Monday, November 1, 2010

ครั้งที่1 /1 ความหมายของสารสนเทศ

ให้นักศึกษาทุกคนค้นคว้าความหมาย ที่มา ของคำว่า "สารสนเทศ" ทั้งจากหนังสือ/วารสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ โดยบังคับค้นจากเอกสารอย่างน้อย 5 เล่ม และอ้างอิงด้วย เว็บไซต์ 1 -2 เว็บไซต์ ตามที่เชื่อถือได้แล้วรวบรวมสรุปเป็นนิยามของตัวเอง

95 comments:

nunthawun.vonchiew said...

ความหมายของคำว่าสารสนเทศ
จากการค้นคว้าจากหนังสือ ....
1. สารสนเทศ เป็นการนำเอาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนำเข้า นำมาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือประมวลผลเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระและสามารถนำไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งได้

ที่มา : วศิน เพิ่มทรัพย์,วิโรจน์ ชัยมูล.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพฯ : ปรวิชั่น,2548.

2. ณัฏฐนันท์ เขจรนันท์และคณะ (2549: 40)ได้ให้ความหมายของคำว่า สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปประกอบการทำงานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้

ที่มา : ณัฏฐนันท์ เขจรนันท์และคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549

3. สุรัตน์ สาเรือง(2549: 9) ได้ให้ความหมายสารสนเทศไว้ว่าสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลแล้ว และอยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์หรือประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ทันที ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้

ที่มา : สุรัตน์ สาเรือง.การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศของกองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2549

nunthawun.vonchiew said...

(ต่อ)จากการค้นคว้าจากหนังสือ
4. พรนภา โพธิ์ศรี (2550: 13) ได้ให้ความหมายสารสนเทศว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์และผ่านประมวลผลแล้ว สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสอนใจของผู้บริหารได้

ที่มา : พรนภา โพธิ์ศรี. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี.วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี,2550

5. สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ

ที่มา : อุบลรัตน์ ยี่รงค์.เอกสารประกอบการเรียนเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4.กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2550.

nunthawun.vonchiew said...
This comment has been removed by the author.
nunthawun.vonchiew said...

จากการค้นคว้าจากเวปไซต์
1.ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540 : 17) ได้อธิบายว่าสารสนเทศ (Information) หมายถึงความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงและความคิดต่าง ๆ ที่ได้มีการสื่อสาร บันทึก จัดพิมพ์ หรือ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ

ที่มา : เวปรอง http://www.ipecp.ac.th/cgi-binn/it2learn/program/unit1_1.htm
เวปหลัก : http://www.ipecp.ac.th/
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิการยน พ.ศ. 2553 เวลา 11.09


2.สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
ที่มา : เวปรอง http://www.patwit.ac.th/khajhonsak/information.doc
เวปหลัก : http://www.patwit.ac.th
เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 พฤศจิการยน พ.ศ. 2553 เวลา 11.12

Nissawan Changkit said...

เว็ปไซด์ 1
ประภาวดี สืบสนธ์ิ (2543, หน้า 6) ได้กล่าวถึงสารสนเทศไว้ว่า หมายถึง ข้อเท็จจริงเหตุการณ์ ที่ผ่าน
กระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร
หนังสือพิมพ์ รายงาน โสตทัศนวัสดุ เทปคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการถ่ายทอดในรูปแบบอื่น ๆ เช่น คำพูด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับสารได้ทราบ
ที่มาเว็ปรอง http://www.uthai.ru.ac.th/km_ut/images/stories/pdf_file/Information%20research.pdf
ที่มาเว็ปหลัก http://www.uthai.ru.ac.th

เว็ปไซด์ 2
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ที่มาเว็ปรอง http://www.ops.go.th/ictc/index.php/it-library/48-it-articles/89--information-technology?start=1
ที่มาเว็ปหลัก http://www.ops.go.th

กรรณิการ์ said...

ความหมายของคำว่า "สารสนเทศ"

สารสนเทศ หมายถึง การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เป็นส่วนผลลัพธ์หรือเอ้าท์พุตของระบบการประมวลผลข้อมูล ที่สื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจ และสามารถนำไปกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเฉพาะได้ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

หนังสืออ้างอิง :
ยืน ภู่วรวรรณ. ไอซีที เพื่อการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน), 2546.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.กรุงเทพฯ: 2542.

วรวิทย์ นิเทศศิลป์. สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้.กรุงเทพฯ: สกายบุ๊กส์ จำกัด, 2551.

เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์. เทคโนโลยีการศึกษา:หลักการและแนวคิดสู่ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545.

เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.กรุงเทพฯ: หจก.น่ำกังการพิมพ์, 2528.

Manatsarin said...

ความหมายของคำว่า สารสนเทศ
จากการค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร งานวิจัยต่าง ๆ มีดังนี้
1. สารสนเทศ ที่มาจากภาษาอังกฤษ คำว่า" Information" หมายถึง การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งในภาษาไทยมีผู้ใช้คำอื่น ๆ ในความหมายเดียวกัน เช่น สารนิเทศ ข้อสนเทศ ข่าวสาร เป็นต้น

ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2552.

2. Information หรือ สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนความรู้ที่ได้จากการสำรวจ การศึกษา หรือการสอน ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปของวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุที่ไม่ตีพิมพ์ เช่น หนังสือ ต้นฉบับตัวเขียน ภาพยนตร์ แผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง ภาพเลื่อน ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก เป็นต้น

ที่มา: วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

3. ครรชิต มาลัยวงศ์ ได้ให้ความหมายของคำว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ และมีทั้งคุณค่าอันแท้จริงหรือที่คาดการว่าจะมีค่าสำหรับการดำเนินงานหรือการตัดสินใจในปัจจุบันหรืออนาคต

ที่มา : ครรชิต มาลัยวงศ์ อ้างถึงใน ปริวัฒน์ สัจจาพันธ์. "ประสิทธิภาพในการนำระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดคดีอาญาของเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวนสังกัดกองกำกับการตำรวจนครบาล 1-9. " วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.

4. แม้นมาส ชวลิต ให้ความหมายของสารสนเทศ หมายถึง ความรู้ เรื่องราว ข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งมีการบันทึกและจัดการตามหลักวิชาการเพื่อเผยแพร่ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนบุคคลและสังคม

ที่มา : แม้นมาส ชวลิต อ้างถึงใน ปริวัฒน์ สัจจาพันธ์. "ประสิทธิภาพในการนำระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดคดีอาญาของเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวนสังกัดกองกำกับการตำรวจนครบาล 1-9. " วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.

5. สนอง เครือมาก สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือ กระทำใรดับเหนือกว่าข้อมูล โดยการนำข้อมูลหลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกันมาจัดกระทำให้มีความหมาย หรือคุณค่าเพิ่มขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่มา : สนอง เครือมาก. ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฟอสิกเซ็นเตอร์, 2534.

จากการค้นคว้าจากเว็ปไซต์

1.

นันทวัน วอนจิ๋ว said...

สรุปสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลข้อมูล ถ่ายทอด และบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์หรือประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ทันที

Monchai said...

เล่มที่ 1
สารสนเทศ (Information) คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ ด้วยการรวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ นำมาผ่านกระบวนการประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล การเรียงลำดับข้อมูล การคำนวณ และการสรุปผล หลังจากนั้นอาจนำสารสนเทศที่ได้มานำเสนอในรูปแบบรายงานที่เหมาะสมต่อการใช้งานต่อไป
ที่มา : สุพรรณิกา ธีรพงศากร. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศีกษาของรัฐ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.

เล่มที่ 2
สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสารความรู้เป็นข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่กลั่นกรองแล้วจากข้อมูล ตลอดทั้ง ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ซึ่งบันทึกลงในสื่อหรือวัสดุประเภทต่างๆ สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ได้
ที่มา : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์. การใช้ห้องสมุด. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์รามคำแหง,2550.

เล่มที่ 3
สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูลมาผ่านการประมวลผล ดังนั้น คำว่าข้อมูลและสารสนเทศ จึงมีความหมายแตกต่างกัน โดยที่ ข้อมูล (Data) มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินคำว่า datum ที่หมายถึงข้อเท็จจริง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อความ ตัวเลข หรือรูปภาพ และถือเป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ถูกรวบรวมมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผลเป็นสารสนเทศ ในขณะที่ สารสนเทศ (Information) หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลมาแล้ว และนำไปใช้ประโยชน์ได้
ที่มา : โอภาส เอี่ยมศิริวงศ์.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด ยูเคชั่น, 2553.

เล่มที่ 4
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล หรือผ่านการจัดเรียง วิเคราะห์ ฯลฯ ส่งผลให้มนุษย์สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้้ในชีวิตประจำวันได้
ที่มา : สุกัญญา ฟักสกุล.การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของบุคคลากรโรงเรียนนาคประสิทธิ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.

เล่มที่ 5
สารสนเทศ หมายถึง แก่นหรือเนื้อหาที่สำคัญซึ่งได้มีการแจงแสดงออกให้ทราบ อาจเป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ข่าวสาร ความรู้เรื่องราวทั่วไป ความรู้ทางวิชาการหรือศาสตร์ ซึ่งผ่านการกลั่นกรอง ประมวล เรียบเรียง และจัดเก็บโดยบันทึกในสื่อชนิดต่างๆ มีหลากหลายรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป
ที่มา : คณะอาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2549.

