Monday, November 8, 2010

ครั้งที่ 3 ให้แต่ละคน 1) สรุปความหมายสารสนเทศให้สมบูรณ์โดยศึกษาจากข้อความที่เพื่อนๆ ได้โพสไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

60 comments:

Montean.317 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
PORNPAT 074 said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Chuanpit said...

สรุป สารสนเทศ (Information) หมายถึง การนำความรู้ ข้อมล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์หรือประมวลผล โดยมีการเก็บบันทึกไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

KanniKA0072 said...

สารสนเทศ (Information)คือ สิ่งที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้ว เป็นการเปลี่ยนสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน หรือเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

Wanlaya said...

สารสนเทศ (Information)หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง และความรูต่างๆ ที่ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียง หรือประมวลผล และจัดเก็บอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ทันที

Manatsarin said...
This comment has been removed by the author.
Sathaporn said...

สรุปสารสนเทศ (Information) คือ การนำข้อมูล (Data)หรือข้อเท็จจริง มาผ่านการประมวลผล (Procress) จนสามารถนำไปใช้ปฎิบัติได้ในชีวิตประจำวัน

sumate100 said...
This comment has been removed by the author.
supatra said...
This comment has been removed by the author.
thida080 said...

สรุปความหมายสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูล(data) ข้อเท็จจริง ข่าวสารต่างๆ ที่ถูกรวบรวมเพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผล ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ และมนุษย์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในชีวิตประจำวัน

Monchai_AOF said...
This comment has been removed by the author.
สุมลฑา said...
This comment has been removed by the author.
จิตเสน said...
This comment has been removed by the author.
ผุสชา said...

สารสนเทศ มาจากคำภาษาอังกฤษ Information หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูล (data)จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง การประมวลผลที่ว่านี้อาจมาจาก การวิเคาระห์ การจัดลำดับ การเรียงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งข่าวสารที่ได้มานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

PORNPAT 074 said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล (data) ข่าวสาร (news) หรือความรู้ (knowledge)ต่างๆ ที่ได้รับการประมวลผล (processing) อย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานได้ทันที

Monchai_AOF said...

สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูล(Data)ที่ผ่านกระบวนการต่างๆ โดยการประมวลผล (Processing)ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ศิรินภา said...

สรุป สารสนเทศ ( information ) หมายถึง ข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆที่ถูกเก็บรวบรวมโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยด้วยระบบการประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างสะดวก

พรพนา said...
This comment has been removed by the author.
Nitiwat06490083 said...
This comment has been removed by the author.
ittipat said...
This comment has been removed by the author.
สุมลฑา06490099 said...

สรุปความหมาย "สารสนเทศ"(Information) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ (Data) ที่ได้ และนำข้อมูลนั้นๆผ่านกระบวนการประมวลผล(Procress) โดยมีการจัดรูปแบบให้อยู่ในลักษณะที่ตรงตามกับความต้องการ และเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ

Pakathorn said...
This comment has been removed by the author.
Patthawan said...

สรุปความหมาย “สารสนเทศ”
สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูล (data) ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ผ่านการจัดการหรือที่ได้รับการประมวลผลแล้ว เพื่อให้มีความหมายหรือคุณค่าเพิ่มขึ้น เป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามวัตถุประสงค์ได้ทันที

ampa klinpayom said...

สรุปความหมาย
สารสนเทศ (Information)หมายถึง ข้อมูล(data)ที่ได้ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีต่างๆ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ อยู่ในรูปแบบที่นำมาใช้ได้ทันที ซึ่งผลลัพท์ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

kritayod said...
This comment has been removed by the author.
จิตเสน said...

สรุปความหมายของสารสนเทศ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล(Data)ต่าง ๆ ที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผล(Process)ให้เป็นผลลัพธ์ที่มีรูปแบบ และเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

KannikA 072 :)) said...
This comment has been removed by the author.
Manatsarin said...

สรุปความหมายของคำว่าสารสนเทศ
สารสนเทศ( Information ) หมายถึง การนำข้อมูล ( data ) ข่าวสารที่ผ่านกระบวนการประมวลผล ( Processing ) ซึ่งถูกนำไปบันทึกและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปถ่ายทอดและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์นั้น ๆ

นันทวัน วอนจิ๋ว said...
This comment has been removed by the author.
Pakathorn said...

สรุปความหมาย
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล หรือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล (Processing) ของข้อมูลดิบ (Raw Data) จากการจัดรูปแบบ กลั่นกรอง โดยอาจใช้วิธีง่าย ๆ หรือ ใช้เทคนิคขั้นสูง ในการเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้สรุป ให้มีรูปแบบเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ เหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Usuma said...
This comment has been removed by the author.
นุชนาถ said...
This comment has been removed by the author.
Chuanpit said...

สรุป สารสนเทศ (Information) หมายถึง กระบวนการ (Processing) นำข้อมล (Data) ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆมาผ่านการวิเคราะห์หรือประมวลผล โดยมีการเก็บบันทึกไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของผู้ใช้งาน

kritayod said...
This comment has been removed by the author.
supatra said...

ส่งครั้งที่ 2
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล (Data) ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่ผ่านการประมวลผล (Processing) โดยบันทึกหรือจัดเก็บอย่างมีระบบในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

Wanlaya said...

