.go.th
เว็ปไซด์รอง http://www.opdc.go.th/psic/main.php?url=content&gp=&mn=3
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.40 น.

Pakathorn said...

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรมทางการศึกษา” จาก “หนังสือ”
1. นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน หมายถึง แนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน นวัตกรรมอาจเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือใหม่เพียงเพียงส่วน หรือใหม่ในบริบทหนึ่งหรือในช่วงเวลาหนึ่งก็ได้
ที่มา : ทิศนา แขมณี. "ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ" .กรุงเทพฯ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2545.

2. นวัตกรรมการศึกษา คือ การนำเอาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา : บุญเกื้อ ควรหาเวช. "นวัตกรรมการศึกษา" .กรุงเทพฯ : 2530.

3. นวัตกรรมการศึกษา คือ ความคิด และการกระทำใหม่ๆ ในระบบการศึกษา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา ให้การทำงานในระบบการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่มา : นิพนธ์ ศุขปรีดี "นวกรรมเทคโนโลยีการศึกษา" .ชลบุรี : 2528.

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรมทางการศึกษา” จาก “เว็บไซด์”
1. นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น
เว็ปไซต์หลัก http://ceit.sut.ac.th
เว็ปไซด์รอง http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.02 น.

2. "นวัตกรรมทางการศึกษา" หมายถึง ความคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
เว็ปไซด์หลัก http://www.kmutt.ac.th/
เว็ปไซด์รอง http://www.kmutt.ac.th/av/HTML/techno/note.htm
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.05 น.

นุชนาถ said...

ความหมายนวัตกรรมและนวัตกรรมทางการศึกษา
หนังสือเล่มที่ 1
ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม เป็นศัพท์บัญญัติทางการศึกษา ใช้แทนคำ Innovation ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Innovare แปลว่า to renew หรือ to modify และมีรากศัพท์จากภาษาบาลีและสันสกฤต คือ
นว + อตต = ใหม่ + กรณ์ = การกระทำการปฏิบัติ ความคิด ดังนั้นหมายถึง ความคิดหรือการกระทำใหม่ ๆ ที่นำมาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
ทอมัส ฮิวส์ (Thomas Hughes. 1971) กล่าวถึงคำ นวัตกรรม เป็นการนำวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบัติ หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนาเป็นขั้น เริ่มจากคิดค้น (Invention) การพัฒนา (Development) เป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pillot Project) แล้วจึงนำมาปฏิบัติจริง (Implementation) ซึ่งมีความต่างจากการปฏิบัติจากแบบเดิม
มอร์ตัน (J.A. Morton) กล่าวว่านวัตกรรม หมายถึง การทำใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง (Renewal) ซึ่งเป็นการปรับปรุงของเก่า
ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
นวัตกรรม หรือ นวกรรมทางการศึกษา (educational Innovation) หมายถึง การนำเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาใหม่ๆมาใช้กับการศึกษา
ที่มาของข้อมูล
วรวิทย์ นิเทศศิลป์. สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้.ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์,/2551
หนังสือเล่มที่ 2
นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยใช้มาก่อน หรือเกิดจากการพัฒนาของเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
นวัตกรมทางการศึกษา หมายถึง การนำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาและการเรียนการสอน
ที่มาของข้อมูล
กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา.กรุงเทพ:อรุณการพิมพ์,2548.
หนังสือเล่มที่ 3
นวัตกรรม หรือ นวกรรม มาจากคำว่า “นว” หมายถึง ใหม่ กับ “กรรม” หมายถึง การกระทำการงาน(พจานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2525) ดังนั้น นวัตกรรม หมายถึง การกระทำใหม่ ๆ
ดังนั้น นวัตกรรม หมายถึง แนวคิดใหม่ ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งได้รับการพิสูจน์และได้พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำวิธีการ หลักปฏิบัติ และแนวคิดใหม่ทางการศึกษา ซึ่งผ่านการทดลองและพัฒนาเป็นระบบ มาปรับปรุงแนวการปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น
ที่มาของข้อมูล
พันธณีย์ วิหคโต.รายงานการวิจัยสภาพปัญหาแนวทางการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา.กรุงเทพ:กรมวิชาการ,2536.

ampa klinpayom said...