Monchai said...

จากเว็บไซต์
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้
ที่มา : http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp เข้าถึงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.10 น.

Monchai said...

สรุป : สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น วิเคราะห์ ประมวลผล จัดเรียง ฯลฯ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

กรรณิการ์ said...

จากเว็บไซต์
สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลรอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ

ที่มา :http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html เข้าถึงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายม พ.ศ. 2553 เวลา 19.14 น.

กรรณิการ์ said...

สรุปจากเว็บไซต์ :
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ที่เกิดจากการสะสมไว้ในสมอง แล้วมีการเรียกใช้ข้อมูลนั้นๆ ความรอบรู้ของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูล และเห็นได้ว่าความรู้เกิดจากการเรียกใช้ข้อมูล รวมกับการได้รับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล

กรรณิการ์ said...

เพิ่มเติมการค้นคว้าจากหนังสือ
เล่มที่ 1
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ที่มา:ยืน ภู่วรวรรณ. ไอซีที เพื่อการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน), 2546.

เล่มที่ 2
สารสนเทศ น. หมายถึง ข่าวสาร;การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่างๆ
ที่มา:ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.กรุงเทพฯ: 2552.

เล่มที่ 3
สารสนเทศ (Information)คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
ที่มา:วรวิทย์ นิเทศศิลป์. สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้.กรุงเทพฯ: สกายบุ๊กส์ จำกัด, 2551.

เล่มที่ 4
สารสนเทศ คือ แหล่งความรู้ (Resource)ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้จริงๆ
ที่มา:เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์. เทคโนโลยีการศึกษา:หลักการและแนวคิดสู่ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545.

เล่มที่ 5
สารสนเทศ (Information) ได้แก่ ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการประมวลผลแล้วด้วยวิธีการต่างๆ เป็นความรู้ที่ต้องการสำหรับใช้ทำประโยชน์ เป็นส่วนผลลัพธ์หรือเอ้าท์พุตของระบบการประเมินผลข้อมูล เป็นสิ่งซึ่งสื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจ และสามารถนำไปกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได้
ที่มา:เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.กรุงเทพฯ: หจก.น่ำกังการพิมพ์, 2528.

sumate100 said...
This comment has been removed by the author.
sumate100 said...
This comment has been removed by the author.
sumate100 said...

ผลจากการศึกษาค้นคว้า ความหมายของ คำว่า “สารสนเทศ” จากเว็บไซต์ต่างๆ จำนวน 2 เว็บไซต์ มีดังต่อไปนี้
เว็บไซต์ที่ 1 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ที่มาของข้อมูลจาก : http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-2.htm
เข้าถึงข้อมูล เมื่อ วันที่ 4 พ.ย. 2553 เวลา 19.55 น.

เว็บไซต์ที่ 2 สารสนเทศ (Information) หมายถึง กลุ่มข้อมูลที่ถูกจัดการตามกฎหรือ ถูกกำหนดความสัมพันธ์ให้ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นเกิดประโยชน์หรือมีความหมายเพิ่มมากขึ้น ประเภทของสารสนเทศขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีอยู่
ที่มาของข้อมูลจาก :
http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Management%20Information%20Systems/mis1.htm
เข้าถึงข้อมูล เมื่อ วันที่ 4 พ.ย. 2553 เวลา 20.23 น.

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปความหมายของ คำว่า “สารสนเทศ” ได้ดังนี้ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปใช้งานของมนุษย์

Wanlaya said...

ความหมายของ สารสนเทศ (Information)

เล่มที่ 1
สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว ซึ่งอาจเป็นการประมวลผลที่ใช้วิธีแบบง่ายๆ หรือการคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การจัดลำดับ การคิดอัตราร้อยละ หรือการใช้เทคนิคชั้นสูง เช่น การวิจัย การดำเนินงานวิธีทางสถิติ เป็นต้น การประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆนี้ เป็นการเปลี่ยนสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ที่มา : ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information System). กรุงเทพมหานคร:ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด,2548

เล่มที่ 2
สารสนเทศ หมายถึง การนำข้อมูลหลายๆตัว หลายๆอย่าง มาปรุงแต่ง เปลี่ยนแปลง สร้างเสริม เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล เพื่อจุดมุ่งหมายที่ต้องการ

ที่มา: เกรียงไกร จันทโรทัย.การศึกษาสภาพปัญหาและการดำเนินงานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ศึกษาธิการอำเภอ ในเขตการศึกษา6.วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2542

เล่มที่ 3
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ

ที่มา: สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ.ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง.กรุงเทพมหานคร:ก.พลพิมพ์ (1996) จำกัด, 2548

เล่มที่ 4
สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนความรู้ที่ได้จากการสำรวจ การศึกษา หรือการสอน ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบของวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ เช่น หนังสือ ต้นฉบับตัวเขียน ภาพยนตร์ แผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง ภาพเลื่อน ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช เทปแม่เหล็ก เป็นต้น

ที่มา: Harte. อ้างถึงใน ชูศรี พรมจันทร์.การศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหารในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543

เล่มที่ 5
สารสนเทศ หมายถึง การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารต่างๆ ซึ่งในภาษาไทยมีผู้ใช้คำอื่นๆในความหมายเดียวกัน เช่น สารนิเทศ ข้อสนเทศ ข่าวสาร เป็นต้น
ที่มา: ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2552

เว็บไซต์ที่ 1
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้

ที่มา: http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp เข้าถึงเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

เว็บไซต์ที่ 2
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงให้ความหมายของคำว่า สารสนเทศ ไว้ว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียง หรือประมวลแล้วจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ จนได้เป็นข้อความรู้ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ

ที่มา: วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต, http://dusithost.dusit.ac.th/~librarian/it107/C1.html เข้าถึงเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553


สรุป สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง และความรู้ต่างๆ ที่ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียง หรือประมวลผลแล้วจากข้อมูลต่างๆ จนได้เป็นข้อความรู้ เพื่อนำมาเผยแพร่ให้ผู้รับมีความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการ

Wanlaya said...
This comment has been removed by the author.
Wanlaya said...
This comment has been removed by the author.
Wanlaya said...
This comment has been removed by the author.
supatra said...

ความหมายของคำว่า “สารสนเทศ”

เล่มที่ 1
สารสนเทศ ที่มาจากภาษาอังกฤษ คำว่า “Information” หมายถึง การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารต่างๆ ซึ่งในภาษาไทยมีผู้ใช้คำอื่นๆ ในความหมายเดียวกัน เช่น สารนิเทศ ข้อสนเทศ ข่าวสาร เป็นต้น
ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2552.

เล่มที่ 2
สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว ซึ่งอาจเป็นการประมวลผลที่ใช้วิธีแบบง่ายๆหรือการคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การจัดลำดับ การคิดอัตราร้อยละ หรืการใช้เทคนิคชั้นสูง เช่นการวิจัยการดำเนินงานวิธีทางสถิติ เป็นต้น การประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆนี้เป็นการเปลี่ยนสภาพที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ที่มา : ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System).
กรุงเทพมหานคร : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2548.

เล่มที่ 3
สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ เรื่องราว ข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งมีการบันทึกและจัดการตามหลักวิชาการเพื่อเผยแพร่ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนบุคคลและสังคม
ที่มา : แม้นมาส ชวลิต อ้างถึงใน ปริวัฒน์ สัจจาพันธ์. "ประสิทธิภาพในการนำระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดคดีอาญาของเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวนสังกัดกองกำกับการตำรวจนครบาล 1-9. " วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.

เล่มที่ 4
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรือสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมายที่สามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ (2544 : 4)
ที่มา : จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. (2544). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

เล่มที่ 5
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล หรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและ คุณค่าสำหรับผู้ใช้
ที่มา : ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Managemant Information System). กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค

สรุป : สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ที่ได้ผ่านการประมวลผล และจัดเก็บอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

sumate100 said...

ผลจากการศึกษาค้นคว้า ความหมายของ คำว่า “สารสนเทศ” ทั้งจากหนังสือ เอกสาร ตำรา วารสารทางวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ จำนวน 5 เล่ม มีดังต่อไปนี้

เล่มที่ 1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2552 ระบุไว้ว่า คำว่า “สารสนเทศ” ที่มาจากภาษาอังกฤษ คำว่า “Information” หมายถึง การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารต่างๆ ซึ่งในภาษาไทยมีผู้ใช้คำอื่นๆ ในความหมายเดียวกัน เช่น สารนิเทศ ข้อสนเทศ ข่าวสาร เป็นต้น

เล่มที่ 2 สารสนเทศ หมายถึง การประมวลผลจากข้อมูลที่มาประกอบกันเป็นเนื้อหาสาระเพื่ออธิบายเรื่องเดียวกัน สำหรับผู้รับข้อมูลนั้นๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบกิจการงานหรือประโยชน์ในการบริหารงานของผู้บริหารในแต่ละระดับต่อไป
ที่มา: สันติ บุญภิรมย์. นวัตกรรมการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์ ,2552.

