Monday, November 10, 2008

ครั้งที่1 ความหมายของคำว่า นวัตกรรม

ให้นักศึกษาค้นคว้าความหมายของคำว่า สารสนเทศ และนวัตกรรม และสรุปเป็นความหมายของตนเอง

83 comments:

รัชนาภา said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ไพโรจน์ คชชา, 2542)

siriwan said...

สิริวรรณ มีรอด รหัส 0647258
สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ มาเลือกสรร จัดระบบ ประมวลผลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการงานต่างๆตามจุดประสงค์ของผู้ใช้งานสารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ นำมาประมวลผล สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียว
อ้างอิงจาก
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/techno.html
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://202.143.146.178/digital_lib/snet1/network/it/index.html
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://www.bcoms.net/temp/lesson1.asp
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htm
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://en.wikipedia.org/wiki/Information
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://www.princess-it.org/kp9/articles/ch1-1.th.html
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?q=%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8&select=1
จุมพจน์ วนิชกุล และอัญญาณี คล้ายสุบรรณ์. ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จาก
http://lib.kru.ac.th/eBook/1635301/doc1-2.html
มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ North - Chiang Mai University ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จาก
http://elearning.northcm.ac.th/mis/content.asp

ธิดาเทพ said...

วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542) ได้ให้ความหมาย สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์หรือความหมายนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเก็บข้อมูล การขายรายวันแล้วนำการประมวลผล เพื่อหาว่าสินค้าใดมียอดขายสูงที่สุด เพื่อจัดทำแผนการขายในเดือนต่อไป

รัชนาภา said...

รัชนาภา บุญประสพ 0647031
จากการรวบรวม สารสนเทศ (Information) หมายถึง การนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวหนังสือ ตัวเลข เสียงหรือรูปภาพต่างๆ มาทำการประมวลผลให้เป็นข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว ซึ่งสามารถสื่อความหมายและจุดประสงค์ให้เข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
โดยมีข้อมูลอ้างอิงจาก
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm
http://www.itdusit.com/webboard/viewthread.php?tid=142
http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html
http://joann-bantrang.blogspot.com/2008/10/blog-post_08.html
http://wbc.msu.ac.th/ge/1299108/section2_1.htm
http://www.lcc.ac.th/WEB_T/noi/Templates/Untitled-33.htm
จาก ไพโรจน์ คชชา

ธิดาเทพ said...

ธิดาเทพ เสนคุ้ม 0647248
จากการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาจเป็นรูปภาพ เสียง หรือได้จากสื่อต่าง แล้วนำมาประมวลผลโดยการวิเคราะห์ วิจัย แล้วจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ หรือใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์
โดยได้ข้อมูลจาก วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา และ
http://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2545/activity1/c2-2.htm
http://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2545/activity1/c2-3.htm
http://siriwadee.blogspot.com/2008/05/blog-post_27.html
http://www.thaigoodview.com/node/17474
http://202.143.146.178/digital_lib/snet1/network/it/index.html
http://www.krookrub.com/webboard/showthread.php?t=126

Piyaboot said...

นายปิยะบุตร จิตรช่วย รหัส 0647253
สรุป สารสนเทศ (Information)คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เนื้อหา สาระสำคัญต่างๆ ที่ผ่านการประมวลหรือวิเคราะห์สรุปผล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้อง จนได้ข้อสรุปเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์คือ ความรู้ที่เกิดเพิ่มขึ้นกับผู้ใช้ เป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจและสามารถนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไปกระทำกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีการบันทึกให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานของข้อมูลได้ ทั้งในรูปแบบของ ตัวเลข ตัวอักขระ เสียง ภาพ หรือสื่อผสมต่างๆ โดยสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ ในอนาคตได้ โดยจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการของผู้ใช้ข้อมูลต่างๆด้วย

อ้างอิงจาก ผศ. มาลี ล้ำสกุลและคณะ.เอกสารการสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.กรุงเทพฯ:2545

อ้างอิงจาก
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551จากhttp://www.kroolerm.com/web/learnning01.doc

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551
จาก http://wbc.msu.ac.th/ge/1299108/section2_1.htm

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551
จาก http://www.toawittaya.ac.th/IT-Class3/lesson2/lesson2.HTM

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551
จากhttp://dararat-b.blogspot.com/2007/11/blog-post.html

ปริญญา said...

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่เป็นสัญลักษณ์หรือตัวเลข ที่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดระเบียบ ให้เป็นความรู้หรือข่าวกรองที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ
อ้างอิงจาก:
J.C.Higgin, Information System for Planning and Control System : Concept and Case (London : Edward Arnold Ltd., 1976), p.2.

James J. O'Brein, Management Information system (New York : Litton Educational Pulblishing Inc.,1979), p.3.

ณรงค์ บุญมี. "แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ," มิตรครู (14 มกรคม 2525), หน้า 11-17.

อำรุง จันทวานิช และเจษฎ์ อนรรฆมงคล. "สภาพปัจจุบันและปัญหาของระบบสารสนเทศทางการศึกษาในประเทศไทย." รวมบทความที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2529)หน้า 25.

ถกล นิรันดร์ศิโรจน์. "ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศ," การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2525), หน้า 1-9.

Rachada said...

รัชฎา ยศบุตร รหัส 0647030
สารสนเทศ(information) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจตามจุดมุ่งหมายของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ้างอิงจาก
จรณิต แก้วกังวาล. การออกแบบและการจัดฐานข้อมูล. กรุงเทพ;ซีเอ็ดยูเคชั่น,2536. หน้า 10.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542.
หน้า 35.
ธนา จินดาวัฒน์. “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 5 . ”
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2534. หน้า 12.
พิบูล มณีนิล. “การดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร.”วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546. หน้า 12.
เพ็ญศรี บุญญบาล. “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโรงเข้ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร.”วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548. หน้า 11-12.
อธิปัตย์ คลี่สุนทร. ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์:ความเกี่ยวข้องและข้อคิดเพื่อพิจารณา.
กรุงเทพ;โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2537. หน้า 64-65.
Ray Mcleod, Jr.,and George Schell, Management Information Systems Eighted. (New Jersey : Prentice
Hall Englewood Chliffs, 2001),12.
Ralph M. Stair, Principle of Information Systems (Boston : Boyd and Fraser Publishing
Company,1992),4.
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q=
cache:3zc2hMl5F3oJ:th.wikipedia.org/wiki/
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:fFwCo_W84XgJ:www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จากhttp://209.85.175.104/search?q=cache:Jk7h2
QHGx1MJ:wbc.msu.ac.th/ge/1299108/section2_1.htm
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:L8enU8Sw1J0J:gotoknow.org/blog/sukifle/215882
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:Dw8uyJJWd_sJ:www.bcoms.net/temp/lesson1.asp
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:KFkXPIHXeSYJ:forum.datatan.net/index.php

ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://www.kingsolder.com/computer/it/#1
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:kay4EjD2RrgJ:www.212cafe.com/freeguestbook/viewcomment.php
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:nXcUBSmGtUkJ:www.csjoy.com/story/net/tne.htm

Rachada said...

รัชฎา ยศบุตร รหัส 0647030
สารสนเทศ(information) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจตามจุดมุ่งหมายของผู้ใช้งาน
อ้างอิงจาก
จรณิต แก้วกังวาล. การออกแบบและการจัดฐานข้อมูล. กรุงเทพ;ซีเอ็ดยูเคชั่น,2536. หน้า 10.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542.
หน้า 35.
ธนา จินดาวัฒน์. “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 5 . ”
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2534. หน้า 12.
พิบูล มณีนิล. “การดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร.”วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546. หน้า 12.
เพ็ญศรี บุญญบาล. “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโรงเข้ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร.”วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548. หน้า 11-12.
อธิปัตย์ คลี่สุนทร. ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์:ความเกี่ยวข้องและข้อคิดเพื่อพิจารณา.
กรุงเทพ;โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2537. หน้า 64-65.
Ray Mcleod, Jr.,and George Schell, Management Information Systems Eighted. (New Jersey : Prentice
Hall Englewood Chliffs, 2001),12.
Ralph M. Stair, Principle of Information Systems (Boston : Boyd and Fraser Publishing
Company,1992),4.
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q=
cache:3zc2hMl5F3oJ:th.wikipedia.org/wiki/
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:fFwCo_W84XgJ:www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จากhttp://209.85.175.104/search?q=cache:Jk7h2
QHGx1MJ:wbc.msu.ac.th/ge/1299108/section2_1.htm
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:L8enU8Sw1J0J:gotoknow.org/blog/sukifle/215882
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:Dw8uyJJWd_sJ:www.bcoms.net/temp/lesson1.asp
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:KFkXPIHXeSYJ:forum.datatan.net/index.php
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://www.kingsolder.com/computer/it/#1
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:kay4EjD2RrgJ:www.212cafe.com/freeguestbook/viewcomment.php
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:nXcUBSmGtUkJ:www.csjoy.com/story/net/tne.htm

nipitporn said...

*@/]/][]/];*
*;[=..][..=];*
*;[>["¥"]< ];*
นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ รหัส 0647250
ความหมายของสารสนเทศ
สารสนเทศ (Information)หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดระเบียบ ให้ข้อมูลนั้นมีความหมายเพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือประกอบการตัดสินใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

อ้างอิงจาก
ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2551.จาhttp://www.csjoy.
com/story/net/tne.htm
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2551.จากhttp://www.
information999.th.gs/web-
i/nformation999/page11.htm
พิบูล มณีนิล. การดำเนินงานสารสนเทศของสถาน
ศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร.วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546
เพ็ญศรี บุญญบาล .การจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโรงเข้.ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต.สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา.มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548.
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เทคโนโลยีสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2551.จากhttp://wbc
.msu.ac.th/ge/1299108/section2_1 .htm
สารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.
จากhttp://www.chakkham.ac.
th/technology/techno2/page1.html
สารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.
จาก http://202.143.146.178
/digital_lib/snet1
/network/it/index.html
สารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.
จาก http://th.wikipedia.org
สุธาสินี เรืองฉาย.ระบบสารสนเทศเบื้องต้น.สืบค้นเมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.จาก
http://www.lcc.ac.th
/WEB_T/noi/Templates/Untitled-33 .htm
***********************************

กัลยา ภู่ทอง 0647245 said...