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” และ “นวัตกรรมทางการศึกษา” จากเว็บไซต์
เว็บไซต์ 1: นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคำว่า นวัตกรรม ที่รูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตต + กรรม กล่าวคือ นว แปลว่าใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเองและกรรม แปลว่า การกระทำ เมื่อนำคำ นว มาสนธิ กับอัตต จึงเป็น นวัตต และเมื่อรวมคำ นวัตต มาสมาส กับกรรม จึงเป็นคำว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทำที่ใหม่ของตนเอง หรือการกระทำของตนเองใหม่
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ความหมายว่า นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
มอตัน (Morton, J.A.) ได้ให้นิยามของนวัตกรรมไว้ในหนังสือ Organising for Innovation ว่าหมายถึง การทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง (Renewal) ซึ่งได้แก่ การปรับปรุงของเก่าและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมาดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่ง และพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ
ไมล์ แมทธิว (Miles Matthew B.) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมไว้ในเรื่อง Innovation in Education ว่า นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวคิดอย่างถ้วนถี่ การเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป้าหมายของระบบบรรลุผล กิดานันท์ มลิทอง ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มาเว็บไซต์รอง: http://www.opdc.go.th/psic/main.php?url=content&gp=1&mn=3 เว็บไซต์หลัก: http://www.opdc.go.th

เว็บไซต์ 2: Peter Drucker (1985): นวัตกรรมคือ เครื่องมือเฉพาะด้านของผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการผลิกผันโอกาสไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามแต่ละธุรกิจ ซึ่งสามารถจะที่จะนำเสนอต่อผู้ให้สามารถ เรียนรู้ และ ฝึกฝนได้ (นิยามไว้ใน “Innovation and Entrepreneurship)
ที่มาเว็บไซต์รอง: http://www.vcharkarn.com/varticle/40728 เว็บไซต์หลัก: http://www.vcharkarn.com

เว็บไซต์ 3:
“นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation) หมาย ถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่างซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้ กันแพร่หลายแล้วและประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้แผ่นวีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ สื่อหลายมิติ เป็นต้น
ที่มาเว็บไซต์:
http://images.pudsa.multiply.multiplycontent.com เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.32 น.

Nunthawun said...

ความหมายของนวัตกรรม

เว็บไซต์ที่ 1
นวัตกรรม หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

ที่มา: http://www.tkc.go.th/viewtopic.aspx?fid=20&id=60&pageid=154&parent= เว็บไซต์หลัก http://www.tkc.go.th เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553


เว็บไซต์ที่ 2
นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคำว่า นวัตกรรม ที่รูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตต + กรรม กล่าวคือ นว แปลว่าใหม่ อัตต แปลว่า ตัวเองและกรรม แปลว่า การกระทำ เมื่อนำคำ นว มาสนธิ กับอัตต จึงเป็น นวัตต และเมื่อรวมคำ นวัตต มาสมาส กับกรรม จึงเป็นคำว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทำที่ใหม่ของตนเอง หรือการกระทำของตนเองใหม่

ที่มา: http://www.opdc.go.th/psic/main.php?url=content&gp=&mn=3 เว็บไซต์หลัก http://www.opdc.go.th เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553

ampa klinpayom said...

นวัตกรรม ( Innovation ) คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (Innovation is new things derived from the exploitation of knowledge and creativity,leading to enhancement of social and economic value)

ปรีดา ยังสุขสถาพร.นวัตกรรมประเทศไทย.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.กรุงเทพฯ:2548.

ampa klinpayom said...