เล่มที่ 3 ณัฏฐนันท์ เขจรนันท์และคณะ (2549: 40) ได้ให้ความหมายของคำว่า “สารสนเทศ” ไว้ดังนี้ “สารสนเทศ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปประกอบการทำงานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้
ที่มา: ณัฏฐนันท์ เขจรนันท์และคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549

sumate100 said...

เล่มที่ 4 สารสนเทศ คือ การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการกับข้อมูลในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย บุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายการสื่อสารและทรัพยากรด้านข้อมูลสำหรับจัดเก็บ รวบรวม ปรับเปลี่ยนและเผยแพร่สารสนเทศหรือเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ภายในองค์กร
ที่มา: วศิน เพิ่มทรัพย์และวิโรจน์ ชัยมูล. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:โปรวิชั่น, 2550.

เล่มที่ 5 สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรือสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมายที่สามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
ที่มา: จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551.

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปความหมายของ คำว่า “สารสนเทศ” ได้ดังนี้ สารสนเทศ หมายถึง การประมวลผลหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ผ่านการประมวลหรือวิเคราะห์นั้น ไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน

nutarat 06500086 said...

ความหมายของสารสนเทศ จากเวปไซต์
1. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ที่มา : http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-2.htm

2. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการสรุป คำนวณ จัดเรียง หรือประมวลแล้วจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ จนได้เป็นข้อความรู้ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2538: 3)

ที่มา : http://dusithost.dusit.ac.th/~librarian/it107/C1.html

nutarat 06500086 said...

ความหมายของสารสนเทศ จากหนังสือ
เล่มที่ 1 สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล

ที่มา:สมพิศ โกศีลวัฒน์.ระบบคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2543.

เล่มที่ 2 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลดิบที่ถูกจัดโครงสร้างของข้อมูลและนำไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถแสดงความหมาย มีคุณค่าและสรุปตีความได้สำหรับผู้ใช้

ที่มา:ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์และคณะ.คู่มือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:โปรวิชั่น จำกัด,2544.

เล่มที่ 3 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

ที่มา:ยืน ภูวรวรรณและสมชาย นำประเสริฐชัย.ไอซีทีเพื่อการศึกษา.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน),2546.

เล่มที่ 4 สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้

ที่มา:ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.กรุงเทพฯ:แซทโฟร์ พริ้นติ้ง,2548.

เล่มที่ 5 สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆที่มีการบันทึกทุกอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้งาน

ที่มา:เอกสารประกอบการสัมมนา.ปฎิรูปการศึกษากับเทคโนโลยีสารสนเทศ:ความพร้อมของสถานศึกษา.พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร,2549.

nutarat 06500086 said...

สรุปความหมายของสารสนเทศ
"สารสนเทศ คือ การนำข้อมูลที่มีอยู่มาประวลผล เพื่อให้เกิดคุณค่าและสามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการ"

Manatsarin said...

2. สารสนเทศ เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤว่า Information ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยไว้หลายคำ เช่น ข่าวสารข้อมูล ข้อสนเทศ สารนิเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โดยสรุปแล้วสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ จากความหมายนี้เราจะพบว่า สารสนเทศมีลักษณะสำคัญอยู่ 3 ประการ
1. สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
2. อยู่ในรูปแบบที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้งานได้
3. มีความหมายหรือคุณค่าสำหรับใช้ในการดำเนินงานหรือตัดสินใจได้

ที่มา :
เว็ปรอง
http://www.mc.ac.th/icts/102.html
เว็ปหลัก
http://www.mc.ac.th
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553เวลา 14.30น.

จากข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ งานวิจัย เว็ปไซต์ต่าง ๆ สามารถสรุปความหมายของคำว่าสารสนเทศตามความเข้าใจได้ คือ
สารสนเทศ( Information ) หมายถึง ข้อมูล
ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่ผ่านกระบวนการประมวลผล และได้มีการนำไปบันทึกไว้ในรูปของสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ซีดี เทป เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ให้ผู้ที่ต้องการรับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

Manatsarin said...

การค้นคว้าความหมายของคำว่าสารสนเทศจากเว็ปไซต์

1. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว สามารถสื่อความหมายให้เกิด
การเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนำข้อมูล (data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจมาทำการประมวลผลเสียก่อน โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในหรือภายนอกองค์การ
ที่มา :
เว็ปรอง
http://www.itdestination.com/resources/tech/showtech.php?00001
เว็ปหลัก
http://www.itdestination.com
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553เวลา 14.20น.

Chuanpit said...

ความหมายของสารสนเทศ
การสืบค้นข้อมูลจากเว็ปไซต์
1.สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้

ที่มา : http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp เข้าถึงเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

2.สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำ ข้อมูลดิบ (raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ที่มา : http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htm เข้าถึงเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553


สรุป สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้ ข้อมล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์หรือประมวลผล โดยมีการเก็บบันทึกไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

Chuanpit said...

การสืบค้นข้อมูลจากเว็ปไซต์
1.สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้

ที่มา : http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp เข้าถึงเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

2.สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำ ข้อมูลดิบ (raw data) มาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ที่มา : http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htm เข้าถึงเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553


สรุป สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้ ข้อมล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์หรือประมวลผล โดยมีการเก็บบันทึกไว้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

Sathaporn said...

ความหมายของสารสนเทศ
จากการค้นคว้าในหนัง มีดังนี้
1. สารสนเทศ คือ ข้อมูลชนิดหนึ่งที่ได้ผ่านกรรมวิธีจัดการข้อมูล จนมีเนื้อหาและรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมต่อการนำไปใช้

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ.กรุงเทพฯ:บริษัทอมรินท์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2552.

2. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีควาสัมพันธ์หรือมีความหมายแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้หรือหน่วยงาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขององค์กร

ที่มา : วิเชียร ฝอยสกุล.การจัดหการข้อมูลพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสาตร์.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,2550.

3. สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ ด้วยการรวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ นำมาผ่านกระบวนการประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล การเรียงลำดับข้อมูล การคำนวณ และการสรุปผล หลังจากนั้นก็อาจนำสารสนเทศที่ได้ มานำเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการใช้งานต่อไป

ที่มา : สุพรรณิกา ธีรพงศากร.พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,2551.

Sathaporn said...

(ต่อ) ความหมายของสารสนเทศ
จากการค้นคว้าในหนัง มีดังนี้
4. สารสนเทศ คือ ข้อมูลดิบที่ถูกจัดโครงสร้างของข้อมูล แลนำข้อมูลนั้นไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถแสดงความหมาย มีคุณค่า และสรุปตีความได้สำหรับผู้ใช้

ทีมา : ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:โปรวิชั่น,2545.

5. สารสนเทศ หมายถึง เป็นระดับของระดับจริงระดับหนึ่ง มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อมูล ความรู้ และปัญญา จากข้อมูลทำให้เกิดเป็นสารสนเทศจากสารสนเทศทำให้เกิดความรู้ และสู่การเกิดปัญญา หรือความฉลาดรอบรู้

ที่มา : บุปผชาติ ทัฬนิกรณ์.เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ศึกษา.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2546.

Nitiwat06490083 said...

ความหมายของสารสนเทศ Website ที่ 1
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว สามารถสื่อความหมายให้เกิดการเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนำข้อมูล (data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ มาทำการประมวลผลเสียก่อน โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในหรือภายนอกองค์การ
เว็บหลัก http://www.itdestination.com/index.php
เว็บรอง http://www.itdestination.com/resources/tech/showtech.php?00001
เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

ความหมายของสารสนเทศ Website ที่ 2
สารสนเทศ เป็นคำที่มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Information ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยไว้หลายคำ เช่น ข่าวสารข้อมูล ข้อสนเทศ สารนิเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โดยสรุปแล้วสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ
http://www.mc.ac.th/icts/index.html
http://www.mc.ac.th/icts/102.html
เว็บความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ โรงเรียนมัญจาศึกษา จังหวัดขอนแก่น ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 53

Nitiwat06490083 said...

ความหมายของสารสนเทศจากหนังสือ เล่มที่ 4
สารสนเทศหมายถึงการนำข้อมูลหลายๆตัว หลายๆอย่าง มาปรุงแต่ง เปลี่ยนแปลง สร้างเสริม เพื่อให้เกิดความเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล เพื่อจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
ที่มา:เกรียงไกรจันทโรทัย. การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบสารสนเทศของสำนักงานศึกษาการอำเภอในเขตการศึกษา 6. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสารมิตร, 2542.

ความหมายของสารสนเทศจากหนังสือ เล่มที่ 5
สารสนเทศหมายถึงข้อมูลที่ดีรับการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ และมีทั้งคุณค่าที่แท้จริงหรือที่คาดการว่าจะมีค่าสำหรับการดำเนินงานหรือการตัดสินใจในปัจจุบันหรืออนาคต
ที่มา:ครรชิต มาลัยวงศ์. อ้างถึงใน ปริวัฒน์ สัจจาพันธ์ .ประสิทธิภาพในการนำระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสืบสวนจับกุมกระทำผิดคดีอาญาของเจ้าหน้าที่พนักงานำตรวจฝ่ายสืบสวน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,2547.