กัลยา ภู่ทอง 0647245 จากการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ (information)หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงกันโดยการประมวลผล สามารถนำมาไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจได้

อ้างอิงจาก
เพ็ญศรี บุญญบาล. “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโรงเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร.”วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548. หน้า 11-12.
Bonita J. Campbell,Understanding Information stem Foundation for control (New Delhi:Prentice-hall of Indai,1979),44-45.
Jerome Kanter,management Information System, 3rd ed.(New Delhi:Prentice-hall of Indai,1984),30.
Jame O.hicks, Jr.,Management Information System (Singapore:West Publishing Company,1993),36.

พัชรินทร์ 0647254 said...

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการประมวลผล เพื่อให้มีความชัดเจน สามารถสื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ้างอิงจาก
จิราภรณ์ สุธัมมสภา. "แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ"ในเอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, 2537 หน้า 5-6
อธิปัตย์ คลี่สุนทร. ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ : ความเกี่ยวข้องและข้อคิดเพื่อการพิจารณา ในสารสนเทศ ศธ 2537. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537 หน้า 64-65
ครรชิต มาลัยวงศ์. ไอทีกับธุรกิจ แนวคิดและแนวทาง. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2538 หน้า 11

อัจฉราพร said...

อัจฉราพร กลิ่นเกษร รหัส0647260
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ผ่านการเลือกสรรและอยู่ในรูปที่นำไปใช้ได้ โดยได้มาจากการรวบรวมข้อมูลดิบมาทำการจัดระบบ หรือผ่านการประมวลผล วิเคราะห์ แปลความหมายออกมา โดยจะต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆได้

อ้างอิงจาก
จรณิต แก้วกังวาล. การออกแบบและการจัดฐานข้อมูล. กรุงเทพ;ซีเอ็ดยูเคชั่น,2536. หน้า 10.

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จากhttp://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-6248.html

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จากhttp://www.vcharkarn.com/vcafe/53170/1

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จากhttp://www.csjoy.com/story/net/tne.htm

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จาก(Alter,1996:29,65,714),(Post,1997:7),(Nickerson,1998:11),(O.Brien,2001:15),(McLeod,Jr.and Schell,2001:12),(ครรชิต มาลัยวงศ์,2535:12),(สุชาดา กีระนันท์,2542:5),(จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ,2544:4),(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล,2545:40) http://www.3000-1601.th.gs/web-3/000-1601/p-content-1-1.html

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จาก (ดิลก บุญเรืองรอด),(ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ),(ชโลมใจ ภิงคารวัฒน์ และสุรพล หวังดี),(อนุจินต์ กนิษฐรัตน์)http://www.lcc.ac.th/WEB_T/noi/Templates/Untitled-33.htm

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จากhttp://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2545/activity1/c2-2.htm

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จากhttp://www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/technof2.htm

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จาก
http://202.143.146.1/digital_lib
/snet1/network/it/index.html

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จากhttp://www.bpcd.net/new_subject/library/ebook/ict/ict_fundamental/121.html

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จากhttp://www.tkc.go.th/index.aspx?pageid=156&parent=111&directory=1460&pagename=content

Pichart said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Pichart said...
This comment has been removed by a blog administrator.
SuNnY said...
This comment has been removed by a blog administrator.
thidalak said...

Thidalak Thawee (0647249)

สารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ผ่านการรวบรวม ประเมินผล วิเคราะห์ผล แล้ว จัดเก็บ บันทึกลงในวัสดุชนิดต่างๆอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ซึ่ง
ปรากฎในรูปแบบที่สามารถสื่อความหมายได้ เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์ แผ่นซีดี-รอม เป็นต้น


อ้างอิงจาก :
คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.สารสนเทศและการค้นคว้า.พิมพ์ครั้งที่ ๒.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง,๒๕๔๘

จุมพล วนิชกุล. สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.,๒๕๔๙

ชัยเลิศ ปริสุทธกุล. ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์.นครปฐม:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม,๒๕๔๗

นภนนท์ หอมสุด.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด,๒๕๔๘

วิเชียร ฝอยพิกุล.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วย Arc View.นครราชสีมา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,๒๕๔๗

สรรค์ใจ กลิ่นดาว.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักการเบื้องต้น.กรุงเทพ:มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์,๒๕๔๒

thidalak said...

ลอยกระทงวันนี้ โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อกระทง แถมคนลอย น้ำเปล่า เป็บซี่ แฟนต้า frenchfried ไข่ครก ส้มตำ ไก่ย่าง โดนัท เสื้อผ้า แฟชั่นจากเกาหลี ราคาพิเศษสุด สนใจ เชิญแวะมาเลือกซื้อหาไปรับประทาน หรือสวมใส่ได้ ที่Zone G20-22 ตั้งแต่เวลา 16.30น เป็นต้นไป คนขายและทีมงานสวมเสื้อสี่แรงๆ พิเศษ รู้จักคนขายราคากันเอง อย่าลืมนะมาอุดหนุนกันเยอะๆเพื่อนำเงินไปเลี้ยงเด็กด้อยโอกาสที่บ้านแม่น้ำน้อย กาญจนบุรี 10 มกราคม 52

Pichart said...

นายพิชาติ แก้วพวง 0647027
จากการรวบรวมความหมายของสารสนเทศจากพจนานุกรมทั้งไทยและภาษาอังกฤษ เอกสาร ตำรา หนังสือวิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์ สามารถสรุปได้ดังนี้
สารสนเทศ (information) ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยอยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย และมีคุณค่าในการตัดสินใจ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับตวามต้องการของผู้ใช้
แหล่งข้อูลอ้างอิง
จรณิต แก้วกังวาล. การออกแบบและการจัดฐานข้อมูล. กรุงเทพ;ซีเอ็ดยูเคชั่น,2536. หน้า 10.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542.
หน้า 35.
ธนา จินดาวัฒน์. “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 5 . ”วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2534. หน้า 12.
พิบูล มณีนิล. “การดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร.”วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546. หน้า 12.
เพ็ญศรี บุญญบาล. “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโรงเข้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร.”วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548. หน้า 11-12.
อธิปัตย์ คลี่สุนทร. ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์:ความเกี่ยวข้องและข้อคิดเพื่อพิจารณา. กรุงเทพ;โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2537. หน้า 64-65.
อำรุง จัททวานิช และคณะ.รวมบทความเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษา.กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย,2528 หน้า 24
John G. Burch and Felix R. Strater,Information System : Theory and Practice ,3rd ed .(New York : John Willy &Son ,1974. p7.
Ralph M. Stair, Principle of Information Systems (Boston : Boyd and Fraser Publishing
Company,1992),p4.
Ray Mcleod, Jr.,and George Schell, Management Information Systems .Eight ed. (New Jersey : Prentice Hall Englewood Chliffs, 2001),p12.
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จากhttp://202.143.146.1/digital_lib
/snet1/network/it/index.html
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:L8enU8Sw1J0J:gotoknow.org/blog/sukifle/215882
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:Dw8uyJJWd_sJ:www.bcoms.net/temp/lesson1.asp
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:KFkXPIHXeSYJ:forum.datatan.net/index.php
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://www.kingsolder.com/computer/it/#1

สารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2551 จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

Pichart said...

นายพิชาติ แก้วพวง 0647027
จากการรวบรวมความหมายของสารสนเทศจากพจนานุกรมทั้งไทย
และภาษาอังกฤษ เอกสาร ตำรา หนังสือวิทยานิพนธ์ และเว็บไซต์ สามารถสรุปได้ดังนี้
สารสนเทศ (information) ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย และมีคุณค่าในการตัดสินใจ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับตวามต้องการของผู้ใช้
แหล่งข้อูลอ้างอิง
จรณิต แก้วกังวาล. การออกแบบและการจัดฐานข้อมูล. กรุงเทพ;ซีเอ็ดยูเคชั่น,2536. หน้า 10.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542.
หน้า 35.
ธนา จินดาวัฒน์. “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 5 . ”วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2534. หน้า 12.
พิบูล มณีนิล. “การดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร.”วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546. หน้า 12.
เพ็ญศรี บุญญบาล. “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโรงเข้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร.”วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548. หน้า 11-12.
อธิปัตย์ คลี่สุนทร. ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์:ความเกี่ยวข้องและข้อคิดเพื่อพิจารณา. กรุงเทพ;โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2537. หน้า 64-65.
อำรุง จัททวานิช และคณะ.รวมบทความเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษา.กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย,2528 หน้า 24
John G. Burch and Felix R. Strater,Information System : Theory and Practice ,3rd ed .(New York : John Willy &Son ,1974. p7.
Ralph M. Stair, Principle of Information Systems (Boston : Boyd and Fraser Publishing
Company,1992),p4.
Ray Mcleod, Jr.,and George Schell, Management Information Systems .Eight ed. (New Jersey : Prentice Hall Englewood Chliffs, 2001),p12.
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จากhttp://202.143.146.1/digital_lib
/snet1/network/it/index.html
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:L8enU8Sw1J0J:gotoknow.org/blog/sukifle/215882
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:Dw8uyJJWd_sJ:www.bcoms.net/temp/lesson1.asp
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:KFkXPIHXeSYJ:forum.datatan.net/index.php
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 จาก http://www.kingsolder.com/computer/it/#1

สารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2551 จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

kasama said...

^^

สวัสดีค่ะ

กษมาค่ะ

มารายงานตัวก่อนนะคะ

SuNnY said...

ประภัสสร จันทร์แดง 0647026

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้มีความหมายเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือ ประกอบการตัดสินใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้

อ้างอิง

ถกล นิรันดร์ศิโรจน์. "ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศ," การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน .กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2525

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542.

สรรค์ใจ กลิ่นดาว.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักการเบื้องต้น.กรุงเทพ:มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์,2542

สารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จาก http://planet.kapook.com/bigger/link/view/30662

สารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จาก http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp

สารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/

วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542).สารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551
จากhttp://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm

สุมณฑิรา said...