Innovation คือ ความคิดใหม่ เทคนิควิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกว่าเป็นของใหม่สำหรับกลุ่มผู้มีศักยภาพในการยอมรับนวัตกรรม

ที่มา : กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์.เทคโนโลยีการศึกษาวิชาชีพ.สินทวีการพิมพ์ จำกัด,กรุงเทพฯ2549.

ศิรินภา said...

" นวัตกรรม " เป็นแนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น


"นวัตกรรมการศึกษา" (educational innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่ช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนอีกด้วย

ที่มา: เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา.กิดานันท์ มลิทอง.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์อรุณการพิพม์,2548.

ศิรินภา said...

นวัตกรรม (innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมานวัตกรรมตามความหมายของชุมปีเตอร์หมายถึง "องค์ประกอบใหม่" (new combinations) ซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ องค์กรใหม่ ตลาดใหม่ หรือสิ่งเหล่านี้ผสมกันในทางใดทางหนึ่ง (โปรดดู Schumpeter 1939,87-88) โดยทั่วไปแล้วสิ่งที่สามารถเรียกว่านวัตกรรมได้ต้องมีลักษณะสองประการคือ มีลักษณะของความใหม่ (degree of novelty) และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ที่มา : ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด.วิวัฒนาการระบบนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศไทย:อดีต ปัจจุบัน อนาคต.กรุงเทพฯ:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,2548.

ampa klinpayom said...

นวัตกรรม หรือ นวกรรม มาจากคำว่า "นว" หมายถึงใหม่ กับ "กรรม" หมายถึง การกระทำการงาน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2529) คำว่า นวัตกรรมหรือนวกรรมจึงหมายถึง การกระทำใหม่ๆ ตรงกับคำ ภาษาอังกฤษว่า "Innovation" ซึ่งหมายถึง การนำความคิดใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เข้ามาทำงานเพื่อให้เกิดผลดี

นวัตกรรมหรือนวกรรม หมายถึง แนวคิดใหม่ ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ รวมถึงการนำสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม หรืออาจจะได้จากการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่และเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลองพิสูจน์และพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้ว่าให้ผลดีในทางปฏิบัตทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : พันธณีย์ วิหคโต.รายงานการวิจัย สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา และการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาธิการกรมวิชา,2536.

ศิรินภา said...

นวัตกรรม เป็นศัพท์บัญญัติทางการศึกษา ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือประมวลศัพท์บัญยัติวิชาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หน้า 95 คำที่ 368 ใช้แทนคำ Innovation ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Innovare แปลว่า to renew หรือ to modify คำว่านวัตกรรมมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ดังนี้ นว+อตต(บาลี)=ใหม่+กรม์(สันสกฤต) = การกระทำการปฏิบัต ความคิด โดยรูปคำหมายถึงความคิดหรือการกระทำใหม่ๆที่นำมาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัตงานด้านต่างๆ(ปรัชญา ใจสอาด,2534:5)

นวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) หมายถึงการนำเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาใหม่ๆ มาใช้กับการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation)
นวัตกรรม หรือ Innovation ส่วนคำว่าเทคโนโลยี เราเรียกทับศัพท์ มาจากคำว่า Technology นวัตกรรมเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี กล่าวคือ การเกิดเทคโนโลยีจะมีพื้นฐานมาจากนวัตกรรม ถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วนวัตกรรมก็เปรียบเหมือนกับหน่อไม้ที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นไผ่ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเทคโนโลยี หากหน่อไม้ไม่เกิด ต้นไผ่ก็ไม่มีฉันใด ถ้าไม่เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีก็ไม่เกิดขึ้นฉันนั้น

แมทธิว ไมลลื (Matthew B.Miles) กล่าวถึงนวัตกรรมไว้ในเรื่อง Innovation in Education ว่า นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอย่างถี่ถ้วน การเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทะิภาพให้เป้าหมายเห็นว่าเป้นของใหม่

ที่มา: วรวิทย์ นิเทศศิลป์.สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้.ปทุมธานี:สกายบุ๊กส,2551.

