Monday, November 9, 2009

ครั้งที่1/3 นวัตกรรมทางสังคมศึกษา

41 comments:

เกียรติพงษ์ said...
This comment has been removed by the author.
Maytee said...
This comment has been removed by the author.
Maytee said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือเป็นการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมทางสัมคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ให้พัฒนา ทันสมัย เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Maytee said...

คิดเองไม่รู้ว่าถูกรึป่าว

Auiizz 0648079 said...

ไม่ถูกหรอก..เมธี 555+

00ZhuCheeZ0648083 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง ความคิดและการกระทำใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงโดยการบูรณาการสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนาสมรถภาพการเป็นพลเมืองดีของสังคม ให้ดีขึ้นและเมื่อนำมาใช้งาน ก็ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

jintajung106 said...

นวัตกรรมทางสังคมหมายถึง กระบวนการ แนวคิด หรือวิธีการใหม่ ๆ ทางการศึกษาในวิชาสังคมศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการ ทดลองเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การยอมรับนำไปใช้ในระบบเพื่อการศึกษาวิชาสังคมศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป

jintajung106 said...

อ้าวเบลตื่นแล้วหรอไวจริง

อิอิ

ยังไม่ได้หาหนังสือรุย

00ZhuCheeZ0648083 said...

555+
แหม..อุ้ยก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะ
อิอิ
เยอะอ่ะ งานเยอะ จริงๆ

อึ้ง0648097 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง กระบวนการ แนวคิด แนวทาง หรือวิธีการใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน หรือใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา และเพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือ กระบวนการ แนวคิด แนวทาง หรือวิธีการใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น

Auiizz 0648079 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง ความคิด รูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ แนวทางใหม่ หรือผลผลิตใหม่ ที่ได้ปรับปรุง ประยุกต์ สร้างสรรค์และพัฒนา โดยการบูรณาการในประเด็นทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

Rujirek099 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ได้รับการทดลองอย่างเป็นระบบ และนำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาเพื่อแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน หรือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามที่พึงประสงค์

Rujirek099 said...

ไม่แน่ใจ ประมาณนี้ล่ะมั้ง

Auiizz 0648079 said...

อยากบอว่าของอุ้ย อิง เลิศมั๊กๆ ค่ะ

ส่วนของเราและเพื่อนคนอื่นๆก็วิเศษไม่ต่างกันเล๊ย

แหม เอกนี้เก่งกันจิงๆ ^^

เอยกเอกแหงๆ ^O^//

{TiGeRoVsKy}_648101 said...
This comment has been removed by the author.
{TiGeRoVsKy}_648101 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา (Innovations for Social Studies) น่าจะหมายถึง กระบวนการ แนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ผู้สอนนำมาคิดและจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาให้ได้ผลดี มีคุณภาพ สนุกสนาน น่าสนใจ น่าเรียนรู้ มีความหมายและมีประโยชน์ต่อผู้เรียนพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนสังคมศึกษาแต่ละครั้งหรือแต่ละคาบด้วย

ธนัท 082 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การเรียนรู้ การผลิต และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีและคุณประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ให้มากขึ้น

PRAE-0648095 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง สิ่งใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ หรือความคิดใหม่ ๆที่นำมาใช้ทางการศึกษาทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เจ๊จูน said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลหรือวิธีการที่จะช่วยให้การเรียนการสอนสังคมศึกษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งทั้งที่อาจเป็นกระบวนการทางความคิด (จินตนาการ) หรือ การสร้างโอกาส หรือการลงมือปฏิบัติ (action) เพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อทำให้การเรียนการสอนดีขึ้น สิ่งใหม่ๆนี้รวมถึงการปรับหรือพัฒนาบนฐานเดิมด้วย

dang097 said...

ความหมายนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่ผ่านกระบวนการทดลอง หรือพัฒนา โดยอาจคิดสร้างสรรค์ใหม่ หรือปรับปรุงมาจากของเก่า โดยนวัตกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับวิชาสังคมศึกษา อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนสังคมศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งนั้นต้องได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาจนมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้

โชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์ said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา คือ วิธีการ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นสิ่งใหม่ หรือมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสิ่งเหล่านี้จะนำมาใช้ในการเรียนสอนที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา ทำให้ผู้เรียนบรรลุการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

sajoob-090 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง แนวคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนา ดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทางสังคมศึกษาซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

sajoob-090 said...