สุมณฑิรา นิยะมะ 0647259

สรุปได้ว่า สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านั้น แล้วถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความหมายต่อผู้รับและมีคุณค่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างอิงจาก
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จากhttp://www.3000-1601.th.gs/web-3/000-1601/p-content-1-1.html
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 จากhttp://www.kingsolder.com/computer/it/#1
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:kay4EjD2RrgJ:www.212cafe.com/freeguestbook/viewcomment.php
ความหมายของสารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:nXcUBSmGtUkJ:www.csjoy.com/story/net/tne.htm

เบญจมาศ said...

สวัสดีค้า

กัลยา ภู่ทอง 0647245 said...

ครั้งที่ 2
กัลยา ภู่ทอง 0647245 จากการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ (information)หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล จัดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจได้

อ้างอิงจาก
กรมสามัญศึกษา.การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา.ม.ป.ท,ม.ป.ป..หน้า 13
จรณิต แก้วกังวาล. การออกแบบและการจัดฐานข้อมูล. กรุงเทพ;ซีเอ็ดยูเคชั่น,2536. หน้า 10.
ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย.การพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ.ชัยนาท:ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย,2545.หน้า 53.
เพ็ญศรี บุญญบาล. “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโรงเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร.”วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548. หน้า 11-12.
Bonita J. Campbell,Understanding Information stem Foundation for control (New Delhi:Prentice-hall of Indai,1979),44-45.
Jerome Kanter,management Information System, 3rd ed.(New Delhi:Prentice-hall of Indai,1984),30.
Jame O.hicks, Jr.,Management Information System (Singapore:West Publishing Company,1993),36.

เบญจมาศ said...

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข เสียง หรือภาพ ที่ได้รับการจัดระบบหรือประมวลผล เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน

อ้างอิงจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.เทคโนโลยีสารนิเนศเบื้องต้น.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,นนทบุรี,2538
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จากhttp://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จาก
http://www.geocities.com/info2city/infor.htm
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551จากhttp://www.kroolerm.com/web/learnning01.doc
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551จาก
http://www.lcc.ac.th/WEB_T/noi/Templates/Untitled-33.htm
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551จาก
http://www.kbyala.ac.th/web-subject/web-tec/pen/my%20web/mywebit7/p3/it.ppt

siriwan said...

สิริวรรณ มีรอด รหัส 0647258
จาการศึกษาเรื่องความหมายของคำว่าสารสนเทศสามารถสรุปได้ว่า สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ มาเลือกสรร จัดระบบ ละประมวลผลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆตามจุดประสงค์ของผู้ใช้งาน สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ นำมาประมวลผล สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อ้างอิงจาก Website
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/techno.html
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://202.143.146.178/digital_lib/snet1/network/it/index.html
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://www.bcoms.net/temp/lesson1.asp
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htm
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://en.wikipedia.org/wiki/Information
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://www.princess-it.org/kp9/articles/ch1-1.th.html
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?q=%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8&select=1
จุมพจน์ วนิชกุล และอัญญาณี คล้ายสุบรรณ์. ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จาก
http://lib.kru.ac.th/eBook/1635301/doc1-2.html
มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ North - Chiang Mai University ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จาก
http://elearning.northcm.ac.th/mis/content.asp
หนังสือ
เพ็ญศรี บุญญบาล .การจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโรงเข้.ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.มหาวิทยาลัยศิลปากร,2548.
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

สยาม said...

test

Nichapa said...

ณิชาภา 0647029

จากการรวบรวมข้อมูลของสารสนเทศ
สารสนเทศ (information)หมายถึงการนำข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร หรือความรู้ต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ มาเข้าสู่กระบวนการจัดระบบและประมวลผลอย่างมีหลักการและเป็นไปตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีสาระ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ทันที เช่น ใช้ในการวางแผนงานด้านต่าง ๆ ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ หรือใช้เป็นเครื่องมือในการคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งข้อมูลนั้นจะต้องสามารถสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ที่ต้องการนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้ โดยเกิดประโยชน์สูงสุด

อ้างอิงจาก
1. ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
2. ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จากhttphttp://www.itdestination.com/resources/tech/showtech.php?00001
3. ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จากhttp://porthong189.spaces.live.com/blog/cns!C81037074AA80D6C!234.entry
4. ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จากhttp://www.thonburi.ac.th/moodle/mod/forum/discuss.php?d=3719
5. ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จากhttp://learners.in.th/blog/keatar01/122165
6. ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จากhttp://learners.in.th/blog/ko-chan/31923
7. ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จากhttp://gotoknow.org/blog/somponp/17148
8. ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จากhttp://guru.sanook.com/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8_%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
9. ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จากhttp://learn.dkt.ac.th/courses/2/Untit1-2.html
10. ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จากhttp://
11. ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จากhttp://staff1.kmutt.ac.th/~sumet/combk/ch9/c914.html

kasama said...

กษมา มาลาแวจันทร์ รหัส 0647244

สารสนเทศ (Information)หมายถึง ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข เสียงและภาพ หรือที่สามารถสื่อความหมายได้ นำมาประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้

อ้างอิงจาก

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยบูรพา.สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า.กรุงเทพฯ:2548.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาศิลปศาสตร์.เทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น.นนทบุรี:2538.

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12ก.พ.2551 จากhttp://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2545/activity1/c2-2.htm

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12ก.พ.2551 จาก http://202.143.146.178/digital_lib/snet1/network/it/index.html

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12ก.พ.2551 จาก http://www.cs3.ssru.ac.th/rujijan/WebRujijan/PDF/PDF2.pdf

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12ก.พ.2551 จาก
http://learners.in.th/blog/keatar01/122165

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12ก.พ.2551 จาก http://wiki.nectec.or.th/dpu/CC613Students/RatanaponReport#ความหมายของสารสนเทศ%20%20(Information)

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12ก.พ.2551 จาก http://www.3000-1601.th.gs/web-3/000-1601/p-content-1-1.html

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12ก.พ.2551 จากhttp://www.thaiedresearch.org/result/result.php?id=6942

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12ก.พ.2551 จาก http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/technof2.htm

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 12ก.พ.2551 จากhttp://web.bsru.ac.th/~direkkung/IT/index_IT_content1.htm

สยาม said...

สยาม อัจฉริยประภา รหัส 0647033
ความหมายของสารสนเทศ
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ได้รับการวิเคราะห์ ประมวลผล สามารถแสดงข้อมูลหรือข่าวสารแก่ผู้รับ มีประโยชน์ ในการตัดสินใจหรือการดำเนินงานต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต
อ้างอิงจาก
คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.สารสนเทศและการค้นคว้า.พิมพ์ครั้งที่ ๒.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง,๒๕๔๘
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.เทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,นนทบุรี,2538
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จาก
http://www.lcc.ac.th/WEB_T/noi/Templates/Untitled-33.htm
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จาก
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จาก
http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จาก
http://www.sirikitdam.egat.com/WEB_MIS/108/data.html
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พ.ย.2551 จาก
http://wbc.msu.ac.th/ge/1299108/section2_1.htm

wararak said...

ฮาโหลลล ลล

Akkachai said...

ทดสอบ

Akkachai said...

นายเอกชัย ภูมิระรื่น 0647034
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล(data)ที่ได้จากการนำข้อมูลขั้นต้นหลายอย่างมาวิเคราะห์และประมวลผลให้มีความหมาย แสดงในรูปของตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ผ่านการคัดสรร และตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการอ้างอิง, ตอบคำถาม หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความต้องการ


J.C. Higgins, Information System Planning and Control System : Concept and Case (London : Edward Arnold Ltd., 1976), p.2

ณรงค์ บุญมี, “แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ” มิตรครู (14 มกราคม 2525), หน้า 11-17.

ผการัตน์ พู่กลั่น. การพัฒนาชุดฝึกอบรม วิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. หน้า 8

Bonita J. Campbell, Understanding Information System Foundation for Control (New Delhi : Prentice-Hall of India, 1979), pp. 44-45.
Robert G. Murdick, Joel E. Ross, and Jame R. Clagget, Information System For Modem Management (3d ed.;Englewood Cliffs:Prentice-Hall, 1985), p.6

อำรุง จันทวานิช และเจษฎ์ อนรรฆมงคล, “สภาพปัจจุบันและปัญหาของระบบสารสนเทศทางการศึกษาในประเทศไทยและระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ” ใน รวมบทความเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษา โครงการพัฒนศึกษาอาเซียน, กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย, 2529. หน้า 25.

อธิปัตย์ คลี่สุนทร, “ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์:ความเกี่ยวข้องและข้อคิดเพื่อพิจารณา” ใน สารสนเทศ ศธ.2537, ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2537. หน้า 64 – 65

กิตติ สุภานนทเดชากุล. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532. หน้า52

พัชรินทร์ 0647254 said...

ครั้งที่ 2
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์
อ้างอิงจาก
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 หน้า 35
ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย. การพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ. ชัยนาท : ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย, 2545 หน้า 53
เพ็ญศรี บุญญบาล. "การจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโรงเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร" ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548

จารุวรรณ said...

จารุวรรณ ยิ่งยงค์ 0647025
จากการรวบรวมข้อมูลความหมายของสารสนเทศ (information) สามารถสรุปได้ดังนี้
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวล ผ่านการวิเคราะห์ ด้วยกรรมวิธีการจัดข้อมูล จนได้ข้อมูลเป็นข้อความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ในอนาคตได้ โดยนำไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก
สุชาดา กีระนันทน์.เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ข้อมูลในระบบสารสนเทศ.พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล.ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ .กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.

สุขุม เฉลยทรัพย์.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต.กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542.

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.จาก http://www.geocities.com/info2city/infor.htm

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.จาก http://forum.datatan.net/index.php?topic=94.0
ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.จาก "http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.จาก http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm

wararak said...

นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์ รหัส 0647256 ~*

สารสนเทศ (information)หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ประมวลผลแล้ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์

=แหล่งข้อมูลอ้างอิง=

ถกล นิรันดร์ศิโรจน์. "ความหมายและความสำคัญของระบบสารสนเทศ," การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2525), หน้า 1-9.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาศิลปศาสตร์.เทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น.นนทบุรี:2538.

ความหมายของสารสนเทศ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2551
จาก
http://joann-bantrang.blogspot.com/2008/10/blog-post_08.html

ความหมายของสารสนเทศ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2551
จาก
http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/IT/technof2.htm

ความหมายของสารสนเทศ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2551
จาก
http://www.lcc.ac.th/WEB_T/noi/Templates/Untitled-33.htm

ความหมายของสารสนเทศ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2551
จาก
http://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2545/activity1/c2-2.htm

ความหมายของสารสนเทศ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2551
จาก
http://www.tkc.go.th/index.aspx?pageid=156&parent=111&directory=1460&pagename=content

ความหมายของสารสนเทศ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2551
จาก
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-6248.html

ความหมายของสารสนเทศ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2551
จาก
http://planet.kapook.com/bigger/link/view/30708

ความหมายของสารสนเทศ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2551
จาก
http://www.hatyaiwit.ac.th/media/41101/Lesson2/Page201.htm

ความหมายของสารสนเทศ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2551
จาก
http://www.ds.ru.ac.th/Test1/Aj_palida/E-learning/Unit1/IT_InformationTech.ppt#256,1,เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมายของสารสนเทศ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2551
จาก
http://www.csw.ac.th/cswweb/kru_sci/techno1.ppt#315,19,ความหมายของสารสนเทศ

ความหมายของสารสนเทศ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2551
จาก
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm

ความหมายของสารสนเทศ สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2551
จาก
http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html

payoon said...

นายกัปปิย เล้าเจริญ รหัส 0647263
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ ที่ได้รับการตรวจสอบ กลั่นกรอง และประมวลผล เรียบร้อยแล้ว เป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้งานในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ใช้
อ้างอิงจาก
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่
12 พ.ย.2551 จาก
http://www.princess-it.org/kp9/articles/ch1-1.th.html
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่
12 พ.ย.2551 จาก http://techno.edu.buu.ac.th/smfboard/wp03/?p=145
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่
12 พ.ย.2551 จาก
http://www.mc.ac.th/icts/102.html
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่
12 พ.ย.2551 จาก
http://www.lib.ru.ac.th/knowledge/pcweb/ITless12newpdf.pdf
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่
12 พ.ย.2551 จาก
http://gold.rajabhat.edu/learn/ELEANING/information/index_right.htm
ผการัตน์ พู่กลั่น.การพัฒนาชุดฝึกอบรม วิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา.นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549.หน้า 6
ธีรศักดิ์ พิงภักดิ์.แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี. นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. หน้า 19

Papao said...

สิทธิชัยคร้าบบบ

สารสนเทศ ( information ) ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลดิบมาวิเคราะห์ เลือกสรร จัดระบบ ประมวลผลหรือแปรสภาพด้วยวิธีการต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสม ให้อยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานวางแผน หรือประกอบการตัดสินใจได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไปเป็นแหล่งอ้างอิงนะครับ

http://www.mwit.ac.th/~mwitpro/form/new/pdf/IResearch.pdf โดย รุจเรขา อัศวิษณุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
และ http://en.wikipedia.org/wiki/Information ( วิกิพีเดีย )

http://www.osesa.net/km/modules.php?name=News&file=article&sid=302 เว็บไซต์ของศูนย์บริหารจัดการความรู้สพท. สตูล

http://www.sakolraj.ac.th/media/Part2%20Information.htm เว็บไซต์ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุล จ.สกลนคร

http://school.obec.go.th/sridonchai/elearning/Detail/unit23.htm เว็บไซต์ของโรงเรียนดอนชัยวิทยา

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8 ซึ่งได้รวบรวมความหมายของคำว่าสารสนเทศของผู้รู้หลายท่านไว้ เช่น Saracevic and Wood ,Nickerson,ครรชิต มาลัยวงศ์ ,กัลยา อุดมวิทิต ,ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล ,นิภาภรณ์ คำเจริญ และอีกมากมาย

http://www.geocities.com/info2city/infor.htm

http://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2545/activity1/c2-2.htm

....

ไปเเล้วคร้าบบบ

สุขสันต์วันลอยกระทงนะคร้าบบคุนเเม่&คุนเพื่อน

กฤษฎา said...

นายกฤษฎา วิสัยรัตน์ รหัส 0648071

จากการสืบค้น สรุปได้ว่า

"สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่ที่ประมวล วิเคราะห์ผล

สรุป ด้วยวิธีการต่างๆ ให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่

สัมพันธ์กัน ทำให้มีคุณค่ามากขึ้น และมีวัตถุประสงค์

เพื่อจะนำข้อมูลนั้นไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ"

อ้างอิงจาก


นฤมล ปราชญโยธิน.ข่ายงานสนเทศไทยศึกษา : สาระและมติปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531

ไพโรจน์ คชชา .คู่มือการเรียนโปรแกรมสำเร็จรูปวิชา การจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 97. กรุงเทพฯ : บริษัท เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี, 2542.

ระเบียบ สุภวิรี.รายงานการวิจัยเรื่องความต้องการและการใช้สารนิเทศของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร .นครปฐม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองสารสนเทศ.ศัพทานุกรมสำหรับปฏิบัติการในระบบสารสนเทศทางการศึกษา . กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527

แค่นี้ก่อน พาเพื่อนไปลอยกระทง เดี่ยวมาต่อ แบบยาแดงผ่าแปด หนุกดี 555++

Tawit_Luxsanga said...

นายทวิช ลักษณ์สง่า 0647247 ^_^

สารสนเทศ ( Information ) หมายถึง การนำข้อมูล ( data ) ไม่ว่าจะเป็น ตัวเลข ข้อมูลเอกสาร เสียง ภาพ ต่างๆ นำมาจัดเรียงอย่างเป็นระบบ จัดหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างอิงจาก....
http://www.csjoy.com/story/net/tne.htm สืบค้นวันที่ 12/11/08

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-6248.html สืบค้นวันที่ 12/11/08


http://www.kingsolder.com/computer/it/#1 สืบค้นวันที่ 12/11/08

http://www.lcc.ac.th/WEB_T/noi/Templates/Untitled-33.htm สืบค้นวันที่ 12/11/08

จากhttp://209.85.175.104/search?q=cache:Jk7h2 สืบค้นวันที่ 12/11/08

จากhttp://www.chakkham.ac.
th/technology/techno2/page1.html
สืบค้นวันที่ 12/11/08


ป.ล. อาจารย์ก๊าบบบทำลายความสุขในวันลอยกระทงของผมจริงๆ ต้องมานั่งทำก่อนลอยกระทงเนี่ยยย ว่าแต่อาจารย์ไปลอยกระทงกับใครคร้าบบ

^_^


^o^

*******************************

Pitcha0647255 said...

นางสาวพิชชา สุริอาจ รหัส 0647255

ความหมายของสารสนเทศ
สารสนเทศ (Information)หมายถึง การนำเอาข้อมูลดิบ (data)มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการสำหรับใช้ทำประโยชน์ มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานสารสนเทศ
อยู่ในรูปแบบที่มีคุณค่าในการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

อ้างอิงจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์.เทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,นนทบุรี,2538
หน้าที่ 6
คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.สารสนเทศและการค้นคว้า.พิมพ์ครั้งที่ ๒.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง,๒๕๔๘ หน้าที่ 2-3
ความหมายของสารสนเทศ
สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551
http://en.wikipedia.org/wiki/Information
ความหมายของสารสนเทศ
สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จาก
http://gotoknow.org/blog/sukifle/215882
ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จากhttp://www.bpcd.net/new_subject/library/ebook/ict/ict
ความหมายของสารสนเทศ
สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จาก
http://www.lcc.ac.th/WEB_T/noi/Templates/Untitled-33.htm
ความหมายของสารสนเทศ
สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จาก
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm
ความหมายของสารสนเทศ
สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จาก
http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html
ความหมายของสารสนเทศ
สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จาก
http://www.sirikitdam.egat.com/WEB_MIS/108/data.html
ความหมายของสารสนเทศ
สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2551 จาก
http://articles.gourt.com

พัชรินทร์ 0647254 said...

ครั้งที่ 3
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเรียงลำดับ แยกประเภท เชื่อมโยง คำนวณ หรือสรุปผลให้มีความสัมพันธ์กัน และจัดอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตามวัตถุประสงค์
อ้างอิงจาก
จรณิต แก้วกังวาล. การออกแบบและการจัดฐานข้อมูล. กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2536. หน้า 10.
กรมสามัญศึกษา. การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา. มปท., มปป., หน้า 13
ธนา จินดาวัฒน์. “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 5 . ”
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต . ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2534. หน้า 12.
พิบูล มณีนิล. "การดำเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร" ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546
ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย. การพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ. ชัยนาท : ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย, 2545 หน้า 53
ครรชิต มาลัยวงศ์. ไอทีกับธุรกิจ แนวคิดและแนวทาง. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2538 หน้า 11

jirayu talah 0647246 said...

โหลๆ เทส จากจิรายุ ผู้เชื่องช้า

jirayu talah 0647246 said...

สารสนเทศ คือ การนำข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ เสียง เอกสาร นำมาผ่านกระบวนการจัดข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ คัดเลือก จัดสรรค์จนได้ข้อมูลที่ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆที่ตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้ใช้


อ้างอิง

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-6248.html

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551
จาก http://wbc.msu.ac.th/ge/1299108/section2_1.htm

สารสนเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

ความหมายของสารสนเทศ .สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2551 จาก
http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1

jirayu talah 0647246 said...

ไปหละ ไปลอยกระทงหละ ลอยทุกข์ลอยโศกลอยเดือนแรมมมมมออกไปไกลๆจากชีวิต ขอให้หนูรวยๆ สาธุ รักนะคุณแม่

จารุวรรณ said...

จารุวรรณ ยิ่งยงค์ 0647025
จากการรวบรวมข้อมูลความหมายของสารสนเทศ (information) สามารถสรุปได้ดังนี้
สารสนเทศ หมายถึง ข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นจนได้ข้อสรุป เป็นข้อความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ในอนาคต โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์คือความรู้ที่เกิดเพิ่มขึ้นกับผู้ใช้

อ้างอิงจาก
วาสนา สุขกระสานติ.โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

พนิดา พานิชกุล.เทคโนโลยีสารสนเทศ.กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2549

ชุมพล ศฤงคารศิริ.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.พิมพ์ครั้งที่ 4 . กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2540.

จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.พิมพ์ครั้งที่ 5.กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2549.

ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.จาก http://joann-bantrang.blogspot.com/2008/10/blog-post_08.html

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.จาก http://eakphan.multiply.com/journal/item/4/Information_Main

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.จาก http://www.lcc.ac.th/WEB_T/noi/Templates/Untitled-33.htm

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.จาก http://learners.in.th/blog/naratip-m4/89062?page=1

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.จาก http://forum.datatan.net/index.php?action=printpage;topic=122.0

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=209859

ความหมายของสารสนเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551.จาก http://haseela.blogka.com/15474/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.html

รัชนาภา said...

รัชนาภา บุญประสพ 0647031
จากการรวบรวม สารสนเทศ (Information) หมายถึง การนำข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ ที่อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียงสัญลักษณ์ หรือกลิ่น มาทำการประมวลผลโดยการการจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การสรุปผล การคำนวณ ให้เป็นข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว ซึ่งสามารถสื่อความหมายและจุดประสงค์ให้เข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
โดยมีข้อมูลอ้างอิงจาก
http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htm
http://www.itdusit.com/webboard/viewthread.php?tid=142
http://www.chakkham.ac.th/technology/techno2/page1.html
http://joann-bantrang.blogspot.com/2008/10/blog-post_08.html
http://wbc.msu.ac.th/ge/1299108/section2_1.htm
wbc.msu.ac.th/ge/1299108/GE/1299108_PP/lesson1_information.ppt
http://gotoknow.org/blog/sukifle/215882?class=yuimenuitemlabel
http://www.princess-it.org/kp9/articles/ch1-1.th.html
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น .กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549
อรรณพ เธียรถาวร. สื่อสารมวลชนและสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอส พี, 2542
จุมพจน์ วนิชกุล .สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549

ธิดาเทพ said...

ธิดาเทพ เสนคุ้ม 0647248
จากการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ หมายถึง การรวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่ได้จากวิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดาวเทียม โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ โดยข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นแบบรูปภาพ เสียง หรือได้จากสื่อต่าง แล้วนำมาประมวลผลโดยการวิเคราะห์ วิจัย แล้วจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ หรือใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ แล้วแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ แผนที่ แผ่นใส ฯลฯ เพื่อที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ตรงและทันกับความต้องการ
โดยได้ข้อมูลอ้างอิงจาก
http://www.yupparaj.ac.th/RoomNet2545/activity1/c2-2.htm
http://siriwadee.blogspot.com/2008/05/blog-post_27.html
http://www.thaigoodview.com/node/17474
http://202.143.146.178/digital_lib/snet1/network/it/index.html
http://www.krookrub.com/webboard/showthread.php?t=126
http://gold.rajabhat.edu/learn/ELEANING/information/RESEARCH/main.htm
http://www.nrru.ac.th/learning/science/sc_007/03/unit1/it2.html
http://www.lib.ru.ac.th/knowledge/pcweb/ITless12newpdf.pdf
http://www.princess-it.org/kp9/articles/ch1-1.th.html
สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) : เอกสารคำสอนวิชา 13201. [นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2546-2547
ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เอก ศรีเชลียง. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาตร์ และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2544
จุมพจน์ วนิชกุล .สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549

กฤษฎา said...

นายกฤษฎา วิสัยรัตน์ รหัส 0648071

จากการสืบค้น สรุปได้ว่า

"สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่ที่ประมวล วิเคราะห์ผล

สรุป ด้วยวิธีการต่างๆ ให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่

สัมพันธ์กัน ทำให้มีคุณค่ามากขึ้น และมีวัตถุประสงค์

เพื่อจะนำข้อมูลนั้นไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ"

อ้างอิงจาก


นฤมล ปราชญโยธิน.ข่ายงานสนเทศไทยศึกษา : สาระและมติปฏิบัติการ.กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531

ไพโรจน์ คชชา .คู่มือการเรียนโปรแกรมสำเร็จรูปวิชา การจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 97. กรุงเทพฯ : บริษัท เซ็นเตอร์ ดิสคัฟเวอรี, 2542.

ระเบียบ สุภวิรี.รายงานการวิจัยเรื่องความต้องการและการใช้สารนิเทศของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร .นครปฐม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองสารสนเทศ.ศัพทานุกรมสำหรับปฏิบัติการในระบบสารสนเทศทางการศึกษา . กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527

แค่นี้ก่อน พาเพื่อนไปลอยกระทง เดี่ยวมาต่อ แบบยาแดงผ่าแปด หนุกดี 555++

---------
เว็บไซด์ อ้างอิง เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พ.ยง 51

http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htmhttp://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson02/lesson2-1.htmhttp://www.nrru.ac.th/learning/science/sc_007/03/unit1/it1.html
http://www.tkc.go.th/eng/index.aspx?pageid=156&parent=111&directory=1460&pagename=content


http://blogger.sanook.com/51543643/2008/08/30/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1/

Rachada said...

วันพฤหัสบดีแล้วค่ะ หัวข้อใหม่ นวัตกรรม(Innovation) หมายถึง …
รัชฎา ยศบุตร รหัส 0647030
นวัตกรรม(Innovation) หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ โดยได้รับการทดลอง ปรับปรุง สร้างสรรค์ และพัฒนาให้เหมาะสมตามยุคสมัย จนเป็นที่เชื่อถือว่าเกิดผลดีในการดำเนินงานที่ก้าวหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ้างอิงจาก
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. ประมวลบทความเกี่ยวกับนวกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพ;
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2515.
กาญจนา เกียรติประวัติ. นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพ;ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.ป.ป.
จรูญ วงศ์สายัณห์. การศึกษากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี. กรุงเทพ;วัฒนาพานิช,2520.
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. หลักการทฤษฎีเทคโนโลยีและนวกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพ;คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2521.
ธันวา อ่วมมณี. “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตการศึกษานครปฐม เขต 1 . ”วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,2548.
Miles, Matthe B. Innovation in Education. New York : Teachers Collage, Columbia University, 1964.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 จาก http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 จาก http://gotoknow.org/blog/top10-10/144175.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 จาก http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:g6x_wjiwrDAJ:gotoknow.org/blog/sukifle/215883.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 จาก http://ednet.kku.ac.th/~
sumcha/212300/intro2-2.html.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 จาก http://learners.in.th/blog/narrisara4/44977.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 จาก http://learners.in.th/blog/orathai22/147385.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 จาก http://gotoknow.org/blog/sorapim/61188.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2551 จาก http://katawut77.blogspot.com
/2007/10/blog-post_08.html.

nipitporn said...

นางสาวนิพิฐพร โกมลกิติศักดิ์ 0647250
ความหมายของนวัตกรรม(Innovation)

สรุปความหมายได้ว่า นวัตกรรม(Innovation) หมายถึงการนำสิ่งใหม่ๆที่ได้จากการปรับปรุงจากสิ่งเดิมหรือคิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้มาใช้เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ้างอิงจาก
กาญจนา เกียรติประวัติ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [252-].

ชลอ เอี่ยมสะอาด.นวัตกรรม ความหมายและขอบข่าย.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน.จากhttp://chalor.bloggoo.com/

นวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน.จาก http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html

นวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน.จาก http://www.lannapoly.ac.th/web2550/e_commer/e_innovation/doc/detail.pdf

บวร เทศารินทร์ .ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน.จาก http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์.นวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน.จากhttp://www.nstda.or.th/hrd/sis/body_innovation.html

เพชรไทย เย็นแย้ม.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน.จาก
http://pri.obec.go.th/kmc/modules.php?name=News&file=article&sid=357

ศูนย์ฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา.นวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน.จากhttp://iptraining.moc.go.th

Nichapa said...

ณิชาภา

นวัตกรรม (innovation)จากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปความหมายได้ คือ
นวัตกรรม หมายถึง เป็นแนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น พัฒนาขึ้นมาด้วยวิธีการใหม่ ๆ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ตลอดจนการนำของเก่ามา ปรับปรุงดัดแปลงให้ทันสมัย และมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ้างอิงจาก
สาโรช โศภีรักข์.นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น สำคัญ.กรุงเทพฯ:บริษัท บุ๊ค พ้อยท์ จำกัด,2546.
กาญจนา เกียรติประวัติ.นวัตกรรมทางการศึกษา:กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวัตกรรมการศึกษา.กรุงเทพฯ : หจก. SR Printing, 2543.

ปริญญา said...

นายปริญญา พวงจันทร์ รหัส 0647252

นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยเกิดจากแนวคิด เทคนิค และ วีธีการใหม่ ๆ ของมนุษย์ ที่ได้ผ่านกระบวนการทดลอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์รูปแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อสามารถตอบสนองตัณหาของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่สิ้นสุด

ขอบพระคุณแหล่งอ้างอิงที่มีดังต่อไปนี้

กรมสามัญศึกษา,หน่วยศึกษานิเทศก์.ข นวัตกรรมทางการศึกษา ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนหน่วยที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เสมาธรรม, 2540. (หน้า 3)

ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์. เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 4. ชลบุรี: โรงพิมพ์งามช่าง,2544. (หน้า 64)

จุฑามาศ เจริญธรรม และคณะ. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน. พิมพฺครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัท พี เอ ลิฟวิ่ง จำกัด, 2544. (หน้า 38)

บรรดล สุขปิติ. การวิจัยชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. นครปฐม; คณะคุรุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2544. (หน้า 69)

Hughes,1971.ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551.จาก http://www.sirikase.com/smf/index.php?topic=75.0

siriwan said...
This comment has been removed by the author.
siriwan said...

นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการทดลอง หรือพัฒนามาเป็นขั้นๆ โดยอาจมีการคิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงมาจากของเก่า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานต่างๆให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เกิดการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อ 13 พ.ย. 2551 จาก http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm
ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อ 13 พ.ย. 2551 จาก http://learners.in.th/blog/narrisara4/44977
ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อ 13 พ.ย. 2551 จาก http://katawut77.blogspot.com/2007/10/blog-post_08.html
ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อ 13 พ.ย. 2551 จาก
http://gotoknow.org/blog/sukifle/215883?class=yuimenuitemlabel
ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อ 13 พ.ย. 2551 จาก
http://km.naraed2.org/modules.php?name=News&file=article&sid=314
ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อ 13 พ.ย. 2551 จากเพชรไทย เย็นแย้ม.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา. จาก
http://pri.obec.go.th/kmc/modules.php?name=News&file=article&sid=357
พันธุ์อาจ ชัยรัตน์.นวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน.จากhttp://www.nstda.or.th/hrd/sis/body_innovation.html
ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์. เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียน. ชลบุรี: โรงพิมพ์งามช่าง,2544.

SuNnY said...

ประภัสสร จันทร์แดง 0647026

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นสิ่งที่พัฒนาจากของเดิม วิธีเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เพื่อใช้ช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพ

อ้างอิง

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. หลักการทฤษฎีเทคโนโลยีและนวกรรมทางการศึกษา.กรุงเทพมหานคร.พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์.2522.

บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ครั้งที่ 4สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2542.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม:2549

นวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2551 จาก http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm

นวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2551 จาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/

นวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2551 จากhttp://www.lopburi1.net/km/modules.php?name=News&file=article&sid=60

กฤษฎา0648071 said...

นายกฤษฎา วิสัยรัตน์ 0648071
----------------------

นวัตกรรม มาจากการรวมคำว่า

"นว"กับคำว่า "กรรม"

นว เป็นภาษาบาลี แปลว่า ใหม่,เก้า

กรรม หมายถึง การกระทำ,สิ่ง

ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Innovation

มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน

แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา


นวัตกรรม (Innovation) จึงหมายถึง

ความคิดและการกระทำใหม่ สิ่งใหม่

ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้น

และเมื่อนำมาใช้งานก็ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

---------
อ้างอิงจาก

กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ.การพัฒาสื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2534.

ชลิยา ลิมปิยากร.เทคโนโลยีการศึกษา.กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎธนบุรี, 2536.

ไชยยศ เรืองสุวรรณ.หลักการทฤษฎีเทคโนโลยี และนวกรรมทางการศึกษา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2522.

บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวกรรมการศึกษา.กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2521


สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก.9 นวัตกรรมทางการศึกษา.พิษณุโลก : สำนักงานฯ, 2526.

--------
เว็บไซด์ อ้างอิง เข้าถึงเมื่อ 13 พ.ย. 51

http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm


http://gotoknow.org/blog/amornrat/35777


http://e_school.in.th/db/mod/forum/discuss.php?d=11

www.vcharkarn.com/vblog/36028

สุมณฑิรา said...

สุมณฑิรา นิยะมะ รหัส 0647259

สรุปความหมายของนวัตกรรมได้ดังนี้
นวัตกรรม(Innovation) คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น มีการศึกษา ทดลอง โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี มาใช้อย่างเป็นระบบ และที่สิ่งใหม่นี้ ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน

อ้างอิงจาก
เพชรไทย เย็นแย้ม.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน.จาก
http://pri.obec.go.th/kmc/modules.php?name=News&file=article&sid=357

ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน.จากhttp://chalor.bloggoo.com/

ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน.จากhttp://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html

ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน.จากhttp://gotoknow.org/blog/9nuqa/11973

รัชนาภา said...

รัชนาภา บุญประสพ 0647031
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่หรือการทำใหม่อีกครั้ง โดยวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม หรือการปรับปรุงจากของเก่า แต่สิ่งนั้นต้องได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบ จนเชื่อถือได้แล้วว่าได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม
จากการอ้างอิงเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2551 จาก
http://chalor.bloggoo.com/
http://www.falikit.com/smf/index.php?action=printpage;topic=464.0
http://chidchai.blogspot.com/2008/01/1.html
http://gotoknow.org/blog/top10-10/144175
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm
http://learners.in.th/blog/waanny/89104
บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2530
สนอง อินละคร. เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง. อุบลราชธานี : อุบลกิจออฟเซท, 2544
กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์. เทคโนโลยีการศึกษา : หลักการและแนวคิดสู่ปฏิบัติ. สงขลา : งานส่งเสริมการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545
เชียรศรี วิวิธสิริ. การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกโรงเรียน : เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535

ธิดาเทพ said...

ธิดาเทพ เสนคุ้ม 0647248
นวัตกรรมมีความหมายว่า เป็นการนำสิ่งใหม่มาปฏิบัติ หลังจากผ่านการทดลอง หรือได้รับการพัฒนาเป็นขั้นๆ แล้ว โดยเริ่มจากการคิดค้น(INVENTION), การพัฒนา (DEVELOPMENT) ซึ่งอาจเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติ (PILOT-PROJECT) แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง โดยสิ่งที่ได้นั้นอาจได้มาในรูปแบบของความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ก็ได้ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเดิม
จากการอ้างอิงเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2551 จาก
http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/3/itedu/chap1/index01_2.php
http://blog.hunsa.com/srioobon/blog/19419
http://ponyang.school.in.th/action18
www.thapput.com/images/1180248935/19.doc
eclassnet.kku.ac.th/etraining/file/1117956861-sciencemedia.doc
http://chalor.bloggoo.com/
http://www.falikit.com/smf/index.php?action=printpage;topic=464.0
บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2530
สนอง อินละคร. เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง. อุบลราชธานี : อุบลกิจออฟเซท, 2544
กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์. เทคโนโลยีการศึกษา : หลักการและแนวคิดสู่ปฏิบัติ. สงขลา : งานส่งเสริมการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545
เชียรศรี วิวิธสิริ. การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกโรงเรียน : เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535

ton_or said...

อัจฉราพร กลิ่นเกษร รหัส0647260
จากการรวบรวมความหมายของ"นวัตกรรม"
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งอาจเป็นการพัฒนามาจากของเดิมที่มีอยู่ หรืออาจเป็นการต้นพบขึ้นใหม่จากสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยจะต้องมีการสร้างหรือพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบ มีการทดลองและปรับปรุงจนเป็นที่น่าเชื่อถือ และเมื่อนำมาใช้ก็จะก่อให้เกิดผลที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

อ้างอิงจาก

กาญจนา เกียรติประวัติ.นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2528

คณะนิสิตปริญญาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา.เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อการสอนและนวกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2519

ไชยยศ เรืองสุวรรณ.หลักการทฤษฎีเทคโนโลยี และนวกรรมทางการศึกษา กรุงเทพฯ : ประสานการพิมพ์, 2521

บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2521

ลัดดา ศุขปรีดี.เทคโนโลยีการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ ; ชลบุรี : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน,2522

สมหญิง เจริญจิตรกรรม.เทคโนโลยี่ทางการศึกษา.นครปฐม : ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร,

เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2523

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย.2551 จาก(ทอมัส ฮิวซ์ ,มอตัน ,ไชยยศ เรืองสุวรรณ)(อ้างในบุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542:13) http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page10004.asp

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย.2551 จาก(ปุระชัย:2529),(Porter and Rossinl:1983),(Todaro.อ้างในปุระชัย:2529),(กรมวิชาการ.2521:15),(จรูญ วงศ์สายัณห์.2515:57-59),(สวัสดิ์ บุษปาคม.2517:1),(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.2514:4),(Rogers and Shoemaker.1971:19),(คณะกรรมาธิการระหว่างชาติว่าด้วยการพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ:UNESCO),(ชัยยงค์ พรหมวงศ์.2521:3-4)http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/html/19637/inno01_1.htm

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย.2551 จาก(พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ , Xaap.com) http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย.2551 จาก(คณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ )http://www.tkc.go.th/viewtopic.aspx?fid=20&id=60&pageid=244&parent=

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย.2551 จาก(Thomasl Hughes,1971),(Morton,J.A.),(Miles Matthew B.),(วสันต์ อติศัพท์ 2523:15),(กิดานันท์ มลิทอง2540:245)http://yalor.yru.ac.th/~sittichai/innovation/word/%E0%B9%D7%E8%CD%CB%D2.doc

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย.2551 จาก(อรนุช ลิมตศิริ.2543:4),(สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.2535:39)(สวัสดิการสำนักงาน ก.ค.2542:46)http://www.thapput.com/images/1161805243/test%2029.doc

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย.2551 จากhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

ton_or said...

เสร็จแล้วคร้า
ไปนอนแล้วนะคะ

จารุวรรณ said...

จารุวรรณ ยิ่งยงค์ 0647025
จากการรวบรวมข้อมูลความหมายของนวัตกรรม (Innovation) สามารถสรุปได้ดังนี้
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

อ้างอิงจาก
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. การวิเคราะห์จุดที่จะพัฒนาและการแสวงหานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534.

โกวิท ประวาลพฤกษ์, กมล ภู่ประเสริฐ และสงบ ลักษณะ. การพัฒนาผลงานทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ม.ป.ป.

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://www.hrtothai.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1191&Itemid=151

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://iptraining.moc.go.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/tabid/89/selectmoduleid/454/ArticleID/4/reftab/92/Default.aspx

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://www.bbznet.com/scripts2/view.php?user=kuyic&board=2&id=13&c=1&order=numview

จารุวรรณ said...

จารุวรรณ ยิ่งยงค์ 0647025
จากการรวบรวมข้อมูลความหมายของนวัตกรรม (Innovation) สามารถสรุปได้ดังนี้
นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือการนำวิธีการใหม่ๆ เข้ามาใช้และเปลี่ยนแปลงวิธีเดิมเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ หรือนำวิธีการที่คิดว่าไม่ใช้แล้วกลับมาเริ่มพัฒนาขึ้นใหม่แล้วใช้ได้อีกครั้ง โดยการสร้างและเพิ่มศักยภาพของนวัตกรรมให้มีประโยชน์และมีคุณค่า เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

อ้างอิงจาก
ถวัลย์ มาศจรัส. นวัตกรรมการศึกษาชุดแบบฝึกหัด-แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการจัดทำผลงานทางวิชาการอาจารย์ 3 และบุคลากรทางการศึกษา (ครูชำนาญการ ครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ). กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2550.

ถวัลย์ มาศจรัส. คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2548.

บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวัตกรรมการศึกษา.กรุงเทพมหานคร:อาเอสอาร์พริ้นติ้ง,2543.

สวัสดิการสำนักงาน ก.ค. เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ 3 ของ ก.ค. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, 2542

สาโรช โศภีรักข์. นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ .กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์, 2546.

สุภากร ราชากรกิจ.การประถมศึกษา.กรุงเทพมหานคร.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2537.

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://learners.in.th/blog/narrisara4/44977

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://www.lannapoly.ac.th/web2550/e_commer/e_innovation/doc/detail.pdf

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=massmedia-socialeffects&month=06-09-2008&group=1&gblog=1

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://chalor.bloggoo.com/

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://203.158.253.31/KMETRMUTT/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=46

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=189129

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://www.pantown.com/board.php?id=7815&area=1&name=board4&topic=775&action=view

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://somkheawwan.multiply.com/journal/item/13/13

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://www.thaireadyweb.com/ecommerce/cmda35/ArticleDisplay.asp?urlID=464

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://yalor.yru.ac.th/~sittichai/innovation/fram/contents/normal.html

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/html/19637/inno01_1.htm

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://www.pantown.com/board.php?id=18191&area=3&name=board8&topic=11&action=view

ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก
http://www.nstda.or.th/hrd/sis/body_innovation.html

kasama said...

กษมา มาลาแวจันทร์ รหัส 0647244
ความหมายของนวัตกรรมนะคะ^^

สรุป
คำว่า นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นมาใหม่หรือพัฒนาดัดแปลง ปรับปรุงจากของเดิมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความคิด วิธีการ อุปกรณ์ แนวทางต่างๆ ซึ่งจะต้องผ่านการทดลองและได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นๆ เมื่อนำมาใช้ ทำให้การทำงานนั้นได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- - - อ้างอิง - - -

ไชยยศ เรืองสุวรรณ.หลักการทฤษฎีเทคโนโลยีและนวกรรมทางการศึกษา.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์,2522.

บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวกรรมการศึกษา.กรุงเทพฯ:เจริญวิทย์การพิมพ์,2521.

ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อ 14 พ.ย. 2551 จาก http://www.falikit.com/smf/index.php?topic=464.0

ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อ 14 พ.ย. 2551 จาก http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm

ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อ 14 พ.ย. 2551 จาก http://gotoknow.org/blog/sorapim/61188

ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อ 14 พ.ย. 2551 จาก http://katawut77.blogspot.com/2007/10/blog-post_08.html

ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อ 14 พ.ย. 2551 จาก http://km.npt1inno.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=11

~ ^ + ^ ~

Tawit_Luxsanga said...

นายทวิช ลักษณ์สง่า 0647247 ^o^


นวัตกรรม ( innovation ) หมายถึง การทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ หรือแปลกไปจากเดิม อาจเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ ซึ่งเมื่อมีการนำมาใช้จะทำให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิพมากขึ้นกว่าเดิม

อ้างอิงจาก
v
v
v

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 เข้าถึง เมื่อ 14/11/08

http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page10004.asp เข้าถึง เมื่อ 14/11/08


http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
เข้าถึง เมื่อ 14/11/08


http://chalor.bloggoo.com/
เข้าถึง เมื่อ 14/11/08

http://www.innookcard.com/webboard/index.php?topic=59.0
เข้าถึง เมื่อ 14/11/08

http://rittikorn.multiply.com/journal/item/8/8เข้าถึง เมื่อ 14/11/08

http://www.nstda.or.th/hrd/sis/body_innovation.htmlเข้าถึง เมื่อ 14/11/08

http://www.nia.or.th/html/FAQ/faq.htm เข้าถึง เมื่อ 14/11/08

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=003abc82634a15f2
เข้าถึง เมื่อ 14/11/08

*******************************

^_^

Pitcha0647255 said...

นางสาวพิชชา สุริอาจ รหัส 0647255
ความหมายของคำว่า "นวัตกรรม" ที่ได้จากการรวบรวม
นวัตกรรม (Innovation) คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด การผลิต และกระบวนการ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งการคิดขึ้นมาใหม่หรือมีการปรับปรุงและพัฒนามาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญจะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัดเจน

- แหล่งข้อมูล-

กาญจนา เกียรติประวัติ.นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2528.
ไชยยศ เรืองสุวรรณ.หลักการทฤษฎีเทคโนโลยี และนวกรรมทางการศึกษา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2522.
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://th.wikipedia.org/wiki
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://chidchai.blogspot.com/2008/01/1.html
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://gotoknow.org/blog/top10-10/144175
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=massmedia-socialeffects&month=06-09-2008&group=1&gblog=1
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://learners.in.th/blog/narrisara4/44977.
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://katawut77.blogspot.com
/2007/10/blog-post_08.html.


พรุ่งนี้วันเสาร์แล้ว สุขสันต์วันหยุดนะค่ะอาจารย์ อย่ามัวแต่ตรวจงาน พักผ่อนบ้างนะค่ะ เด็กๆ เป็นห่วง

Nichapa said...

0647029

นวัตกรรม (innovation)จากการศึกษาสามารถสรุปความหมายได้ คือ
นวัตกรรม หมายถึง การคิด ปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคิดค้น พัฒนาขึ้นมาด้วยวิธีการใหม่ ๆ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ตลอดจนการนำของเก่าที่มีใช้อยู่แล้วมาปรับปรุงดัดแปลงให้ทันสมัย และใช้งานได้ผลดีมากขึ้น ซึ่งเมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีกด้วย

อ้างอิงจาก
สาโรช โศภีรักข์.นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น สำคัญ.กรุงเทพฯ:บริษัท บุ๊ค พ้อยท์ จำกัด,2546.
กาญจนา เกียรติประวัติ.นวัตกรรมทางการศึกษา:กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวัตกรรมการศึกษา.กรุงเทพฯ : หจก. SR Printing, 2543.
ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://www.lannapoly.ac.th/web2550/e_commer/e_innovation/doc/detail.pdf
ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=massmedia-socialeffects&month=06-09-2008&group=1&gblog=1
ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://katawut77.blogspot.com/2007/10/blog-post_08.html
ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm
ความหมายของนวัตกรรม สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก http://gotoknow.org/blog/tim/62306

สยาม said...

สยาม อัจฉริยประภา รหัส 0647033
สรุปความหมายของคำว่านวัตกรรม

นวัตกรรม หมายถึง การคิด ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น หรือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในผลงานและทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

อ้างอิงจาก
กาญจนา เกียรติประวัติ.นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2528
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=massmedia-socialeffects&month=06-09-2008&group=1&gblog=1
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://www.geocities.com/leam952/innovation01.htm
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://gotoknow.org/blog/sukifle/215883
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://www.pantown.com/board.php?id=18191&area=3&name=board8&topic=11&action=view
ความหมาย "นวัตกรรม" สืบค้นวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก
http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm

payoon said...

นายกัปปิย เล้าเจริญ รหัส 0647263

นวัตกรรม (Innovation)หมายถึง ข้อปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ซึ่งผ่านกระบวนการพัฒนา จนสามารถนำมาช่วยในการทำงานต่างๆ นั้น ให้บรรลุ เป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อ้างอิงจาก

ผการัตน์ พู่กลั่น.การพัฒนาชุดฝึกอบรม วิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา.นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549.หน้า 6

กาญจนา เกียรติประวัติ.นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2528.

ความหมายของนวัตกรรม .สืบค้นเมื่อวันที่
14 พ.ย.2551 จาก
http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm

ความหมายของนวัตกรรม .สืบค้นเมื่อวันที่
14 พ.ย.2551 จาก
http://www.lannapoly.ac.th/web2550/e_commer/e_innovation/doc/detail.pdf

ความหมายของนวัตกรรม .สืบค้นเมื่อวันที่
14 พ.ย.2551 จาก
http://www.fm100cmu.com/fm100/100programs_detail.php?id_sub_group=81&id=4244

thidalak said...

Thidalak (0647249)

นวัตกรรม หมายถึง ความคิด รูปแบบ วิธีการแบบใหม่ (ซึ่งอาจจะคิดค้นขึ้นมาเองหรือ นำเอามาจากที่อื่น หรือ ของเก่าแต่นำมาใช้สถานการณ์ใหม่)ที่สร้างความรู้สึกแก่ผู้ใช้ว่าเป็นของใหม่ ผ่านการทดลองมาแล้ว ซึ่งสามารถนำมาใช้หรือปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อหวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากยอมรับแล้วนำไปใช้จนเป็นปกติวิสัย และไม่มีความรู้สึกว่าใหม่ นวัตกรรมนั้นก็จะกลายเป็นเทคโนโลยี


อ้างอิงจาก

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์.เทคโนโลยีการศึกษาวิชาชีพ.กรุงเทพ:ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,๒๕๔๙

ถวัลย์ มาศจรัส.คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดนวัตกรรมการศึกษา.กรุงเทพ:ธารอักษร,๒๕๔๘

บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวัตกรรมการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่ ๕.นนทบุรี: หจก.เอส อาร์ ปริ้นติ้ง,๒๕๔๓

เรวดี ศรีเอี่ยมสะอาด.เอกสารประกอบการสอน ๒๑๕๒๑๑๓ เทคโนโลยีการศึกษา.กรุงเทพ: ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูธนบุรี สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์,๒๕๓๒

thidalak said...

ตอบไป กินทะเลเผาไป มันช่างมีความสุขเนอะ อาจารย์ว่ามั้ย อิอิ

Pichart said...

นายพิชาติ แก้วพวง 0647027

นวัตกรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Innovation เป็นคำนามมาจากคำกริยาว่า Innovate มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Innovare
Innovare = in +novare = to renew, to modify
ซึ่งแปลว่า ทำใหม่ เปลี่ยนแปลงโดยนำสิ่งใหม่เข้ามา
เมื่อพิจารณาดูในภาษาบาลีสันสกฤต นวัตกรรม = นวตต (บาลี) +กรรม (สันสกฤต) แปลว่า การทำสิ่งใหม่ หรืองานที่เป็นสิ่งใหม่

จากรากศัพท์ และการศึกษาและรวบรวมความหมายของนวัตกรรมจากเอกสารตำราทั้งไทยและต่างประเทศ พอสรุปได้ว่า

นวัตกรรม (Innovation) การทำให้เกิดสิ่งใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ โดยพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมปรังปรุงจากสิ่งเดิม เพื่อให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่แพร่หลายหรือเป็นที่คุ้นเคยพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. ประมวลบทความเกี่ยวกับนวกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพ;
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2515.
กาญจนา เกียรติประวัติ. นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพ;ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.ป.ป.
จรูญ วงศ์สายัณห์. การศึกษากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี. กรุงเทพ;วัฒนาพานิช,2520.
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. หลักการทฤษฎีเทคโนโลยีและนวกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพ;คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2521.
ธันวา อ่วมมณี. “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตการศึกษานครปฐม เขต 1 . ”วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,2548.
Miles, Matthe B. Innovation in Education. New York : Teachers Collage, Columbia University, 1964.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2551 จาก http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2551 จาก http://gotoknow.org/blog/top10-10/144175.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก http://209.85.175.104/search?q
=cache:g6x_wjiwrDAJ:gotoknow.org/blog/sukifle/215883.
ความหมายของนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก http://www.vcharkarn.com/vblog/36028

Akkachai said...

ความหมายของนวัตกรรม

สิ่งที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิธีการ แนวคิด หลักปฏิบัติ ใหม่ๆ ผ่านการทดลอง และพัฒนาเป็นลำดับขั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาระงานที่ต้องการ

อ้างอิง
ผการัตน์ พู่กลั่น. การพัฒนาชุดฝึกอบรม วิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. หน้า 8

ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์. เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการวิจัยในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 4. ชลบุรี: โรงพิมพ์งามช่าง,2544. หน้า 64

จุฑามาศ เจริญธรรม และคณะ. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน. พิมพฺครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัท พี เอ ลิฟวิ่ง จำกัด, 2544. หน้า 38

บรรดล สุขปิติ. การวิจัยชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. นครปฐม: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2544. หน้า 69

บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2521

อภิภู สิทธิภูมิมงคล. การพัฒนาชุดฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาและการทดลองใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.

Akkachai said...

ขออภัยขอรับ ลืมแจ้งนาม akkachai
นายเอกชัย ภูมิระรื่น 0647034

กัลยา ภู่ทอง 0647245 said...

กัลยา ภู่ทอง 0647245

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ้างอิงจาก

จรูญ วงศ์สายัณห์. การศึกษากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี. กรุงเทพ;วัฒนาพานิช,2520.

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. หลักการทฤษฎีเทคโนโลยีและนวกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพ;คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2521.

บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวกรรมการศึกษา = Educational innovation. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2521.

ความหมายของนวัตกรรม.เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จากhttp://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm

ความหมายของนวัตกรรม.เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก http://gotoknow.org/blog/sorapim/61188

ความหมายของนวัตกรรม.เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551. จาก http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html

พัชรินทร์ 0647254 said...

จากการศึกษาค้นคว้า
นวัตกรรม ( Innovation ) หมายถึง สิ่งใหม่ การกระทำใหม่ ความคิดใหม่ หรือการนำวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือวิธีการที่ทำอยู่เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
อ้างอิงจาก
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ประมวลบทความเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2515
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2523
Miles, Matthew B. Innovation in Education. New York : Teachers College, Columbia University. 1964

Piyaboot said...

นายปิยะบุตร จิตรช่วย รหัส 0647253
จากการรวมรวมข้อมูล
สรุป ความหมายของคำว่า นวัตกรรรม ได้ดังนี้
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิด วิธีการ สื่อ หรือสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษา ที่ยังไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อนหรือเคยทำมาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่หรือมีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการ วิธีการศึกษาที่ยอมรับได้ เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้นี้ไปเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามจุดประสงค์ รวมไปถึงความต้องการของผู้ใช้ หากมีการนำนวัตกรรมมาใช้ให้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้ใช้แล้ว
นวัตกรรมจะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและศักยภาพของการทำงานสูงกว่าเดิม

อ้างอิงจาก รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. เทคโนโลยีการศึกษาวิชาชีพ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์สินทวี,2545. (หน้า596)

อ้างอิงจาก
ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2551จาก
http://learners.in.th/blog/172/73296 โดยคุณสุวรรีย์

อ้างอิงจาก
ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2551จาก
http://area.obec.go.th/pathumthani1/nikhom/page2.html

อ้างอิงจาก
ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2551จากhttp://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page10004.asp

อ้างอิงจาก
ความหมายของนวัตกรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2551จากhttp://uconnect.dpu.ac.th/contentsdetail.php?id=8566
โดย ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

อ้างอิงจาก
ความหมายของนวัตกรรม.ที่มา : แนวคิดของเครือ
ซิเมนต์ไทย
สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2551จากอ้างอิงจาก
http://www.budmgt.com/topics/top02/inno-culture.html

wararak said...

วรารักษ์ บุษยานนท์ รหัส 0647256

ความหมายของนวัตกรรม~*

คำว่า นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นใหม่หรือพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยมีการพัฒนาจนน่าเชื่อถือและสามารถนำมาช่วยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

=แหล่งข้อมูลอ้างอิง=

บุญเกื้อ ควรหาเวช.นวกรรมการศึกษา.กรุงเทพฯ:เจริญวิทย์การพิมพ์,2521.

ความหมายของนวัตกรรม .สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน.2551
จาก
http://gotoknow.org/blog/sorapim/61188

ความหมายของนวัตกรรม .สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน.2551
จาก
http://techno.edu.buu.ac.th/wkshop-webdesign/wdtest401/49640177/staff.htm

ความหมายของนวัตกรรม .สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน.2551
จาก
http://www.sepkpp.net/osoi/docs/104_B2.doc

ความหมายของนวัตกรรม .สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน.2551
จาก
http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html

ความหมายของนวัตกรรม .สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน.2551
จาก
http://www.pantown.com/board.php?id=18191&area=3&name=board8&topic=11&action=view

ความหมายของนวัตกรรม .สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน.2551
จาก
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

ความหมายของนวัตกรรม .สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน.2551
จาก
http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page10004.asp

ความหมายของนวัตกรรม .สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิการยน.2551
จาก
http://www.thapput.com/images/1161805243/test%2029.doc

jirayu talah 0647246 said...

นวัตกรรม คือ ความคิด วิธีปฎิบัติ สิ่งของหรือวัตุถุใหม่ ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อนหรือมีความแตกต่างจากคนอื่น ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นขั้นๆหรือผ่านการทดลอง จนกลายเป็นสิ่งใหม่ แนวความคิดที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้และสังคม

นวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก http://www.tortaharn.net/contents/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=75


นวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก http://learners.in.th/blog/wilailak778/176225


นวัตกรรม. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2551 จาก http://www.nstda.or.th/hrd/sis/body_innovation.html

พัชรินทร์ 0647254 said...

จากการค้นคว้าและรวบรวม สามารถสรุปได้ดังนี้
“นวัตกรรม” ( Innovation ) หมายถึง การนำสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ เครื่องมือ ระบบความรู้ หรือเทคโนโลยี ซึ่งผ่านการทดลองและได้รับการพัฒนาแล้ว โดยอาจปรับปรุงจากสิ่งเก่าเพื่อให้มีความเหมาะสมหรือการค้นพบสิ่งใหม่ มาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงของที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยและเกิดผลดียิ่งขึ้น
อ้างอิงจาก
โกวิท ประวาลพฤกษ์, กมล ภู่ประเสริฐ และสงบ ลักษณะ. การพัฒนาผลงานทางวิชาการ.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ม.ป.ป.
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. การวิเคราะห์จุดที่จะพัฒนาและการแสวงหา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534.
(ชุดพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ชุดที่ 4 สำหรับครูผู้สอน เล่มที่ 4)
สวัสดิการสำนักงาน ก.ค. เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ 3
ของ ก.ค. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, 2542
นวัตกรรม เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551 จาก http://www.thapput.com/images/1180248935/19.doc
นวัตกรรม เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551 จาก http://www.bunchoed1.blogspot.com/
นวัตกรรม เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551 จาก http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm
นวัตกรรม เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551 จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=massmedia-socialeffects&month=06-09-2008&group=1&gblog=1
นวัตกรรม เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551 จาก http://www.pantown.com/board.php?id=18191&area=3&name=board8&topic=11&action=view
ผศ.ดรสังคม ภูมิพันธุ์. นวัตกรรมการศึกษาและการเรียนการสอน เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2551 จาก http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/html/19637/inno01_1.htm

Papao said...

มาเเล้วๆ เกือบลืมเเน่ะ
สิทธิชัย 0647257 นะคร้าบบบ

ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม(Innovation) หมายถึง การทำให้เกิดสิ่งใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ โดยพัฒนาหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงจากสิ่งเดิมที่มีอยู่ โดยมีการสร้างหรือพัฒนาตามลำดับขั้นตอน มีการทดลองและปรับปรุงจนเป็นที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งนี้นวัตกรรมต้องเป็นสิ่งที่ยังไม่แพร่หลายหรือเป็นที่คุ้นเคยพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน ( หากแพร่หลายหรือเป็นที่คุ้นเคยแล้วจะเรียกว่าเทคโนโลยี )

อ้างอิง

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. หลักการทฤษฎีเทคโนโลยีและนวกรรมทางการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์. 2522

http://technologies-today.blogspot.com/2008/10/discuss-differences-on-strategic.html

utcc2.utcc.ac.th/faculties/economic/econsweb/upload/b_econ3.ppt

http://www.pongsinchot.in.th/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=44&limit=9&limitstart=18

http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm เว็บไซต์ที่รวบรวมเเนวคิดของผู้รู้ที่ให้ความหมายของคำว่านวัตกรรมไว้หลายท่าน

http://www.vcharkarn.com/vblog/36028 วิชาการดอทคอม

http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/intro2-2.html

ทั้งหมดนี้สืบค้นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 นะครับ