ศิรินภา said...

ทอมัส ฮิซ์ (Thomas Hughes) “นวัตกรรม” เป็นการนำวิธีการใหม่ๆมาปฏิบัตหลังจากได้ผ่านการทดลอง หรือได้รับการพิจารณามาเป็นขั้นๆแล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่การคิดค้น (Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจจะเป็นไปรู้ของโครงการทดลองปฏิบัติ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา

ที่มา: คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนวัตกรรมการศึกษา.ถวิลย์ มาศจรัส.กรุงเทพฯ:ธารอักษร,2548.

ศิรินภา said...

นวัตกรรม – นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง ความหมายของนวัตกรรมและนวัตกรรมการศึกษา

นวตกรรม หรือ นวกรรม มาจากคำว่า

“นว” หมายถึง ใหม่

“กรรม” หมายถึง การกระทำ

เมื่อนำสองคำนี้มารวมกัน เป็น นวตกรรม หรือนวกรรม จึงหมายถึงการกระทำ ใหม่ ๆ

นวัตกรรมหมาย ถึง ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเมื่อนำมาใช้ งานก็ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษาเราก็เรียกว่านวัตกรรมการศึกษา

จากเว้บไซด์ http://www.oknation.net/blog/aukada/2008/10/05/entry-1

ศิรินภา said...

มอร์ตัน (Morton,J.A.) ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ว่าเป็นการทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง(Renewal) ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงสิ่งเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์การนั้น ๆ นวัตกรรม ไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการ ปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนา (boonpan edt01.htm)

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14) ได้ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ไว้ว่าหมายถึง วิธีการปฎิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการ ทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฎิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

ที่มา: http://tikkatar.is.in.th/?md=content&ma=show&id=2

sumate100 said...

ความหมายของ "นวัตกรรม"
จากหนังสือ
เล่มที่ 1
ไชยยศ เรืองสุวรรณ อ้างถึงใน วลัยลักษณ์ จิตประพันธ์
กล่าวไว้ว่า "นวัตกรรม" ว่าเป็นวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับหารทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
ที่มาของข้อมูล : วลัยลักษณ์ จิตประพันธ์.รายงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาไทยแบบรุ้งกินน้ำ. สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัยทักษิณ,มปป.

เล่มที่ 2
คำว่า "นวัตกรรม" มีรากศัพท์มาจากคำว่า "innovare" ในภาษาละตินซึ่งแปลว่า "ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา"
ที่มาของข้อมูล :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ.ม.ป.ท.,2547

เล่มที่ 3
"นวัตกรรม" เป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพผลสูงกว่าเดิม ทั้งช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มาของข้อมูล : กิดานันท์ มลิทอง.เทคโนโลยีการศึกษาแลนวัตกรรม.กรุงเทพฯ:อรุณการพิมพ์,2543.

sumate100 said...

ความหมายของคำว่า "นวัตกรรมทางการศึกษา"
จากหนังสือ
เล่มที่ 1
"นวัตกรรมทางการศึกษา" หมายถึง วิธีการใดๆ หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการกระทำใหม่หรือสิ่งใหม่ ที่มีผู้คิดค้นขึ้นหรืออาจจะเพียงแต่เป็นการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่หรือดีขึ้น เพื่อใช้สิ่งนั้นในการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการคิดค้นหรือปรับปรุงนั้นๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิจัย ที่จะระบุได้แน่ชัดว่า การคิดค้นหรือปรับปรุงนั้นๆ ทำให้เกิดผลดีต่อการศึกษาได้อย่างแท้จริง.
ที่มาของข้อมูล : ชลิยา ลิมปิยากร.เทคโนโลยีการศึกษา.พิสิฐการพิมพ์:กรุงเทพฯ,2536.

เล่มที่ 2
"นวัตกรรมททางการศึกษา" คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์ และพัฒนา ทั้งจากต่อยอดภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา.
ที่มาของข้อมูล : ณวัลย์ มาศจรัส.คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนวัตกรรมการศึกษา.กรุงเทพฯ: ธารอักษร,2548.

เล่มที่ 3
"นวัตกรรมทางการศึกษา" (Education Innovation)หมายถึง การนำเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาใหม่ๆมาใช้กับการศึกษา
ที่มาของข้อมูล : วรวิทย์ นิเทศศิลป์.สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้.กรุงเทพฯ:สกายบุ๊ค,2551.

ผุสชา said...

ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม”
หนังสือเล่มที่1
นวัตกรรม (Innovation)คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (Innovation is new things derived from the exploitation of knowledge and creativity, leading to enhancement of social and economic value)
ที่มา : ปรีดา ยังสุขสถาพร. นวัตกรรมประเทศไทย Innovation Thailand กรณีศึกษาประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และยุทธศาสตร์การสร้างนวัตกรรมสำหรับประเทศไทย. กรุงเทพฯ : 2548.

หนังสือเล่มที่2
“นวัตกรรม” มาจากคำว่า นว + กรรม นว หมายถึง ใหม่ กรรม หมายถึง ความคิด และการกระทำ
ดังนั้น นวัตกรรม หมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ๆ หรือการนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมวิธีการที่ทำอยู่เดิม เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ที่มา : บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์,2521.

หนังสือเล่มที่3
นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมเป็นความคิดใหม่มีเป้าหมายแน่นอน เพื่อนำมาซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสั้นๆ เฉพาะจุด และต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องมีการวางแผนทั้งระบบนั่นเอง
ที่มา: ชลิยา ลิมปิยากร.อ้างถึงใน ออเดรย์ นิโคลส์.เทคโนโลยีการศึกษา.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์พิศิษฐ์การพิมพ์ ,2536.

เวบไซต์ที่1
นวัตกรรม คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ที่มา :http://www.vcharkarn.com/vblog/41660 เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 18.31 น.

เวบไซต์ที่2
นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่มา: http://joomla.ru.ac.th/mbainnovation/index.php?option=com_content&view=article&id=
40&Itemid=41 เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 18.43 น.


ความหมายของคำว่า “นวัตกรรมทางการศึกษา”
หนังสือเล่มที่1
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง วิธีการใดๆ หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการกระทำใหม่ หรือสิ่งใหม่ ที่มีผู้คิดค้นขึ้นหรือออาจจะเพียงแต่เป็นการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่หรือดีขึ้น เพื่อใช้สิ่งนั้นในการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการคิดค้นหรือปรับปรุงนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานการวิจัยที่จะระบุได้แน่ชัดว่า การคิดค้นหรือปรับปรุงนั้นๆทำให้เกิดผลดีต่อการศึกษาได้อย่างแท้จริง
ที่มา: ชลิยา ลิมปิยากร.อ้างถึงใน ออเดรย์ นิโคลส์.เทคโนโลยีการศึกษา.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์พิศิษฐ์การพิมพ์ ,2536.

หนังสือเล่มที่2
นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) หมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ๆทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่มา : บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์,2521.

หนังสือเล่มที่3
นวัตกรรมทางการศึกษา คือ ความคิดใหม่ รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ แนวทางใหม่ ผลผลิตใหม่ที่ได้ปรับประยุกต์ สร้างสรรค์และพัฒนา ทั้งการต่อยอดทางภูมิปัญญาเดิม หรือจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มา : ถวัลย์ มาศจรัส. คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ธารอักษร จำกัด,2548.

ผุสชา said...

ขอเพิ่มเติม

เวบไซต์ที่1 (มี 2 ความหมาย)
ความหมายที่1
นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation ) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)

ความหมายที่2
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น
ที่มา: http://ceit.sut.ac.th/km/wordpress/?p=138 เข้าถึงเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 18.49 น.

Tinnadit 050 said...

Book1 (Definition of Innovation)
Innovation is changes and improvements to technologies, products, processes, and services that result in positive contribution. It is a creative new solution to the prevailing conditions and trends, and fulfills the expressed and latent needs.
Reference:
Cambridge University. (2005). Product Innovation: The Definition of Innovation. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Book2 (Definition of Innovation)
Innovation is “new,” usually “novel,” and aspires to “change’ the way an organization (or part of an organization) operates and delivers service to the public.
Reference:
Mark A. (2002). What do We Know about Innovation: The Definition of Innovation. Maryland, US: Rowman & Littlefield Publishers.

Book3 (Definition of Innovation)
Innovation refer to the process of bringing any new, problem solving idea into use.
Reference:
Jon S. (2003). The Theory of Innovation: The Definition of Innovation. Massachusetts, US: Antony Row Ltd.

Tinnadit 050 said...

Web1 (Definition of Innovation)
Innovation is a new way of doing something or “new stuff that is made useful”. It may refer to incremental and emergent or radical and revolutionary changes in thinking, products, processes, or organizations.
Reference:
Vaibmu Company. (2010). Innovation. Retrieved on November, 13, 2010 from http://www.vaibmu.com/news/icma-innovation-award-2010/

Web2 (Definition of Innovation)
innovation" is defined merely as "introducing something new;" there are no qualifiers of how ground-breaking or world-shattering that something needs to be—only that it needs to be better than what was there before.
Reference:
Souvenir Publishers PVT LTD. (2006). Innovation. Retrieved on November, 13, 2010 from http://www.souvenireducation.com/articles/post/3-basic-21st-century-skills-1/

Tinnadit 050 said...

Book1 (Definition of Educational Innovation)
Educational Innovation emphasizes the need to encourage the development of pupils and students creative and innovative potential for several reasons.
Reference:
Anusca F. (2009). Innovation and Creativity in Education and Training in the EU: Educational Innovation. Seville, SP: Institute for Prospective Technological Studies.

Book2 (Definition of Educational Innovation)
Innovation in education is deemed to be important, in part as practice, and also as a strategic positioning statement of different teaching institutions. The academics encourage imaginative questions, assign creative tasks and reward creativity and imagination.
Reference:
Raechel J. (2006). The Application of Innovation Adoption Frameworks in Marketing Education: Innovation and Education. Canberra, Australia: University of Canberra Press.

Book3 (Definition of Educational Innovation)
Educational Innovation refer to the course has developed an Educational Model for creative Development in order to promote creativity and innovation, and has proven its worth among schoolchildren.
Reference:
Petra M. (2007). Researching, measuring and teaching creativity and innovation: A strategy for the future. Valencia, Spain:University of Valencia Press.

Tinnadit 050 said...

Web1 (Definition of Educational Innovation)
Educational Innovation is an introduction of new ideas or practices into educational programs, systems, or structures.
Reference:
Education.com Ltd. (2010). Educational Innovation. Retrieved on November, 13, 2010 from http://www.education.com/definition/educational-innovation/

Web2 (Definition of Educational Innovation)
Educational innovation means to gain knowledge, environmental review and further develop new ideas to produce a new technology or improving the quality of an object or to solve a problem. The term significant here is the modification.
Reference:
Hubpage Inc. (2010). Educational Innovation. Retrieved on November, 13, 2010 from http://hubpages.com/hub/Innovation-And-Creativity-In-Learning

Tinnadit 050 said...

Innovation in Language Teaching
Process of educational innovation is the step of institutionalization (or adoption) when a new idea becomes part of normal practice. In a language education context, this can happen at different levels;
1. Changes in programmers – Curriculum, syllabus, or materials
2. Changes in teacher and learner behavior – new approaches to learning, new methodology and activities
3. Logistic changes – new timetable, reorganization of where learning takes place use of new resources and media
4. Changes in beliefs and principles – profound changes in the educational paradigm