สรุปความหมายสารสนเทศ คือ
ข้อเท็จจริงที่มีสาระอยู่ในตัว การจะได้มาซึ่งสารสนเทศนั้นจะต้องนำ ข้อมูล ข่าวสาร มาประมวลผล และบันทึกในวัสดุต่างๆ และสารมารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการ

Nitiwat06490083 said...

ความหมายของสารสนเทศจากหนังสือ เล่มที่ 1
สารสนเทศหมายถึง ความรู้ เรื่องราว ข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งมีการบันทึกและจัดการตามหลัก เพื่อการเผยแพร่ ในใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนา
ที่มา:แม้นมาส ชวลิต. อ้างถึงใน ปริวัฒน์ สัจจาพันธ์ .ประสิทธิภาพในการนำระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสืบสวนจับกุมกระทำผิดคดีอาญาของเจ้าหน้าที่พนักงานำตรวจฝ่ายสืบสวน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,2547.

Nitiwat06490083 said...

ความหมายของสารสนเทศจากหนังสือ เล่มที่ 2
สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ
ที่มา:สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ. ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง. กรุงเทพมหานคร: ก.พลพิมพ์ (1996) จำกัด ,2548.

ความหมายของสารสนเทศจากหนังสือ เล่มที่ 3
สารสนเทศ น. หมายถึง มาจากคำภาษาอังกฤษ “Information” หมายถึงการแสดงหรือชี้แจงข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ
ที่มา:ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพฯ: 2552.

Sathaporn said...

ความหมายสารสนเทศ จาก เว็ปไซต์
1. สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลรอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ

เว็ปหลักhttp://web.ku.ac.th

เว็ปรอง
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html

Sathaporn said...

ความหมายสารสนเทศ จาก เว็ปไซต์ (ต่อ)
2. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ เป็นต้น ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมอง เป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลอยู่รอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ

เว็ปหลัก
http://www.ops.go.th

เว็ปรอง
http://www.ops.go.th/ictc/index.php/it-library/48-it-articles/89--information-technology?start=1

Usuma said...

ความหมายของสารสนเทศ
จากการค้นคว้าหนังสือ....
เล่มที่ 1: สารสนเทศ ที่มาจากภาษาอังกฤษ คำว่า “Information” หมายถึง การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารต่างๆ ซึ่งในภาษาไทยมีผู้ใช้คำอื่นๆ ในความหมายเดียวกัน เช่น สารนิเทศ ข้อสนเทศ ข่าวสาร เป็นต้น
ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2552.

เล่มที่ 2 : สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ เรื่องราว ข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งมีการบันทึกและจัดการตามหลักวิชาการเพื่อเผยแพร่ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนบุคคลและสังคม
ที่มา : แม้นมาส ชวลิต อ้างถึงใน ปริวัฒน์ สัจจาพันธ์. "ประสิทธิภาพในการนำระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดคดีอาญาของเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวนสังกัดกองกำกับการตำรวจนครบาล 1-9. " วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.

Usuma said...
This comment has been removed by the author.
Usuma said...

จากการค้นคว้าเว็บไซต์....
เว็บไซต์ที่ 1: สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลรอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ
ที่มา http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/index.html#sect2 เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11: 16

Usuma said...

เว็บไซต์ที่ 2: สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองหรือประมวลผลแล้ว เป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ตามความต้องการได้
ที่มา: http://www.kmitnbxmie8.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=572811&Ntype=3
เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11: 06

จากการค้นคว้าข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสารต่างๆที่ผ่านการวิเคราะห์ ประมวลผลจนได้เป็นความรู้ และนำความรู้ที่สัมพันธ์กันมาเรียบเรียงรวบรวมและจัดเก็บไว้อย่างมีระบบในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์

Usuma said...

เล่มที่ 3: สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ
ที่มา: สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ.ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง.กรุงเทพมหานคร:ก.พลพิมพ์ (1996) จำกัด, 2548

เล่มที่ 4: สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว ซึ่งอาจเป็นการประมวลผลที่ใช้วิธีแบบง่ายๆหรือการคำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การจัดลำดับ การคิดอัตราร้อยละ หรืการใช้เทคนิคชั้นสูง เช่นการวิจัยการดำเนินงานวิธีทางสถิติ เป็นต้น การประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆนี้เป็นการเปลี่ยนสภาพที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ที่มา : ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System). กรุงเทพมหานคร : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2548.

Usuma said...

เล่มที่ 5: สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลดิบที่ถูกจัดโครงสร้างของข้อมูลและนำไปผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถแสดงความหมาย มีคุณค่าและสรุปตีความได้สำหรับผู้ใช้
ที่มา:ธีราวุธ ปัทมวิบูลย์และคณะ.คู่มือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:โปรวิชั่น จำกัด,2544.

thida080 said...

ความหมายของสารสนเทศ จากการค้นคว้าจากหนังสือ

1.สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ (2548:20)ได้ให้ความหมาย ดังนี้ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ

ที่มา:สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ.ชุดเครื่องมือการเรียนรู้เด้วยตนเอง.กรุงเทพมหานคร:ก.พลพิมพ์ จำกัด,2548.

2.ปรีชา พัวนุกุลนนท์ (2527:15)ได้ให้ความหมาย ดังนี้ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่ได้ถูกกระทำโดยการวิเคราะห์หรือประมาณผลให้มีความสัมพันธ์กัน

ที่มา:ปรีชา พัวนุกุลนนท์.การศึกษาสารสนเทศในโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงราย.วิทยานิพนธ์ ศึกษาสาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2527.

supatra said...

ความหมายของสารสนเทศ
เว็บไซต์ที่ 1
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ไพโรจน์ คชชา, 2542)
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (มนตรี ดวงจิโน, 2546)
วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542) ได้ให้ความหมาย สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์หรือความหมายนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเก็บข้อมูล การขายรายวันแล้วนำการประมวลผล เพื่อหาว่าสินค้าใดมียอดขายสูงที่สุด เพื่อจัดทำแผนการขายในเดือนต่อไป
ที่มา : http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?category=110&id=4697
เว็บไซต์หลัก http://www.muslim.com
เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2553

thida080 said...

ความหมายเพิ่มเติม

3.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2544:4)ได้ให้ความหมาย ดังนี้ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรือสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมายที่สามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

ที่มา:จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.กรุงเทพมหานคร:โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต,2544

4.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2545:40)ได้ให้ความหมาย ดังนี้ สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ที่สามารถนำไป ประกอบการทำงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา หรือทางเลือกในการ ดำเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา:ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.กรุงเทพมหานคร:ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

5.สารสนเทศ ที่มาจากภาษาอังกฤษ คำว่า" Information" หมายถึง การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งในภาษาไทยมีผู้ใช้คำอื่น ๆ ในความหมายเดียวกัน เช่น สารนิเทศ ข้อสนเทศ ข่าวสาร เป็นต้น

ที่มา :ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2552.

thida080 said...

ความหมายของสารสนเทศ จากเว็บไซต์

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียงสัญลักษณ์ หรือกลิ่น ที่ถูกนำมาผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยวิธีการที่ เรียก ว่า กรรมวิธีจัดการข้อมูล (Data Manipulation) และผลที่ได้อาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ และเป็นผลลัพธ์ที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ตรงและทันกับความต้องการ

ที่มา:http://www.panyathai.or.th
เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
เวลา 23.40 น.

supatra said...

เว็บไซต์ที่ 2
สารสนเทศ (Information) นั้นคือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ย หรือใช้ เทคนิคขั้นสูง เช่นการวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือ มีความเกี่ยว ข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ที่มา : http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html
เว็บไซต์หลัก http://www.chakkham.ac.th
เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2553

thida080 said...

สรุปความหมายสารสนเทศ

สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่ผ่านการประมวลผล ซึ่งมีการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆทั้งในส่วนบุคคลและสังคม

พรพนา said...

ความหมายของ "สารสนเทศ" จากเว็ปไซด์

1. สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ย หรือใช้ เทคนิคขั้นสูง เช่นการวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือ มีความเกี่ยว ข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ที่มาเว็ปรอง
http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html
ที่มาเว็ปหลัก
http://www.chakkham.ac.th

2. สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียงสัญลักษณ์ หรือกลิ่น ที่ถูกนำมาผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยวิธีการที่ เรียก ว่า กรรมวิธีจัดการข้อมูล (Data Manipulation) และผลที่ได้อาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ และเป็นผลลัพธ์ที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ตรงและทันกับความต้องการ

ที่มาเว็ปรอง
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php
ที่มาเว็ปหลัก
http://www.panyathai.or.th

พรพนา said...

ความหมายของ "สารสนเทศ" จากหนังสือ

1. สารสนเทศ (สาระสนเทด,สานสนเทด)น.ข่าวสาร,การแสดงหรือชี้แจงข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ

ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2553.กรุงเทพฯ:2553.

2. สารสนเทศ (Information)เป็นข้อมูลที่ผ่านการจัดการหรือผ่านการประมวลผล จนอยู่ในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สามารถนำไปใช้ในเกิดประโยชน์ได้

ที่มา : ปกรณ์(ประมูล)เสริมสุข และคณะ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.กรุงเทพฯ:องค์การค้าของ สกสค,2552.

3. สารสนเทศ หรือ สารนิเทศ มีความหมายว่า ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ ตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาเผยแพร่และใช้งานต่างๆทุกสาขา

ที่มา : เพ็ญศรี ปักกะสีนัง.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,2550.

พรพนา said...

4. สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาผ่านกระบวนการประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ กระบวนการประมวลผลอาจเป็นการแยกแยะ จัดเก็บ จัดลำดับ คำนวณโดยเลือก และจัดรูปแบบให้เหมาะสม ทันต่อความต้องการและทันสมัยกับเหตุการณ์

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6.กรุงเทพฯ:องค์การค้าของ สกสค,2551.

5. สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ ด้วยการรวบรวมข้อมูลดิบ จากแหล่งต่างๆ นำมาผ่านกระบวนการประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล การเรียงลำดับข้อมูล การคำนวณ การสรุปผล

ที่มา : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2551.

Patthawan said...

ความหมายของ "สารสนเทศ" จากหนังสือ

1. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่เป็นความจริงที่ใช้แทนสิ่งต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้เมื่ออยู่ในรูปแบบที่เราต้องการใช้ อยู่ในขณะเวลาที่เราต้องเรียกหา เราก็เรียกว่าสารสนเทศ

ที่มา : ยืน ภู่สุวรรณ.เทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและความจำเป็น.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

2. สารสนเทศ คือ ข้อมูลซึ่งผ่านการเลือกสรรแล้วโดยการประมวลผล ดังนั้น สารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง แล้วจักระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง ซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิง หรือเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้า หรือช่วยในการวินิจฉัยสั่งการได้ทันที

ที่มา : ประทีป เมธาคุณวุฒิ.การจัดการระบบสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2538.

3. วีระ สุภากิจ (2540 : 4) ได้ให้ความหมายของคำว่าสารสนเทศ ไว้ว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงโดยการนำข้อมูลตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ที่มีความเกี่ยวข้องกันมาจัดกระทำหรือประมวลผล เพื่อให้มีความหมายหรือคุณค่าเพิ่มขึ้น

ที่มา : จรัส อติวิทยาภรณ์.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ,2549.

Patthawan said...

ความหมายของ "สารสนเทศ" จากเว็บไซต์

1. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว สามารถสื่อความหมายให้เกิดการเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนำข้อมูล (data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ
มาทำการประมวลผลเสียก่อน โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลทั้ง
ภายในหรือภายนอกองค์การ

ที่มา : เว็บหลัก http://www.itdestination.com
เว็บรอง http://www.itdestination.com/resources/tech/showtech.php?00001

2. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้

ที่มา : เว็บหลัก http://elearning.northcm.ac.th
เว็บรอง http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp

Sathaporn said...

สรุปความหมายของสารสนเทศ
สารสนเทศ คือ การนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวลผลอย่างเป็นระบบ จนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ampa said...

ความหมายของ "สารสนเทศ" จากเว็บไซต์
1. สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง ที่ผ่านกระบวนการประมวลผล และบันทึกไว้อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ วีดีโอ ซีดีรอม ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อนำออกเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหาร การบริการ การผลิต การศึกษา การแพทย์สาธารณสุข ธุรกิจการค้า การคมนาคมและอื่น ๆ

ที่มาเว็บรอง http://www.bcoms.net/temp/lesson1.asp
ที่มาเว็บหลัก
http://www.bcoms.net เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 09.11น.

2. สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยกรรมวิธีจัดการข้อมูล ซึ่งจะต้องเป็น ผลลัพธ์ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามต้องการ และทันต่อความต้องการของผู้ใช้หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่มาเว็บรอง http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php
ที่มาเว็บหลัก
http://www.panyathai.or.th.เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 08.43น.

PORNPAT 074 said...

เพิ่มเติมความหมายสารสนเทศ จากกรรณิการ์
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่มีการรวบรวมและเรียบเรียงเพื่อส่งให้แก่ผู้รับสาร (ลักขณา พฤกษากร,2536)

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเชิงระบบและนำไปใช้ตัดสินใจได้ (ศิริดา แย้มกลิ่น,2551)

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆที่ได้รับการสรุป การคำนวน การจัดเรียงหรือประมวลแล้วจากข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการจนได้เป็นความรู้นำมาเผยแพร่และใช้ในงานด้านต่างๆ(วีรพล มนัสอารีนาท,2551)

จากเว๊บไซต์
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-2.htm)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้ (http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp)

สรุป
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการประมวลผล ซึ่งเป็นประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

สุมลฑา said...

ความหมายของสารสนเทศ
1. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ที่มา : รัชนี ศุภพงษ. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน. กรุงเทพฯ : แม็งการพิมพ, 2546.

2. สารสนเทศ เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการและการจัดการข้อมูลโดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้น สารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดที่กว้าง และหลากหลาย ตั้งแต่การใช้คำว่าสารสนเทศในชีวิตประจำวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค ตามปกติในภาษาพูด แนวคิดของสารสนเทศใกล้เคียงกับความหมายของการสื่อสาร เงื่อนไข การควบคุม ข้อมูล รูปแบบ คำสั่งปฏิบัติการ ความรู้ ความหมาย สื่อความคิด การรับรู้ และการแทนความหมาย
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของ สถาบันการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545.

3. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนด้วยการจัดรูปแบบ การกลั่นกรอง และการสรุป ให้เป็นผลลัพธ์ที่มีรูปแบบ และเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมต่อการนำไปใช้
ที่มา : นฤชิต แววศรีผ่อง และรุ่งทิวา ศิรินารารัตน์. คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเล่ม 5. กรุงเทพฯ, ซีเอ็ดยูเคชั่น. 2544.

4. สารสนเทศ คือ ข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นจนได้ ข้อสรุป เป็นข้อความรู้ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์ คือความรู้ที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นกับผู้ใช้
ที่มา : สวัสดิ์ แสงบางปลา และคณะ. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน. กรุงเทพฯ :
แม็คการพิมพ, 2546.

สุมลฑา said...

ความหมายของสารสนเทศ (ต่อ)

5. สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยกรรมวิธีจัดการข้อมูล ซึ่งจะต้องเป็น ผลลัพธ์ที่มี คุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามต้องการ และทันต่อความต้องการของผู้ใช้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : วิโรจน ชัยมูล.พจนานุกรม ศัพทคอมพิวเตอร.กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2548.

6. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการประมวลผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา
ที่มา : http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp#technology เข้าถึงวันที่ 5 พ.ย. 2553

7. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ที่มา : http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-2.htm เข้าถึงวันที่ 5 พ.ย. 2553

สรุปได้ว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการประมวลผล โดยการจัดรูปแบบให้อยู่ในลักษณะที่ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ

จิตเสน said...

ความหมายของสารสนเทศ
1. สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูลดิบ (Data) จัดรูปแบบ กลั่นกรอง และสรุป ให้มีรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา : โกสันต เทพสิทธิทราภรณ.เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: แม็ค, 2546.

2. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่ คาดการณ์ว่าจะมีค่าสำหรับการดำเนินงาน หรือการตัดสินใจใน ปัจจุบัน หรืออนาคต
ที่มา : อําพร ไลสมุทร.หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน.กรุงเทพฯ:
เอมพันธ, 2548.

3. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนด้วยการจัดรูปแบบ การกลั่นกรอง และการสรุป ให้เป็นผลลัพธ์ที่มีรูปแบบ และเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมต่อการนำไปใช้
ที่มา : นฤชิต แววศรีผ่อง และรุ่งทิวา ศิรินารารัตน์. คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเล่ม 5. กรุงเทพฯ, ซีเอ็ดยูเคชั่น. 2544.

จิตเสน said...

ขอเพิ่มเติมนะครับ...

4. สารสนเทศ คือ ข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นจนได้ ข้อสรุป เป็นข้อความรู้ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์ คือความรู้ที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นกับผู้ใช้
ที่มา : สวัสดิ์ แสงบางปลา และคณะ. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน. กรุงเทพฯ :
แม็คการพิมพ, 2546.
5. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไป
ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ที่มา : ศันสนีย สุวรณณเจตต. หองสมุดกับการรูสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : พิสิษฐการพิมพ, 2546.

จิตเสน said...

ขอเพิ่มเติม (ต่อ) นะครับ

6. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยกรรมวิธีจัดการข้อมูล ซึ่งจะต้องเป็นผลลัพธ์ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามต้องการ และทันต่อความต้องการของผู้ใช้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา:http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/สารสนเทศ เข้าถึงวันที่ 5 พ.ย. 2553

7. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ
หรือใช้เทคนิคขั้นสูง ในการเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ที่มา : http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/techno.html เข้าถึงวันที่ 5 พ.ย. 2553


สรุปได้ว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลให้เป็นผลลัพธ์ที่มีรูปแบบ และเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ มีค่าสำหรับการดำเนินงาน หรือการตัดสินใจใน ปัจจุบัน หรืออนาคต

Tinnadit said...

Book1
Information is one of an organization’s most valuable resources. A collection of facts organized so they have more value than the facts alone.
Reference:
Ralph, M. S. (1992). Priciples of Information System: Glossary: Information. Boston, MA: Boyd & Fraser.

Book2
Information is data presented in a form that is useful in a decision-making activity. The information has value to the decision maker because it reduces uncertainty and increases knowledge about a particular area of concern.
Reference:
Ulric, J. G., Steve, G. S., & Jane. F. (2004). Business Processes and Information Technology: Data versus Information. Boston, MA: Boyd & Fraser.

Book3
Information is a collection of facts organized so that they have additional value beyond the value of the individual facts.
Reference:
Ralph, S., & George. R. (2010). Information System: Data, Information, and Knowledge. Canada: Engage Learning.

Tinnadit said...

Book4
Information is data that has been processed, organized, and integrated to provide insight. The distinction between data and information is that information carries meaning and is used to make decisions
Reference:
Gerald, V. P., & David. L. A. (2003). Management Information System: Glossary: Information. Singapore: MIS Ed.

Book5
Information is processed data that is meaningful, usually telling user something that they did not already know.
Reference:
Raymond, M., & George. P. S. (2010). Management Information System: Glossary: Information. NJ: Pearson Education.

Website1
Information can be considered as an aggregation of data (processed data) which makes decision making easier. Information has usually got some meaning and purpose
Reference:
University of New English. (2009). Data, Information, and Knowledge. Retrieved on November, 6, 2010 from http://turing.une.edu.au/~comp292/Lectures/HEADER_KM_2004_LEC_NOTES/node4.html

Tinnadit said...

Website2
Information is data endowed with relevance and purpose. It has meaning and it is organized for some purpose.
Reference:
Letterkenny Institute of Technology, Ireland. (2008). Basic Knowledge Concepts - Data, Information, Knowledge and Wisdom. Retrieved on November, 6, 2010 from http://www.trainmor-knowmore.eu/FBC5DDB3.en.aspx

Conclusion
According to the passages above, I can sum up that *Information means the data or facts that have been processed, organized and integrated to provide insight, its turned into the useful and valuable form that you can use in daily life or whatever you want.

ampa said...

ความหมายของ "สารสนเทศ"
จากการค้นคว้าจากหนังสือ..

1. สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปประกอบการทำงานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

ที่มา: ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์,ไพบูลย์ เกียรติโกมล.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,2548

2. สารสนเทศ (information)คือ ข้อมูลที่มีความหมายผ่านกระบวนการวิเคราะห์ หรือจัดการกระทำมาแล้ว เพื่อตอบคำถามหรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่มา: อำรุง จันทวานิชและคณะ.รวมบทความเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษา โครงการพัฒนศึกษาอาเซียน.กรุงเทพฯ:ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติ,2548

3. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ที่มา: ไพโรจน์ คชชา.การจัดการระบบสารสนเทศ.กรุงเทพฯ:ศิริวัฒนา,2549

4. สารสนเทศ เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และอยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ได้ทันทีตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยในการตัดสินใจ สารสนเทศมีรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส หรือวิดีทัศน์ เป็นต้น

ที่มา: กัลยา โสภณพนิช.เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์.กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด,2552

5. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผ่านกระบวนการประมวลผล เปรียบเทียบแล้วมีความชัดเจน สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจหรือดำเนินการได้

ที่มา: อธิปัตย์ คลี่สุนทร.ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:คุรุสภาลาดพร้าว,2549

สรุป สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้ว มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ

Pakathorn said...

ความหมายของคำว่า “สารสนเทศ” จาก “หนังสือ”
1. สารสนเทศ [สาระสนเทด, สานสนเทด] น. ข่าวสาร ; การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่างๆ. (ส.สาร + สนเทศ ; ป.สาร + สนเทส).
ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.กรุงเทพฯ: 2542.

2. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ และมีทั้งคุณค่าอันแท้จริงหรือที่คาดการว่าจะมีค่าสำหรับการดำเนินงานหรือการตัดสินใจในปัจจุบันหรืออนาคต
ที่มา : ครรชิต มาลัยวงศ์. "เทคโนโลยีสารสนเทศ" .กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สารมวลชน, 2535.

3. สารสนเทศ คือ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง และความคิดต่างๆที่ได้มีการสื่อสาร บันทึก จัดพิมพ์ หรือเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
ที่มา : อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ และมาลินี สนธิพร อ้างถึงใน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. "การใช้สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ตของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา" .ชุมพร, 2550.

4. สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสารที่สำคัญ หรือสารที่สำคัญ หรือจดหมายที่สำคัญ
ที่มา : นฤมล ปราชญโยธิน, ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และเปรมิน จินดาวิมลเลิศ อ้างถึงใน ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร. "ธิซอรัสกับระบบสารสนเทศ" .กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สารมวลชน, 2536.

5. สารสนเทศ คือ ข้อความใดๆ ที่จัดโครงสร้างให้สามารถเปลี่ยนจินตภาพของผู้รับ (ข้อความ หมายถึง การจัดรวมสัญลักษณ์ต่างๆ อย่างมีจุดหมาย โดยผู้ส่งมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนโครงสร้างจินตภาพ ความรู้สึกนึกคิดของผู้รับ)
ที่มา : ประภาวดี สืบสนธิ์ อ้างถึงใน American Nation Standards Insitute "สารสนเทศในบริบทสังคม" .กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2543.

Pakathorn said...

(ต่อ)
2. สารสนเทศ (Information) นั้นคือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ย หรือใช้ เทคนิคขั้นสูง เช่นการวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือ มีความเกี่ยว ข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เว็ปไซด์หลัก http://www.trueplookpanya.com/true/index.php
เว็ปไซด์รอง http://www.trueplookpunya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=338&mul_source_id=
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา 6.13 น.

Pakathorn said...

(เพิ่มเติม)
3. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ยหรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เว็ปไซด์หลัก http://www.theedupark.com/Index.aspx
เว็ปไซด์รอง http://www.theedupark.com/education/education_view.aspx?ArticleID=1001625
เข้าถึงเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา 6.21 น.

Pakathorn said...

สรุป สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีความหมายและคุณค่าต่อผู้ใช้คุณค่าไม่จำเป็นต้องหมายถึงเงิน หรือประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจเท่านั้น อาจเพื่ออย่างอื่นก็ได้
1. หาหรือรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการต่าง ๆ
2. นำข้อมูลมาทำการประมวลผล
3. ข้อมูลที่ประมวลผลแล้วคือสารสนเทศ

Montean said...

ความหมายของ “สารสนเทศ”

เล่มที่ 1
สารสนเทศ ที่มาจากภาษาอังกฤษ คำว่า" Information" หมายถึง การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งในภาษาไทยมีผู้ใช้คำอื่น ๆ ในความหมายเดียวกัน เช่น สารนิเทศ ข้อสนเทศ ข่าวสาร เป็นต้น

ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2552.

เล่มที่ 2
สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปประกอบการทำงานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้

ที่มา : ณัฏฐนันท์ เขจรนันท์และคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549

เล่มที่ 3
สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ

ที่มา : อุบลรัตน์ ยี่รงค์.เอกสารประกอบการเรียนเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4.กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2550.

Montean said...

(ต่อ)
เล่มที่ 4
สารสนเทศ (Information) ได้แก่ ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการประมวลผลแล้วด้วยวิธีการต่างๆ เป็นความรู้ที่ต้องการสำหรับใช้ทำประโยชน์ เป็นส่วนผลลัพธ์หรือเอ้าท์พุตของระบบการประเมินผลข้อมูล เป็นสิ่งซึ่งสื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจ และสามารถนำไปกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได้

ที่มา:เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.กรุงเทพฯ: หจก.น่ำกังการพิมพ์, 2528

เล่มที่ 5
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ

ที่มา: สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ.ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง.กรุงเทพมหานคร:ก.พลพิมพ์ (1996) จำกัด, 2548

ศิรินภา said...

ความหมายของสารสนเทศจากการค้นว้าในหนังสือ
เดวิสและออลสัน ได้ให้ความหมายของสารสน
เทศไว้ดังนี้
1."สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้รับการประมวลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ และมีทั้งคุณค่าอันแท้จริงหรือที่คาดการณ์ว่าจะมีสำหรับการดำเนินงาน หรือการตัดสินใจในปัจจุบัน หรืออนาคต"
ที่มา ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์.เทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพฯ:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติฯ,2535.

2.สารสนเทศ (information) ข้อมูลที่มีความหมายผ่านกระบวนการวิเคราะห์ หรือจัดการกระทำมาแล้ว เพื่อตอบคำถาม หรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่มา อำรุง จันทวานิช และ เจษฎ์ อนรรฆมงคล,"สภาพปัจจุบันและปัญหาของระบบสารสนเทศทางการศึกษาในประเทศไทยและระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,"ในรวมบทความเกี่ยวกับระบบสาระสนเทศทางการศึกษา โครงการพัฒนาศึกษาอาเซียน (กรุงเทพฯ:ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย,2529),หน้า 1.

3.สารสนเทศ (information) คือ ข้อมูลข่าวสารหรือการนำเรื่องราวต่าง ๆ มาประมวลผล หรือดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสารสนเทศสำหรับจัดส่งให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้
ที่มา ครรชิต มาลัยวงศ์,ไอทีกับธุรกิจ แนวคิดและแนวทาง ( กรุงเทพฯ:ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคโทรนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,2538),หน้า 11

ผุสชา said...

ความหมาย"สารสนเทศ" (หนังสือ)
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลแล้ว และอยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์หรือประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ทันที ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้

ที่มา: สุรัตน์ สาเรือง.การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศของกองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2549.

สารสนเทศ เป็นการนำเอาข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้จากส่วนนำเข้า นำมาจัดเรียง วิเคราะห์ แปรรูปหรือประมวลผลเสียใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีคุณค่า มีสาระและสามารถนำไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งได้

ที่มา:วศิน เพิ่มทรัพย์,วิโรจน์ ชัยมูล.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพฯ : ปรวิชั่น,2548.

สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผล มีการถ่ายทอด และการบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ

ที่มา:อุบลรัตน์ ยี่รงค์.เอกสารประกอบการเรียนเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4.กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2550.

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลอกสรรแล้วโดยการประมวลผล สารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง แล้วจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง ซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิงหรือพื้นฐานในการคาดการณ์

ที่มา:ปทีป เมธาคุณวุฒิ การจัดการระบบสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2538.

สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล

ที่มา : สมพิศ โกศีลวัฒน์,รศ.และคณะ.ระบบคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2543.

ผุสชา said...

สรุปความหมาย"สารสนเทศ"
สารสนเทศ เป็นการนำข้อมูล มาผ่านระบบการประมวลผล และแปลความหมายที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

kritayod said...

สารสนเทศ [สาระสนเทด, สานสนเทด] น. ข่าวสาร; การแสดงหรือ
ชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ. (ส. สาร + สนฺเทศ; ป. สาร
+ สนฺเทส).

อ้างอิง web ราชบัณฑิตยสถาน
http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp

kritayod said...

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้

อ้างอิง
http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp

Nissawan Changkit said...

post ไปแล้วรอบนึงอะ แล้วมันหาย T_T ต้อง post ใหม่อีกรอบ ดีที่เข้ามาดูนะเนี่ย
จากหนังสือ
เล่มที่ 1
สารสนเทศ (Information) คือ การรวบรวมข้อมูลมาจัดเก็บ ประมวลผลและจัดการให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
ที่มา : ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

เล่มที่ 2
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยผ่านการประมวลผล หรือดำเนินการโดยการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ จัดระเบียบและปรับเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่ง โดยอยู่ในรูปแบบและเนื้อหาสาระที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง มีคุณค่าต่อการตัดสินใจ
ที่มา >> พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Patthawan said...

ความหมายของ "สารสนเทศ" (ต่อ)

4. information is meaning assigned to data within some context for the use of that data.

Reference: Carolyn Watter. Dictionary of information science and technology United States of America, 1992.

5. information is the action of informing ; training, instruction; communication of instructive knowledge.

Reference: William Little. The Oxford Universal Dictionary Illustrated. London : Great Britain, 1956.

Nissawan Changkit said...

(ต่อ)
เล่มที่ 3
ข่าวสาร หรือ สารสนเทศ (Information) ซึ่งหมายถึง สิ่งที่มีความหมายในเชิงเนื้อหาสาระสำหรับผู้รับข้อมูลนั้นๆ
ที่มา >> ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ. (2550). การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : เอ๊กซเปอร์เน็ท.

เล่มที่ 4
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานทันเวลาและอยู่ในรูปที่ใช้ได้
ที่มา >> จรัส อติวิทยาภรณ์. (2550). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. สงขลา : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

เล่มที่ 5
สารสนเทศ หมายถึง การแปลงผันข้อมูล (Data Conversion) หรือจัดดำเนินการข้อมูล (Data Manipulation) เพื่อการจัดระบบให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น
อรรถกร เก่งพล,ดร. (2548). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.

สรุป
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลโดยการใช้สติปัญญาและจินตนาการของมนุษย์ ให้ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายและมีประโยชน์ต่อการสื่อสาร

ศิรินภา said...

เพิ่มเติมจาก พจนานุกรมเวบสเตอร์
Information mean :
an information or being informed;esp.,a telling or being told

new;word

knowledge acquired in any manner;fact;data

any data stored in a computer

ศิรินภา said...

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

orapin said...

เข้ามาเตือนแล้วนะ ใครที่ยังไม่ได้ส่งมาอีก วันนี้วันเสาร์แล้วนะ..แค่เวลา 24.00 น.เท่านั้น

นุชนาถ said...

ข้อมูลจากเว็บไซต์
ความหมายของสารสนเทศ
1. สารสนเทศ (Information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยเลือกสรรข้อมูลให้เหมาะกับการใช้งานได้ทันเวลาและอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม
คือ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวลผล เช่น หาค่าเฉลี่ย การวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลให้ มีความเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหา
http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html

2. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรือสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมายที่สามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ (จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ 2544 : 4)
สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ที่สามารถนำไป ประกอบการทำงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา หรือทางเลือกในการ ดำเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล 2545 : 40)
สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล หรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและ คุณค่าสำหรับผู้ใช้ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2545 : 9)
สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูลดิบ (Raw Data) ประกอบไปด้วย ข้อมูลต่างๆ ที่เป็น ตัวอักษร ตัวเลข เสียง และภาพ ที่นำไปใช้สนับสนุนการ บริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร (นิภาภรณ์ คำเจริญ 2545 : 14)
-สรุป สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียงสัญลักษณ์ หรือกลิ่น ที่ถูกนำมาผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยวิธีการที่ เรียก ว่า กรรมวิธีจัดการข้อมูล (Data Manipulation) และผลที่ได้อาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ และเป็นผลลัพธ์ที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ตรงและทันกับความต้องการ
-หรือ สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง ตรงตามต้องการ และทันต่อความต้องการของผู้ใช้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยกรรมวิธีจัดการข้อมูล
-หรือ สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยกรรมวิธีจัดการข้อมูล ซึ่งจะต้องเป็น ผลลัพธ์ที่มี คุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามต้องการ และทันต่อความต้องการของผู้ใช้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มาของข้อมูล
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

นุชนาถ said...

ข้อมูลจากหนังสือ
หนังสือเล่มที่ 1
Information
The action of telling or fact of being told of something ME.
ที่มาของข้อมูล
William Little . The Oxford Universal Dictionary Illustrated.London :Great Britain
หนังสือเล่มที่ 2
ไพโรจน์ คชชา (2540:3) กล่าวว่า สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการกระทำประมวลผลหรือวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมายหรือคุณค่าเพิ่มขึ้น หรือวัตถุประสงค์ของการใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ทันที
ที่มาของข้อมูล
จรัส อติวิทยาภรณ์ . ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ . สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ,2548.
หนังสือเล่มที่ 3
สารสนเทศ (information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลแล้ว ในบางครั้งสารสนเทศอาจจะเป็นข้อมูลเพื่อการประมวลผลให้ได้ข้อสนเทศอีกอย่างหนึ่ง เช่น คะแนนเด็กนักเรียนสอบเป็นข้อมูล เมื่อผ่านกระบวนการตัดเกรด จะได้เกรดเป็นสารสนเทศ และเมื่อนำเกรดนักเรียนไปคำนวณหาค่าเฉลี่ย เกรดจองนักเรียนเป็นข้อมูลและสารสนเทศ คือ เกรดเฉลี่ย
ที่มาของข้อมูล
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล . เทศโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2546.
หนังสือเล่มที่ 4
เกรียงไกร จันทโรทัย (2542:19) ได้กล่าวว่า สารสนเทศ หมายถึง การนำข้อมูลหลายอย่างมาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ข้อมูล เพื่อจุดหมายที่ต้องการ
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543:11-12) ได้ให้ความหมายว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเป็นสิ่งที่ยอมรับ โดนผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้ว เป็นผลผลิตจากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะนำไปใช้ได้ซึ่งอยู่ในรูปแบบตามความเหมาะสมกับความต้องการเรียกว่า สารสนเทศ
โอเบรน(O’Brien : 1970) ได้ให้ความหมายว่า สารสนเทศเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงและได้จัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง
ที่มาของข้อมูล
วิลาสินี ชุณหะชา.ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศกับการนิเทศในสถานศึกษา.นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549.
หนังสือเล่มที่ 5
แคมป์เบลล์ (Campbell) ได้ให้ความหมายว่า ข้อมูล คือข้อเท็จจริงเมื่อเกิดการเชื่อมโยงโดยการผ่านการประมวลผลจะกลายเป็นสารสนเทศ
แคนเตอร์ (Kanter) คือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวลผลให้มีความหมายใช้ประโยชน์ในการบริหาร
โดยสรุปแล้ว สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้มีการจัดกระทำการประมวลผลแล้วจนมีความหมายสมบูรณ์สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารได้
ที่มาของข้อมูล
ธีรศักด์ พิงภักดิ์. แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี.นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544.

นุชนาถ said...

ข้อมูลจากหนังสือ
หนังสือเล่มที่ 1
Information
The action of telling or fact of being told of something ME.
ที่มาของข้อมูล
William Little . The Oxford Universal Dictionary Illustrated.London :Great Britain
หนังสือเล่มที่ 2
ไพโรจน์ คชชา (2540:3) กล่าวว่า สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการกระทำประมวลผลหรือวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมายหรือคุณค่าเพิ่มขึ้น หรือวัตถุประสงค์ของการใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ทันที
ที่มาของข้อมูล
จรัส อติวิทยาภรณ์ . ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ . สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ,2548.
หนังสือเล่มที่ 3
สารสนเทศ (information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลแล้ว ในบางครั้งสารสนเทศอาจจะเป็นข้อมูลเพื่อการประมวลผลให้ได้ข้อสนเทศอีกอย่างหนึ่ง เช่น คะแนนเด็กนักเรียนสอบเป็นข้อมูล เมื่อผ่านกระบวนการตัดเกรด จะได้เกรดเป็นสารสนเทศ และเมื่อนำเกรดนักเรียนไปคำนวณหาค่าเฉลี่ย เกรดจองนักเรียนเป็นข้อมูลและสารสนเทศ คือ เกรดเฉลี่ย
ที่มาของข้อมูล
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล . เทศโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2546.
หนังสือเล่มที่ 4
เกรียงไกร จันทโรทัย (2542:19) ได้กล่าวว่า สารสนเทศ หมายถึง การนำข้อมูลหลายอย่างมาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ข้อมูล เพื่อจุดหมายที่ต้องการ
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543:11-12) ได้ให้ความหมายว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเป็นสิ่งที่ยอมรับ โดนผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้ว เป็นผลผลิตจากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะนำไปใช้ได้ซึ่งอยู่ในรูปแบบตามความเหมาะสมกับความต้องการเรียกว่า สารสนเทศ
โอเบรน(O’Brien : 1970) ได้ให้ความหมายว่า สารสนเทศเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงและได้จัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง
ที่มาของข้อมูล
วิลาสินี ชุณหะชา.ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศกับการนิเทศในสถานศึกษา.นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549.
หนังสือเล่มที่ 5
แคมป์เบลล์ (Campbell) ได้ให้ความหมายว่า ข้อมูล คือข้อเท็จจริงเมื่อเกิดการเชื่อมโยงโดยการผ่านการประมวลผลจะกลายเป็นสารสนเทศ
แคนเตอร์ (Kanter) คือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวลผลให้มีความหมายใช้ประโยชน์ในการบริหาร
โดยสรุปแล้ว สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้มีการจัดกระทำการประมวลผลแล้วจนมีความหมายสมบูรณ์สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารได้
ที่มาของข้อมูล
ธีรศักด์ พิงภักดิ์. แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี.นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร,2544.

ittipat said...

== ความหมายของสารสนเทศ [Website]==

@ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว สามารถสื่อความหมายให้เกิดการเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนำข้อมูล (data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจมาทำการประมวลผลเสียก่อน โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในหรือภายนอกองค์การ
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/vblog/47521
เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553

@ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ
ที่มา : http://www.mc.ac.th/icts/102.html
เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553

~~ สรุป ~~
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีการรวบรวม บันทึก และประมวลผล ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน ตามความต้องการ

PORNPAT 074 said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร หรือความรู้ต่างๆ ที่ได้รับการประมวลผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานได้ทันที

ดนุพล said...

ความหมายของสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ไพโรจน์ คชชา, 2542)

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (มนตรี ดวงจิโน, 2546)

วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542) ได้ให้ความหมาย สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์หรือความหมายนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเก็บข้อมูล การขายรายวันแล้วนำการประมวลผล เพื่อหาว่าสินค้าใดมียอดขายสูงที่สุด เพื่อจัดทำแผนการขายในเดือนต่อไป ซึ่งสารสนเทศมีประโยชน์ คือ
1. ให้ความรู้
2. ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ
3. ทำให้เห็นสภาพปัญหา สภาพการเปลี่ยนแปลงว่าก้าวหน้าหรือตกต่ำ
4. สามารถประเมินค่าได้
ที่มา :เว็ปรอง http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?category=110&id=4697

ดนุพล said...

ความหมายของสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ไพโรจน์ คชชา, 2542)

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้หรือข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับการประมวลแล้วและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (มนตรี ดวงจิโน, 2546)

วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542) ได้ให้ความหมาย สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์หรือความหมายนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเก็บข้อมูล การขายรายวันแล้วนำการประมวลผล เพื่อหาว่าสินค้าใดมียอดขายสูงที่สุด เพื่อจัดทำแผนการขายในเดือนต่อไป ซึ่งสารสนเทศมีประโยชน์ คือ
1. ให้ความรู้
2. ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ
3. ทำให้เห็นสภาพปัญหา สภาพการเปลี่ยนแปลงว่าก้าวหน้าหรือตกต่ำ
4. สามารถประเมินค่าได้

ที่มา : เว็ปรอง
http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?category=110&id=4697

ดนุพล said...

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยน (Convert) ด้วยการจัดรูปแบบ (Formatting) การกลั่นกรอง (Filtering) และการสรุป (Summarizing) ให้เป็นผลลัพธ์ที่มี รูปแบบ (เช่น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือวีดิทัศน์) และเนื้อหาที่ตรงกับ ความต้องการ และเหมาะสมต่อการนำไปใช้ (Alter 1996 : 29, 65, 714)

สารสนเทศ คือ ตัวแทนของข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล (Process) การจัดการ (Organized) และการผสมผสาน (Integrated) ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Post 1997 : 7)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีความหมาย (Meaningful) หรือเป็นประโยชน์ (Useful) สำหรับบางคนที่จะใช้ช่วยในการ ปฏิบัติงานและการจัดการ องค์การ (Nickerson 1998 : 11)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีความหมาย (Schultheis and Sumner 1998 : 39)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่มีความหมายเฉพาะภายใต้บริบท (Context) ที่เกี่ยวข้อง (Haag, Cummings and Dawkins 2000 : 20)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการปรับเปลี่ยน (Converted) มาเป็นสิ่งที่มีความ หมาย (meaningful) และเป็น ประโยชน์ (Useful) กับเฉพาะบุคคล (O’Brien 2001 : 15)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล หรือข้อมูลที่มีความหมาย (McLeod, Jr. and Schell 2001 : 12)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้รับการจัดระบบเพื่อให้มีความหมายและมีคุณค่าสำหรับ ผู้ใช้ (Turban, McLean and Wetherbe 2001 : 7)

สารสนเทศ คือ ที่รวม (ชุด) ข้อเท็จจริงที่ได้มีการจัดการแล้ว ในกรณีเช่น ข้อเท็จจริงเหล่านั้นได้มีการเพิ่มคุณค่า ภายใต้คุณค่าของข้อเท็จจริงนั้นเอง (Stair and Reynolds 2001 : 4)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผล หรือปรุงแต่ง เพื่อให้มีความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ (เลาว์ดอน และเลาว์ดอน 2545 : 6)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายต่อผู้รับ และมีคุณค่าอันแท้จริง หรือ คาดการณ์ว่าจะมีค่าสำหรับการดำเนินงาน หรือการตัดสินใจใน ปัจจุบัน หรืออนาคต (ครรชิต มาลัยวงศ์ 2535 : 12)

สารสนเทศ คือ เรื่องราว ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง และมี การผสมผสานความรู้ หรือหลักวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือความคิดเห็น ลงไปด้วย (กัลยา อุดมวิทิต 2537 :3)

สารสนเทศ คือ ข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นจนได้ ข้อสรุป เป็นข้อความรู้ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์ คือความรู้ที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นกับผู้ใช้(สุชาดา กีระนันท์ 2542 : 5)

สารสนเทศ คือ ข่าวสาร หรือการชี้แจงข่าวสาร (ปทีป เมธาคุณวุฒิ 2544 : 1)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ผ่านการวิเคราะห์ หรือสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมายที่สามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ (จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ 2544 : 4)

สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ที่สามารถนำไป ประกอบการทำงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ทำให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหา หรือทางเลือกในการ ดำเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล 2545 : 40)

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล หรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและ คุณค่าสำหรับผู้ใช้ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 2545 : 9)

สารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูลดิบ (Raw Data) ประกอบไปด้วย ข้อมูลต่างๆ ที่เป็น ตัวอักษร ตัวเลข เสียง และภาพ ที่นำไปใช้สนับสนุนการ บริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร (นิภาภรณ์ คำเจริญ 2545 : 14)
ที่มา : เวปรอง http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php

ดนุพล said...
This comment has been removed by the author.
ดนุพล said...

สารสนเทศ หมายถึงอะไร
2.สารสนเทศ หมายถึงอะไร
ตอบ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความ อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่น ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมหรือสัญญาณระบบต่างๆ การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบดาวเทียม การจองตั๋วเครื่องบิน การกดเงินจาก ATM เป็นต้น
ที่มา : เวปรอง http://non-krittayot.blogspot.com/2008/05/blog-post_30.html