นิยามของทิพวัลย์ดีงามมากๆ ประโยคดูสวยเหมือนหน้าตาเลยครับ

เกียรติพงษ์072 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง สิ่งที่ประยุกต์สร้างสรรค์ ดัดแปลง และคิดขึ้นมาใหม่ ซึ่งครอบคลุม แนวคิด หลักปฏิบัติ ระบบ กระบวนการ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

0o.Hoo-Lay.o0 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การใช้วิธีการใหม่ๆมาคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนด้านสังคมศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ดีขึ้น

PANG -ZAA084 said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง ความคิด รูปแบบ วิธีการ เทคนิค ใหม่ๆ ที่มีการบูรณาการในวิชาการเรียนการสอนสังคมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข !!!

Auiizz 0648079 said...

ขอบคุณนะคะ คุณปุณยุนโฮ

นิยามของคุณก็เจิดจรัสไม่แพ้กันค่ะ

อั้มคิดว่า...เจิดจรัสกันทั้งเอกเลยนะคะเนี้ย

อ.อ้อย คงให้เอเรายกเอกแหงๆๆ ^^

somZA said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง แนวคิด การปฏิบัติ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงการประดิษฐ์สิ่งใหม่ เพื่อนำความรู้นั้นไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสังคมศึกษาได้ง่ายขึ้น

นวลจันทร์0648086 said...

สรุปในทัศนของนวลจันทร์ คิดว่า "นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น แนวคิด การปฏิบัติ สื่อ หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้"

Anonymous said...

สรัญยา บุญมาก ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง รูปแบบ แนวคิด และวิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไข การเรียนการสอนสังคมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

YaPoRn 089 said...

"นวัตกรรมทางสังคม" หมายถึง แนวความคิด กระบวนการ และการดำเนินการ ที่มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอความเปลี่ยนแปลงสำคัญ มาสู่โครงสร้าง กลไก หรือระบบความเชื่อทางสังคม เพื่อให้ความต้องการของภาคประชาชน ซึ่งถูกเพิกเฉยโดยโครงสร้างสังคมในปัจจุบัน ได้รับการสนองตอบ
เวปหลัก http://blogazine.prachatai.com
เวปรอง http://blogazine.prachatai.com/user/sensemaker/post/1512

เข้าถึงเมื่อ 14 พ.ย. 2552 เวลา 15.44 น.

***คำว่าศึกษาหายไปหนูว่าความหมายคงไม่เปลี่ยนไปมากหรอกมั้งค่ะอาจารย 555++

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

^
^
^
คนสวยข้างบน
เธอเก่งจังหาคำนี้เจอด้วย เราหาไม่เจอเลยอ่า สุโค่ยมากจ้า (8)

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

*เออ* อย่าโกรธกันนะ เราว่าพออ่านๆดูมันไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่อ่ะ ที่อุ๊หากับเน้นไปที่โครงสร้างทางสังคมมากก่า ลองสรุปเองดีกว่านะ

earn0648103 said...

นวัตกรรมทางสังคม หมายถึง การปรับปรุง การพัฒนา วิทยาการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะชน

คิดได้เท่านี้อ่ะ...งานเยอะสมองบวมเลยคิดได้น้อย
(T_T)"

ขนิษฐา0648073 said...

สรุปความหมาย “นวัตกรรมทางสังคมศึกษา”

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มีการดัดแปลง หรือคิดขึ้นมาใหม่ โดยนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้สูงขึ้น

(--") aof 081 said...

ธนภูมิ พุ่มจันทร์ รหัส 0648081

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการ และสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาสร้างแรงจูงใจ และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของวิชาสังคมศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นพลเมือง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัชรินทร์ said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำเอาแนวคิด วิธีการสอน สื่อต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ที่พิสูจน์ได้ว่าดีที่สุดในปัจจุบันเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม และจะช่วยผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

YaPoRn 089 said...

ขอขอบคุณมากนะค่ะแคลเซียม

สาระไม่มี หน้าตาดีไปวันๆๆอ่ะค่ะ

สรุปนะค่ะ

นวัตกรรมทางสังคมคือ สิ่งที่ประดิษย์ทั้งที่เป็นแนวคิด หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยกับสังคมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการเรียนการสอนวิชาสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้เรียนและผู้สอน มั้งค่ะ ^^

tussanai said...

นวัตกรรมทางสังคมศึกษา หมายถึง การนำแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากของเก่า มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

{TiGeRoVsKy}_648101 said...

^
)
^
ข้ามปาป้าง
ไม่เป็นรายสุดสวย ผมทอง หน้าอวบ น่าหยิก ฮาๆ

jintajung106 said...

กร๊ากกก

เราขำของมังคุดอ่ะอิอิ

"สรัญยา บุญมากได้กล่าวว่า....." 555

เก๋อ่ะ เหมือนนักวิชาการรุย