ส่งครั้งที่ 2
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล (data) ข่าวสาร ข้อเท็จจริง และความรู้ต่างๆ ที่ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียง หรือประมวลผล (Processing) และจัดเก็บอย่างมีระบบ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการทันที

kritayod said...
This comment has been removed by the author.
Montean.317 said...
This comment has been removed by the author.
Tinnadit 050 said...
This comment has been removed by the author.
sumate100 said...
This comment has been removed by the author.
ittipat said...
This comment has been removed by the author.
sumate100 said...
This comment has been removed by the author.
Tinnadit 050 said...

Information means the data or facts that have been processed, organized and integrated to provide insight, it turned into the useful, valuable and suitable form that you can use it immediately,and depend on your purpose.

Nitiwat06490083 said...

รอบ 2 ค่ะ
สรุปความหมายสารสนเทศ (Information) คือ
ข้อเท็จจริง (Facts) ข้อมูล (Data) ข่าวสาร (News) มาประมวลผล (Processing)อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้

kritayod said...

ผลลัพธ์ของข้อมูลต่างๆ(data)ที่ได้ส่งผ่าน(input)ผ่านกระบวนการ(process) ประมวล วิเคราะห์ผล(analysis) หรือกระบวนการอย่างหนึ่งอย่างใดจากนั้น นำผลที่ได้(output)ออกมานำเสนอ (persent)ต่อผู้รับสารในรูปแบบสื่อรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อใช้ผลลัพธ์ที่ได้ประกอบการตัดสินใจ

ittipat said...
This comment has been removed by the author.
Sathaporn said...

สารสนเทศ (Information) คือ การนำข้อมูล (Data)ข่าวสาร (News) หรือข้อเท็จจริง (Facts)จากแหล่งต่างๆ ที่ผ่านการประมวลผลแล้ว (Processing) จนผู้ใช้สามารถนำไปใช้ตามความต้องการในชีวิตประจำวันได้

ittipat said...

...ความหมายของสารสนเทศ...
...... Information ......

หมายถึง ข้อมูล(Data) ข้อเท็จจริง(Facts) ข่าวสาร(News) เหตุการณ์(Events) ความรู้ต่างๆ(Knowledge) ที่ผ่านการรวบรวม จัดเรียง วิเคราะห์ ประมวลผลใหม่ โดยมีการถ่ายทอดและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

Nissawan Changkit said...
This comment has been removed by the author.
ampa klinpayom said...

ขอแก้ไขสรุป
สารสนเทศ (Information)หมายถึง ข้อมูล(data)ที่ได้ผ่านการประมวลผล (processing)ด้วยวิธีต่างๆ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ อยู่ในรูปแบบที่นำมาใช้ได้ทันที ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

KannikA 072 :)) said...

แก้ไข ..คะ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล(Data)ข้อเท็จจริง ที่ได้ผ่านการประมวลผล(Processing)แล้วอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

Montean.317 said...

สรุปความหมายของ “สารสนเทศ”
สารสนเทศ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Information” หมายถึง ข้อมูล(Data) ข่าวสาร(News) ข้อเท็จจริง(Facts) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ถูกนำมาผ่านกระบวนการประมวลผล(Processing)และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ซึ่งผลที่ได้อาจแสดงออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และทันกับความต้องการ

Usuma said...

แก้ไขรอบที่ 2 ค่ะ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล (data) หรือข้อเท็จจริง (facts) ต่างๆ ที่ได้ผ่านการประมวลผล (processing)ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้เป็นความรู้และนำมาเรียบเรียงและจัดเก็บไว้อย่างมีระบบในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ศิรินภา said...

สารสนเทศ (information) เป็นข่าวสารหรือข้อมูล (data)ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ประมวลผล และสื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจ พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

พรพนา said...

ครั้งที่ 2

สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่อยู่ในรูปแบบแตกต่างกัน เป็นข้อมูล (Data) โดยรวบรวมจากแหล่งต่างๆ นำมาผ่านกระบวนการประมวลผล (Processing)ด้วยการจัดกลุ่ม การเรียงลำดับข้อมูล การคำนวณ การสรุปผล และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการใช้งานนั้นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตทั้งในส่วนบุคคลและสังคม

sumate100 said...

ครั้งที่ 2(ทุติยัมปิ)
“สารสนเทศ” (Information) คือ ข้อมูล (Data) ข่าวสาร (News) ข้อเท็จจริง (Facts) ที่ผ่านการประมวลผล (Processing) วิเคราะห์(Analysis) ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้นั้น ไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน

นุชนาถ said...

รอบที่ 2 คะ
ความหมายของคำว่าสารสนเทศ
สารสนเทศ [สาระสนเทด, สานสนเทด] (Information) คือ การรวบรวมข้อมูล (data ) เพื่อนำมาประมวลผล (process) ด้วยวิธีการจัดการข้อมูล และสรุปเนื้อหาเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

นันทวัน วอนจิ๋ว said...

สารสนเทศ (Information)หมายถึง การนำข้อมูล(Data)ที่ผ่านกระบวนการการประมวลข้อมูล(Data Procress) ถ่ายทอด และบันทึกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์หรือประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ทันที

Nissawan Changkit said...

ส่งครั้งที่ 2
สรุปความหมาย "สารสนเทศ"

สารสนเทศ (information) คือ ข้อมูล (data) ข่าวสาร (news) ที่ผ่านกระบวนการ วิเคราะห์ (analysis) จัดระเบียบ (organize) หรือประมวลผล (processing) ให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง โดยอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

nutarat 06500086 said...

สารสนเทศ(Information) คือ การนำข้อมูล(data)ข้อเท็จจริง มาผ่านการประมวลผลหรือวิเคราะห์ มีการเก็บบันทึกและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน